Page 1

Tennisvereniging ‘De Molen’ Leeuwarden 2012

2

DE WIEKSLAG clubblad voor tennissers van ‘De Molen’


Tennisshop “De Molen“

Tenniscentrum “De Molen“

Start het nieuwe jaar goed!

Meer dan tennis alleen!

❏ Rackets ❏ Schoenen ❏ Accessoires ❏ Bespanningen

❏ Darts ❏ Biljart ❏ Kaartavonden

Tenniscentrum ”De Molen”

Sfeervol tafelen bij...

Sfeervol interieur, fijne keuken. Tevens buffetten! Unieke gelegenheid voor groepen! Tweebaksmarkt 38-40 - 8911 KX Leeuwarden Telefoon (058) 213 18 88 www.saray.nl Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur ’s Maandags gesloten (160 zitplaatsen)

bij het Fries museum

Turks Specialiteiten Restaurant

058-2666966


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

INHOUDSOPGAVE Jaargang 29

Nummer

wiekslag

IN DIT NUMMER:

2

Uitgave oktober 2012 Oplage 600

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt driemaal per jaar

PAGINA:

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Bezorging Wiekslag Van de redactie Van het bestuur Algemene ledenvergadering Jeugdpagina’s: Jeugdclubkampioenschap Inschrijfformulier competitie junioren 2013 Dateko Zondagavond mix competitie Snerttoernooi Slottoernooi Open Molen toernooi Mijn sponsor Vouchers Terugblik clubkampioenschap Voorjaarscompetitie 2013 Inschrijfformulier voorjaarscompetitie 2013 (individueel) Inschrijfformulier voorjaarscompetitie 2013 (teamopgave) Hekleuner Van het Tenniscentrum Tenniscentrum de Molen

1 2-3 3 4 5 7 9 10 11 12-13 14 15 16-17 18 19 21 22 23 25 26 27 28

Girorek.nummer 29.90.922

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl

Op de voorpagina: Yanny de Groot en Nienke Trustram-van der Zee

1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

SAMENSTELLING COMMISSIES Ledenadministratie Roelof en Marja van Dijk

ledenadministratie@tvdemolen.nl 0582673318 info@tvdemolen.nl of secretariaat@tvdemo-

Bestuur len.nl Jeroen Dijkstra Reina Adema Peter Bruin Vacant Rob Koning

voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid technische zaken bestuurslid algemene zaken

Technische commissie Vacant Linda Post Siebren Bonsma Dicky vd Burg Joke Rauwerda Ingrid de Jong

technischecommissie@tvdemolen.nl voorzitter secretaris 0652463053 commissielid wedstrijdtennis 0582673091 commissielid recreatietennis 0641536950 commissielid seniorplus tennis 0582675373 trainster 0515521807

Commissie wedstrijdtennis Siebren Bonsma competitieleider senioren Petra Apeldoorn competitieleider junioren Johan Span begeleider Ingrid de Jong trainster Roland de Jong Claartje Drenth

competitie HETEKO competitie DATEKO

0582134266 0582667345 0610131131 0582671663

wedstrijdtennis@tvdemolen.nl 0582673091 0582126904 0582670867 0515521807 0582136266 0582671950

Commissie jeugdtennis Coördinatie Age Bokma en Ingrid de Jong

jeugdtennis@tvdemolen.nl

Commissie recreatietennis Dicky vd Burg voorzitter Leonie Bouma penningmeester Irma Visserman commissielid Sybrand Hamstra commissielid Nienke Speelman commissielid

recreatietennis@tvdemolen.nl 0641536950 0588446575 0616101009 0621832656 0630575162

Commissie seniorplustennis Joke Rauwerda voorzitter Marten Rosier commissielid Rikus de Vries commissielid

seniorplustennis@tvdemolen.nl 0582675373 0582880777

Commissie PR Rob Koning Jan Stellingwerf Marlies Wachter

voorzitter commissielid commissielid

publiciteit@tvdemolen.nl 0582671663 0649090159 0627163372

Sponsoring Gerard Voordes

voorzitter

sponsoring@tvdemolen.nl 0653243963

2


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

SAMENSTELLING COMMISSIES Website Erica Bloembergen Roelof van Dijk Tjerk Janson

voorzitter commissielid commissielid

website@tvdemolen.nl 0651547180 0582673318 0582671022

Wiekslag Yvonne Kuipers Eric Heitmeijer Claartje Drenth

redactie vormgeving coördinatie bezorging

wiekslag@tvdemolen.nl 0653967867 0582670574 0582671950

Coördinatie subcommissies Tom Dijkstra seniorenclubkampioenschappen Ronald Agema Open Molentoernooi Roelof van Dijk K3/K4 –toernooi Erik Mink rolstoeltennis Folkert Attema Tossen seniorleden Rein Koopal Tossen seniorplusleden Nina Ekas Friesland Cup Trainers Age Bokma Ingrid de Jong Wieger Scheweer

0613565567 0582884009 0582673318 0582161916 0582672743 0582132130 0588449600

trainers@tvdemolen.nl 0655724755 0515521807 0614328262

www.tvdemolen.nl of e-mail info@tvdemolen.nl

Bezorging Wiekslag Na vele jaren de coördinatie te hebben gedaan van de bezorging van de Wiekslag, heeft Anja Gort met ingang van deze Wiekslag het stokje overgegeven aan Claartje Drenth. Anja heeft haar werk altijd zeer accuraat gedaan en heeft zich enorm positief ingezet voor de bezorgers en bezorging van de Wiekslag. Namens de redactie wil ik Anja dan ook heel erg bedanken voor deze jarenlange inzet. En langs dezelfde weg wens ik Claartje veel succes met de bezorging. Eric Heitmeijer en Yvonne Kuipers, redactie Wiekslag

3


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VAN DE REDACTIE Komende winter kunnen we allemaal buiten blijven spelen. Dit is natuurlijk niet alleen mogelijk door het nieuwe lidmaatschap, maar ook door de banen die tegenwoordig (bijna) het hele jaar bespeeld kunnen worden. Naar aanleiding hiervan vroeg ik me af hoe dat vroeger dan ging. Is tennis van oorsprong een buitensport? Een sport die we ook alleen ‘s zomers beoefenden? Een duik in de geschiedenis levert op dat de moeder van tennis het in de 11e eeuw in Frankrijk gespeelde Jeu de Paume was. Bij dit spel werd de bal met de hand geslagen. Het woord ‘tennis’ schijnt af te stammen van het franse ‘tenez’, dat letterlijk ‘houd hem’ betekent, de waarschuwing die de opslaande partij uitte als de bal in het spel gebracht werd. Rond 1500 ging men het spel met een racket spelen. Men vond het pijnlijk de bal met de hand te slaan en dus trok men in eerste instantie handschoenen aan. Al snel werd de handschoen vervangen door een slaghout en vervolgens werd er met een frame gespeeld met in eerste instantie schapendarmen die het makkelijker maakten de bal terug te kaatsen. 4

De herkomst van het woord racket kent verschillende theorieën. Omdat de Hollanders de beste racketmakers zouden zijn (zij beheersten de kunst van het krommen van hout als geen ander), zou het woord racket afgeleid zijn van het woord ketsen (kaatsen). Re-kets betekent dan ‘terugkaatsen’. Anderen zeggen dat het woord racket is afgeleid van het Arabische woord voor handpalm, al vind ik die uitleg, als rasechte chauvinist, iets minder sympathiek. En de banen dan? Want ja, die banen brachten mij op deze zoektocht. Vroeger speelde men het kaatsspel gewoon op straat. Maar omdat dat nogal wat hinder opleverde, stuitende ballen tegen huizen en vooral kerken, werden er speciale banen aangelegd. En tot mijn verbazing bleken deze voor de rijken toen al vaak binnen te zijn. De oudste tennisbaan van Nederland bevond zich op de plaats waar nu ons land bestuurd wordt, op het Binnenhof. Tussen 1500 en 1650 speelde de Prins van Oranje op de

caetsbaan die zich achter de Ridderzaal bevond. Dat tennis iets koninklijks heeft, blijkt wel uit hoe de Fransen het Jeu de Paume ook wel noemen: Jeu des rois (koningsspel). Overigens is koning Lodewijk X gestorven nadat hij kou had gevat bij een spel Jeu de Paume........ En via de kou kom ik weer terug bij de buitenbanen en het spelen in de winter. Tegen kou kun je je kleden. Als je lekker sport, word je vanzelf warm. De banen zijn prima, zolang de vorst (over koninklijk gesproken) wegblijft. En gelukkig hebben we ook nog altijd de hal! Waar je ook speelt: fijn winter-tennis-seizoen! Yvonne Kuipers

Kopij inleveren vóór 22 februari 2013 per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VAN HET BESTUUR

Jeroen Dijkstra

Het zomerseizoen is weer voorbij. Op 7 oktober hebben we ons slottoernooi gehouden wat eigenlijk voor het eerst geen slottoernooi meer is. Immers, we kunnen nu het hele jaar door buiten blijven tennissen. Toch wil ik ook nu weer even terugblikken op de zomerperiode. Dit jaar is sowieso voor onze vereniging een bijzonder jaar omdat we onze 30e verjaardag mochten vieren. Dit hebben we in juni gedaan met een spetterend feest. Elk jaar worden de verkleedpartijen tijdens het feest aan het eind van de competitie heftiger, maar dit jaar spande de kroon. Het was moeilijk kiezen, maar ik denk toch dat de oude dametjes van Dames 1 er weer uitsprongen. De rollators van de dames waren geen overbodige luxe, zeker niet naar mate de avond vorderde. Maar er waren meer hoogtepunten deze zomer. Onder de bezielende leiding van competitieleider (en oud-voorzitter) Siebren Bonsma is de voorjaarscompetitie weer goed verlopen. Het is elk jaar weer een heel gepuzzel, maar het was prima geregeld. Dit jaar zijn zelfs vijf teams kampioen geworden. Ook het Open Molen toernooi was weer een succes. Een flink aantal deelnemers, prachtig weer en een goede organisatie. De commissie had het weer goed voor elkaar. En de loterij tijdens het Open Molen toernooi heeft weer een mooi resultaat opgeleverd voor de clubkas. De hoofdprijzen hebben overigens lang stof zitten vangen bij Age

op kantoor, maar ten langen leste heeft er in ieder geval één prijswinnaar zich gemeld. Ook waren de clubkampioenschappen weer een hoogtepunt. Het was lekker druk op het park, zeker in de tweede week. En het was ongemeen spannend, zeker in de heren dubbel 6. Zelden waren er zoveel driesetters. Naast alle positieve berichten is De Friesland Cup toch een ander verhaal. Los van de opzet, die dit jaar was veranderd, blijkt het animo van onze topspelers om deel te nemen aan de Friesland Cup tanende. Pas enkele dagen voor het speelweekend was het team compleet, waardoor er weinig tijd meer was om als team te oefenen. Dit moet echt anders. Dit vergt een betere organisatie, maar het begint toch vooral bij het enthousiasme van spelers om aan dit toernooi mee te willen doen. Dus bij deze een oproep om het volgend jaar anders te doen. Overigens zijn we dit jaar 4e geworden, na verliespartijen tegen Nijlân en Ten Woude. Het jaar heeft ook weer bol gestaan van de activiteiten. Heel veel leden zijn actief geweest in de diverse commissies. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers binnen onze club, waardoor de belasting niet al te groot is. Vele handen maken immers licht werk. Dit is ook waar het bij een vereniging om draait: met elkaar dingen organiseren en natuurlijk plezier hebben. Namens het bestuur hartelijk dank voor iedereen die zich heeft ingezet voor onze vereniging. Ook dank aan Age en zijn mensen voor de goede zorgen.

ook de reden dat we niet zelf meer een jeugdcommissie hebben, maar dat dit eigenlijk uit handen gegeven is aan het tenniscentrum (Age/Ingrid). Het is niet de eerste keer dat wordt stilgestaan bij het moeizaam kunnen invullen van vacatures. Dit baart het bestuur zorgen, omdat een vereniging alleen maar kan bestaan als leden zich vrijwillig willen inzetten voor de club. Vandaar mijn oproep: meld u aan als vrijwilliger (secretariaat@tvdemolen.nl) of zeg ja als u ergens voor wordt benaderd. Los hiervan zijn we natuurlijk erg blij met de invulling van bepaalde vacatures dit jaar. In het bijzonder wil ik hierbij Gerard Voordes noemen als nieuwe voorzitter van de Sponsorcommissie. Hij is voortvarend van start gegaan en de eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar. Zoals het nu staat zal 2012 financieel een beter jaar zijn dan 2011. We koersen af op een klein positief resultaat, al kan dit in de laatste maanden nog iets wijzigen. Het ledenaantal heeft zich redelijk gestabiliseerd en natuurlijk hebben we dit jaar – door de verhoging van de contributie – iets meer inkomsten. Ook zijn de sponsorinkomsten toegenomen. Meer over de financiële positie in de ALV. Ter afsluiting hoop ik dat jullie allemaal ook een leuk zomerseizoen hebben gehad. En natuurlijk hoop ik jullie ook regelmatig in de winter tegen te komen op onze banen. Namens het bestuur wens ik alle leden een plezierige herfst/winter toe. Jeroen Dijkstra Voorzitter

Helaas merken we wel dat het steeds lastiger wordt om vacatures in te vullen. Dit is

5


snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

SPORTPRIJZEN Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07 Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

ALGEMENE LEDENVERGADERING

CONVOCATIE Leeuwarden, oktober 2012 Aan de leden van tennisvereniging De Molen Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op donderdag 31 januari 2013 in Fryzo Sport Fryslân, Kalverdijkje 77c te Leeuwarden. De vergadering vangt aan om 19:45 uur. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is conform art. 16 lid 3 van de statuten, wordt u bij deze uitgenodigd voor de tweede Algemene Ledenvergadering op dezelfde dag, aanvang 20:00 uur. De agenda luidt: Opening en vaststelling agenda Verslag Algemene Ledenvergadering 23 januari 2012

* Bijlage

Mededelingen Jaarverslag 2012

* Bijlage

Financieel verslag 2012

* Bijlage

Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar Peter Bruin (penningmeester) Benoeming nieuwe bestuursleden

Voorstellen bestuur

* Bijlage

Begroting 2013

* Bijlage

Jaarplan 2013

* Bijlage

Concept activiteitenkalender 2013

* Bijlage

Rondvraag en Sluiting Namens het bestuur, J. Dijkstra, voorzitter R. Adema, secretaris

* De bijlagen kunnen een week voor de vergadering worden gedownload via de website: www.tvdemolen.nl !!

7


Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl

PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

JEUGDPAGINA

JEUGDCLUB KAMPIOENSCHAP

Meiden t/m 14 zaten in een poule van 4 meiden; Sara Ijdema, Heike Smedes, Lisanne Mink en Kimberley Tiemersma. Het was erg gezellig en spannend. Lisanne presteerde het zelfs om iedere keer een 3 setter te spelen (laatste set was een tiebreak). Op de laatste dag was het erg spannend, omdat 3 van de 4 meiden nog 1e konden worden. Sara moest tegen Kimberley en Heike tegen Lisanne. Bij Heike en Lisanne ging het gelijk op. De eerste set won Lisanne. Na een tijdje had ook Heike een set binnen gesleept. Toen moesten ze een tiebreak spelen.

trouw gesupporterd door de Uiteindelijk won Lisanne en werd 2e .Heike werd hierdoor ouders en/of andere familieleden (fans). 4e. Kimberley en Sara hielden tot het laatst ook de spanning erin. Als Kimberley won, was ze eerste en als Sara won, zouden alle games geteld moeten worden. De eerste set won Kimberley. Sara was in de tweede set erg op dreef en stond al gauw met 4-1 voor. Kimberley kwam terug. De set moest uiteindelijk beslist worden met een tiebreak. Sara stond opnieuw 4-1 voor maar Kimberley kwam weer terug. Ze won ook haar 2e set. Hierdoor werd ze 1e en Sara 3e.

Iedereen kreeg bij de prijsuitreiking een prachtige beker. Age en Ingrid, bedankt! Sara Ijdema en Kimberley Tiemersma

Bij alle wedstrijden werd er

9


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

COMPETITIE JUNIOREN 2013

INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIE 2013 JUNIOREN INDIVIDUELE OPGAVE Tennisvereniging de Molen Naam:………………………………………............................... Adres:………………………………………............................... Postcode:…….Woonplaats: ………………........................... Bondsnummer KNLTB:……………………........................... Email adres:…………………………………...........................

Man/vrouw Geb.datum:………………................... Tel.nr……………………….................. Speelsterkte Enkel ………................ Speelsterkte Dubbel ……….............

Wil graag deelnemen aan de voorjaarscompetitie en maakt een keuze uit onderstaande competitievormen.

ZONDAG ( landelijke competitie)

■ gemengd junioren ■ t/m 14 jaar ■ jongens ■ t/m 14 jaar ■ meisjes ■ t/m 14 jaar

■ t/m 17 jaar ■ t/m 17 jaar ■ t/m 17 jaar

ZONDAG ( ROOD-ORANJE )

■ rood ( mini-veld) in tennishal.- 5 t/m 8 jaar ■ oranje ( ? veld ) in tennishal – 8 t/m 11 jaar

WOENSDAG MIDDAG (GROEN)

■ jeugdcompetitie t/m 12 jaar ( groot veld )

VRIJDAGMIDDAG

■ meisjes t/m 17 jaar ■ jongens t/m 17 jaar

SVP JE KEUZE AANKRUISEN:

NB De peildatum voor leeftijd is 1 januari. De commissie wedstrijdtennis en technische commissie delen de teams in. Ondergetekende verplicht zich tot het beschikbaar zijn gedurende de competitieperiode - voor speeldata zie www.knltb.nl het betalen van de competitiebijdrage (€ 90.- per team; rood/oranje/groen: € 25.-). het zich houden aan de richtlijnen van het competitiereglement vervoer bij uitwedstrijden.(ouder/voogd). Dit formulier ingevuld en ondertekend deponeren in de groene bus in de hal van het tenniscentrum De Molen uiterlijk 12 november 2012. NB Bij twijfel over de keuze van de competitievorm graag overleg met trainer. Datum: ………………… Handtekening

Handtekening ouder/voogd:

……………………….......................

……………………………...........................

10


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

DATEKO

Verslag DATEKO 2012 Op donderdagmorgen 5 april gingen DATEKO 2012 van start met 9 teams verdeeld in 2 poules. Net zoals vorig jaar speelden de beide poules op het zelfde tijdstip, zodat we na afloop van het speeluur gezellig samen koffie konden drinken. Door het oneven aantal in de A-poule werd er in het begin met een “bye” gespeeld. Al snel raakte echter jammer genoeg één team van de A-poule geblesseerd, zodat dit niet meer nodig was. Ook door andere blessures, mantelzorg of vakantie was het voor de

organisatrices soms een hele toer om alle wedstrijden doorgang te laten vinden. Het weer was niet zo mooi als vorig jaar, toch hebben we weer fanatiek maar sportief 6 keer gespeeld. In poule A zijn Sjoukje Feenstra en Wies van der Meer weer kampioen geworden door alle wedstrijden te winnen. Tweede werden Ingrid Winterdijk en Claartje Drenth, de derde plaats was voor Betty van Kammen en Antoinette Stoltenberg. Aafje Bergsma en Ellen Koezema eindigden op de vierde plaats. In poule B is de wisselbeker gewonnen door Janny van der Kooi en Hinke Hiemstra. Hier werden Ineke Bruijnis en Truus Wijbenga tweede. Dineke Koelmans en Roelie de Boer hadden evenveel punten als Louisa Hof en Monique Schöller, maar omdat Dineke en Roelie de onderlinge wedstrijd hadden gewonnen, werden zij derde en Louisa en Monique vierde.

De eerste prijs was behalve de wisselbeker een bloemenbon van € 7,50; de tweede prijs een bloemenbon van € 5,= ; de derde prijs een Franse geranium; de vierde prijs een blik DATEKO ballen. Op 24 mei was het afsluitende toernooi met 10 speelsters. De 5 teams (bestaande uit één speelster van de Apoule en één speelster van de B-poule) hebben vier keer een half uur gespeeld. Uiteraard was er in de pauze koffie en oranjekoek voor de deelneemsters. Iedereen mocht na afloop een huidverzorginsproduct of shampoo uitzoeken. Al met al was het weer een gezellige DATEKO! Ook volgend jaar zullen we weer een DATEKO organiseren. Houd dus de Wiekslag in de gaten. Claartje Drenth Truus Wijbenga

11


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

ZONDAGAVOND WINTER MIX COMPETITIE

Zondagavond-wintermix-competitie in een nieuw jasje! We organiseren deze winter net als in de afgelopen jaren weer een leuke , gezellige mixcompetitie op de zondagavond voor alle speelsterktes. Omdat er de laatste jaren vanuit de groep aankomend gevorderd veel vraag kwam om door te kunnen stromen naar de groep gevorderd, hebben we besloten om de competitie deze winter in een nieuw jasje te steken. Alles wordt nu in 1 groep gespeeld, in verschillende poules, waarbij men kan promoveren/degraderen, zodat iedereen leuk kan spelen op zijn/haar eigen niveau.

Na alle wedstrijden in de poule gespeeld te hebben, degraderen de 2 onderste teams van poule A naar poule B, de 2 onderste teams van poule B naar C. De 2 bovenste teams van poule C gaan dan naar B poule en de 2 bovenste teams van poule B gaan naar de poule A. We hopen dat het op deze manier voor iedereen weer leuk is om mee te doen en dat er weer voldoende uitdaging in zit. We starten op 14 oktober met poule A en poule B.

12

oktober oktober november november december december januari januari februari februari februari maart

Helaas komt de Wiekslag iets te laat uit om er nog een aanmeldingsformlier in te zetten, maar mocht je je interesse hebben, neem dan contact op met het tenniscentrum 0582666966 of met Tjittie Ploegstra 06-20472865. Tjittie Ploegstra

Zie poulindeling in onderstaand kader van deze pagina. Iedereen speelt 8 zondagavonden in het winter-

De data zijn als volgt vastgelegd: 14 21 4 18 2 9 13 20 3 10 24 10

seizoen, dat zij dus niet alle zondagavonden die hier vermeld staan. Dit is afhankelijk van de poule waarin je speelt. Aan het eind van de winter is er natuurlijk nog wel een gezamenlijke slotavond. Dit is waarschijnlijk 24 maart.

Poule A en poule B Poule B en poule C Poule A en poule C Poule A en poule B Poule B en poule C Poule A en poule C Poule A en poule B Poule B en poule C Poule A en poule C Poule A en poule B Poule B en poule C Poule A en poule C

Op de pagina hiernaast een fotocollage van de winter-mix-competitie.


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

ZONDAGAVOND TENNIS

13


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

SNERTTOERNOOI

14


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

SLOTTOERNOOI

Slottoernooi 2012 Ook al hebben we met het nieuwe lidmaatschap dat het hele jaar geldig is geen echt onderscheid meer tussen het buiten- en binnenseizoen, toch blijft het slottoernooi een beetje de afsluiting van het buitenseizoen. Zondag 7 oktober was het weer zover. Met 23 deelnemende koppels was de bezetting enigszins mager, maar meer dan genoeg om er weer een leuke dag van te maken. Ook het weer was meer dan voldoende. Na een week van herfstachtige toestanden was het die zondag groten-

deels zonnig, het stevige windje namen we daarbij voor lief. In 4 poules, die vernoemd waren naar theesoorten van onze sponsor Dutch Beans (www.dutchbeans.nl), werd er weer gestreden om de eer en een prijsje dat beschikbaar was gesteld door dezelfde sponsor. Werden tijdens het openingstoernooi op 1 april de nummers laatst in de poule nog getrakteerd op een prijs, deze keer vielen toch echt de poulewinnaars in de prijzen. Na een lange maar gezellige dag werden de prijzen uitge-

reikt aan de volgende winnaars: Poule Wild Berries: Martin Ozinga en Gerard Bosma Poule Zorgenloos: Richard Lillipaly en Fokke van der Meer Poule Oma’s Appeltaart: Age en Kai Bokma Poule Sterrenmix: Gerard Voordes en Rogier Jungen De recreatiecommissie wenst alle leden een goed winterseizoen toe en hoopt jullie allen te zien tijdens het Snerttoernooi op 26 januari en/of het Openingstoernooi in het voorjaar van 2013!

15


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

OPEN MOLEN TENNISTOERNOOI

Het HalloLeeuwarden.nl Open Molentoernooi 2012 – een paar feiten Deelnemers: Het toernooi was uitstekend bezet met 224 deelnemers, al moesten helaas sommige hogere categorieën uitvallen wegens te weinig deelname. Weer: Het weer viel enorm mee. Waar vorig jaar nog een avond in het water viel met stevig onweer, is er dit jaar geen drup gevallen. Af en toen was er wel stevige wind, maar daar bleef het dan ook bij. Banen: Het verhaal ging afgelopen jaar dat de banen niet goed waren. Hooguit op baan 1 en 2 lag nu iets meer zand, maar de rest van de banen volstond prima. Winnaar Jort de Graaf (HE4) was er in zijn eindtoespraak prima over te spreken en zegde toe het Open Molentoernooi volgend jaar ook bij spelers met sterkere rating te promoten. Sfeer: Week 26 is een van de gezelligste weken van het jaar: vele toeschouwers, sportieve partijen, lang nazitten onder het genot van menig drankje en de

16

altijd vrolijke barbezetting maken dat velen met veel plezier terugkijken op het Open Molentoernooi. Organisatie: De organisatie heeft enorm veel plezier in en voldoening van het organiseren van dit toernooi. Toch kunnen we nog wel een aantal handen gebruiken. Handen in de zin van vrijwilligerswerk tijdens de week zelf, en handen in de zin van de organisatie, het voorbereiden van het toernooi. Wie? Persoonlijke gebeurtenissen: 1 deelnemer vond het toernooi zo belangrijk, dat hij mee wilde doen, ook al ging hij op vrijdag trouwen! Helaas moest hij zich terugtrekken wegens persoonlijke omstandigheden van zijn dubbelpartner, maar anders was dit natuurlijk wel een unicum geweest. Toeters en bellen: De loterij was een succes! Veel mensen hebben loten gekocht en er waren dan ook prachtige prijzen. De loterij is verricht door bondsgedelegeerde Adri Anker, maar helaas zijn nog steeds niet alle prijzen opgehaald. Dus zoek die lootjes nog even op en kijk

op de website, en haal je prijs op als je gewonnen hebt. Foto’s: Op de website vind je de foto’s van het Open Molentoernooi. Hiernaast nog een impressie van foto’s die NIET verschenen zijn op de website. Tot volgend jaar! Namens de Open Molencommissie, Yvonne Kuipers

OPROEP Open Molencommissie De organisatie van het Open Molentoernooi, het leukste toernooi van Leeuwarden en omstreken, zoekt versterking. Gezelligheid, genieten van tennis, spelers begeleiden en je netwerk vergroten, zijn goede argumenten om deze ontzettend leuke klus op je te willen nemen. Het toernooi wordt gehouden in de laatste week van juni. Dus ben je enthousiast, hou je van tennis, wil je meer bij de club en dit ontzettend leuke toernooi betrokken worden, bel dan met Ronald Agema, 06-52433854, voor informatie, of om je bij ons aan te sluiten!!!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

17


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

MIJN SPONSOR

18


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VOUCHERS

19


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost €13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau.

Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

20


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010 2012

TERUGBLIK CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

TERUGBLIK CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2012 Op het moment van schrijven kijk ik naar buiten en zie allemaal water naar beneden sijpelen. Al dagen achtereen. Er lijkt geen einde aan te komen. Wat was het tijdens de clubkampioenschappen toch anders. Droog weer met een beetje wind. Iets warmer was welkom geweest voor de toeschouwers, maar de spelers leken daar geen last van te hebben. Over de gehele linie is er hard gestreden. Meer dan 40 tiebreaks zijn er gespeeld en dat zegt genoeg over de spanning en de strijd die gevoerd is om aan het einde van de rit tot kampioen gekroond te mogen worden. Zoals jullie gewend zijn, worden alle wedstrijden gespeeld op speelsterkte. Helaas konden we geen poule maken voor heren niveau 5, met als resultaat dat enkele fanatieke club-

spelers deze keer niet aan de bak konden. Een trieste zaak die we in de evaluatie binnen onze commissie zeker gaan bespreken. Dat de clubkampioenschappen leven is duidelijk. Nóg meer deelnemers dan vorig jaar en dat was te merken aan de baanbezetting voorafgaand aan het toernooi. Velen dachten nog even extra te moeten oefenen, maar helaas, kampioen worden is niet voor iedereen weggelegd. Zonder afbreuk te doen al andere kampioenen wil ik

“the champs” van de hoogste categorie nog even noemen. Jelle Wielsma overwon Jacob Bosma in een thriller en Jerien van Keulen moest het na een enerverende strijd afleggen tegen onze meest succesvolle speelster binnen de vereniging, Jolanda Bonsma. Alle uitslagen kunt u vinden op onze website. Voor alle spelers die niet in de prijzen zijn gevallen.........., volgend jaar een nieuwe kans. Voor alle winnaars…….., geniet van het moment, volgend jaar kan alles anders zijn. Je bent alvast gewaarschuwd. Tom Dijkstra Voorzitter clubkampioenschappen senioren

21


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VOORJAARSCOMPETITIE 2013

Inschrijving voorjaarscompetitie 2013

Voor 10 december wil de KNLTB graag weten hoeveel teams er deelnemen aan de competitie. Op basis van de aanmeldingen van de verenigingen wordt een competitieopzet gemaakt. Voor het district Friesland door het regio kantoor en voor de landelijke competitie op zondag door het kantoor in Amersfoort. In deze Wiekslag worden twee formulieren afgedrukt voor de senior competitie, één voor de teamaanmelding en één voor individuele opgave. Het meest eenvoudig is aanmelding als team. In principe kan de commissie wedstrijdtennis dit integraal overnemen, indien het team bestaat uit tenminste vijf leden van min of meer hetzelfde niveau. Leden die nog geen team hebben, wordt geadviseerd om hiervoor zelf mensen te benaderen, omdat de ervaring leert dat iemand toevoegen aan een bestaand team lastig is. Als je net lid bent van de vereniging (en elders al competitie gespeeld hebt) kun je je ook aanmelden als reserve. Hiervoor dien je het formulier individuele aanmelding in te vullen. Voor de jeugdcompetitie wordt dit jaar een apart formulier afgedrukt. Het invullen zal veelal in overleg met de trainers plaatsvin-

22

den. Zijn kunnen het best beoordelen wie in welk team past. Voor de rood/oranje competitie is de opzet nog niet helemaal rond. Vorig jaar speelden de jongste tennissers vier wedstrijden in tennishallen in Friesland; mogelijk worden dit 9 wedstrijden over een heel jaar ( niet in de zomerperiode) op een zondag één keer per maand.. Bij rood is het meedoen en plezier hebben het belangrijkst. Ook voor oranje staat het plezier voorop, maar komt er meer wedstrijdelement in het spel. Uiteraard zal een beroep op ouders worden gedaan om de zaak mee te regelen in de functie van dagleider of begeleider en teller. Ook dienen ouders in onderling overleg voor vervoer te zorgen. Voor de groene competitie is de opzet hetzelfde als vorig jaar: jongens en meisjes in teams van 2 of 3 personen op de woensdagmiddag. Bij aanmelding graag op het formulier vermelden of er sprake is van een continuerooster in verband met de aanvangstijden. Op basis van de aanmeldingen van de jeugdspelers zullen de trainers streven naar een optimale indeling, binnen de kaders van de knltb. Voor de competitiedata (en inhaaldata) verwijs ik naar de site van de knltb; www.knltb.nl. Om problemen te voorkomen is het belangrijk om het wedstrijdbulletin 2013 goed

te bestuderen. Indien er een inhaalwedstrijd moet worden vastgesteld, geldt de regel dat de wedstrijd op de eerstvolgende inhaaldag gespeeld moet worden of eerder in onderling overleg. Tot slot meld ik nog dat Petra Apeldoorn heeft aangegeven te willen stoppen als jeugdcompetitieleider. Vanaf deze plaats wil ik haar hartelijk bedanken voor de inzet de afgelopen jaren. Het betekent wel dat er een vacature jeugdcompetitieleider is. Ik wil graag een beroep doen op ouders, die één of meer kinderen hebben die tennissen om te overwegen dit op zich te nemen. Scholing hiervoor kan via e-learning, je hoeft er de deur niet voor uit. Het is vooral regelwerk die je per email of telefonisch kunt doen. Gedacht wordt aan een competitieleider voor de rood en oranje competitie en één voor de overige jeugdcompetities Het zou zonde zijn als onze jeugd niet mee kan doen omdat ouders het te druk hebben. Meer weten, bel ondergetekende, telefoon 058 2673091. Namens de commissie wedstrijdtennis, Siebren Bonsma competitieleider


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VOORJAARSCOMPETITIE 2013

INSCHRIJFFORMULIER SENIORENCOMPETITIE 2013 INDIVIDUELE OPGAVE Tennisvereniging de Molen Naam:……………………………………….......................... Adres:……………………………………….......................... Postcode:…….Woonplaats: ………………...................... Bondsnummer KNLTB:……………………...................... Emailadres: ………………………………….......................

Man/vrouw Geb.datum:…………………................ Tel.nr…………………………............... Speelsterkte Enkel: …....................... Speelsterkte Dubbel: …....................

Wil graag deelnemen aan de voorjaarscompetitie en maakt een keuze uit onderstaande competitievormen.

0 Gemengd

0 zaterdag

0 zondag

0 Gemengd 35+

0 zaterdag

0 zondag

0 Gemengd dubbel ( zonder enkel )

0 zaterdag

0 vrijdagavond ( nieuw)

0 Heren

0 zaterdag

0 zondag

0 Heren 35+

0 zaterdag

0 zondag

0 woensdagavond

0 Dames

0 zaterdag

0 zondag

0 dinsdagmiddag

SVP JE KEUZE AANKRUISEN ( competitievorm en speeldag).

Hieronder graag aangeven met wie je graag wilt spelen: Naam: ………………………………............................... bondsnummer:……………………….. m/v 1…………………………………………………………………………………….......... 2…………………………………………………………………………………….......... 3…………………………………………………………………………………….......... 4…………………………………………………………………………………….......... De commissie wedstrijdtennis en technische commissie delen de teams in. Ondergetekende verplicht zich tot het beschikbaar zijn gedurende de competitieperiode - voor speeldata zie www.knltb.nl het betalen van de competitiebijdrage (€ 150.- per team) het zich houden aan de richtlijnen van het competitiereglement Dit formulier ingevuld en ondertekend deponeren in de groene bus in de hal van het tenniscentrum de Molen uiterlijk 12 november 2012. Leeuwarden, datum ……….

Handtekening: ……………………….

23


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies, u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Leden van de Molen 27-11-2006 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

24

15:12:25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VOORJAARSCOMPETITIE 2013

INSCHRIJFFORMULIER SENIORENCOMPETITIE 2013

TEAMOPGAVE

Tennisvereniging de Molen Namens onderstaande teamleden meld ik als aanvoeder ons team aan voor de volgende competitie: SVP JE KEUZE AANKRUISEN ( competitievorm en speeldag). ■ Gemengd

■ zaterdag

■ zondag

■ Gemengd 35+

■ zaterdag

■ zondag

■ Gemengd dubbel

■ zaterdag

■ vrijdagavond ( nieuw)

■ Heren

■ zaterdag

■ zondag

■ Heren 35+

■ zaterdag

■ zondag

■ woensdagavond

■ Dames

■ zaterdag

■ zondag

■ dinsdagmiddag

( zonder enkel )

Voornaam

Achternaam

Bondsnummer

Telefoon

M/V Speelsterkte Dubbel Enkel

De eerste naam op het formulier is de aanvoerder van het team. Minimaal 5 spelers opgeven. Hij / zij verplicht zich tot het betalen van de contributiebijdrage via de aanvoerder (€ 150.- per team). Op de website van de knltb staan de speeldata en inhaaldata. Dit formulier deponeren in de groene bus in de hal van het tenniscentrum uiterlijk 12 november 2012. Leeuwarden, datum ………… Emailadres aanvoerder:

Handtekening aanvoerder:

....................................................

.............................................................

25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

HEKLEUNER

Underdog Hekkløner heeft het al eerder gememoreerd: een goede strijd is het mooiste vanaf de kantlijn, edoch een bepaalde vorm van betrokkenheid komt de interesse meer dan ten goede. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat de objectieve toeschouwer het meer naar zijn zin heeft dan de partijdige toeschouwer. Daar mijn persoonlijke kantlijn zich meer noordwaarts heeft verschoven, absoluut door mijn persoonlijke inzet overigens, is de objectiviteit ten opzichte van de Nederlandse samenleving toegenomen; iets meer ver van mijn bed, zeg maar. ‘Natuurlijk’ volg ik nog steeds het Nederlandse nieuws en de actualiteiten, alsook de sport, het is echter steeds meer een beschouwelijke activiteit in plaats van een geëngageerde activiteit geworden. Niet geheel onlogisch lijkt me, maar ik ben dus in dit geval een objectief toeschouwer aan het worden... Om de objectiviteit te laten voor wat het is en toch nog een soort van partijdigheid te ontplooien, heb ik de neiging om mijzelf achter een underdog te scharen. Zo ook bij de verkiezingen. Al eerder dit jaar heb ik me achter de bevlogenheid van Samsom geplaatst, onder meer daar de PvdA in de peiling in geslagen positie stond met een schamel restant van 15 zetels. De grote jongens van dat moment, VVD en SP, zouden wel even uitmaken wie de grootste zou worden... Niet alleen daarom deed het me genoegen dat de PvdA er zo goed vanaf kwam in de verkiezingen, maar ik houd van de winst van de underdog... Een amateurclub die een eredivisieclub uit de beker knikkert, een eerstedivisieclub die de wereldkampioen verslaat (ingewijden weten dat ik Cambuur-Ajax bedoel): koren op mijn molen... Overigens heb ik tijdens de verkiezingen niet echt lang de tijd gehad om zwevende kiezer te blijven, mijn stem moest al ruim een week van tevoren op de bus! Vanuit het buitenland moest ik namelijk voor deze verkiezing voor 1 augustus al geregistreerd staan in Den Haag, om via een toegezonden stembrief voor 12 september 15.00 uur mijn stem in Den Haag te hebben. Om de zekerheid te hebben dat mijn stem op de underdog tijdig binnen zou zijn, heb ik deze reeds op 4 september opgestuurd... je weet nooit, nietwaar? Het deed mij daarna dus deugd dat mijn underdog zich op uitermate sterke wijze, met een goed uitgevoerd tactisch plan, zich plaatste voor de Championsleague... Hekkløner www.kruistochtnaarnoorwegen.blogspot.com

26


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VAN HET TENNISCENTRUM

Op 23 januari van dit jaar is op de ledenvergadering van Tennisvereniging De Molen besloten om over te gaan op een jaarlidmaatschap in plaats van een zomerlidmaatschap. Hierdoor kunnen de leden het hele jaar door gebruik maken van de buitenbanen. Deze regeling is niet zomaar tot stand gekomen. De club heeft het financieel best lastig gehad de afgelopen jaren. Dit is enerzijds het gevolg van de terugloop van het aantal leden, anderzijds is het een gegeven dat de kosten stijgen, terwijl de contributie al jarenlang ongewijzigd was. De club stond voor een dilemma: óf minder banen huren, óf de contributie verhogen. In overleg tussen de club en het tenniscentrum is er nog een 3e alternatief bedacht: de contributie nog iets verder verhogen, waarbij de leden voortaan het hele jaar door kunnen tennissen. Het komt er feitelijk op neer dat ongeveer € 10,00 van de contributie per lid aan het tenniscentrum wordt betaald, ter compensatie voor de wintermaanden: Leden hoeven immers geen winterpas meer aan te schaffen, waardoor het tenniscen-

trum die inkomsten moet missen. Uiteindelijk heeft de ALV ingestemd met deze 3e variant, waardoor het hele jaar buiten getennist kan worden. Dit kan niet bij TV De Bontekoe en slechts op twee banen bij TV Nylân. Daarmee onderscheidt de club zich van de anderen. Je hoopt dan dat aankomende nieuwe leden daardoor voor TV De Molen gaan kiezen. Een tweede belangrijk argument om te kiezen voor deze variant, was om leden voor relatief weinig geld meer te kunnen laten tennissen. Aan een contributieverhoging was toch niet te ontkomen en op deze wijze komt er ook nog wat voor terug. Als tenniscentrum nemen we daarmee een behoorlijk risico en we hebben soms het gevoel dat men dit niet op de juiste wijze weet te waarderen. Mensen die een baancontract binnen hebben, zouden kunnen overwegen hun contract op te zeggen en alleen nog buiten te gaan tennissen. En dat gebeurde ook op iets grotere schaal dan verwacht!!!

dat als we naar buiten toe meer reclame zouden maken voor de mogelijkheden die TV De Molen en het Tenniscentrum bieden, dit concept best kansen voor de toekomst biedt. TV De Molen en het Tenniscentrum hebben ervoor gekozen om deze weg in te slaan, maar als dit onvoldoende oplevert is het gekozen model niet houdbaar. En dan breken er moeilijke tijden aan voor Het Tenniscentrum en – in het verlengde daarvan daarmee ook voor de club. Ik verzoek u dan ook om ons daarbij zoveel mogelijk te steunen en mee te denken om deze samenwerking tot een succes te maken. Wij wensen een ieder een fijne winterperiode, zowel binnen als buiten. Namens het tenniscentrum, Age Bokma

Wel hebben we de indruk, 27


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2012/13 Nieuws Op de website van het tenniscentrum/ de tennisvereniging vindt u o.a informatie over tennislessen, toernooien, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 17,50 Rackets Schoenen Grips Ballen

Zomerseizoen verhuur banen • • • •

Buiten/binnen € 16,00 per uur Baan voor studenten € 12,50 per uur Tennisclinics Schooltennis

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl 28


Ambities voono?r Wimbled n Een bezoemkaaaat Diepen sen! creĂŤert kan al sportshpoositpie. n io s s fe ro p r u ste yo tennis in de be het gebied van we

t sta je op Kennex kunnen Bij Diepenmaa Wilson en Pro Prince, Head, als kets, ballen als n rke el me Met n. Voor zow rac ede keus biede go ede weg naar en go de de bre n jou ee nmaat op n je met Diepe be n ne oe sch kleding en Wimbledon.

DIEPENMAAT ARDEN 40 - 42 LEEUW VOORSTREEK S 7 - 9 STI EN ST VITUSPLEI N

058 - 21 20 244 058 - 25 70 487

Anne Wadmanwei 3, Slauerhoffwei Telefoon 058 - 233 90 40 www.postinterieur.nl


Wiekslag 2012-2  

Clubblad T.V. De Molen

Advertisement