Page 1

Szanowni Państwo!

Ladies and Gentlemen!

Inwestowanie w zabytki zaprezentowane w katalogu jest najbezpieczniejszą formę lokowania kapitału, odporną na wszelkie wahania koniunktury gospodarczej. Agencja Nieruchomości Rolnych po raz pierwszy przygotowała ofertę z myślą o inwestorach, którzy chcą przekształcić obiekty historyczne w nowoczesne projekty inwestycyjne.

Investing in historic real estate properties, as presented in the Catalogue, is the most secure form of investment, resistant to any economic fluctuations. The Agricultural Property Agency for the first time prepared its offer having in mind investors, who want to transform the historic buildings into modern investment projects.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu katalog pałaców i dworków, należących do Agencji Nieruchomości Rolnych. Mam nadzieję, że zaprezentowane w nim obiekty zabytkowe, spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

I am honoured and pleased to introduce to you the Palaces and Manor Estates Catalogue, containing properties as owned by the Agricultural Property Agency (ANR). I hope that the historic buildings presented in the Catalogue will be of interest to you.

Oferujemy Państwu zespoły dworskie i pałacowe, które posiadają uregulowany status prawny, położone są w bliskim sąsiedztwie miast, dworców kolejowych lub lotnisk. Parki wchodzące w skład tychże zespołów stanowią dodatkowy atut, który podnosi atrakcyjność zaprezentowanych w katalogu nieruchomości.

We offer manor estates and palaces with clear legal status, which are located in close proximity to cities, railway stations or airports. The parks, being part of these manor and palace complexes, constitute an additional advantage, which further enhances the attractiveness of the properties presented in the Catalogue.

Unikalne walory historyczne, oryginalna architektura i niepowtarzalna atmosfera budowli stanowią idealne rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą je zaadaptować na ekskluzywne obiekty o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym takie jak: stylowe pensjonaty i hotele, nowoczesne centra szkoleniowokonferencyjne czy ośrodki spa.

Unique historical value, original architecture and exceptional atmosphere of these properties offer an ideal solution to investors, who intend to turn them into exclusive recreation and leisure facilities such as: stylish pension houses and hotels, modern training and conference centers or spas.

Aby zachęcić Państwa do zakupu obiektów zabytkowych od ANR, oferujemy 50% obniżkę ceny uzyskanej na przetargu, dzięki czemu, zaoszczędzone środki będą mogły zostać przeznaczone na renowację nabytej nieruchomości. Bonifikata przyznawana jest tym nabywcom, którzy zobowiążą się do wykonania prac renowacyjnych obiektów zabytkowych w wyznaczonym terminie oraz w uzgodnieniu i pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Obiekty zabytkowe można nabyć w drodze przetargów nieograniczonych. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów dostępne są na stronie internetowej ANR: www.anr.gov.pl. Zaprezentowany w katalogu odrestaurowany pałac w Sieniawie jest doskonałym przykładem na to, iż przywracając dawną świetność historycznego obiektu można zwiększyć atrakcyjność planowanego w nim przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jestem przekonany, że niniejsza publikacja rozpocznie długoletnią współpracę Agencji Nieruchomości Rolnych z prywatnymi inwestorami, co zaowocuje poprawą stanu polskich zabytków.

dr Tomasz Nawrocki Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych

In order to encourage investors to purchase the historic properties from the ANR, we offer 50% reduction of the tender price, which will allow the investors to designate the funds saved in this manner towards renovating the properties. The above price reduction will be offered to those investors who undertake to carry out renovation works within a specified time limit, as well as in agreement with and under the supervision of the voivodeship monuments conservator. The historic properties can be purchased by way of open tenders. The detailed information concerning the tenders is available on the ANR website: www.anr.gov.pl. The renovated palace in Sieniawa, as presented in the Catalogue, serves as an excellent example that by restoring a historic property to its former glory one can enhance the attractiveness of the planned investment project. I am convinced that the present Catalogue will start a long-term cooperation between the Agricultural Property Agency and individual investors which, in turn, will lead to a marked improvement in the state of Polish historic properties.

Tomasz Nawrocki Ph.D. President of the Agricultural Property Agency


Pałac w Sieniawie

Kompleks pałacowo-parkowy w Sieniawie powstał na początku XVIII, w duchu ówczesnej epoki oraz w zgodzie z pozycją rodu Sieniawskich, jednego z najświetniejszych w ówczesnej Rzeczpospolitej. W latach 1743-1745 pałac, należący już wtedy do słynnego polskiego rodu Czartoryskich, został rozbudowany i przebudowany i według licznych zapisów, należał do najpiękniejszych dworów w Rzeczpospolitej. Pierwsza wojna światowa bardzo zniszczyła Sieniawę, nie oszczędzając pałacu. W okresie międzywojennym, ze względu na duże zniszczenia, budynek nie był wykorzystywany do celów mieszkalnych. Druga wojna światowa nie wyrządziła pałacowi większych szkód. O wiele tragiczniejszym dla pałacu był okres powojenny, w którym obiekt ulegał systematycznemu niszczeniu. W latach 1984-1986 pałac został odbudowany. Wtedy rozpoczął działalność mieszczący się tam hotel. Obecnym właścicielem Pałacu Sieniawa jest Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), dzięki której Pałac wrócił do dawnej świetności. Pałacowe wnętrza oraz park uzyskały obecny wygląd w trakcie trwającej w latach 1998-2002 renowacji. Zabytkowy kompleks jest obecnie ekskluzywnym miejscem spotkań, konferencji i wypoczynku. 2

Sieniawa Palace

The ensemble of palace and gardens in Sieniawa was built at the beginning of the 18th century with accordance to the spirit of the epoch and the prestige of the Sieniawskis - one of the greatest families in the then Poland. From 1743 to 1745, the palace, already owned by the Czartoryski family, was extended and reconstructed and numerous records show that their manor was one of the first and the best in Poland. The first World War devastated Sieniawa and did not spare the palace. Between the two World Wars the building was not used due to rather big devastation. The second World War did not cause much damage to the palace. The post-war period was far more tragic for the palace, which was deteriorated and repeatedly devastated. From 1984 to 1986, the palace was repaired and turned into a hotel. At present the palace-park complex in Sieniawa is owned by the Agricultural Property Agency thanks to which Sieniawa is recovering its splendour. The contemporary appearance of the hotel’s interior and the park is a result of the renovation works lasting from 1998 to 2000. The monumental complex, protected by law, houses an exclusive hotel and conference centre nowadays. 3


kim jesteśmy? Agencja

Nieruchomości

instytucją

państwową,

w

r.

1992

Agencji

who are we?

Rolnych

(ANR)

następczynią Własności

jest

The Agricultural Property Agency (ANR) is a state

utworzonej

institution and successor to the Agricultural Prop-

Skarbu

erty Agency of the State Treasury set up in 1992.

Państwa, której Skarb Państwa powierzył restru-

Rolnej

The State Treasury entrusted it with the task of res-

kturyzację i prywatyzację mienia byłych Państwo-

tructuring

wych Gospodarstw Rolnych i Państwowego Fun-

to the former State Farms and the State Land

duszu Ziemi.

Fund.

Przejęte przez ANR nieruchomości weszły w skład

The real estate taken over by the ANR became part

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP)

of the State Treasury Agricultural Property Stock

o łącznej powierzchni 4,7 mln ha. ANR dotychczas

totalling 4.7 million hectares in area. So far, the ANR

sprzedała 2 mln ha. Obecnie w Zasobie znaj-

has sold 2 million hectares. At present its resources

duje się 2,1 mln ha gruntów, z czego 1,6 mln ha

amount to 2.1 million hectares, of which 1.6 million

w dzierżawie.

hectares have been leased.

ANR posiada na terenie kraju 16 oddziałów tere-

The ANR has 16 regional offices and branches.

and

privatising

property

belonging

nowych i filii.

ANR historic property

obiekty zabytkowe ANR to: •

doskonałe przedsięwzięcie inwestycyjne

możliwość wykorzystania obiektów na nowoczesne centra hotelowe, konferencyjne i ośrodki spa

superb investment projects

adaptable

into

modern

hotel,

conference

and spa centres •

unique historic value

attractive prices

unikalna wartość historyczna

A great advantage of purchasing from the ANR

atrakcyjna cena

resources included on the list of historic sites is

Atutem

nabycia

od

ANR

obiektów

wpisanych

do rejestru zabytków jest możliwość uzyskania przez kupującego do 50% obniżki ceny sprzedaży nieruchomości. nabywcom

Obniżka

przyznawana

nieruchomości

jest

zabytkowych,

tym

którzy

zobowiążą się i wykonają prace renowacyjne obiek-

the opportunity to receive up to 50 percent off the real estate sales price. Eligible for such price reduction are those purchasers who pledge to and will carry out the buildings’ renovation within a specified time, under the supervision and in accordance with the voivodeship conservator’s office.

tów w wyznaczonym terminie, pod nadzorem i w  uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

sposób nabywania zabytków od ANR •

w drodze przetargu

w trybie bezprzetargowym (dla osób posiadających prawo pierwszeństwa nabycia)

Szczegółowe

informacje

dotyczące

przetargów,

w tym harmonogramy i ogłoszenia są publikowane na stronie internetowej ANR (www.anr.gov.pl), w

siedzibie

i filii oraz

właściwego

oddziału

terenowego

w miejscowości gdzie znajduje się

nieruchomość.

historic property can be purchased from the ANR •

by means of a tender

in a non-tender mode (for individuals entitled to a pre-emptive purchase).

Detailed information on tenders, including schedules

and

announcements,

are

published

on

the ANR Web site (www.anr.gov.pl) and posted in the proper regional office or branch as well as in the locality where the real estate is situated.


Luboszyce

zabytkowe dworki i pałace

historical palaces and manor estates

Działki/plots: 14/25, 42, 43, 13

położenie

powierzchnia działki

location

plot area:

województwo / voivodeship: lubuskie powiat / district: krośnieński gmina / commune: Gubin

media

infrastructure

połączenia transportowe transport links

woda water

powierzchnia użytkowa usable floor area:

elektryczność electricity

informacja - contact Filia w Zielonej Górze Branch Office in Zielona Góra 65-225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25 tel. (+48 68) 329-33-80 fax (+48 68) 327-20-06 e-mail: zielonagora@anr.gov.pl

7,83 ha 1026 m2

gaz

kanalizacja

gas

sewage system

kolej

lotnisko

droga krajowa nr 32 10 km

Gubin 14 km

Berlin 160 km Poznań 215 km

railway station

motorway

opis: Nieruchomość zabudowana zespołem pałacowo – parkowo – folwarcznym, w skład którego wchodzi między innymi neogotycki pałac, gorzelnia, warsztaty, garaże. Zlokalizowana w odległości około 15 km od przejścia granicznego w Gubinie, która mogłaby zostać wykorzystana na centrum wypoczynkowo – szkoleniowe. description: Complex of neo-gothic palace and manorial buildings with a park, located 15 km from a checkpoint in Gubin

18

telephone

autostrada

national road nr 32 10 km

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

linia telefoniczna

airport

przeznaczenie: Idealny obiekt z możliwością rozwoju usług sportowo rekreacyjnych, hotelowych, konferencyjnych i mieszkaniowych purpose: Ideal place for the development of sports and recreation services, hotel accommodation and conference centre, with possibility for residential housing

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

19


Wołkowo

zabytkowe dworki i pałace

historical palaces and manor estates

Działka/plot: 294/1

położenie

powierzchnia działki

location

plot area:

województwo / voivodeship: zachodniopomorskie powiat / district: Łobez gmina / commune: Radowo Małe

media

infrastructure

połączenia transportowe transport links

woda water

5,48 ha

powierzchnia użytkowa usable floor area:

elektryczność electricity

1013 m2

gaz

informacja - contact Oddział Terenowy w Szczecinie Regional Office in Szczecin 70-502 Szczecin, Wały Chrobrego 4 tel. (+48 91) 81-44-200 fax (+48 91) 81-44-222 e-mail: szczecin@anr.gov.pl kanalizacja

gas

sewage system

linia telefoniczna telephone

autostrada

kolej

lotnisko

droga krajowa nr 6 30 km

Resko 12 km

Szczecin Goleniów 50 km

motorway

railway station

national road nr 6

airport

opis / description: Budynek wolnostojący, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, dach namiotowy; budynek wykonany w technologii tradycyjnej; budynek zlokalizowany w sąsiedztwie nieczynnego gospodarstwa rolnego; na odrębnej działce z dogodnym dojazdem Two storey detached manor house with basement, unused attic and tented roof, built in traditional technology, surrounded by the buildings of an inoperative agricultural enterprise, on a separate plot with comfortable access.

przeznaczenie / purpose: Zespół dworsko-pałacowy / Park and palace complex

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

24


Miłkowo

zabytkowe dworki i pałace

historical palaces and manor estates

Działki/plots: 22/81, 22/87

położenie

powierzchnia działki

location

plot area:

informacja - contact Filia w Koszalinie Branch Office in Koszalin 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 15A tel. (+48 94) 343-39-30 fax (+48 94) 343-36-95 e-mail: koszalin@anr.gov.pl

17,38 ha

województwo / voivodeship: zachodniopomorskie powierzchnia użytkowa powiat / district: drawski usable floor area: 704 m2 gmina / commune: Czaplinek

media

infrastructure

połączenia transportowe transport links

woda water

elektryczność electricity

gaz

kanalizacja

gas

sewage system

linia telefoniczna telephone

autostrada

kolej

lotnisko

droga wojewódzka nr 20

Czaplinek 10 km

Szczecin Goleniów 110 km

motorway

railway station

voivodeship road no 20

airport

opis: Pałac (XIX wiek) oraz budynek gospodarczy. Teren zieleni parkowej, użytek rolny i wielofunkcyjna zabudowa wiejska. description: Palace of 19th century with a farm building. Area of park greenery for agricultural use and multifunctional countryside building

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

22

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

23


Tyńczyk Legnicki

zabytkowe dworki i pałace

historical palaces and manor estates

Działki/plots: 101/58, 101/59, 102

położenie

powierzchnia działki

location

plot area:

województwo / voivodeship: dolnośląskie powiat / district: legnicki gmina / commune: Krotoszyce

media

infrastructure

połączenia transportowe transport links

woda water

powierzchnia użytkowa usable floor area:

elektryczność electricity

informacja - contact Oddział Terenowy we Wrocławiu Regional Office in Wrocław 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60 tel. (+48 71) 356-39-19 fax (+48 71) 357-90-97 e-mail: wroclaw@anr.gov.pl

31,75 ha 745 m2

gaz

kanalizacja

gas

sewage system

kolej

lotnisko

E-40 4 km

Legnica 9 km

Wrocław Strachowice 80 km

motorway

railway station

description: Monumental property of palace and manorial buildings in Tyńczyk Legnicki of 31.7554 ha in total. The palace was built in the eighties of the XIX c. Land surrounding it was in agricultural use to recently. Property has a small pond and is partly covered with trees.

14

telephone

autostrada

opis: Zabytkowe założenie pałacowo- folwarczne w Tyńczyku Legnickim. Łączna powierzchnia nieruchomości 31,7554 ha Pałac wybudowany został w latach 80-tych XIX w. Grunty otaczające złożenie były do niedawna użytkowane rolniczo. Na terenie nieruchomości znajduje się też niewielki staw i niewielkie zadrzewienie.

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

linia telefoniczna

airport

przeznaczenie: Teren zieleni parkowej, pod budownictwo mieszkaniowe i usługi purpose: Area for park greenery, development of housing and service

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

15


Przyborów

zabytkowe dworki i pałace

historical palaces and manor estates

Działka/plot: 247/13

położenie

powierzchnia działki

location

plot area:

województwo / voivodeship: dolnośląskie powiat / district: wołowski gmina / commune: Wińsko

media

infrastructure

połączenia transportowe transport links

woda water

elektryczność electricity

informacja - contact Oddział Terenowy we Wrocławiu Regional Office in Wrocław 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60 tel. (+48 71) 356-39-19 fax (+48 71) 357-90-97 e-mail: wroclaw@anr.gov.pl

13,19 ha

gaz

kanalizacja

gas

sewage system

linia telefoniczna telephone

autostrada

kolej

lotnisko

droga krajowa nr 26 2 km

Ścinawa 6 km

Wrocław Strachowice 65 km

motorway

national road nr 26 2 km

railway station

airport

opis: Barokowy pałac w Przyborowie został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku. Piętrową rezydencję zbudowano na planie prostokąta i nakryto mansardowym dachem z lukarnami. Elewację frontową zdobi dwupiętrowy ryzalit zwieńczony półokrągłym tympanonem z kartuszem herbowym właścicieli. Nad wejściem głównym znajduje się taras wsparty na ceglanych kolumnach. W części ogrodowej do elewacji dostawiono półokrągły pawilon z tarasem na wysokości pierwszego piętra. Całość jest otoczona parkiem ze stawem. Majątek wraz z pałacem należał m.in. do rodu von Engelmann. Przyborów jest położony 4 km na północ od Ścinawy, blisko drogi nr 36 łączącej Lubin i Rawicz. description: A baroque palace in Przyborów was erected in the second half of the XVIII century. The multi-storey residence is built on a rectangular plan and covered with a mansard roof with dormers. Front façade is decorated with a risalit and semi-circular tympanum with its owners’ coat held in a designed cartouche. Above its main entrance there is a terrace supported by brick columns. In the garden a semi-circular pavilion with a terrace on the first floor level was added to the building. The entire complex is surrounded by a park and pond. Property with the palace belonged to the von Engelmann family. Przyborów is located 4 km to the north from Ścinawa, close to the road nr 36 connecting Lubin and Rawicz.

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

10

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

11


Gaj Mały

zabytkowe dworki i pałace

historical palaces and manor estates

Działka/plot: 165/6

położenie

powierzchnia działki

location

plot area:

województwo / voivodeship: wielkopolskie powiat / district: szamotulski gmina / commune: Obrzycko

media

infrastructure

połączenia transportowe transport links

woda water

powierzchnia użytkowa usable floor area:

elektryczność electricity

informacja - contact Oddział Terenowy w Poznaniu Regional Office in Poznań 61-701 Poznań, ul. A. Fredry 12 tel. (+48 61) 856-06-01 fax (+48 61) 851-50-92 e-mail: poznan@anr.gov.pl

5,08 ha 1879 m2

gaz

kanalizacja

gas

sewage system

linia telefoniczna telephone

autostrada

kolej

lotnisko

droga wojewódzka nr 185

Szamotuly 5 km

Poznań Ławica 45 km

motorway

railway station

airport

voivodeship road nr 185

opis: Centralne miejsce założenia zajmuje bryła pałacu. Od wschodu założenie zamyka galeria /obecnie kaplica/ połączona z pałacem cylindryczną wieżą. Na zachód od pałacu pobudowano wieżę bramną. Na zachodnim krańcu znajduje się parterowy, kryty dachem mansardowym dwór połączony z budynkiem bramnym okrągłą wieżyczką. Pałac, dwór oraz wieża z fragmentem muru tworzą dziedziniec. Bramy prowadzą do części ogrodowej. Park powstał w drugiej połowie XIX wieku.

przeznaczenie: Tereny zieleni, park purpose: Areas for greenery and park

description: Palace building is located in the center of a complex. The eastern part is ended with a gallery (presently a chapel) connecting to the palace with a cylindrical tower. In the western part a gate tower is connected to a one-storey mansion house covered with a mansard roof. Palace, mansion and tower create a courtyard followed by a garden, A park was set in the second half of the XIX c.

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

20

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

21


Pyszczyn

zabytkowe dworki i pałace

historical palaces and manor estates

Działka/plot: 180/35

położenie

powierzchnia działki

location

plot area:

województwo / voivodeship: dolnośląskie powiat / district: kłodzki gmina / commune: Kłodzko

media

infrastructure

połączenia transportowe transport links

woda water

powierzchnia użytkowa usable floor area:

elektryczność electricity

informacja - contact Oddział Terenowy we Wrocławiu Regional Office in Wrocław 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60 tel. (+48 71) 356-39-19 fax (+48 71) 357-90-97 e-mail: wroclaw@anr.gov.pl

2,28 ha 926 m2

gaz

kanalizacja

gas

sewage system

linia telefoniczna telephone

autostrada

kolej

lotnisko

A4 11 km

Żarów 8 km

Wrocław Strachowice 43 km

motorway

railway station

airport

opis:

Pałac wczesnoklasycystyczny, wzniesiony w 1794 r., odrestaurowany w 1882 r., częściowo zdewastowany w 1945 r. Rozplanowany na rzucie podkowy, dwutraktowy, dwukondygnacjowy, nakryty dachami dwuspadowymi z lukarnami, o skromnych podziałach elewacji, silniej zaakcentowanej zdwojonymi pilastrami ujmującymi portal wejściowy, podkreślony na tle dachu półkolistym przyczółkiem. Już w XIII w. istniał we wsi zamek, który do 1277 r. należał do księcia wrocławskiego. W tym samym roku znalazł się w księstwie legnickim. W roku 1339 książę Bolko II podarował wieś Johannowi von Tschirn, którego potomkowie byli właścicielami do 1520 r. W tym czasie, przed 1365 r. istniał tu mały dwór obronny. W latach 1520 - 1725 Pyszczyn należał do rodziny von Reichenbach. Następnie , w roku 1727 biskup Ludwik Franciszek neuburski wydzierżawił majątek Heinrichowi Gottfriedowi baronowi von Spaetgen. Josefa Barbara, córka Heinricha Gottfrieda , wyszła za mąż za Friedricha Rudolfa hrabiego von Matuschka und Toppolczan i wniosła mu w wianie posiadłości. W XIX w. Właścicielem był m.in. Joseph Maximilian hrabia von Matuschka und Toppolczan baron von Spaetgen. To on właśnie założył teatr, przebudowując budynek dawnego spichlerza. Przedstawienia odbywały się w nim do poł. XIX w. description: A classical palace in Pyszczyn, Żarów commune, plot nr 180/35 of 8.28 ha was built in 1794, renovated in 1882 and partly destroyed in 1945. The two-track and two-storey building is erected on a horseshoe plan and covered with a half-hipped roof with dormers. Its plain façade is decorated by pilasters applied to an entrance portal ornamented with a half-round pediment on a roof background. An XIII-century castle had been owned by the Duke of Wrocław to 1277 and then was incorporated to the Duchy of Legnica. In 1339 Duke Bolko II gave the village to Johann von Tschirn whose descendants owned it until 1520. Before 1365 a small fortified castle had existed there. In 1520 – 1725 Pyszczyn belonged to the family of von Reichenbach and in 1727 was leased to Heinrich Gottfried Baron von Spaetgen by the bishop Ludwik Franciszek of Neuburg. Josefa Barbara, Heinrich Gottfried’s daughter married Friedrich Rudolf Graf von Matuschka und Toppolczan and brought those estates to her husband as her dowry. In XIX c. they were owned by Joseph Maximilian Graf von Matuschka und Toppolczan Baron von Spaetgen who established a theatre in a rebuilt former granary. Performances were staged there until a half of XIX c.

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

12

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

13


Czernina Dolna

zabytkowe dworki i pałace

historical palaces and manor estates

Działki/plots: 336/3, 337/1, 337/3

położenie

powierzchnia działki

location

plot area:

województwo / voivodeship: dolnośląskie powiat / district: górowski gmina / commune: Góra

media

infrastructure

połączenia transportowe transport links

woda water

elektryczność electricity

informacja - contact Oddział Terenowy we Wrocławiu Regional Office in Wrocław 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60 tel. (+48 71) 356-39-19 fax (+48 71) 357-90-97 e-mail: wroclaw@anr.gov.pl

6,02 ha

gaz

kanalizacja

gas

sewage system

linia telefoniczna telephone

autostrada

kolej

lotnisko

droga krajowa nr 5 9 km

Rydzyna 11 km Leszno 21 km

Wrocław Strachowice 91 km

motorway

national road nr 5

railway station

airport

opis: Pałac powstał w roku 1895, należał wówczas do rodziny Tschammerów. Budynek wykonany z cegły, częściowo tynkowany, wzniesiony na rzucie prostokąta z dwiema wieżami. Posiada trzy kondygnacje. Od zachodniej strony do pałacu przylega przybudówka, będąca jego przedłużeniem. Fasadę pokrywają bogate zdobienia, fryzy, ryzality oraz herb rodowy. Równocześnie z pałacem powstał otaczający go park. Pałac wymaga generalnego remontu. description: The palace of Czernina Dolna was built in 1895 and at that time belonged to the Tschammer family. A three-storey building is made of bricks, partly plastered, erected on a rectangular plan with two towers. The palace is extended with a porch attached to its western side. Its façade is covered with rich ornaments: friezes, risalits and a coat of arms. The palace was projected and set aside simultaneously with its surrounding park. It needs entire renovation.

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

6

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

7


Dłużek

zabytkowe dworki i pałace

historical palaces and manor estates

Działki/plots: 85/2, 361/2, 422, 423/3, 189/7, 193/4, 196/2

położenie

powierzchnia działki

location

plot area:

województwo / voivodeship: lubuskie powiat / district: żarski gmina / commune: Lubsko

media

infrastructure

połączenia transportowe transport links

woda water

powierzchnia użytkowa usable floor area:

informacja - contact Filia w Zielonej Górze Branch Office in Zielona Góra 65-225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25 tel. (+48 68) 329-33-80 fax (+48 68) 327-20-06 e-mail: zielonagora@anr.gov.pl

27,43 ha 980 m2

elektryczność

gaz

electricity

kanalizacja

gas

sewage system

kolej

lotnisko

droga międzynarodowa E 36 17 km

Gubin 30 km

Berlin 180 km Poznań Ławica 200 km

railway station

motorway

opis: Budynek pałacu z zabudowaniami gospodarczymi. Pałac wzniesiony na przełomie XVIII – XIX w. Park krajobrazowy zakomponowany w stylu angielskim jako romantyczny park leśny założony na przełomie XVIII i XIX wieku z przeważającym drzewostanem sosnowym, dębowym, świerkowym, bukowym description: Buildings of palace and homestead. Palace erected at the turn of XVIII – and XIX century. English style landscape park designed as a romantic forest park established at the turn of XVIII and XIX century with the prevailing forest stand consisting of pine, oak, spruce and beech trees

16

telephone

autostrada

international road E 36

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

linia telefoniczna

airport

przeznaczenie: Idealny obiekt z możliwością rozwoju usług sportowo rekreacyjnych, hotelowych, konferencyjnych i mieszkaniowych purpose: Ideal place for the development of sports and recreation services, hotel accommodation and conference centre, with possibility for residential housing

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

17


Ławica

zabytkowe dworki i pałace

historical palaces and manor estates

Działki/plots: 184/35, 184/36, 184/37, 184/38, 184/39

położenie

powierzchnia działki

location

plot area:

województwo / voivodeship: dolnośląskie powiat / district: kłodzki gmina / commune: Kłodzko

media

infrastructure

połączenia transportowe transport links

powierzchnia użytkowa usable floor area:

woda water

elektryczność electricity

informacja - contact Oddział Terenowy we Wrocławiu Regional Office in Wrocław 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60 tel. (+48 71) 356-39-19 fax (+48 71) 357-90-97 e-mail: wroclaw@anr.gov.pl

17,12 ha 910 m2

gaz

kanalizacja

gas

sewage system

linia telefoniczna telephone

autostrada

kolej

lotnisko

E-67 1,5 km

Kłodzko 5 km

Wrocław Strachowice 90 km

motorway

railway station

airport

opis: Trzykondygnacyjny zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem. Murowany z kamienia i cegły, tynkowany. We wnętrzu zachowana jest ozdobna stolarka drzwiowa oraz sztukaterie sufitów, piec w Sali reprezentacyjnej. Budynek ma duże wartości architektoniczne. Dobra architektura o cechach manieryzmu niderlandzkiego. description: The three storey complex of palace and park with manor house. A plastered building made of bricks and stone. The interior with ornamental wooden door, molding ceilings and a stove in a Representative Hall. The building has the high architectural values of the Antwerp Mannerism style.

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

8

© Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

9

Katalog zabytków ANR  

ANR pałac zabytki agencja

Advertisement