Page 29

Toisille ihmisille tai asioille omistautuminen Kutsumustyötä pidetään buddhalaisuudessa kaikkein onnekkaimpana elinkeinona. Siinä ihminen voi toteuttaa sitä, mitä pitää kaikkein tärkeimpänä. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi lääkärin, sairaanhoitajan tai opettajan työt. Toisille ihmisille tai asioille omistautuminen voi olla tapa toteuttaa buddhalaista opetusta käytännössä ja välittömästi. Myös taiteellinen ja muu luova työ voidaan laskea kutsumusammatiksi, jos sen lähtökohdat eivät perustu kaupallisuuteen. Tämä ei tarkoita sitä, etteivät kutsumusammatissa toimivat saisi saada palkkaa työstään.

Buddhan jalo kahdeksanosainen polku Täydellinen elinkeino on osa Buddhan jaloa kahdeksanosaista polkua. Polun ensimmäinen osa on Täydellinen näkemys, joka kuvaa olemassaolon luonnetta ja ihmisen alustavan henkisen oivalluksen vaihetta. Täydellistä näkemystä seuraavat osat täydellisestä tunteesta, puheesta ja toiminnasta. Tämän jälkeen tulevaa Täydellistä elinkeinoa seuraavat osat täydellisestä ponnistuksesta, tietoisuudesta ja samādhista eli korkeammasta tietoisuudesta. Filosofian älyllinen ymmärtäminen ei riitä. Opetus on henkistä, mutta sitä toteutetaan käytännössä.

Kaikki katoaa Alustava henkinen oivallus on elämän perustavanlaatuisen epätäydellisyyden ymmärtäminen. Niin paljon kuin ihminen toivookin pysyvyyttä elämälleen, kaikki muuttuu koko ajan ja lopulta katoaa: me itse, perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät, maanmiehet ja lopulta kansakunnat. Vaikka ponnistelisimme kuinka ja saisimme aikaan mitä, täältä lähdettyämme meille ei jää mitään.

Buddhalaisuuden mukaan kärsimyksen ja epätyydyttyneisyyden aiheuttaa ihmisen loppumaton haluaminen ja janoaminen. Hän haluaa olla ja omistaa kaikenlaista, ja sen mitä hänellä on ja mitä hän on saavuttanut pitäisi pysyä muuttumattomana ja hänen omanaan aina. Tämä ei mitenkään ole mahdollista.

Perspektiiviharha Tämän ehdonvaraisen olemisen keskeinen virhepäätelmä on yksilöllisen minuuden pitäminen luotettavana todellisuuden tähystyspaikkana ja toiminnan ohjaajana elämässä. Koska persoonallinen näkökulma on väistämättä kapea, vääristynyt ja ongelmainen, pyritään siitä vapautumaan siirtymällä yksilöllisestä minuudesta kohti kaikkeuden olemusta, joka on todellisuus.

Tie totuuteen Buddhalaisuus opettaa perimmäisen totuuden oivaltamista erilaisilla harjoituksilla. Meditoimalla, syvän läsnäolon tilalla, pyritään korkeamman tietoisuuden tilaan. Tietoisuutta kehitetään myös vahvistamalla taitavia mielentiloja – muun muassa myötätuntoa kaikkia eläviä olentoja kohtaan – ja vastustamalla taitamattomia mielentiloja. Minästä irti päästäminen on suuri vapautus ja tie totuuteen. Sammuttamalla yksilölliseen minuuteen liittyvät intohimot ja aggressiot voi sulautua yhdeksi kaikkeuden kanssa ja kokea elämän sellaisena kuin se on.

Sari Siimes

Yksityiskohta elämänpyörästä: harhakuvitelmaa pysyvästä ja erillisestä itsestä pitävät yllä kolme asiaa, jotka näkyvät pyörän keskiössä. Kukko on halun vertauskuva, sika kuvaa tietämättömyyttä ja käärme vihaa. Ominaisuudet ruokkivat toisiaan. Ydintä reunustaa kehä, jossa ihmiset vaeltavat maailmasta toiseen. Pimeällä puolella taitamattomat teot vetävät ihmistä alaspäin ja valoisalla puolella taitavat teot kohottavat ihmistä.

TVYtter 4/2015  29

TVYtter 4/2015  

Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö – TVY:n jäsenlehti

TVYtter 4/2015  

Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö – TVY:n jäsenlehti

Advertisement