Page 6

Edunvalvonta

Nyt puhuvat TE-toimiston johtajat TVY:lle  

TVY:lle järjestyi vuoden lopussa hieno mahdollisuus keskustella ajankohtaisista aiheista TE-toimistojen johtajien kanssa – erityisesti silmällä pitäen pitkäaikaistyöttömien palveluita ja työllistymistä. Kirjattuna on yksittäisiä puheenvuoroja, joiden joukosta ei oikeastaan tullut soraääniä.

Kuva: TE-toimisto

6  TVYtter 4/2015

TE

-pa lvelu iden suu r i na haasteina ovat olleet vähenevät henkilöresurssit, hankeresurssit ja palkkatukien määrärahat. Lisäksi vuoden 2013 TE-palveluiden hallinto­uudistus koettiin raskaaksi. Sähköisten järjestelmien myötä asiakaspalvelu on kuitenkin muuttunut sujuvammaksi, kun voidaan asioida verkossa 24/7, palveluihin pääsee jonottamatta ja työnhaun saa voimaan verkon kautta nopeammin. Keskustelu lähti käyntiin siitä, että TE-toimiston johto kokee, että heitä on aivan liian usein syyllistetty tilanteessa, jossa mahdollisuudet toimia tuloksellisesti ovat olleet rajalliset tarpeisiin nähden. Työttömyys on kasvanut ja määrärahoja on säästetty. Tällä yhtälöllä ei voi olla olematta vaikutuksia Suomen työvoimapolitiikkaan. Poliittisen johdonkin pitäisi kantaa vastuu tehdyistä linjauksista, sanoi eräs TE-toimiston johtaja. Vastauksena resurssien puutteeseen on painotettu sähköisiä palveluja, jotka monien TVY:n jäsenyhdistysten asiakkaiden (kuten maahanmuuttajien) mielestä ovat turhan vaikeita, mutta koulutustausta ja iästä riippumatta on tullut

TVY:lle kriittistä palautetta. Toisaalta moni työnhakija on myös kiitellyt TEtoimistoa siitä, että verkossa on jouhevampaa toimia, kun toimimisen logiikan on sisäistänyt. Koska terveys- ja monen muunkin palvelun osalta toimitaan etenevästi verkossa, ihmiset pitäisi yksinkertaisesti saada verkkoon. TVY:n jäsenyhdistyksiltä toivotaan apua sähköisten palveluiden käytön tuessa. Ja tätä tietysti tehdäänkin kentällä!

Välityömarkkinat puristuksessa!

TE-toimiston johtajat olivat huolissaan vaikuttavuuskriteereistä, joilla mitataan vain työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Silloin on vaarassa, että moni yleisluontoinen palvelu, jota välityömarkkinoilla tuotetaan muillekin työnhakijoille – kuten toimenpiteissä oleville – jääkin toteuttamatta, kun työllisyyspoliittisia avustuksia leikataan. Näitä avustuksia joudutaan leikkamaan, koska rahoitus supistuu ja kohdentuu eri tavalla. Toivottiin, että välityömarkkinatoimijoiden pitäisi kyetä uudistumaan tilanteen mukaan. Liian usein haetaan jatkoa olemassa oleville hankkeille eri nimikkeillä. Ei välttämättä koeta järkeväksi käyttää työllisyyspoliittista rahoitusta samojen toimintamallien ylläpitämiseen. Hankkeissa pitäisi kyetä myös vielä selkeämmin eriyttämään, mihin toimenpiteisiin keskitytään, koska kaikkea ei voi tehdä. Siten TE-toimistot voisivat paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin ja ohjata ihmiset oikeisiin paikkoihin. Toisaalta moni välityömarkkinatoimija toivoisi pidempiä hankkeita, jotta olemassa oleva hyvät toimintatavat saadaan kiinnitettyä varmemmalle pohjalle ja verkostotyö pysyväksi toimintamalliksi. Asiakkaiden tarpeet saattavat olla hyvin moninaiset ja on haluttu tarjota sitä, mitä asiakkaat kysyvät.

TVYtter 4/2015  

Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö – TVY:n jäsenlehti

TVYtter 4/2015  

Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö – TVY:n jäsenlehti

Advertisement