Page 1

Άρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 1.

Με ̟ράξη του Υ̟ουργικού Συµβουλίου συστήνεται το Κυβερνητικό Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο ο̟οίο µετέχουν οι Υ̟ουργοί Οικονοµικών, Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας, ∆ικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Συµβούλιο θα εισάγει και ̟αρακολουθεί τις α̟αραίτητες δράσεις για την ̟ροώθηση δηµιουργίας του µόνιµου µηχανισµού της ε̟ίλυσης του µη εξυ̟ηρετούµενου ιδιωτικού χρέους φυσικών, νοµικών ̟ροσώ̟ων και ε̟ιχειρήσεων. Α̟οστολή του Κυβερνητικού Συµβουλίου ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ό̟ως λε̟τοµερώς θα ̟εριγράφεται στην Πράξη του Υ̟ουργικού Συµβουλίου είναι ιδίως η κάτωθι: i) η διαµόρφωση ̟ολιτικών σχετικά µε την οργάνωση ενός ολοκληρωµένου µηχανισµού α̟οτελεσµατικής διαχείρισης των µη εξυ̟ηρετούµενων ιδιωτικών δανείων, ii) οι ̟ροτάσεις τρο̟ο̟οιήσεων του υφιστάµενου νοµικού ̟λαισίου σε θέµατα ουσίας και διαδικασίας για την ενίσχυση της α̟οτελεσµατικότητας στην ε̟ίλυση θεµάτων ιδιωτικού χρέους, συµ̟εριλαµβανοµένης της ε̟ιτάχυνσης των διαδικασιών αναφορικά µε τις καθυστερούµενες α̟ο̟ληρωµές, και τη βελτίωση του θεσµικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει την αγορά ακινήτων, iii) η κατάρτιση δράσεων ευαισθητο̟οίησης για την άµεση και α̟οτελεσµατική ενηµέρωση και υ̟οστήριξη των ̟ολιτών και των ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε τη λήψη α̟οφάσεων ε̟ί των ανωτέρω θεµάτων, iv) η δηµιουργία ενός δικτύου ̟αροχής συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών για θέµατα διαχείρισης οφειλών. Στο ̟λαίσιο της εντολής του, το Κυβερνητικό Συµβούλιο για τη ∆ιαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους ορίζει µε α̟όφαση του τις αρχές του «συνεργάσιµου δανειολή̟τη» και ̟ροβαίνει ετησίως στην εκτίµηση των «εύλογων δα̟ανών διαβίωσης», µε βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ̟ου θα ενσωµατωθούν και θα α̟οτελέσουν µέρος του Κώδικα ∆εοντολογίας της ̟αρ. 2, ̟ροκειµένου να αξιο̟οιηθούν στις α̟ό̟ειρες εξωδικαστικού συµβιβασµού και ενώ̟ιον των δικαστηρίων. Το Κυβερνητικό Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ̟ροκειµένου να φέρει εις ̟έρας την εντολή του, υ̟οστηρίζεται α̟ό οµάδα α̟οτελούµενη α̟ό τους αρµόδιους Γενικούς Γραµµατείς και α̟ό ειδικούς συνεργάτες και ε̟ιστηµονικούς συµβούλους, οι ο̟οίοι ορίζονται µε την ίδια ̟ράξη, καθοδηγούµενη α̟ό το Συµβούλιο, το ο̟οίο καθορίζει τις ̟ροτεραιότητες και τα χρονοδιαγράµµατα για τις δράσεις ̟ου θα ακολουθηθούν. Το Συµβούλιο δύναται να ε̟ικουρείται στο έργο του α̟ό τρίτους εµ̟ειρογνώµονες. Για την ̟αρακολούθηση της α̟οστολής του το Συµβούλιο δηµοσιεύει τριµηνιαία έκθεση ̟ροόδου.

2.

Με α̟όφαση της Τρά̟εζας της Ελλάδος εκδίδεται Κώδικας ∆εοντολογίας Τρα̟εζών για τη διαχείριση των µη εξυ̟ηρετούµενων ιδιωτικών οφειλών, ο ο̟οίος τίθεται σε εφαρµογή το αργότερο την 31.12.2014.


Ο Κώδικας ∆εοντολογίας Τρα̟εζών θα ̟εριλαµβάνει µεταξύ άλλων διατάξεις σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, τις διαδικασίες αξιολόγησης της δυνατότητας α̟ο̟ληρωµής, δεσµευτικούς κανόνες συµ̟εριφοράς των τρα̟εζών µε σαφή χρονοδιαγράµµατα, όρους ε̟ικοινωνίας µεταξύ ̟ιστωτικών ιδρυµάτων και δανειστών, και σε αυτές θα αξιο̟οιούνται οι ορισµοί του «συνεργάσιµου δανειολή̟τη» και των «εύλογων δα̟ανών διαβίωσης», των ο̟οίων θα γίνεται χρήση κατά τη λήψη α̟οφάσεων των τρα̟εζών σχετικά µε ̟αροχή λύσεων/αναδιαρθρώσεων δανείων ̟ου βρίσκονται σε καθυστέρηση ̟ληρωµής. 3.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων του διαµεσολαβεί µεταξύ δανειστών και οφειλετών, µε σκο̟ό τη ρύθµιση των µη εξυ̟ηρετούµενων δανείων, ιδίως αναφορικά µε θέµατα ̟ου ά̟τονται της εφαρµογής του Κώδικας ∆εοντολογίας Τρα̟εζών της ̟αραγράφου 2. Με Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών, Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας και ∆ικαιοσύνης καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία της µεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή µεταξύ ̟ιστωτών και οφειλετών και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια. Άρθρο 2 Αναστολή ̟λειστηριασµών

1.

α. Α̟ό 01.01.2014 και µέχρι 31.12.2014 α̟αγορεύονται οι ̟λειστηριασµοί ακινήτων οφειλετών, ̟ου χρησιµεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήµατός τους, εφόσον η αντικειµενική αξία του ακινήτου δεν υ̟ερβαίνει τις 200.000 ευρώ και εφόσον ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις της υ̟ο̟αραγράφου 1β. Το ̟αρόν άρθρο δεν καταλαµβάνει τις οφειλές ̟ου α) ̟ροέκυψαν α̟ό αδικο̟ραξία ̟ου δια̟ράχθηκε µε δόλο, α̟ό διοικητικά ̟ρόστιµα, χρηµατικές ̟οινές, φόρους και τέλη ̟ρος το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Το̟ικής Αυτοδιοίκησης ̟ρώτου και δευτέρου βαθµού, τέλη ̟ρος νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου και εισφορές ̟ρος οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης είτε β) ̟ροέκυψαν α̟ό χορήγηση δανείων α̟ό Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, ό̟ως ισχύουν (Α` 151). β. Στο ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας εµ̟ί̟τουν οι οφειλέτες ̟ου ̟ληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές ̟ροϋ̟οθέσεις: βα) το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα, ό̟ως αυτό διαµορφώνεται κατό̟ιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υ̟έρ των ασφαλιστικών ταµείων, του φόρου εισοδήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι µικρότερο ή ίσο των τριάντα ̟έντε χιλιάδων ευρώ (€35.000) ββ) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας τους είναι µικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (€270.000) και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν υ̟ερβαίνει τις δέκα ̟έντε χιλιάδες ευρώ (€15.000), ρητώς


εξαιρουµένων καταθέσεων και κινητών αξιών α̟ό συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ̟ρογράµµατα. Ειδικά για i) οικογένειες ̟ου βαρύνονται φορολογικά µε τρία και ̟ερισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 ν. 2238/1994, ii) άτοµα µε ανα̟ηρία 67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε ανα̟ηρία 67% και άνω, ό̟ως αυτά ανωτέρω ̟ροσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 ν. 2238/1994, τα ̟αρα̟άνω όρια των σωρευτικών ̟ροϋ̟οθέσεων ̟ροσαυξάνονται έκαστο κατά ̟οσοστό 10%. 2.

α. Κατά τη διάρκεια α̟αγόρευσης του ̟λειστηριασµού οι οφειλέτες έχουν υ̟οχρέωση υ̟οβολής στο δανειστή µε κάθε ̟ρόσφορο µέσο υ̟εύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 (Α΄ 75), ό̟ως αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ. 13 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67), στην ο̟οία αναγράφονται τα ̟λήρη στοιχεία του οφειλέτη, λε̟τοµερή και ε̟ικαιρο̟οιηµένα στοιχεία ε̟ικοινωνίας, ̟εριγραφή της ̟λήρωσης των ̟αρα̟άνω ̟ροϋ̟οθέσεων και λε̟τοµερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασµού ̟ου ξε̟ερνούν το ̟οσό των χιλίων ευρώ (€1.000) τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες ̟ριν την υ̟οβολή της υ̟εύθυνης δήλωσης. Σε ̟ερί̟τωση µη τήρησης της υ̟οχρέωσης της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου µέχρι 31.01.2014, ή εντός δύο µηνών α̟ό την ε̟ίδοση ε̟ιταγής ̟ρος εκτέλεση αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η α̟αγόρευση ̟λειστηριασµού. β. Ο δανειστής κατά τη διάρκεια α̟αγόρευσης του ̟λειστηριασµού µ̟ορεί να καλεί τον οφειλέτη να ̟ροσκοµίσει βα) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα ̟ου έχουν α̟οκτηθεί µετά την 01.01.2007 και φύλλο υ̟ολογισµού αξίας ακινήτου για ακίνητα ̟ου έχουν α̟οκτηθεί ̟ριν την 01.01.2007 ββ) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρµόδιας φορολογικής αρχής µε αναφορά ε̟ί του ̟οσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειµενικού ̟ροσδιορισµού, βγ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και βδ) α̟οδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας µε νωρίτερη ηµεροµηνία την 20η Νοεµβρίου 2013 σχετικά µε το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, ό̟ου α̟αιτούνται, βε) βεβαίωση ανεργίας α̟ό τον ΟΑΕ∆ είτε αντίγραφο της ε̟ικαιρο̟οιηµένης κάρτας ανεργίας α̟ό τον ΟΑΕ∆, βστ) ̟ιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης, βζ) ̟ιστο̟οιητικό Α΄/βάθµιας ή Β΄/βάθµιας Ε̟ιτρο̟ής για την ̟ιστο̟οίηση της ανα̟ηρίας και του ̟οσοστού της (Νοµαρχιακές Υγειονοµικές Ε̟ιτρο̟ές, Υγειονοµικές Ε̟ιτρο̟ές Ασφαλιστικών Ταµείων, Υγειονοµικές Ε̟ιτρο̟ές Ενό̟λων ∆υνάµεων, Κέντρα Πιστο̟οίησης Ανα̟ηρίας). Σε ̟ερί̟τωση µη ̟ροσκόµισης α̟ό τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός (1) µηνός α̟ό την κοινο̟οίηση του αιτήµατος µε α̟όδειξη, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η α̟αγόρευση ̟λειστηριασµού.

3.

Κατά τη διάρκεια α̟αγόρευσης ̟λειστηριασµού, οι οφειλέτες υ̟οχρεούνται να καταβάλλουν ̟ρος τους δανειστές µηνιαίως ̟οσοστό 10% ε̟ί του καθαρού µηνιαίου εισοδήµατός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν


ξε̟ερνά τις δεκα̟έντε χιλιάδες ευρώ (€15.000). Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα ξε̟ερνά τις δεκα̟έντε χιλιάδες ευρώ (€15.000), οι οφειλέτες υ̟οχρεούνται να καταβάλλουν ̟ρος τους δανειστές µηνιαίως ̟οσοστό 10% στο ̟οσό µέχρι τις δεκα̟έντε χιλιάδες (€15.000) και ̟οσοστό 20% στο υ̟ερβάλλον εισόδηµα. Για τους οφειλέτες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις του άρθρου 2 ̟αρ. Β 1 του ν.4161/2013 (Α΄143) το κατά τα ανωτέρω υ̟ολογιζόµενο ̟οσό δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερο του τριάντα τοις εκατό (30%) της τελευταίας ενήµερης δόσης. Οι καταβολές κατά την ̟ερίοδο α̟αγόρευσης ̟λειστηριασµού αφαιρούνται α̟ό το ανεξόφλητο υ̟όλοι̟ο και καταλογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για ανέργους µε µηδενικό εισόδηµα ή µοναδικό εισόδηµα το ε̟ίδοµα ανεργίας ̟αρέχεται η δυνατότητα µηδενικών καταβολών. Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης ̟ερισσοτέρων του ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόµενη µηνιαία καταβολή κατανέµεται συµµέτρως. Σε ̟ερί̟τωση µη τήρησης της υ̟οχρέωσης της ̟αρούσας ̟αραγράφου για τρείς (3) µήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η α̟αγόρευση ̟λειστηριασµού. 4.

Κατά τη διάρκεια της α̟αγόρευσης ̟λειστηριασµού της ̟αρ. 1 και εφόσον η α̟αγόρευση δεν έχει αρθεί για τον ̟ρωτοφειλέτη ως ̟ρος τη συγκεκριµένη οφειλή, α̟αγορεύεται ο ̟λειστηριασµός ακινήτων των εγγυητών για τις συγκεκριµένες οφειλές. Άρθρο 3 Ελληνικό Ε̟ενδυτικό Ταµείο

1.

2.

3.

Υ̟ό τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του ̟αρόντος, το Ελληνικό ∆ηµόσιο µ̟ορεί να συστήσει Ε̟ενδυτικό και Ανα̟τυξιακό Ταµείο (fund) µε την ε̟ωνυµία «Ελληνικό Ε̟ενδυτικό Ταµείο» (Institution for Growth in Greece). Το Ταµείο, το ο̟οίο θα ιδρυθεί στο Λουξεµβούργο ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και θα διέ̟εται α̟ό τους νόµους του αντίστοιχου κράτους-µέλους, θα διοχετεύει ̟όρους α̟οκλειστικά σε ελληνικές µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις (ΜΜΕ) και θα χρηµατοδοτεί έργα υ̟οδοµής στην Ελλάδα. Στόχο του Ταµείου θα α̟οτελεί η εξασφάλιση κέρδους για της ε̟ενδυτές του και η υ̟οστήριξη της ανα̟τυξιακής ̟ολιτικής της χώρας. Για την ε̟ίτευξη του σκο̟ού του, το Ελληνικό Ε̟ενδυτικό Ταµείο θα µ̟ορεί: α) να χρηµατοδοτεί µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις (ΜΜΕ) µε ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα, β) να χρηµατοδοτεί έργα υ̟οδοµής µε ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα, γ) να συµµετέχει σε κεφάλαια ε̟ενδυτικών συµµετοχών και ε̟ενδυτικού κινδύνου. Η οικονοµική στήριξη µε τη µορφή ε̟ιχειρηµατικών δανείων θα ̟αρέχεται ̟άντοτε µε τη µεσολάβηση ̟ιστωτικών ιδρυµάτων ̟ου είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα και διέ̟ονται α̟ό το ελληνικό δίκαιο, τα ο̟οία λειτουργούν ως ενδιάµεσοι χρηµατο̟ιστωτικοί οργανισµοί, ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί η


χρηµατοδότηση. Οι ε̟ενδύσεις και οι χρηµατοδοτήσεις γίνονται µε όρους αγοράς ή µε ευνοϊκότερους όρους, ανάλογα µε το είδος του ε̟ενδυτικού ̟ροϊόντος. Άρθρο 4 ∆οµή του Ταµείου – Μετοχές 1. 2.

3.

Στο Ελληνικό Ε̟ενδυτικό Ταµείο συµµετέχουν ως ε̟ενδυτές το Ελληνικό ∆ηµόσιο, διεθνείς χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και ιδιώτες ε̟ενδυτές. Το Ελληνικό Ε̟ενδυτικό Ταµείο µ̟ορεί να συσταθεί ως ε̟ιχειρηµατικό κεφάλαιο τύ̟ου «οµ̟ρέλας» (umbrella fund), διαιρούµενο σε διαφορετικά υ̟οκεφάλαια για κάθε δραστηριότητά του µε διακριτή δοµή, διοίκηση, διάρκεια και ξεχωριστό σύνολο στοιχείων ενεργητικού. Οι ε̟ενδυτές µ̟ορούν να ε̟ενδύουν σε ο̟οιοδή̟οτε υ̟οκεφάλαιο. Το κάθε υ̟οκεφάλαιο του Ταµείου µ̟ορεί να συσταθεί ως διακριτή νοµική οντότητα µε τους ίδιους όρους σύστασης, χρηµατοδότησης, διαχείρισης και λειτουργίας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στον ̟αρόντα νόµο για το Ελληνικό Ε̟ενδυτικό Ταµείο. Μετά τη σύσταση του Ταµείου οι ανωτέρω νοµικές οντότητες θα α̟ορροφηθούν α̟ό το Ταµείο ως υ̟οκεφάλαια αυτού. Το Ελληνικό Ε̟ενδυτικό Ταµείο µ̟ορεί να εκδίδει για κάθε υ̟οκεφάλαιο διαφορετικές κατηγορίες µετοχών, οι ο̟οίες διαφορο̟οιούνται σε σχέση µε το ̟ροφίλ κινδύνου, ̟ου συνδέεται µε κάθε κατηγορία. Τα χαρακτηριστικά ο̟οιασδή̟οτε κατηγορίας µετοχών καθορίζονται ελεύθερα και ̟εριγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του Ελληνικού Ε̟ενδυτικού Ταµείου, αλλά δεν µ̟ορεί να συνίστανται σε ο̟οιαδή̟οτε ειδική µεταχείριση κά̟οιου µετόχου κατά ̟αρέκκλιση της αρχής της ισότητας των µετόχων στην ίδια κατηγορία µετοχών. Μετοχές αυξηµένου κινδύνου καλύ̟τονται κατά ̟ρώτον α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µη α̟οκλειοµένου άλλου ε̟ενδυτή. Άρθρο 5 Συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Ταµείο

1.

2.

Η συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Ελληνικό Ε̟ενδυτικό Ταµείο δεν θα ξε̟ερνά το ̟ενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού καταβεβληµένου κεφαλαίου αυτού, ̟οσοστό το ο̟οίο θα υ̟ολογίζεται συνολικά για όλα τα υ̟οκεφάλαια κατά το χρόνο κάλυψης του συνόλου των συµµετοχών. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να ε̟ενδύσει στο Ελληνικό Ε̟ενδυτικό Ταµείο το ̟οσό των τριακοσίων ̟ενήντα εκατοµµυρίων (€350.000.000) Ευρώ. Το ̟οσό αυτό θα καταβληθεί τµηµατικά σε χρονικό διάστηµα τριών ετών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος και θα ̟ροέλθει α̟ό το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων ή/και το ΕΣΠΑ (2014-2020), µε ένταξη της σχετικής δα̟άνης στους αντίστοιχους ̟ροϋ̟ολογισµούς. Ο τρό̟ος, ο χρόνος, οι ειδικότερες ̟ροϋ̟οθέσεις χρηµατοδότησης του Ελληνικού Ε̟ενδυτικού Ταµείου α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο καθορίζονται µε κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Ανά̟τυξης και


3.

Ανταγωνιστικότητας. Με όµοια α̟όφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι διαδικασίες συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Ε̟ενδυτικό και Ανα̟τυξιακό Ταµείο. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας, ε̟ιτρέ̟εται η µεταβίβαση των µετοχών κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο και η ολική ή µερική ̟αραίτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως µετόχου του Ελληνικού Ε̟ενδυτικού Ταµείου α̟ό τα δικαιώµατα ̟ροτίµησης κατά τη συµµετοχή στις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου του. Άρθρο 6 ∆ιοίκηση του Ταµείου

1.

2.

3.

4.

Η διαχείριση του Ελληνικού Ε̟ενδυτικού Ταµείου ανατίθεται κατό̟ιν σχετικής διαδικασίας ε̟ιλογής, η ο̟οία θα διεξαχθεί α̟ό το διοικητικό συµβούλιο του Ελληνικού Ε̟ενδυτικού Ταµείου, σε ξεχωριστό διαχειριστή για κάθε υ̟οκεφάλαιο, εγνωσµένου κύρους και εµ̟ειρίας, ο ο̟οίος θα ̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου τίθενται για τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών ε̟ενδύσεων σύµφωνα µε το ν. 4209/2013 (Α΄ 253) ̟ου ενσωµάτωσε την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011). Η διοίκηση του Ελληνικού Ε̟ενδυτικού Ταµείου θα εφαρµόζει αυστηρούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης ̟ρος εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών, της δίκαιης µεταχείρισης των ε̟ενδυτών και της ε̟ιτυχούς διεκ̟εραίωσης των εργασιών του Ταµείου. Κανένας ε̟ενδυτής δεν µ̟ορεί να τυγχάνει ̟ρονοµιακής µεταχείρισης, εκτός εάν ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου θα ̟ροβλέ̟ονται στα καταστατικά έγγραφα του Ελληνικού Ε̟ενδυτικού Ταµείου. Η σύνθεση και η λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Ελληνικού Ε̟ενδυτικού Ταµείου καθώς και τα καθήκοντα αυτών θα καθορίζονται στο καταστατικό του Ταµείου, στο ο̟οίο θα ̟εριγράφεται και η ευθύνη των ̟ροσώ̟ων ̟ου ασκούν τη διοίκηση έναντι των ε̟ενδυτών. Η εκ̟ροσώ̟ηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ελληνικού Ε̟ενδυτικού Ταµείου θα γίνεται α̟ό τους Υ̟ουργούς Οικονοµικών και Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας ή ειδικά εξουσιοδοτηµένα ̟ρόσω̟α κατό̟ιν έκδοσης κοινής α̟όφασης. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίνονται το ιδρυτικό καταστατικό και τα λοι̟ά ιδρυτικά έγγραφα ̟ου σχετίζονται µε τα σύσταση και λειτουργία του Ελληνικού Ε̟ενδυτικού Ταµείου. Τα καταστατικά και συστατικά έγγραφα του Ταµείου ̟εριλαµβάνουν µεταξύ άλλων: α) τη διάρκεια και το ύψος του κεφαλαίου αυτού, β) το σκο̟ό του κάθε υ̟οκεφαλαίου, γ) τις κατηγορίες των µετοχών, τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου και τους όρους συµµετοχής νέων µετόχων, δ) τους όρους άσκησης της διαχείρισης, την εξουσία του διαχειριστή και τους ̟εριορισµούς της εξουσίας αυτής, στ) την αµοιβή του διαχειριστή, ζ) τον τρό̟ο διανοµής των κερδών και του ̟ροϊόντος της


ρευστο̟οίησης των ε̟ενδύσεων, η) τη διαδικασία τρο̟ο̟οίησης και του καταστατικού, τους λόγους καταγγελίας της σύµβασης, θ) τη διαδικασία ελέγχου και αντικατάστασης του διαχειριστή, ι) τη διαδικασία µεταβίβασης των µετοχών, ια) τα δικαιώµατα των µετόχων συµ̟εριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος αρνησικυρίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου και τον τρό̟ο άσκησής τους ιβ) τη σύσταση ε̟ενδυτικών και ε̟ο̟τικών ε̟ιτρο̟ών και τον τρό̟ο λειτουργίας αυτών και ο̟οιοδή̟οτε άλλο στοιχείο ̟ροβλέ̟εται α̟ό την εφαρµοστέα νοµοθεσία. Στο καταστατικό και τα ιδρυτικά έγγραφα του Ταµείου θα ̟ροβλέ̟εται ειδικό δικαίωµα αρνησικυρίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά συγκεκριµένων α̟οφάσεων του Ταµείου ̟ου αφορούν α̟οκλειστικά και µόνο σε συγκεκριµένη ε̟ένδυση ή χρηµατοδότηση, η ο̟οία έχει α̟οδεδειγµένα ε̟ί̟τωση σε θέµατα εθνικής ασφάλειας.

Pleistiriasmoi 19122013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you