Page 1

rιγ}δgtthE 9EιiA* blι*λp }xιδγeφυnα

ιιι λ9&cι}

tQ

tbΙ,λο}}nι'υ{? 3.}οr,Λpll }οιι ψογ

9)rιfιιrγΥξ ngi,s ιnυι}*ψι9Φι69 Qλs ιtιbπΙ,*ο 1*ιιιοtfrt}p todgυo1 }Ο'ιοdgοτ{fιο 9πrιιθ$ 9δ ?rQ pdoΦ ιrΦ*φ 9ιπ 9ιΑ υι[gοιιι -*λθ

οraj-}e

-t'. :l"'"pr*-o:'ep}

'$οι9\Y:i, $Lι

:θβ*:urιo1'o

:1*"ξ,

,-9η

]ι,aL€ιtlasnμ ιοδγοqgιnο 1οillυnλψ,

*r$σs{ gοι. sο1ιndxoτlιγ 9[ιι sο}dΟθnιYJ. 9hι 99d6Χpεgοτ{aι.ιι9γ9ΛΞ], sρJ, 9ιoοd<υxg 5οιοdxλ9Ji=d)s[*sp$g*i{ΨΙΙ

-.

Λ9$ ι ιοτlrοι

}n ιιιd99Φ9 α9ι

51

9

ρ9λ

-;;λζif }D Λp9ιdφgox λΙilο)rg ιl1:. lμτlτlοdλ οιd}ιαα6α9J,υ}t }πιιsλ ι}ι 9υp ιαο)9λ *lr}s rγgr.'9ι.oιnnλ ιpΛ}a ns,nrl}φιοο 1υπ ιιnτl}dι aΧι uο υιarigοtιglr ιoυo.rl.ι οbοX gg

ι\p

$t'{lΙΙ-lvl 1

}[ι

5}ι

dg:qι

j?

^"il'}:Ι;,'Ι;',ξ",,:::,:::":::::il:T::'ffi;:;

}lrχ 31εγeοp 39οι 31ο ιιιr|ιcιγγxoup λμa 9ιg nι9λγ ΛoΛag,Λ/q 3}, $}gnsθυ! 59xtιnτlι..ιι}p 5οdqeο;, 9ο*ωφ*;.9n1doδοolι{ι 5[s gdu ,ιοrJιηg? Λqipρ, nιοιndg:,serιo

*ciBγθE, Q&

plι,x l}9 }iiμ

t\οQ{31dοπ

..[ψ;')H ιp5,Dg/9}θDx fη}BQ'μrΥ'}$

ιιψxιλογxιοdυ ΛDυsοdοu rι}s, p],pχ 9nιυg Epτl

$ιqιιyλnuοdu

9μi{1Λθ99,ΛΨ nο}ΨΛι}tβΛ9}

ι'.Oκ

9bε9u ,;ιρ

-rndg.ιοqcιο}fl 99dυ rιf.Jl3θpμΙJodu nοnο*rιg Fb* tιγgτl g:. 3trο r9ρρ?sιμp 9ηθρφΛ{}

s}μ

-J

ρθ} lιοdgdp ιιΦ? 9Ω 9fηfl* ,τΨ\ΙΙ",'.οι:,9τlt'lθπ οrιpdaυφ ιοιετiφιο }9}rιλβt pθεdtΙ*.ι}riλιοο rιrοEοdπu ι}ι 31f, 1n}t rιοrl9φitaοpd:;:ιτlαο

'ιlοx1$p.3,9ps1Jι{

}fu.a91rιrrrλ|

ροr, ηι*9nοrl1 9|dl4 9μr[λι*l 9}n gθFl βgχ1Λhn{'{'Ιi, ρο* 9ndο&ψλψl}9aχιιnriιn1}p,

9noΦγ9φnnnε'ιllc'ι 9φo*

tfΟl-}'{i{Ι*ιtγ

$f}Φ(θ,r..

'JΟ{1Ι

l9b1.0Υ'ι1 |ι* (ιρρqq,*,

h,fl,

φ trΙr'*'$"r,dΙJ,grdYl Ο.s'll)Οηcry ffi{γγ'sΙ,Ι ,ρ]φF[ Mffi Ι.Ι,γΙΨ}1gγ }κffigfrΙgeiaΙfiζ}$[


:

"\\Ψ.,..

Img ν κουνελη εκλογεσ 61 εν εφ