Page 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEBLİĞLER DERGİSİ

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

CİLT: 82

AĞUSTOS 2019

SAYI: 2743

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 68898891-900-E.14034666

25.07.2019

Konu : 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi

: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğünün 07/05/2019 tarihli ve 87644089-840-E.4409 sayılı yazısı.


277

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Ağustos 2019 - 2743

22 Mart 1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 9/r maddesi gereğince; 2018 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosunun Tebliğler Dergisinde yayımlanmasına ilişkin ilgi yazı ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Makamlarınızca da uygun bulunması halinde 2018 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosunun Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.

Hamza AYDOĞDU Genel Müdür

OLUR <...> Ziya SELÇUK Bakan

Ekler: 1-İLKSAN Genel Müdürlüğünün 2018 Yılı Bilançosu 2-İLKSAN Genel Müdürlüğünün 2018 Yılı Gelir Tablosu


I-DÖNEN VARLIKLAR A- Hazr Değerler 3- Bankalar B- Menkul Değerler 4- Diğer Menkul Kymetler D- Diğer Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar E- Stoklar 5- Diğer Stoklar G- Diğer Dönen Varlklar 1- Devreden KDV II-DURAN VARLIKLAR A- Ticari Alacaklar 1- Alclar 4- Verilen Depozito ve Teminatlar B- Diğer Alacaklar 3- Bağl Ortaklklardan Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar C- Mali Duran Varlklar 6- Bağl Ortaklklar D- Maddi Duran Varlklar 1- Arazi ve Arsalar 3- Binalar 4- Tesis, Makine ve Cihazlar 5- Taştlar 6- Demirbaşlar 9- Yaplmakta Olan Yatrmlar E- Maddi Olmayan Duran Varlklar 1- Haklar 6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlklar G- Gelecek Yllara Ait Giderler ve Gelir Thk. 1- Gelecek Yllara Ait Giderler AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem (2017) 1.270.407.189,09 76.554.405,00 76.554.405,00 192.004.911,67 192.004.911,67 998.835.814,10 998.835.814,10 129.629,42 129.629,42 2.882.428,90 2.882.428,90 67.329.995,74 690.187,57 664.928,16 25.259,41 1.931.111,20 1.712.591,80 218.519,40 10.000.000,00 10.000.000,00 53.559.395,82 2.629.083,84 37.725.962,00 151,06 302.128,08 1.481.338,92 11.420.731,92 1.142.134,29 00,00 1.142.134,29 7.166,86 7.166,86 1.337.737.184,83

(TL) PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem Önceki Dönem (2018) (2017) 1.504.377.500,79 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.467.469,01 234.188.929,97 C- Diğer Borçlar 2.121.062,33 234.188.929,97 4- Personele Borçlar 39.092,44 5- Diğer Çeşitli Borçlar 224.241.192,88 2.081.969,89 224.241.192,88 F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.346.406,68 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.041.940.582,88 1.157.168,25 1.041.940.582,88 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 189.238,43 290.914,70 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 182.372.742,33 290.914,70 B- Ticari Borçlar 872.522,62 1- Satclar 3.715.880,36 417,77 3.715.880,36 4- Alnan Depozito ve Teminatlar 872.104,85 102.550.721,27 F- Gelecek Yllara Ait Gelirler ve Gider Thk. 181.500.219,71 1- Gelecek Yllara Ait Gelirler 862.862,62 181.500.219,71 765.922,96 III- ÖZ KAYNAKLAR 1.151.896.973,49 96.939,66 A- Ödenmiş Sermaye 999.832.285,24 1- Sermaye 326.769,45 999.832.285,24 0,00 B- Sermaye Yedekleri 3.724.417,41 326.769,45 4- İştirakler Yeniden Değerleme Artşlar 3.724.417,41 10.000.000,00 F- Dönem Net Kar (Zarar) 148.340.270,84 10.000.000,00 1- Dönem Net Kar 148.340.270,84 89.409.394,51 4.204.018,58 72.523.138,90 111.419,80 1.020.736,69 3.052.054,06 8.498.026,48 1.930.434,29 610,00 1.929.824,29 21.260,40 21.260,40 1.606.928.222,06 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.337.737.184,83

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI’NIN 31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

1.606.928.222,06

Cari Dönem (2018) 5.527.307,95 4.491.263,25 34.574,53 4.456.688,72 1.036.044,70 817.983,83 218.060,87 212.285.264,50 414.394,40 417,77 413.976,63 211.870.870,10 211.870.870,10 1.389.115.649,61 1.148.172.556,08 1.148.172.556,08 3.724.417,41 3.724.417,41 237.218.676,12 237.218.676,12

Ağustos 2019 - 2743 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 278


Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

279

Ağustos 2019 - 2743

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI’NIN 31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL) Önceki Dönem (2017)

Cari Dönem (2018)

A-

BRÜT SATIŞLAR 1-Yurtiçi Satşlar

164.406.118,70 164.406.118,70

202.880.277,67 202.880.277,67

C-

NET SATIŞLAR

164.406.118,70

202.880.277,67

D-

SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 3- Satlan Hizmet Maliyeti (-)

(-) 223.970.801,56 (-) 223.970.801,56

(-) 141.878.806,49 (-) 141.878.806,49

(-) 59.564.682,86

61.001.471,18

(-) 16.599.000,10 (-) 16.599.000,10

(-) 18.546.690,94 (-) 18.546.690,94

(-) 76.163.682,96

42.454.780,24

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E-

FAALİYET GİDERLERİ (-) 3- Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KARI VEYA ZARARI

F-

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3- Faiz Geliri 9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar

218.514.238,81 214.308.519,21 4.205.719,60

222.543.794,74 217.465.565,83 5.078.228,91

G-

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

(-) 61.454.262,74 (-) 61.454.262,74

(-) 24.891.947,90 (-) 24.891.947,90

80.896.293,11

240.106.627,08

67.445.590,13 139.955,49 67.305.634,64

461.591,48 285.417,06 176.174,42

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2- Diğer Olağandş Gelir ve Karlar

J-

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 3- Diğer Olağandş Gider ve Zararlar (-)

(-) 1.612,40 (-) 1.512,40 (-) 100,00

(-) 3.349.542,44 (-) 3.331.669,10 (-) 17.873,34

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

148.340.270,84

237.218.676,12


Ağustos 2019 - 2743

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

280

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı

18

Tarih

19/07/2019

Kurulda Gör. Tarihi

18/07/2019

Önceki Kararın Tarih ve Sayısı

15/09/2017-132

Konu: Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Fark Dersleri

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 12/07/2019 tarihli ve 59917357-101.03E.13391265 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Fark Dersleri’nin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması, Kurulumuzun 15/09/2017 tarihli ve 132 sayılı kararıyla kabul edilen Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgeleri’nin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

H. İbrahim KAHRAMAN Üye

Prof. Dr. Bahri ATA Üye

Ercan TÜRK Üye

Toper AKBABA Üye

Doç. Dr. Mustafa OTRAR Üye

Dr. Hüseyin KORKUT Üye

Dr. Hasan KAVGACI Üye

Kâmil YEŞİL Üye

Dr. Mehmet SÜRMELİ Üye

Dr. Hüseyin ŞİRİN Üye

Alpaslan DURMUŞ Kurul Başkanı UYGUNDUR …/…/2019 Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı


Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

281

Ağustos 2019 - 2743

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ …………………………………………….. ALANI ………………………………….. DALI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS 9. 10. DERSLER KATEGORİLERİ SINIF SINIF TÜRK DİLİ VE 2 2 EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE 2 2 AHLAK BİLGİSİ TEMEL MATEMATİK 2 2 DERSLER TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TOPLAM

ALAN / DAL DERSL ERİ

ALAN MESLEKİ GELİŞİM ORTAK DERSLE Rİ DAL DERSLE Rİ

ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERS SAATİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM TOPLAM DERS SAATİ

11. SINIF

12. SINIF

0-(2)

0-(3)

2

2

1-(3)

0-(3)

0-(2)

-

-

-

-

0-(2)

-

-

6

6

3

2

2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2 32 42

4 32 42

7 32 42

8 32 42


Ağustos 2019 - 2743

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

282

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR •

Haftalık ders çizelgeleri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

Mesleki eğitim merkezi haftalık ders çizelgelerinde temel dersler, alan/dal dersleri ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Temel dersler; asgarî ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan, hayata ve iş alanlarına hazırlayan derslerdir. Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 18 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 45 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde; Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Türk Dili ve Edebiyatı dersi programı uygulanır.

Matematik dersinde; Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Matematik dersi programı uygulanır.

Tarih dersinde; Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Tarih dersi programı uygulanır.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders İşletmelerde Mesleki Eğitim dersidir. Ayrıca diploma programını seçen öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı dersi de yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derstir.

Haftalık ders çizelgesinde parantez içerisinde gösterilen ders saatleri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre diploma programını seçen öğrenciler için fark derslerinin ders saatlerini ifade etmektedir. Örneğin Matematik dersi için 11. sınıfta ustalık programına devam edenler 1 ders saati, diploma programına devam edenler ise mevcut 1 saatlik derse ilave olarak 3 ders saati daha fark dersi alacaklardır.

Fark dersleri tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında yüz yüze eğitim yoluyla akşam ve/veya hafta sonu yapılabilir.

Diploma programını seçen öğrencilerin ayrıca alacakları fark derslerinin ağırlık puanı diğer derslerle beraber yılsonu başarı puanına dâhil edilir. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.


283

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Ağustos 2019 - 2743

Farklı alan / dallarda öğrenim gören aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin temel dersleri beraber almaları sağlanır. Sınıfların oluşturulmasında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Alan / daldaki bazı dersler hem okulda hem de işletmede uygulanacak şekilde planlanmıştır. Bu derslere ait tüm modüllerin teorik ve uygulamalı eğitimleri okulda, beceri eğitimleri ise İşletmede Mesleki Eğitim dersi kapsamında işletmelerde yapılacaktır.

Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

Seçmeli dersler tablosunda seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders saati sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan dersler seçilebilecektir.

Seçmeli derslerde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından karara bağlanmış öğretim programları uygulanır.

Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. SEÇMELİ DERSLER TABLOSU

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ DERSLER

9. SINIF (2) (2) (1)(2)

KUR'AN-I KERİM DİN, AHLAK VE PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DEĞERLER TEMEL DİNİ BİLGİLER SPOR VE SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SOSYAL (2) SPOR ETKİNLİK SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (1)(2) GÜZEL (1)(2) SEÇMELİ MÜZİK SANATLAR (1) DRAMA

10. 11.SINI 12. SINIF SINIF F -

-

-

-

-

-


Ağustos 2019 - 2743

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

284

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı

19

Tarih

31/07/2019

Kurulda Gör. Tarihi

11/07/2019

Önceki Kararın Tarih ve Sayısı

20/02/2014-9

Konu: Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yapılması

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 01/03/2019-31666252/350E.4530133, 28/03/2019-31666252/350-E.6452836, 22/05/2019-31666252/350E.10077856, 31/05/2019-31666252/350-E.10834679 tarihli ve sayılı yazıları ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08/03/2019 tarihli ve 75403665-641.04-(2017/24256) E.4977042 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında ekli örneğine göre değişiklik yapılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

H. İbrahim KAHRAMAN Üye

Prof. Dr. Bahri ATA Üye

Ercan TÜRK Üye

Toper AKBABA Üye

Doç. Dr. Mustafa OTRAR Üye

Dr. Hüseyin KORKUT Üye

Dr. Hasan KAVGACI Üye

Kâmil YEŞİL Üye

Dr. Mehmet SÜRMELİ Üye

Dr. Hüseyin ŞİRİN Üye Alpaslan DURMUŞ Kurul Başkanı UYGUNDUR …/…/2019 Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı


285

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Ağustos 2019 - 2743

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR Madde 1 – Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” eki çizelgenin “45, 51, 58 ve 88” sıra numaralı bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir. Madde 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 – Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Ağustos 2019 - 2743 SIRA NO

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE

OKUTACAĞI DERSLER 

Kimya / Kimya Teknolojisi

45

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayl TTKK) (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayl TTKK) (Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayl TTKK)

Matematik

51

(Değişik: 05/07/2017 tarih ve 64 sayl TTKK) (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayl TTKK)

1.

Kimya Öğretmenliği

2.

Kimya Bölümü (*)

3.

Kimya Mühendisliği (*)

4.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamal Kimya Bölümü (*)

Kimya

Kimya Uygulamalar

Araştrma Teknikleri

Araştrma Teknikleri ve İstatistik

Fen Bilimlerine Giriş

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamalar

Seramik Kimyas

Atk Sular Bilgisi

Kâğt Üretimi

Bilim Uygulamalar

Çevre Eğitimi

Kimya Teknolojisi Alannn; • Boya Üretimi ve Kontrolü • Lastik Üretimi • Petrol - Rafineri • Petrol - Petrokimya • Deri İşleme • Kimya Laboratuvar • Proses Dallarnn alan/dal dersleri

Diğer alanlarn bu dallarla ilgili alan dal dersleri ve modülleri

Laboratuvar Hizmetleri Alannn; • Tarm Laboratuvar dalnn alan/dal dersleri

Gda Teknolojisi Alannn; • Gda Kontrol dalnn alan/dal dersleri

Kağt Üretimi meslek dal ders ve modülleri

1.

Matematik Öğretmenliği

Matematik

2.

Matematik Bölümü (*)

Meslekî Matematik

3.

Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)(**)

İlköğretim Matematik

4.

Matematik Mühendisliği (*)(***)

İstatistik

5.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Araştrma Teknikleri

Bölümü (*)(**)

Araştrma Teknikleri ve İstatistik

Matematik Uygulamalar

Matematik Tarihi ve Uygulamalar

(**) Kredilerinin en az %70’ini matematik alannda belgelendirenler. (***) 1, 2, 3 ve 5’inci sradaki bölüm mezunlarnca ihtiyacn karşlanamamas durumunda atanrlar.

286


Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

287 SIRA NO

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

Müzik

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayl TTKK) (Değişik: 09/05/2017 tarih ve 51 sayl TTKK) (Değişik: 05/07/2017 tarih ve 64 sayl TTKK) (Değişik: 24/01/2018 tarih ve 48 sayl TTKK) (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayl TTKK) (Değişik: 09/08/2018 tarih ve 101 sayl TTKK) (Değişik: 12/09/2018 tarih ve 122 sayl TTKK)

MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE 1. 2.

Müzik Öğretmenliği Müzik Bölümü/Anabilim Dallar (*)

Müzik Alt Alan

3.

Müzik ve Sahne Sanatlar Bölümünün; • Müzik Topluluklar Anasanat Dal (*) • Duysal (ses) Sanatlar Tasarm Anabilim Dal (*) • Koro(*)

Sanat Etkinlikleri (Ortaokul)

Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik alan ile ilgili dersleri

Diğer Alanlarn Müzik alan ile ilgili dersleri

Özel eğitim programnn uygulandğ özel eğitim okul ve snflarnda okutulan Müzik ve Oyun

4.

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuar ile Devlet Konservatuarnn; • Temel Bilimler Bölümü (*) • Kompozisyon Bölümü (*) • Ses Eğitimi Bölümü (*) • Müzik Bilimleri Bölümü (*) • Çalg Bölümleri (Nefesli/Üflemeli Çalglar, Yayl Çalglar, Vurmal Çalglar, Piyano ve Harp/Arp, Piyano, Mzrapl Çalglar) (*) • Bando Şefliği (*) • Folklor ve Etnomüzikoloji (*) • Müzikoloji (*) • Opera (*) • Şan ve Opera (*) • Opera ve Konser Şarkclğ (*) • Türk Sanat Müziği (*) • Şan (*) • Türk Halk Oyunlar (*) • Türk Müziği (*) • Türk Musikisi (*) • Koro (*) • Müzik Teknolojisi (*) • Müzik Teorisi (*) • Türk Halk Müziği (*) • Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dal/ Çalg Eğitimi Ana Sanat Dal) (*) • Müzik Bölümü Performans Anasanat Dal (Performans Program) (*)

5.

Osmanl Dönemi Karşlaştrmal Müzik Program (*) Geleneksel Türk Müzikleri (*) Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dal (*) Devlet Konservatuar Sahne Sanatlar Bölümü (*)(**)

Müzik/

- Bağlama (**)/ - Kanun (**)/ - Ut (**)/ - Vurmal Çalglar(**)/ -Kaval (**)/ - Tar(**)/ - Kemane(**)/ -Nefesli Çalglar (Zurna, Mey, Sipsi) (**)/ - Yayl Sazlar (Kemança, Karadeniz Kemençesi, Kemane) (**)/ - Kontrbas (**)/ - Flüt (**)/ - Keman (**)/ - Gitar (**)/ - Çello (**)/ - Viyola (**)/ - Piyano (**)/ - Ney (**)/ - Klasik Kemençe (**)/ - Tambur (**)/ - Klarnet (**)/ - Bireysel Ses Eğitimi (**)/ - Türk Halk/Türk Sanat/Çok Sesli Koro Eğitimi (**)/ - Türk Halk/Türk Sanat/Bat Müziği Çalg Topluluklar (**)/ - Türk Halk/Türk Sanat/Bat

6. 7. 8.

Müziği Teori ve Uygulamas

(**) Güzel Sanatlar Liseleri Müzik öğretmenliğine seçilenler, snavda başarl olduklar bu liselerin Bağlama … Türk Halk/Türk Sanat/Bat Müziği Teori ve Uygulamas gibi müzik alt alanlar norm kadrosu ile ilişkilendirilirler

OKUTACAĞI DERSLER Müzik

(Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayl TTKK)

58

Ağustos 2019 - 2743

(**) Kredilerinin en az %70’ini müzik alannda aldğn belgelendirenler.


Ağustos 2019 - 2743 SIRA NO

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

Yiyecek İçecek Hizmetleri

88

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayl TTKK) (Değişik: 09/05/2017 tarih ve 51 sayl TTKK) (Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayl TTKK)

MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE 1.

Besin Teknolojisi Öğretmenliği

2.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

3.

Gastronomi ve Mutfak Sanatlar (*)

4.

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü (*)

5.

Beslenme ve Diyetetik (*) (**)

6.

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü (*)

7.

Gastronomi Bölümü (*)

(**) 1, 2, 3, 4, 6 ve 7’inci sradaki bölüm mezunlarnca ihtiyacn karşlanamamas durumunda atanrlar.

288

OKUTACAĞI DERSLER 

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alannn; • Servis • Aşçlk • Pasta ve Tatl Yapm • Hosteslik dallarnn alan/dal dersleri

Gastronomi Alannn; • Diyet Mutfağ • Yöresel Türk Mutfağ dallarnn alan/dal dersleri

Diğer alanlarn Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan ile Gastronomi alanna ait alan/dal dersleri ve modülleri • Frnclk meslek dal dersleri ve modülleri • Kantin İşletmeciliği meslek dal dersleri ve modülleri


Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

289

Ağustos 2019 - 2743

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı

20

Tarih

05/08/2019

Kurulda Gör. Tarihi

18/07/2019

Konu: Özel Anka Okulları Okul Öncesi İngilizce Öğretim Programı

Önceki Kararın Tarih ve Sayısı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 13/06/2019 tarihli ve 10058203101.02-E.11204958 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Anka Okulları Okul Öncesi İngilizce Öğretim Programı’nın 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

H. İbrahim KAHRAMAN Üye

Prof. Dr. Bahri ATA Üye

Ercan TÜRK Üye

Toper AKBABA Üye

Doç. Dr. Mustafa OTRAR Üye

Dr. Hüseyin KORKUT Üye

Dr. Hasan KAVGACI Üye

Kâmil YEŞİL Üye

Dr. Mehmet SÜRMELİ Üye

Dr. Hüseyin ŞİRİN Üye Alpaslan DURMUŞ Kurul Başkanı UYGUNDUR …/…/2019 Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı


Ağustos 2019 - 2743

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

290

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı

21

Tarih

05/08/2019

Kurulda Gör. Tarihi

30/07/2019

Önceki Kararın Tarih ve Sayısı

Konu: Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları Çerçeve Öğretim Programları ile Haftalık Ders Çizelgeleri (Protokol Kapsamındaki Okullar İçin)

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 24/07/2019 tarihli ve 59917357101.03-E.13945372 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları Çerçeve Öğretim Programları ile Haftalık Ders Çizelgeleri’nin ilgili Genel Müdürlük tarafından belirlenen okullarda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere ekli örneğine göre kademeli olarak uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

H. İbrahim KAHRAMAN Üye

Prof. Dr. Bahri ATA Üye

Ercan TÜRK Üye

Toper AKBABA Üye

Doç. Dr. Mustafa OTRAR Üye

Dr. Hüseyin KORKUT Üye

Dr. Hasan KAVGACI Üye

Kâmil YEŞİL Üye

Dr. Mehmet SÜRMELİ Üye

Dr. Hüseyin ŞİRİN Üye Alpaslan DURMUŞ Kurul Başkanı UYGUNDUR …/…/2019 Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı


291

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

Ağustos 2019 - 2743

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PROTOKOL KAPSAMINDAKİ OKULLAR İÇİN ANADOLU MESLEK PROGRAMI KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (ÖN BÜRO, KAT HİZMETLERİ, OPERASYON, REZERVASYON DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS 9. 10. 11. DERSLER KATEGORİLERİ SINIF SINIF SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*) 4 4 4 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 2 2 TARİH 4 MATEMATİK 6 5 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FİZİK 3 KİMYA 3 BİYOLOJİ ORTAK DERSLER COĞRAFYA FELSEFE BİRİNCİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) 20 6 6 İKİNCİ YABANCI DİL (RUSÇA) 8 6 ÜÇÜNCÜ YABANCI DİL (ALMANCA / 2 4 ARAPÇA / ÇİNCE / FRANSIZCA) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / GÖRSEL 2 2 2 SANATLAR TOPLAM 28 33 36 MESLEKİ GELİŞİM 2 KONUK İLİŞKİLERİ (*) 2 2 ALAN ORTAK ÖN BÜRO HİZMETLERİ DERSLERİ KAT HİZMETLERİ 2 SEYAHAT ACENTECİLİĞİ HİZMETLERİ 2 GENEL TURİZM 2 İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*) (***) A KONUK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ (*) L A ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ (*) N KONAKLAMADA İSTATİSTİKİ RAPORLAR / (*) D ÖN BÜRODA REZERVASYON A ÖN BÜRODA MUHASEBE İŞLEMLERİ L KONAKLAMADA BİLGİSAYAR TURİZMDE DOSYALAMA VE ARŞİVLEME D E ODA HAZIRLIĞI (*) R 7 5 DAL DERSLERİ ÇAMAŞIRHANE İŞLEMLERİ (*) S PERİYODİK HİZMETLER (*) L GÜN İÇİ HİZMETLER E TUR OPERASYONU (*) R BİLGİSAYARDA ACENTE PAKET İ PROGRAMLARI (*) ACENTEDE İSTATİSTİKİ RAPORLAR (*) SEYAHAT ACENTACILIĞINDA REZERVASYON OPERASYONDA BİLETLEME ANADOLU KÜLTÜRÜ ACENTEDE BİLETLEME (*) ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI 10 9 5 1 1 1 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**) 1 1 TOPLAM DERS SAATİ 40 43 43

12. SINIF 4 2 2 2 3 3 3 6 6 4 35 -

5

5 1 2 43


Ağustos 2019 - 2743

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

292

HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (HDÇ) UYGULAMA ESASLARI 1.

Protokol kapsamına alınan ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce belirlenen okullarda uygulanacaktır.

2.

(*)Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.

3.

(**)Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan / dal dersleri veya diğer alan / dalların derslerinden de seçilebilir.

4.

Ortak Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden farklı olması hâlinde öğretim programlarının amaç ve açıklamaları doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

5.

Protokol kapsamına alınan okullarda ortak dersler teknoloji alanının uygulamaya yönelik olarak program zorunlulukları ve zaman sınırlılıkları dikkate alınarak farklı sınıflarda uygulanabilir. Ortak dersler bloğunda yer alan; • Türk Dili ve Edebiyatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 18 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 45 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. • Tarih dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 36 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, • Coğrafya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 26 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, • Matematik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, • Fizik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 28 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, • Kimya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 30 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,


Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

293

Ağustos 2019 - 2743

• Biyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, • Felsefe dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 27 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, • Birinci Yabancı Dil dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 29.07.2016 tarih ve 54 sayılı Kararı ile kabul edilen (İngilizce Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf) öğretim programı, • İkinci Yabancı Dil dersinde; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanacak Rusça öğretim programı uygulanır. • 3. Yabancı Dil dersinde; Sektör ihtiyaçları ve okulun imkânları doğrultusunda aşağıda yer alan derslerden sadece birisi seçilir. 

Almanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 41 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Fransızca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 42 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Arapça dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.05.2017 tarih ve 60 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Çince dersinde; 10. sınıflarda; Talim ve Terbiye Kurulunun 23.10.2009 tarih ve 184 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. 11 ve 12. Sınıflarda; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.09.2010 tarih ve 129 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Beden Eğitimi ve Spor dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 24 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Görsel Sanatlar dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

6.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 63. Maddesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim kapsamında 10 ve 11. Sınıfların sonunda yapılacaktır.

7.

(***) İşletmede mesleki eğitim Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 63. Maddesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim kapsamında 10 ve 11. Sınıfların sonunda mayıs ayında başlayarak eylül 15’e kadar olan sürede yapılacaktır.


Ağustos 2019 - 2743

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

294

K PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PROTOKOL KAPSAMINDAKİ OKULLAR İÇİN ANADOLU MESLEK PROGRAMI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (AŞÇILIK, PASTA VE TATLI YAPIMI, SERVİS, HOSTESLİK DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ

ORTAK DERSLER

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)

4

10. SINIF 4

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH MATEMATİK

2 -

2 6

2 4 5

2 2 -

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ

-

3 -

3 -

2 3

COĞRAFYA

-

-

-

3

20 -

6 8

6 6

3 6 6

-

2

4

4

DERSLER

FELSEFE BİRİNCİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) İKİNCİ YABANCI DİL (RUSÇA) ÜÇÜNCÜ YABANCI DİL (ALMANCA / ARAPÇA / ÇİNCE / FRANSIZCA) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / GÖRSEL SANATLAR TOPLAM ALAN ORTAK DERSLERİ

11. SINIF 4

12. SINIF 4

2

2

2

-

28

33

36

35

2 6 3 -

2

-

-

7

5

5

11

9

5

5

1

1

1

1

-

-

1

2

40

43

43

43

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*) (***)

A L A N / D A L D E R S L E R İ

MESLEKİ GELİŞİM TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ (*) SERVİS HAZIRLIKLARI KONUK İLİŞKİLERİ

9. SINIF

DAL DERSLERİ

MUTFAK UYGULAMALARI (*) HAMUR ÜRÜNLERİ (*) TÜRK MUTFAĞI YEMEKLERİ (*) AÇIK BÜFE TATLI YAPIM TEKNİKLERİ (*) TEMEL HAMUR TEKNİKLERİ (*) PASTA YAPIM TEKNİKLERİ (*) PASTANE ORGANİZASYONU YİYECEK SERVİSİ (*) KONUK MASASINDA SERVİS (*) YEMEK GRUPLARININ SERVİSİ (*) İÇECEK SERVİSİ UÇUŞ ÖNCESİ VE SONRASI İŞLEMLER (*) HAVA YOLU ULAŞIMI (*) OTOBÜS / TREN HOSTESLİĞİ (*) YOLCULARLA İLETİŞİM FUAR / KONGRE HOSTESLİĞİ

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**) TOPLAM DERS SAATİ


Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

295

Ağustos 2019 - 2743

K PHAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (HDÇ) UYGULAMA ESASLARI 1.

Protokol kapsamına alınan ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce belirlenen okullarda uygulanacaktır.

2.

(*)Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.

3.

(**)Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan / dal dersleri veya diğer alan / dalların derslerinden de seçilebilir.

4.

Ortak Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden farklı olması hâlinde öğretim programlarının amaç ve açıklamaları doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

5.

Protokol kapsamına alınan okullarda ortak dersler teknoloji alanının uygulamaya yönelik olarak program zorunlulukları ve zaman sınırlılıkları dikkate alınarak farklı sınıflarda uygulanabilir. Ortak dersler bloğunda yer alan; •

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 18 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 45 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Tarih dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 36 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Coğrafya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 26 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Matematik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Fizik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 28 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Kimya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 30 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,


Ağustos 2019 - 2743

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

296

Biyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Felsefe dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 27 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Birinci Yabancı Dil dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 29.07.2016 tarih ve 54 sayılı Kararı ile kabul edilen (İngilizce Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf) öğretim programı,

İkinci Yabancı Dil dersinde; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanacak Rusça öğretim programı uygulanır.

3. Yabancı Dil dersinde; Sektör ihtiyaçları ve okulun imkânları doğrultusunda aşağıda yer alan derslerden sadece birisi seçilir. 

Almanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 41 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Fransızca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 42 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Arapça dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.05.2017 tarih ve 60 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Çince dersinde; 10. sınıflarda; Talim ve Terbiye Kurulunun 23.10.2009 tarih ve 184 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. 11 ve 12. Sınıflarda; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.09.2010 tarih ve 129 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Beden Eğitimi ve Spor dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 24 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Görsel Sanatlar dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

6.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 63. Maddesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim kapsamında 10 ve 11. Sınıfların sonunda yapılacaktır.

7.

(***) İşletmede mesleki eğitim Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 63. Maddesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim kapsamında 10 ve 11. Sınıfların sonunda mayıs ayında başlayarak eylül 15’e kadar olan sürede yapılacaktır.


Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

297

Ağustos 2019 - 2743

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PROTOKOL KAPSAMINDAKİ OKULLAR İÇİN ANADOLU MESLEK PROGRAMI EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI (ANİMATÖRLÜK, ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ DALLARI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ

9. SINIF 4

10. SINIF 4

11. SINIF 4

12. SINIF 4

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH

2 -

2 -

2 4

2 2

MATEMATİK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

-

6 -

5 -

2

FİZİK KİMYA

-

3 -

3

-

BİYOLOJİ COĞRAFYA FELSEFE

-

-

-

3 3 3

20 -

6 8

6 6

6 6

-

2

4

4

DERSLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)

ORTAK DERSLER

BİRİNCİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) İKİNCİ YABANCI DİL (RUSÇA) ÜÇÜNCÜ YABANCI DİL (ÇİNCE / ARAPÇA / ALMANCA / FRANSIZCA) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / GÖRSEL SANATLAR

2

2

2

-

28

33

36

35

MESLEKİ GELİŞİM

2

-

ANİMASYON HİZMETLERİ (*)

4

-

KONUK İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA HAYATINA HAZIRLIK GENEL TURİZM

2 2 -

2

-

-

-

-

-

7

5

5

OYUNCAK YAPIMI ALAN / DAL DERSLERİ TOPLAMI

10

9

5

5

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME

1

1

1

1

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)

1

-

1

2

TOPLAM DERS SAATİ

40

43

43

43

TOPLAM

A L A N / D A L D E R S L E R İ

ALAN ORTAK DERSLERİ

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*) (***) ANİMASYON AKTİVİTELERİ (*) ANİMASYONDA SPOR AKTİVİTELERİ (*) SAHNE UYGULAMALARI (*) ANİMASYONDA TEKNİK DESTEK DAL DERSLERİ

ANİMASYONDA REKLAM VE TANITIM HALK DANSLARI ÖZEL ORGANİZASYON UYGULAMALARI ÇOCUK AKTİVİTELERİ (*) ÇOCUKLA GELİŞİMSEL AKTİVİTELER (*) ÇOCUKLARLA ÖZEL ORGANİZASYONLAR (*) ÇOCUKLA İLETİŞİM BECERİLERİ


Ağustos 2019 - 2743

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

298

HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (HDÇ) UYGULAMA ESASLARI 1.

Protokol kapsamına alınan ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce belirlenen okullarda uygulanacaktır.

2.

(*)Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.

3.

(**)Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan / dal dersleri veya diğer alan / dalların derslerinden de seçilebilir.

4.

Ortak Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden farklı olması hâlinde öğretim programlarının amaç ve açıklamaları doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

5.

Protokol kapsamına alınan okullarda ortak dersler teknoloji alanının uygulamaya yönelik olarak program zorunlulukları ve zaman sınırlılıkları dikkate alınarak farklı sınıflarda uygulanabilir. Ortak dersler bloğunda yer alan; •

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 18 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 45 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Tarih dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 36 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Coğrafya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 26 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Matematik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Fizik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 28 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Kimya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 30 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,


Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

299

Ağustos 2019 - 2743

Biyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Felsefe dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 27 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

Birinci Yabancı Dil dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 29.07.2016 tarih ve 54 sayılı Kararı ile kabul edilen (İngilizce Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf) öğretim programı,

İkinci Yabancı Dil dersinde; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanacak Rusça öğretim programı uygulanır.

3. Yabancı Dil dersinde; Sektör ihtiyaçları ve okulun imkânları doğrultusunda aşağıda yer alan derslerden sadece birisi seçilir. 

Almanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 41 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Fransızca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 42 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Arapça dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.05.2017 tarih ve 60 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Çince dersinde; 10. sınıflarda; Talim ve Terbiye Kurulunun 23.10.2009 tarih ve 184 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. 11 ve 12. Sınıflarda; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.09.2010 tarih ve 129 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Beden Eğitimi ve Spor dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 24 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Görsel Sanatlar dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

6.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 63. Maddesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim kapsamında 10 ve 11. Sınıfların sonunda yapılacaktır.

7.

(***) İşletmede mesleki eğitim Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 63. Maddesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim kapsamında 10 ve 11. Sınıfların sonunda mayıs ayında başlayarak eylül 15’e kadar olan sürede yapılacaktır.


Ağustos 2019 - 2743

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

300

DUYURULAR …………........................................... VALİLİĞİNDEN Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır. İlgililere duyurulur.

ADI SOYADI

GÖREV YERİ

Adaylığın Kaldırıldığına Dair Onayın Tarih ve Sayısı

Ahmet Ufuk TOKMUÇ

Bolu-İl Milli Eğitim Müdürlüğü

22/07/2019-13751025

Elif GÖKÇE

Bolu-İl Milli Eğitim Müdürlüğü

22/07/2019-13751025


Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

301

Ağustos 2019 - 2743

İÇİNDEKİLER Sayfa No 1.

2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu

276

2.

Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Fark Dersleri

280

3.

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yapılması

284

4.

Özel Anka Okulları Okul Öncesi İngilizce Öğretim Programı

289

5.

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları Çerçeve Öğretim Programları ile Haftalık Ders Çizelgeleri (Protokol Kapsamındaki Okullar İçin)

290

6.

Duyurular

300

İNTERNET ADRESİ http://tebligler.meb.gov.tr

Tebliğler Dergisi, elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır. Tel: 0 (312) 413 19 17 0 (312) 413 19 13 Fax: 0 (312) 222 40 85

DERS KİTAPLARI VE YAYIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI – ANKARA 2019

Profile for Terakki Vakfı Okulları Arşivi

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi - Ağustos 2019 #2743  

Destek için Arşiv Birimi ile irtibata geçebilirsiniz. (Dahili 128)

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi - Ağustos 2019 #2743  

Destek için Arşiv Birimi ile irtibata geçebilirsiniz. (Dahili 128)

Profile for tvoarsivi
Advertisement