Page 1

FINANCIEEL VERSLAG 2012 Hierbij doen wij U de jaarstukken van onze vereniging toekomen en geven wij U een beknopt overzicht van de stand van zaken. Ondanks de terugloop in het ledenaantal en de slechte weersomstandigheden tijdens de toernooien zijn wij er toch in geslaagd met een positief saldo het jaar 2012 af te sluiten, mede door het feit dat wij afgelopen jaar geen aflossingen van hypotheek meer hebben

Balansinformatie: Vorderingen

€ 17.886

De post vorderingen bestaat voor een deel uit vooruitbetaalde kosten zoals huur winterbaan en licentie E-captain en de te verwachte rente en voorraad Canada Tenn. In deze post is ook de voorraad opgenomen van de bar van € 537. Verder zit in dit bedrag debiteuren € 2.001, dat zijn hoofdzakelijk facturen van sponsering borden en advertenties etc.

Schulden op lange termijn

€ 3.507

De post schulden op lange termijn en bestaat nu uit voorschot kortingen.

Schulden op korte termijn

€ 2.921

De post schulden op korte termijn bestaat uit crediteuren, vooruitbetalingen bargeld etc.

Voorzieningen

€ 47.227

De voorzieningen zijn toegenomen met een bedrag van € 3.000 voor de reservering van het jubileum in 2014 en € 2.421 voor het Rabobank Holy Open On Wheels. Het Holy Open toernooi heeft dit jaar, mede door de weersomstandigheden, geld gekost, maar we hebben toch gemeend om de voorziening voor 2013 te handhaven. Verder is de voorziening verbruikt voor het opknappen van het clubhuis te bedrage van € 4.000.

Heeft U nog vragen over de jaarcijfers 2012, dan verzoeken wij U vriendelijk dit per e-Mail uiterlijk 5 februari 2013 toe te zenden aan de penningmeester financielezaken@tvholy.nl met een kopie aan voorzitter@tvholy.nl . Vragen die niet zijn ingediend zullen niet op de vergadering worden behandeld.


FINANCIEEL VERSLAG 2012

Beknopt overzicht van de resultaatgegevens:

Inkomsten

€ 86.905

De contributies en andere inkomsten bedroegen € 86.905 wat t.o.v. 2011 € 417 hoger is. De contributie is € 72.901 en € 3.393 minder dan vorig jaar, verder zit in deze post € 5.292 diverse baten en € 8.711 aan andere inkomsten zoals sponsoring bijdrage selectietraining en subsidie jeugd etc.

Technische Commissie

€ 18.237

De kosten van de technische commissie zijn gedaald met € 4.254 door minder kosten voor de toernooien en verenigingsbijdrage jeugd.

Onderhoud tennisbaan / clubhuis € 24.366 De kosten zijn met € 5.971 afgenomen en de voorziening van € 4.000 voor de inrichting van het clubhuis is gebruikt.

Verenigingskosten

€ 36.083

De verenigingskosten zijn met ongeveer € 2.037 gestegen. In het bedrag van de verenigingskosten is ook de € 3.000 voor de voorziening jubileum opgenomen.

Jeugdzaken

€ 1.810

Ook bij jeugdzaken ca. € 590 minder besteed t.o.v. 2011.

Barcommissie

€ 9.095

Bij de barcommissie zijn de kosten ook verlaagd t.o.v. 2011 met ca. € 590.

Afschrijvingen

€ 20.060

De afschrijvingen zijn met ca. € 1.076 verhoogd t.o.v. 2011. Dit wordt veroorzaakt door de investering van bar/clubhuis


Inkomsten bar Inkopen bar

€ 57.466 € 32.354

De omzet is met € 7.062 verminderd door de slechte weersomstandigheden tijdens de competities en toernooien. De inkoop is met € 400 verminderd t.o.v. 2011, zodat de bruto marge van de omzet is afgenomen.

Budget 2013 De opbrengsten van contributies zijn voor dit jaar weer wat lager ingeschat en we hopen dat de terugval van het ledenaantal in het nieuwe jaar weer wat minder zal worden. Wij hopen ook dat door de inzet van de sponsorcommissie meer adverteerders en andere inkomsten voor onze vereniging gegenereerd kunnen worden om zo de beoogde cijfers te behalen. Ook wat betreft de baromzet zijn ongeveer dezelfde cijfers aangehouden. En bij het barresultaat proberen wij natuurlijk de marge te verbeteren. De uitgaven zijn deels vastgesteld op de cijfers van 2012.

Heeft U nog vragen over de jaarcijfers 2012, dan verzoeken wij U vriendelijk dit per e-Mail uiterlijk 5 februari 2013 toe te zenden aan de penningmeester financielezaken@tvholy.nl met een kopie aan voorzitter@tvholy.nl . Vragen die niet zijn ingediend zullen niet op de vergadering worden behandeld. Hans van Unen Penningmeester


TENNISVERENIGING HOLY VLAARDINGEN Balans per 31 december 2011 - 31 december 2012 Activa

31-dec-12

31-dec-11

Vaste activa Inventaris Afschrijving inventaris

€ €

23.034,29 -10.395,07

44.222 35.228-

Tennisbanen Afschrijving Tennisbanen

€ 160.620,54 € -128.242,94

160.620 120.038-

Clubhuis Afschrijving Clubhuis

€ 199.242,90 € -120.150,57 € 124.109,15

199.243 112.270136.549

Vorderingen voorraden Liquide middelen Kas Banken

€ €

17.348,74 536,74

14.276

€ € €

358,64 38.643,83 39.002,47

227 34.391 34.618

€ 180.997,10

185.443

Resultatenrekening

Totaal Uitgaven: Technische commissie Onderhoud tennisbaan/Clubhuis Verenigingskosten Jeugdactiviteiten Begroot uitgaven bar opknappen Barcommissie Afschrijvingen Inkopen bar

31-dec-12

31-dec-11

124.574,89

123.636

Schulden op lange termijn €

3.507,38

5.497

Voorzieningen

47.227,66

46.287

Schulden op korte termijn

2.920,93

9.085

Resultaat

2.766,24

938

€ 180.997,10

185.443

Eigen vermogen

2012

Begroting 2012 Inkomsten: Contributies etc. Baropbrengsten Diverse baten

Passiva

BEGROTING 2013

Gerealiseerd 2012 Inkomsten:

85.000 65.000

81.612 57.466 5.292

150.000

144.370

21.000 27.000 35.000 1.500 4.000 9.000 19.000 32.500

18.237 24.366 36.083 1.809

Contributies etc Baropbrengsten

80.000 60.000

Totaal

140.000

Uitgaven:

8.695 20.060 32.354

Begroting t.c. Onderhoud banen/clubhuis Verenigingskosten Jeugdaktiviteiten Barcommissie Afschrijvingen Inkopen bar Div extra lasten

20.000 23.000 32.000 2.000 7.000 20.000 32.500 136.500

Resultaat

149.000

141.604

1.000

2.766

Resultaat

3.500

Excl. BTW

Excl. BTW

Omzet bar Inkopen bar

65.000 32.500

57.466 32.354

60.000 32.500

Bruto marge van de omzet

32.500

25.112

27.500

50%

43,70%

46%


TENNISVERENIGING HOLY VLAARDINGEN BALANSGEGEVENS 2012 Vorderingen

2012

2011

2.001 15.348

1.960 339 11.352

537

625

Totaal

17.886

14.276

Voorzieningen Voorziening 40 jaar Rolstoeltennis Clubhuis Tennisbanen Reservering Holy Open Reservering jeugd/handicap Reservering opleuken bar/clubhuis Totaal

2012 3.000 10.229 18.000 10.000 2.500 3.498

2011

Debiteuren Voorschotten commissies Vooruitbetaalde kosten Omzetbelasting Voorraad kantine Rek 2030

47.227

7.808 18.000 10.000 2.500 3.979 4.000 46.287

Kapitaal overzicht Eigen vermogen 31-12-2011 Resultaat 2012 Eigen vermogen 31-12-2012

124.575 2.766 127.341

Liquide middelen

2012

2011

Kasgeld Banken rek/crnt Bank deposito-rekening

358 8.644 30.000

227 14.391 20.000

Totaal

39.002

34.618

Schulden op korte termijn

2012

2011

Crediteuren Nog te betalen kosten Afdracht BTW 4e kwart 2012 Vooruitbetalingen barpasjes

104 300 56 2.461

362 5.932 46 2.745

Diversen Totaal

2.921

9.085

Schulden op lange termijn

2012

2011

Hypotheek ABNAMRO Voorschot kortingen

0 3.507 3.507

0 5497 5.497

Totaal

RESULTATENGEGEVENS Inkomsten

2012

2011

72.901 14.004 86.905

76.294 10.294 86.588

Excl. BTW

Excl. BTW

57.466

64.528

2012

2011

6.964 1.668 5.932 2.730 173844 272

7.222 3.673 4.362 2.092 1.078 3.566 498

Barcommissie

18.237

22.491

2012

2011

8.222 11.159 4.985 24.366

8.375 14.488 3.474 4.000 30.337

Jeugdcommissie

2012

2011

Jeugdevenementen Algemene kosten Eigen bijdrage

1.810

2.540 354 494-

Baten en andere inkomsten Rente - bankkosten Vrijval bar Donaties Schade Div andere inkomsten

1.810

2.400

Totaal

Contributies Andere inkomsten incl baten etc Totaal

Baromzet

technische commissie Trainerskosten Verenigingsbijdrage jeugd Halhuur winter Clubkampioenschappen k4 jeugdtoernooi Holy Open Comp jeugd en senioren Totaal Onderhoudscommissie Gas water electra Baankosten Clubhuiskosten Voorziening Totaal

Totaal

RABO Holy Open on wheels Ontvangsten Uitgaven Naar voorziening

2012

2011

23.342 20.9212.421

9.515 7.0512.464

0

0

Verenigingskosten Abonnementen Erfpacht/OZB & z belastingen Bijdrage KNLTB Telefoon/internet Verzekeringen Voorziening jubileum 2014 Redactiekosten Jeugdsubsidie Diversen Totaal

2012

6.279 36.083

2011 3.387 6.672 8.716 1.696 4.080 513 1.741 1.0128.253 34.046

2012

2011

Schoonmaakkosten Keukenmateriaal Algemene kosten

6.958 1.736

6.564 495 2.036

Totaal

8.694

9.095

Afschrijvingen

2012

2011

Inventaris Tennisbanen Clubhuis

3.975 7.881 8.204

2.560 8.343 8.081

Totaal

Rolstoeltennis en jeugd Voorziening div rolstoel en jeugd Kosten rolstoel Stand voorziening

2012 4.362 6.884 8.604 1.831 4.103 3.000 1.020

20.060

18.984

2012 270 2.664 1.750 608 8.712

2011 -71

14.004

71-

2012

2011

3.979 4813.498

4.639 6603.979


TENNISVERENIGING HOLY VLAARDINGEN Budgetgegevens 2013 Inkomsten

2013

2012

68.000 7.500

70.500 10.000

2.000 2.500

2.000 2.500

Totaal

80.000

85.000

Totaal

Baromzet netto

60.000

65.000

Jeugdcommissie

60.000

65.000

Jeugdevenementen

Contributies Sponsoring en andere ink

Bijdrage jeugd subsidie lessen

2012

9.000 11.000 3.000

9.000 13.500 4.500

23.000

27.000

2013

2012

1.000 1.000

3.000 1.000 2.500-

2.000

1.500

Cashflow

2012

2011

Resultaat

2766

938

Afschrijvingen

20.060

18.985

Te ontvangen 1/1

14.276

13.439

Te betalen 31/12

50.149

55.372

ENECO / Sportstroom Baankosten

Andere inkomsten Te verwachten nieuwe leden

2013

Onderhoudscommissie

Clubhuiskosten Voorziening baan Voorziening clubhuis

Baromzet extra toernooi Baromzet netto

Algemene kosten T.C. kosten

2013

2012

15.000

15.000

3.000 2.000 20.000

1.000 3.000 2.000 21.000

2013

2012

Bijdrage jeugd Diversen

Trainingskosten

Totaal

Competities jeugd/senioren Toernooi K4/Holy open verenigings jeugdbijdrage Diverse

Totaal Afschrijvingen

Leningen Inv tennisbaan en clubhuis Inventaris Tennisbanen Clubhuis

Totaal Verenigingskosten Abonnementen Erfpacht/OZB Bijdrage KNLTB Telefoon/internet Verzekeringen

2.975 8.344 8.681

1.975 8.344 8.681

20.000

19.000

2013

2012 3.000 7.000 9.500 2.000 4.500

3.000 7.000 9.500 2.000 4.500

3.513-

1.990-

23.127-

Te betalen 1/1

55.372-

50.487-

Te ontvangen 31/12

17.885-

14.276-

Cashflow Liguide middelen 31/12

4.384 39.002

2.669 34.618

Liquide middelen 1/1

34.618

37.287

Kasstroom

4.384

2.669-

Barcommissie

2013

2012

Cursussen

5.000 1.000 1.000 -

5.000 2.000 2.000 -

Totaal

7.000

9.000

Keukenmateriaal Algemene kosten

1.000-

Jeugdsubsidie

Totaal

7.620-

Aflossingen

Schoonmaakkosten

Hypotheek/rente

Diversen

Investeringen

6.000

10.000

32.000

35.000 Investeringen gespecificeerd

Contributie overzicht per 1-1-2013

2012

Jeugdleden

81

110

Pupillen

25

80

2.000 Meubilair bar

3.613

Guppen

25

80

2.000 Verbouwing clubhuis bar

2.890

Senioren

318

165

Dagleden

47

125

5.875

Ondersteunend lid

25

25

625

Totale contributieopbrengst

521

8.910

52.470 Aankleding bar

71.880 Totaal

1.116

7.619


BEREKENING CASHFLOW

IN EURO'S

RESULTAAT AFSCHRIJVINGEN TE ONTVANGEN 1/1 TE BETALEN 31/12 LENINGEN INVESTERINGEN AFLOSSINGEN TE BETALEN 1/1 TE ONTVANGEN 31/12

1997 5955 5579 21186 49578 303125 -263365 0 -91238 -63865

1998 8161 13200 63865 46561 0 -77447 -23597 -49578 -13596

1999 14152 15120 13596 42708 0 0 -16493 -46561 -8856

2000 12713 15120 8856 37126 0 0 -20726 -42708 -7043

2001 13898 15120 7043 71612 0 0 -24949 -37126 -7756

2002 15046 16539 7756 37081 0 -7411 -25411 -71612 -4685

-33045

-32431

13666

3338

37842

LIQUIDE MIDDELEN 31/12

56253

23822

37489

40827

LIQUIDE MIDDELEN 1/1

89298

56253

23823

-33045 2011 938 18985 13439 55372

-32431 2012 1000 19000 14276 50000

-3513 -23127 -50487 -14276

CASHFLOW

2005 963 21589 14029 41827

2006 1732 23211 12791 58105

2007 5294 22779 12275 77613

2008 5063 22144 11742 44279

2009 2103 21362 13939 34015

2010 1201 19767 6319 50487

-8469 -21327 -37081 -9793

2004 10958 19848 9793 35828 0 -12765 -21328 -49822 -14029

-9959 -21328 -35828 -12791

-12605 -21328 -41827 -12275

-2973 -21328 -58105 -11742

0 -21328 -77613 -13939

0 -11591 -44279 -6319

-5580 -23768 -34015 -13439

-32697

1026

-21517

-1498

7804

23813

-29652

9230

972

78669

45973

46999

25482

23717

31521

55237

27085

36315

37287

37489

40827

78669

45973

46999

25482

23717

31521

55237

27085

36315

13666 2013 1000 19000 14000 50000

3338 2014 1000 19000 14000 50000

37842 2015 1000 19000 14000 50000

-32696 2016 1000 19000 14000 50000

1026

-21517

-1765

7804

23716

-28152

9230

972

-2000 -55372 -14000

-2000 -50000 -14000

-1500 -50000 -14000

-50000 -14000

-50000 -14000

-2669

12904

18000

18500

20000

20000

LIQUIDE MIDDELEN 31/12

34618

47522

65522

84022 104022

124022

LIQUIDE MIDDELEN 1/1

37287

34618

47522

65522

84022

104022

KASSTROOM

-2669

12904

18000

18500

20000

20000

CASHFLOW

KASSTROOM RESULTAAT AFSCHRIJVINGEN TE ONTVANGEN 1/1 TE BETALEN 31/12 LENINGEN INVESTERINGEN AFLOSSINGEN TE BETALEN 1/1 TE ONTVANGEN 31/12

2003 6015 17174 4685 49822

Financieel Verslag TV HOLY  

Financieel Jaarverslag TV HOLY

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you