Page 1

Υπουργείο Περ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Αθήνα, 3/5/2011 Γιατί είναι ακριβή η βενζίνη στην Ελλάδα;

Η λιανική τιμή των πετρελαιοειδώνεξαρτάταιαπό την τιμή πώλησηςπροϊόντων από τα διυλιστήρια, τους φόρους και δασμούς καθώς και τα μικτά περιθώρια κέρδους εταιρειώνεμπορίαςκαιπρατηρίων. Οιτιμέςστιςοποίεςπωλούνοι εταιρείεςδιύλισηςστηνΕλλάδα(όπωςκαισεόλητη Μεσόγειο)υπολογίζονταικαθημερινάακολουθώνταςτιςχρηματιστηριακέςμεταβολέςτων διεθνώντιμώναγοράςπετρελαιοειδώνπροϊόντωνκαισυμβολαίων(Platts). Λαμβάνονται υπόψηη τιμήτουτελικούπροϊόντοςπαραδοτέοσελιμάνιτηςΜεσογείου,τοκόστος αποθήκευσηςτήρησηςαποθεμάτωνασφαλείαςκαθώςκαιη , ισοτιμίαευρώ/δολαρίου. Η διαμόρφωσητης Λιανικήςτιμήςκαι ταποσοστάσυμμετοχήςτωνεμπλεκομένων στηντελικήλιανικήτιμήτουπροϊόντοςεμφανίζονταιστοπαρακάτωσχήμα: Μέση ΤιμήΑμόλυβδηςΒενζίνης Τρι, 03/ 05

1,7190

Τιμή Αντλίας- Λιανική Τιμή

0,6132

Τιμή Διυλιστηρίου*

35,67%

1,0054

Φόροι & Δασμοί

58,49%

0,1004

Περιθώριο Εταιρίας Εμπορίας& Πρατηριούχων

5,84%

Σταθεροί Φόροι**: 0,6702 Μεταβλητοί Φόροι***: 0,3352

* Τιμήδιυλιστηρίου προηγούμενης ημέρας ** ΕΦ . .Κ. & ΤέλοςΡΑΕ *** Φ.Π.Α. & ΔΕΤΕ& ΕισφοράΕιδικούΛογαριασμού Πετρελαιοειδών

Συνολικάτο94,16%τηςτιμήςείναισχεδόνανελαστικό,καθώςπροκύπτειαπότην τιμήδιυλιστηρίου(35,67%)καιτουςφόρουςκαιδασμούς(58,49%). Μόλιςτο5,84%(10 λεπτά)τηςλιανικήςτιμήςείναιταμικτά περιθώριακέρδουςτων εταιρειώνεμπορίαςκαιτωνπρατηρίων. Η αύξησητουΕιδικούΦόρουΚατανάλωσηςστηναγοράκαυσίμωντοντελευταίο χρόνο(απότην22η θέσηστηνΕυρώπη,στην1η ), έχειμετατρέψει τηχώραμαςστηνπιο ακριβήτων27. Αν όμωςαφαιρεθούνοι φόροι, είμαστεοι φθηνότεροιστηΜεσόγειοκαι ένατοιστους27.


Υπουργείο Περ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Τοτελευταίοδιάστημαβέβαια,διαπιστώθηκεότισεσυγκεκριμένεςπεριοχέςτης επικράτειαςο ανταγωνισμόςδενλειτουργούσεικανοποιητικά,μεαποτέλεσμανα διαμορφώνονταιιδιαίτεραυψηλέςτιμέςσεβάροςτουτελικούκαταναλωτή. Τα στατιστικάστοιχείατων χονδρικώνκαιλιανικώντιμών,καθώςκαιταστοιχεία τουδιαφορικούκαιμεταφορικούκόστουςγιακάθεΝομότηςχώραςόπωςσυλλέχτηκανκαι , αναλύθηκαναπότιςΥπηρεσίεςτουΥπουργείου,σεσυνδυασμόμετηνπαρατηρούμενηκατά τιςτελευταίεςεβδομάδεςαυξητικήτάσητιμών,έδειξαναυξημέναπεριθώριακέρδουςστη λιανικήσεκάποιουςνομούς,ενώσεάλλους νομούς παρατηρήθηκαναυξημέναπεριθώρια κέρδουςστηλιανικήκαιστηνχονδρικήσεσχέσημετιςτιμέςτωναντίστοιχωνπροϊόντων στηνυπόλοιπηεπικράτειακαιιδίωςστονομόΑττικής. ΣυνεπώςαπότηνΤετάρτη4 Μαΐου 2011 καιγιαόσοδιάστημακριθείαπαραίτητοτο ΥπουργείοΠεριφερειακήςΑνάπτυξηςκαιΑνταγωνιστικότηταςεπιβάλλειμετησύμφωνη γνώμητηςΡυθμιστικήςΑρχήςΕνέργειαςανώτατητιμήπώλησηςσε13 νομούςτηςχώρας. Επιβάλλειεπίσηςγιαπρώτηφοράανώτατητιμήχονδρικήςπώλησηςσε5 απότους13 νομούςκαθώςπροέκυψεότικαιοι εταιρίεςεμπορίαςείχανκαθοριστικήσυμμετοχήστα υψηλάεπίπεδατιμώντωνσυγκεκριμένωνπεριοχών.

ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΜΟΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣΛΕΣΒΟΥ ΝΟΜΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣΕΒΡΟΥ ΝΟΜΟΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣΦΩΚΙΔΟΣ ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΣΣΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣΧΙΟΥ

Ανώτατη Τιμή

Ανώτατη Τιμή

Χονδρικής

Καταναλωτή 1,724 1,769 1,765 1,722 1,736 1,744 1,745 1,735 1,724 1,788 1,774 1,734 1,739

1,654 1,718 1,704 1,664 1,669


Υπουργείο Περ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Τέλοςη επιβολήπλαφόνεγγυάταιτηνασφάλειατουεισοδήματοςτων εργαζομένωνκαιέχειωςστόχοτονεξορθολογισμότωντιμώνστους συγκεκριμένουςνομούςτηςχώρας.

Ρεπορτάζ  
Ρεπορτάζ  

reportaz, fuel, prices

Advertisement