Page 1

Tennisvereniging ‘De Molen’ Leeuwarden 2010

3

DE WIEKSLAG clubblad voor tennissers van ‘De Molen’


Tennisshop “De Molen“

Tenniscentrum “De Molen“

Start het nieuwe jaar goed!

Meer dan tennis alleen!

❏ Rackets ❏ Schoenen ❏ Accessoires ❏ Bespanningen

❏ Darts ❏ Biljart ❏ Kaartavonden

Tenniscentrum ”De Molen”

Sfeervol

058-2666966

BEL 058 288 20 82

tafelen bij... bij het Fries museum

Turks Specialiteiten Restaurant

KOERIERSDIENSTEN PAKKETSERVICE PALLETTRANSPORT

Sfeervol interieur, fijne keuken. Tevens buffetten! Unieke gelegenheid voor groepen! Tweebaksmarkt 38-40 - 8911 KX Leeuwarden Telefoon (058) 213 18 88 www.saray.nl Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur ’s Maandags gesloten (160 zitplaatsen)

Icarusweg 5a Leeuwarden

WWW.SPEEDCARGO.NL


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

INHOUDSOPGAVE Jaargang 27

Nummer

3

Uitgave oktober 2010 Oplage 700

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt driemaal per jaar

wiekslag

IN DIT NUMMER:

PAGINA:

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Van de redactie Van het bestuur Algemene ledenvergadering Jeugdpagina’s: Nieuwe voorzitter Jong- en Oud toernooi Pearl Diepenmaattoernooi Afsluiting jeugdcompetitie Spelcircuit Jeugdclubkampioenschap Dateko Frieslandcup Arnold en Grietje 25 jaar bij de Molen Clubkampioenschap senioren Senior-plus tennis Winnars slottoernooi Zomercompetitie KNTTB 2011 Inschrijfformulier zomercompetitie 2011 Arthur Hagenbeek toernooi Hekleuner Info TV de Molen

1 2-3 4 5 7 8 9 10-11 13 14 15 16-17 18 19 21 22-25 26 27 28-29 31 en 33 34 35 36

Girorek.nummer 29.90.922

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl

Aukje Meijer-Das stopt na 28 jaar Dateko.

1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

VAN DE REDACTIE Kijk nu naar Karin Adema, Met het verschijnen van nieuwe voorzitter van de deze Wiekslag, zit mijn jeugdcommissie, vanuit eerste jaar als redacteur er haar wij-gevoel heeft ze de op. Een jaar waarin ik in uitdaging opgepakt een rol mijn nieuwe rol als vrijwillibinnen de vereniging te ger binnen de vereniging, vervullen. Kijk nu naar nog verder betrokken raakte bij het groepsproces. Een jaar Pearl, die, ondanks haar handicap, lekker meedoet waarin ik weer nieuwe mensen heb leren kennen en binnen de vereniging en het heerlijk vindt een anderen beter heb leren balletje te slaan. Kijk nu kennen. En ik vind het De mens is evolutionair naar Grietje en Arnold, die GEWELDIG! Eens te meer gezien een sociaal dier. Het al 25 jaar werken bij De besef ik me hoe dat werkt, leven in groepen is noodzaMolen, niet weg te denken hoe mijn sociale genen kelijk om de soort te laten overleven. Nu woont de mens gevoed worden door mij deel als vaste crew op het park. in de hedendaagse beschaaf- te voelen van een groep. Van Kijk nu eens naar al die andere vrijwilligers die een club. de wereld al lang niet meer ONZE vereniging laten in volksstammen, zoals onze draaien als een club waar Bij het samenstellen van voorvaderen en zoals in wij prettig samen kunnen deze Wiekslag en het verzaandere delen van de wereld zijn. melen van materiaal, heb ik in primitievere culturen, me verbaasd over het aantal maar het vormen van een We hebben nog steeds en de diversiteit van de groep is nog steeds erg vrijwilligers nodig. Zo is er activiteiten die binnen onze belangrijk voor het functioernstig behoefte aan een vereniging plaatsvinden. En neren van de individuele nieuwe competitieleider, daarbij dringt het tot me groepsleden. nu Niels van Eenenaam na In de hedendaagse samenle- door wat daar allemaal jarenlange trouwe dienst, onder zit. Niet alleen de ving zien we geen leefgroezijn taak neerlegt. Ook de leden, die zich inschrijven pen meer, maar wel andere voor de competitie, toernooi- organisatie van de Dateko vormen van groepsvorming. wacht op een opvolger. En en, clubkampioenschappen En zie daar: de parallel met er is een nieuwe secretaris en andere activiteiten, maar onze vereniging. nodig, zowel bij het bestuur vooral het enthousiasme en als bij het jeugdbestuur. Toen ik ruim zes jaar geleden de inzet van al die vrijwilligers die dat mogelijk maken. lid werd van TV de Molen, En waar ik ook kijk en wat ik Ik zou zeggen, kom bij de was mijn intentie enkel de sportieve. Tennis vond ik een ook hoor, overal is het gezel- club en kom verder bij de club. Vrijwilligerswerk is ligheid gecombineerd met leuk spelletje en met een sportiviteit die het wij-gevoel leuk!!! groepje buren (toch ook een compleet maakt. Het wijgroep) werden wij lid en Yvonne Kuipers gevoel dat wij als sociale namen wij les. Dat we in de dieren nodig hebben voor loop van de tijd steeds meer onze oer-overlevingsdrift, het mensen leerden kennen wij-gevoel dat bijdraagt tot binnen de vereniging, is ons geluk. eigenlijk een heel logisch gevolg. En stukje bij beetje resulteerde dat in het wijKopij inleveren vóór 11 februari 2011, gevoel: DIT is mijn club en IK in de groene bus in de hal van T.V. De Molen hoor ER BIJ. of per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl Wel eens gehoord van sociobiologie? Deze term is bedacht door Edward Osborne Wilson in 1975. `Sociobiologie` is de tak van biologie die zich bezighoudt met onderzoek naar de evolutionaire oorsprong van sociaal gedrag bij dieren (inclusief de mens).

4


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

VAN HET BESTUUR Het seizoen zit erop. De blaadjes vallen massaal van de bomen en het weer wordt steeds guurder. Wat een sneu begin van dit verhaal. Dat is helemaal niet nodig, want we kunnen terugkijken op een mooi

Jeroen Dijkstra

tennisseizoen. Het jaar begon natuurlijk wat ongelukkig. Door de lange winterperiode was het nieuwe parkeerterrein pas eind april klaar. Daarnaast bestond er nog onduidelijkheid over de consequenties voor onze vereniging van de afspraken tussen Age Bokma (onze huurbaas) en MyHealthclub. Die duidelijkheid is er gekomen en wij hebben goede afspraken met zowel Age als het fitnesscentrum kunnen maken. Ondanks dat we niet alle buitenbanen meer tot onze beschikking hadden, zijn er nauwelijks problemen geweest. Dit mede door de flexibele instelling van diverse commissies en van Age. Ook is onze ervaring dat het aantal leden van de fitnessclub dat de buitenbanen gebruikt redelijk beperkt is. Kortom, de “overlast” is ons als bestuur reuze meegevallen. Sportief hebben we een wat wisselend seizoen achter de rug. De competitieperiode heeft ons weinig succes gebracht (alleen dames 1 werd natuurlijk weer kampioen, waarvoor hulde). Daar staat tegenover dat er dit jaar wel succes was in de Friesland Cup. Na een paar mooie wedstrijden zijn we uiteindelijk tweede geworden in de A-poule, echt een hele goede

prestatie. En met een beetje meer geluk hadden we zelfs nog kunnen winnen. Dank in ieder geval aan spelers en begeleiding. Het enige minpuntje is de geringe belangstelling van het publiek voor de Friesland Cup. Zonde dat deze prachtige tennispartijen niet door meer mensen worden gezien!! Het jaar heeft ook weer bol gestaan van de activiteiten. Heel veel leden zijn actief geweest in de diverse commissies. Dit is waar het bij een vereniging om draait: met elkaar dingen organiseren en natuurlijk plezier hebben. Namens het bestuur hartelijk dank voor iedereen die zich heeft ingezet voor onze vereniging. Ook dank aan Age en zijn crew voor de goede zorgen. Waar we als bestuur heel blij mee zijn is de invulling van de vacature bij de jeugdcommissie. Karin Adema, bedankt dat je de uitdaging bent aangegaan. Veel succes als voorzitter van de jeugdcommissie. Na 7 jaar zich geweldig te hebben ingezet, zal Nina Ekas het bestuur in 2011 verlaten. Zij blijft nog wel actief binnen de vereniging, maar niet meer als secretaris. Kortom: we hebben een vacature. Het zal natuurlijk niet makkelijk zijn om Nina op te volgen, maar we hopen dat er een lid is die het aan durft. Overigens heeft Nina de zaken heel goed voor elkaar, dus wat dat betreft komt haar opvolg(st)er in een gespreid bedje. Er is ook een aantal (nieuwe) ontwikkelingen die we jullie niet willen onthouden. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten hebben we een driejarig convenant gesloten met Cambuur. We zijn hier als bestuur heel blij mee. We verwachten dat

we, door gebruik te maken van het zakelijke netwerk van Cambuur, meer sponsorinkomsten kunnen verwerven. Dit is natuurlijk voor onze vereniging van groot belang. Ook is het leuk te melden dat we samen met de drie andere Leeuwarder tennisverenigingen en BV Sport bezig zijn met een plan om tennis te promoten bij de (basisschool)jeugd. Dit plan moet nog worden uitgewerkt, maar de eerste contacten zijn gelegd en iedereen is enthousiast. Het mooie is dat we gebruik kunnen maken van de combinatiefunctionaris van BV Sport voor de uitwerking van het plan, de coördinatie van de uitvoering en de contacten met de basisscholen. Zoals het nu staat zal het financieel een wat minder jaar zijn. Dit ligt niet aan de nieuwe penningmeester – die doet zijn werk juist heel goed –, maar aan het “gedoe” aan het begin van het jaar. Als gevolg hiervan hebben we nogal wat extra (juridische) kosten moeten maken. Dit was ten tijde van de begroting nog niet goed te voorzien. Gevolg is dat we dit jaar waarschijnlijk afsluiten met een klein verlies, maar dat kunnen we wel hebben. In de Algemene Ledenvergadering van eind januari a.s. meer hierover. Ter afsluiting hoop ik dat jullie allemaal ook een leuk tennisseizoen hebben gehad en dat we elkaar volgend jaar weer op de baan zien. Namens het bestuur wens ik alle leden een plezierige herfst/winter toe. Tot in het nieuwe seizoen. Jeroen Dijkstra Voorzitter

5


snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

SPORTPRIJZEN Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07 Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

ALGEMENE LEDENVERGADERING Convocatie (concept) Leeuwarden, 8 oktober 2010 Aan de leden van tennisvereniging De Molen Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 24 januari 2011 in Fryzo Sport Fryslân, Kalverdijkje 77c te Leeuwarden. De vergadering vangt aan om 19:45 uur. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is conform art. 16 lid 3 van de statuten, wordt u bij deze uitgenodigd voor de tweede Algemene Ledenvergadering op dezelfde dag, aanvang 20:00 uur. De agenda luidt: Opening en vaststelling agenda Verslagen Algemene Ledenvergadering 2010 25 januari 2010 26 april 2010

* Bijlage

Mededelingen Jaarverslag 2010

* Bijlage

Financieel verslag 2010

* Bijlage

Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie Bestuursverkiezing:

aftredend en niet herkiesbaar

Nina Ekas (secretaris)

Voorstellen bestuur

* Bijlage

Begroting 2011

* Bijlage

Evaluatie jaarplan 2010 Concept-activiteitenkalender 2011

* Bijlage

Rondvraag en Sluiting Namens het bestuur, J. Dijkstra, voorzitter N.Ekas, secretaris

* De bijlagen kunnen een week voor de vergadering worden gedownload via de website: www.tvdemolen.nl !!

7


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDPAGINA

NIEUWE VOORZITTER

Even voorstellen: de nieuwe voorzitter van de Jeugdcommissie

Nieuwe ronden nieuwe kansen. Langs deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Karin Adema, sinds enige tijd de nieuwe voorzitter van de Jeugdcommissie van T.V. de Molen. Zelf ben ik moeder van 3 kinderen Andre (16), Sharon (14) en Fleur (10) en ik ben getrouwd met Michiel. Wij zijn woonachtig op een prachtig plekje in Zuiderburen in Leeuwarden. Wij wonen een beetje aan het water, wat goed uitkomt in ons geval, want een borreltje drinken aan de waterkant is één van onze hobby’s. Een andere hobby is tennis, vandaar de keus om een taak te gaan vervullen als voorzitter van de Jeugd. Zelf was ik 8 jaar toen ik begon met tennissen, dit was bij tennisvereniging TV Ready te Harlingen. De tennisverslaving sloeg al snel over op de rest van het gezin, dus zijn we sinds 2005 met het hele gezin lid van de tennisvereniging De Molen. Mijn arbeidsachtergrond bestaat uit 12,5 jaar bij verschillende vestigingen van de Rabobank in Friesland te hebben gewerkt. Nu volg ik een studie in Amersfoort: “Ondersteuning

8

en coaching bij problemen op financieel gebied”. Naast deze studie en functie heb ik in september de functie als Voorzitter districtcommissie Bondsjeugdopleiding bij de KNLTB geaccepteerd (lekker druk). Vaak als er nieuwe mensen komen dan komen de veranderingen. Wel, met deze nieuwe voorzitter geen grote veranderingen, maar zeker een hoop positieve input, zodat we de jeugd goed op de “tenniskaart” kunnen zetten…. Al met al heb ik erg zin om met de jeugd aan de slag te

gaan. Wel staan we altijd open voor uw goede ideeën, dus deze graag richting ons……. Groetjes, Karin Adema


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JONG- EN OUD TOERNOOI

9


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDPAGINA

PEARL

10


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDPAGINA

PEARL

Pearl tennist al ongeveer 7 jaar bij onze club. Ze heeft veel in een groep les gehad en heeft nu ook privéles bij mij. Als je aan haar vraagt of ze in de groep of alleen in de les wil, kiest ze altijd om alleen te lessen, dat vindt ze geweldig. Het mooiste moment is als ze mij kan laten lopen, zodat ik de bal niet meer terug sla, dat is pas lachen. Inmiddels beheerst Pearl het spel op het grote veld en weet ook hoe er dubbelspel gespeeld wordt. De Stichting Down Syndroom organiseerde op 26 september een tennisclinic met Sjeng Schalken, ambassadeur van deze Stichting. Pearl was toch wel een van de beste speelsters en de kinderen hebben een geweldige dag gehad. trainster Ingrid de Jong-Gielstra

11


Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

DIEPENMAAT TOERNOOI

13


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

AFSLUITING JEUGDCOMPETITIE

Onze nieuwe competitie jeugdleider Johan Span.

14


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

15


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAP

De jeugdclubkampioenschappen 2010 TV de Molen vonden plaats van maandag 30 augustus t/m 10 september. Terugkijkend op het geheel kunnen we spreken van 2 geslaagde weken, met ontzettend veel enthousiaste kinderen die er vol tegen aan gingen om de felbegeerde bekers te kunnen winnen. Overigens hadden we dit jaar een kleine primeur, de Jeugdclubkampioenschappe n 2010 zijn dit jaar namelijk voor het eerst via Toernooi.nl gepubliceerd. Mede door deze nieuwe wijze en de late beslissing om het dit jaar digitaal te gaan doen, was de publicatie behoorlijk laat, en moeilijk te vinden op het internet. Samen zorgen we ervoor dat dit volgend jaar ruim op tijd op het internet zal staan. Een tip voor de ouders…… Geef ruim op tijd aan (per email) wanneer u kind niet beschikbaar kan zijn, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Houdt u er ook rekening mee dat uw kind in principe de gehele week (inclusief weekend) beschikbaar moet zijn. Het totaal aantal deelnemers bedroeg maar liefst 137, een groot aantal waar we erg blij mee waren. De 1e week stond in het teken van de enkels en de 2e week was voor het dubbelen. Dat het een ieder gegund was bleek wel uit het weer want dat was super te noemen deze weken.

16

Een hoop kinderen hadden tijdens de vakantie niet of weinig getennist, dus moesten eerst wel even op gang komen. Op woensdag deelden we de banen ook nog met de mini’s en de driekwart kinderen welke ook in groten getale op waren komen dagen. Hieruit kwamen 12 enthousiaste finalisten, welke doorgingen met de grootveld-kinderen naar zondag, de finaledag. Zondag 5 september stond in het teken van de enkelfinales, dat was dus een spannende dag voor de deelnemers. Deze dag konden we afsluiten met

een spetterende prijsuitreiking. Ook de tweede week (dubbelen) zat vol met spanning en sensatie, maar vooral veel plezier onder de spelers. De prijsuitreiking van het dubbelen vond plaats op de vrijdag en daarmee kwam helaas een einde aan deze Jeugdclubkampioenschappe n TV de Molen 2010. We hopen dat u, uw kinderen of familie er net zo van hebben genoten als wij!!!!!!! Graag tot volgend jaar. De Jeugcommissie

De winnaars waren per categorie: Onderdeel

Pos.

Naam

1 2 3 4

Posthuma, Ronnan Roose, Nora Inia, Jocelijn Sprenger, Esther

1 2

Ozinga, Sterre Houten Van, Kaylee

1 2

Jordense, Mathijs Havinga, Sybren

1 2 3 4

Kalender, Emma Posthuma, Lois Timmerman, Rolien Knol, Esmee

Kleinveld Mini

3/4 Midi Meisjes

3/4 Midi Jongens

Grootveld 2000

(vervolg volgende pagina)


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAP

JE t/m 10

Onderdeel 1 2

Jeelof, Jasper Kuipers, David

1 2 3

Blaauw, Esther Hofman, Marrit Leeuw, Linde Merle

1 2

Tiemersma, Kimberley Smedes, Heike

1 2 3 4

Gerritsen, Pieter-Dirk Bosma, Rik Robben, Sander Amoraal, Marnik

1 2 3

Wordt nog gespeeld Wordt nog gespeeld Leyder Havenstroom,

4

Zeijlemaker, Melissa

1 2 3 4

Ijdema, Hidde Roelof Apeldoorn, Julian Apeldoorn, Justin Bokma, Kaj

1 2 3 4

Kamperman, Johan Visser, Jeroen Zeng, Chung Pirovano, Dylan

ME 10-11-12 CAT A

Pos. Naam

ME 15-> - ME 15 Cat A Halve Finale 1 Post, Heleen 2 Bokma, Dominiek 3 Berge, Hilde Anna 4 Hoekstra, Inge

ME 10-11-12 Cat B

JE 10-11-12

ME 15-> - ME 15 Cat B Halve Finale 1 Posthumus, Maaike 2 Wal, Sharon 3 Wordt nog gespeeld 4 Wordt nog gespeeld JE 15 Cat A

ME 13-14->

Melissa

1 2 3 4

Leeuw, Lars Ozinga, Floris Hubers, Ivo Sander Werff, Melvin

1 2

Nijen, Jauke Rasho, Zeradesht

JE 15 Cat B

JE 13-14 Cat A

JE 13-14 Cat B

CATEGORIE

Plaats

MIX t/m 12 Jaar

1

Sascha LeijderHavenstroom Jasper Jeelof

MD t/m 10 Jaar

1

Fleur Adema Sascha LeijderHavenstroom

MD t/m 14 Jaar

1

Laura Postma Marret Hofman

MD t/m 17 Jaar

1

Sharon van der Wal Maaike Posthumus

JD t/m 14 jaar

1

Hidde Ydema Justin Apeldoorn Kaj Bokma Pieter-Dirk Gerritsen

2

JD t/m 17 jaar

1

NAAM

Klais Blaauw Kars van der Velde

17


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

DATEKO

Verslag Dateko-competitie 2010 Ook dit jaar stond de Dateko weer op het programma, nu al weer voor de 28e keer. Helaas was het aantal deelneemsters gering, zodat het heel moeilijk werd om teams in te delen voor zeven wedstrijddagen. Dit resulteerde in een poule B die twee keer tegen elkaar speelden en een poule A die vijf keer de strijd aangingen. De bedoeling was om de laatste twee dagen een nieuwe indeling te maken. Door afwezigheid van veel deelneemsters zijn de laatste twee dagen als invaldagen gebruikt in poule A. Ondanks de geringe deelname, was het weer uitstekend en de gezelligheid volop aanwezig. In poule B werden de winnaars I. Tjepkema en H. Hiemstra en in poule A waren dat M. Koopal en J. Rauwerda. Zolang de Dateko bestaat, heb ik altijd de organisatie in handen gehad en heb ik vele

prijzen gemaakt voor de afsluitende Datekodag. Donderdag 3 juni was het zover en werd de competitie afgesloten met een schitterende dag. Voor deze dag hadden zich 12 dames aangemeld. Elk jaar slinkt de deelname, met dit jaar toch wel het laagste deelneemstersaantal vergeleken met voorgaande jaren. Daarom moet ik helaas concluderen dat het opzetten van de competitie

2011 heel moeilijk gaat worden en dat daarom de tijd nu is aangekomen om er mee te stoppen na 28 jaar. Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige jaren en de gezelligste competitie die iedereen er elk jaar weer van maakte. Misschien is er iemand die het stokje wil over nemen, dan hoor ik het graag. Oukje Meijer-Das

Uitslagen Dateko 2010 Poule A 1. M. Koopal, J. Rauwerda 2. M. Faber, M. Meijer 3. W. v.d. Meer, S. Feenstra 4. A. Marquering, B. Tichelaar 5. C.L. Drenth, J. v.d. Kooi 6. A. Stoltenkamp, B. Van Kammen Poule B 1. J. Tjepkema, H. Hiemstra 2. T. Wijbenba, I. Bruinis 3. E. Koezema, A. Bergsma 4. O. Meijer, D. Koelmans

18


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

FRIESLANDCUP

Zaterdag 25 en zondag 26 september werd voor de 41ste keer het tennisclubkampioenschap van Friesland, De Friesland-Cup, gespeeld. De trofee werd dit jaar voor de dertiende keer gewonnen door een clubteam van TC Nijlân, waarvan de laatste tien jaar op rij. De nieuw ingestelde commissie wedstrijdtennis van de Friese Tennisbond heeft besloten dat de Friesland Cup trofee voortaan de naam: ‘De Johan Schumacher Trofee’ zal dragen. Vier tennisverenigingen hadden zich geplaatst voor het finale weekend op tennispark De Bontekoe. De Leeuwarder tennisverenigingen, TC Nijlân, TV De Molen, DLTC uit Drachten en De Leechkamp Bergum waren in de voorrondes te sterk voor respectievelijk De Sanjes uit Veenwouden, WESP uit Sexbierum, TC Joure en Ten Woude Heerenveen. Zaterdags waren de halve finales. TC Nijlân had in de halve finale meer moeite dan vooraf werd verwacht tegen DLTC Drachten, maar wist zich met een krappe 6-4 winst voor de finale te plaatsen. TV De Molen plaatste zich voor de finale, door een eclatante 10-0 overwinning op De Leechkamp uit Bergum.

Beide Leeuwarder tennisverenigingen plaatsten zich dus voor de finale in de hoogste afdeling, de A1 poule. TV De Molen was belust op revanche, nadat vorig jaar in de finale van TC Nijlân was verloren. De sleutel lag dit jaar bij de heren singels, omdat de dames van TC Nijlân, Marlies Huurman en Jeldou Jansma, veruit favoriet waren tegen de twee Molen dames. Niels Lootsma van TC Nijlân en Elroy Middendorp (TV De Molen), speelden de eerste heren single. In de eerste set ging de wedstrijd gelijk op tot 66, waarna een tiebreak de beslissing moest brengen. Niels Lootsma was daarin de betere en won de tiebreak met 7-3 en daarmee de eerste set. In de tweede set was Niels Lootsma, die vanaf volgende week samen met broer Werner twee keer in de week training krijgt op de tennisschool van Michel Schapers in Amsterdam, de betere en behaalde een verdiende overwinning op de regerend Fries kampioen 2010, Elroy Middendorp. De tweede heren enkel, die ging tussen Kevin Janson van De Molen en Dennis Hageman van Nijlân, was bloedstollend spannend, waarbij het aanwezi-

ge publiek op het puntje van de stoel zat. De eerste set werd gewonnen door Hageman (6-3), waarna Janson goed terug kwam en de tweede set naar zich toe trok met 2-6. De druk was hoog voor Kevin Janson, omdat hij wist dat hij deze singel moest winnen om nog enige kans te maken op Friesland Cup winst voor TV De Molen, die deze trofee nog nooit wist te winnen. Hageman hield het hoofd echter koel en won de beslissende derde set met 6-1. Het was de partij van de dag en van hoog niveau. Met deze overwinning van Hageman, was ook de Friesland Cup voor TC Nijlân binnen handbereik, ook al omdat beide Nijlân dames hun plicht deden en gemakkelijk hun singels wisten te winnen. De uiteindelijke uitslag was 7-3 in het voordeel van TC Nijlân. De drie punten van TV De Molen werden behaald in de heren dubbel en de twee gemengd dubbels. Kevin Janson en Menno Wietsma wonnen van Rik Terpstra en Sander de Konink. Het eerste Molen mix team Wieger Scheweer en Nina Ekas was te sterk voor Rik Terpstra en Mirjam Gietema. Ook het gelegenheid mix duo, Robbert Middendorp en Sarah Jellema, waren de betere tegen Erik Schukking en Rixt de Jong. TC Nijlân is nu de meest succesvolle club, die deze door tennisverenigingen felbegeerde zilveren bokaal dertien keer wist te winnen. TV De Bontekoe won de Friesland Cup twaalf keer. Bron: Mercurius Het TV De Molen-team op de foto is niet geheel compleet.

19


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost €13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau.

Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

20


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010 gewerkt. Gemiddeld bleven pachters 2 jaar. Ongeveer 7 jaar geleden kwam Age Bokma naar De Molen. Hij kwam eerst als pachter van het horecagedeelte, en nu sinds drie jaar is hij ook eigenaar van het park. De onderhoudswerkzaamheden voor Arnold werden steeds minder. Zeker met de nieuwe banen is het buitenwerk flink teruggelopen en zien we Arnold steeds vaker achter de bar. Hij vindt het heerlijk, die variatie in werkzaamheden.

Arnold en Grietje 25 jaar bij de Molen Dit seizoen zijn Arnold Glas en Grietje de Groot beiden 25 jaar in dienst bij De Molen. Voor mij een reden om eens aandacht te besteden aan deze twee mensen, bij iedereen wel bekend. We schrijven maart 1985. Arnold Glas, altijd werkzaam geweest als timmerman in de bouw, maar ook in de plantsoenvoorziening, solliciteert bij de Stichting Tenniscentrum De Molen als onderhoudsman, naar aanleiding van een advertentie op Mercurius TV. Vanwege zijn inzetbaarheid op zowel groen als techniek, wordt Arnold aangenomen door de toenmalige directeur Rob Joling. ’s Zomers werkt Arnold 30 uur per week en ’s winters 5 uur. Daarnaast werkt hij via uitzendbureaus in andere functies, zoals als vloerbedekkinglegger bij NVB Vermeulen. In diezelfde periode is Grietje de Groot terug gekomen uit Stavanger, Noorwegen. Haar toenmalige echtgenoot werkte in de olie en daarom heeft Grietje een paar jaar over de wereld gezworven. Nu wilde ze zich

op een vaste plaats vestigen en zocht werk. Met haar horecaervaring lag het erg voor de hand om op de advertentie te reageren die Klaas en Ellie Koning, toen de pachters van het horecagedeelte bij De Molen, plaatsten voor een barmedewerkster. In april 1985 wordt Grietje aangenomen om bij De Molen achter de bar te komen staan. Eerst een volledige functie, maar later is Grietje teruggegaan naar 30 uur per week. Arnold en Grietje werken veel met elkaar samen. Er ontstaat een leuke vriendschappelijke band. In de periode dat Grietje een eigen reisbureau runt naast haar werk bij De Molen, gaan Arnold en zijn vrouw Sieta wel eens mee op vakantie, op wintersport bijvoorbeeld. Toch vond Grietje de combinatie reisbureau – De Molen te zwaar en daarom stopte ze na een paar jaar met het reisbureau. In de loop der jaren zijn er veel pachters van de horeca geweest en heeft Grietje onder vele werkgevers

Arnold en Grietje hebben veel meegemaakt met elkaar in de loop der jaren. 20 jaar Windmillcup bijvoorbeeld, waarin Arnold het park opbouwde, de technische voorzieningen in de hal regelde en de stellages neerzette. Grietje draaide extra diensten om de jeugd van hun natje en droogje te voorzien. Ze vinden zichzelf een goed duo, ze kunnen altijd op elkaar terugvallen en de band tussen hen maakt het werk bij De Molen extra leuk. Naast haar werk heeft de nu 54jarige Grietje een gezin. Ze woont samen met haar huidige echtgenoot en zoon van 16 jaar. Haar dochter van 30 uit haar eerdere huwelijk is de deur uit. Grietje is oma van de kleinkinderen van haar man. Naast haar gezin houdt ze van koken, lezen en reizen. Stedentrips zijn favoriet en op haar lijstje van mooie steden prijkt Parijs toch echt op een onbetwiste eerste plaats. Arnold, nu 53 jaar, heeft met zijn vrouw Sieta een dochter van 28 en een zoon van 25 jaar. Hij is opa van een mooie kleindochter van ruim een jaar, de dochter van zijn dochter. In zijn vrije tijd monteert hij films en DVD’s, daar mogen wij in het tenniscentrum regelmatig van genieten. Daarnaast is Arnold een erg goed dammer. In 1975 was hij kampioen van Leeuwarden. Nu damt hij overwegend op de computer. Omdat hij naast zijn werkzaamheden bij De Molen ook nog samen met Sieta schoonmaakt op een school, blijft er niet veel tijd over. Arnold en Grietje, een kleurrijk duo op onze vereniging. Gefeliciteerd met dit jubileum!

21


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

CLUBKAMPIOENSCHAP SENIOREN

Evaluatie clubkampioenschappen senioren 30 augustus t/m 12 september 2010 Maandagavond 13 september: ik zit wat onwennig op de bank. Geen idee wat er op de TV komt, de laatste twee weken stonden in het teken van de clubkampioenschappen. Tijdens de eerste week vonden de enkelspelen plaats. Een vol schema, veel partijen, maar toch iedere avond voor de klok van twaalf thuis en dat viel alleszins mee. Kan natuurlijk ook niet anders met zo’n goede planner binnen de commissie! Er werd flink gestreden, soms scheelde het maar bar weinig, maar ja we weten allemaal: er kan er maar één winnen! De tweede week stond in het teken van het dubbelspel. Net als tijdens de

22

eerste week verliepen de wedstrijden in goede harmonie. Natuurlijk werd er in het heetst van de strijd wel eens wat “minder leuks” geroepen, maar dat is “all in the game”. Onder het genot van een drankje was dat weer snel vergeten. Tijdens het finaleweekend waren de Weergoden ons goed gezind en de partijen verliepen volgens planning. Zondag om ongeveer vier uur vond de prijsuitreiking plaats. De winnaars namen hun prijs in ontvangst en er werd nog lang nagepraat. De commissie heeft deze kampioenschappen als zeer geslaagd ervaren. De deelnemers waren tolerant naar elkaar en naar de commissie. Een ieder heeft zijn beste beentje voorgezet. Hopelijk allemaal tot volgend jaar en ……… enkele categorieën, vooral in de hogere klassen, hadden dit jaar erg weinig deelnemers. Tip voor volgend jaar: geef je

op, doe mee met de clubkampioenschappen van TV De Molen. Namens de commissie, Sjoukje Akkerboom


De clubkampioenen bij de senioren 2010 en winnaars van de clubbokaal zijn opnieuw geworden:

Sarah Jellema en Robbert Middendorp Van Harte Gefeliciteerd!!! Alle winnaars op een rijtje: Dames Enkel: 8-Annelies Slagter 7-Nienke Trustram 6-Marike vd Weij 3-Sarah Jellema

Heren Enkel: 8-Andries Weiland 7-Terry Kloosterman 6-Hung Thieu 5-Alwin Huizinga 3-Robbert Middendorp

Dames Dubbel: 8-Femke Jongsma en Annelies Slagter 7-Geer Keuning en Evelien Ozinga 6-Reina Adema en Saapke Miedema 3-Erica Bloembergen en Griet Spits

Heren Dubbel: 8. Rob van Lemmen en Alexabder Tabak 7-Jos de Coninck en Peter Toen 6-Guus van Loo en Marco Pijpker 3-Niels Dijkstra en Alwin Huizinga

Gemengd Dubbel: 8-Christina van Assen en Johan de Jong 7-Mary Douma en Peter Blume 6-Saapke Miedema en Tom Dijkstra 5-Reina Adema en Jochem van Delden 3-Sarah Jellema en Alwin Huizinga


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

Clubkampioenschappen 2010 24


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

Clubkampioenschappen 2010

25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

SENIOR-PLUS TENNIS

Senior Plus Tennis programma overzicht Seniorplus ééndagstoernooi DLTC Drachten Datum vrijdag 29 oktober 2010, 9.30 - 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator D.L.T.C. Drachten - Dhr Wobbe Haitsma, telefoon 0512-517207 Inschrijven via w.haitsma1@chello.nl , of per post Rietpol 19, 9207 ED Drachten Locatie D.L.T.C. Drachten, Folgeren 10 A te Drachten, tel: 0512-516172 Inschrijven voor 19 oktober 2010, inschrijfgeld € 8,Seniorplus ééndagstoernooi TC De Molen Datum dinsdag 16 november 2010, 9.30 - 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Tenniscentrum de Molen - Dhr. B. Smidt, telefoon 058-2674512 Inschrijven via b.smidt1@chello.nl , of per post Swingmastate 38, 8925 LD Leeuwarden Locatie Tenniscentrum de Molen, Kalverdijkje 76b te Leeuwarden, tel: 058-2666966 Inschrijven voor 6 november 2010, inschrijfgeld € 8,Seniorplus ééndagstoernooi Wolvega Datum maandag 13 december 2010, 9.30 - 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Racket Health Centre Wolvega - Fokko van der Duim, telefoon 0561-616262 Inschrijven via fokko@racketenhealthcentre.nl , of per post p.a. Grindweg 124, 8471 EM Wolvega Locatie Racket Health Centre Wolvega, Grindweg 124 te Wolvega, tel: 0561-616262 Inschrijven voor 3 december 2010, inschrijfgeld € 8,Seniorplus ééndagstoernooi De Molen Datum maandag 3 januari 2011, 9.30 - 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Tenniscentrum de Molen - Dhr. B. Smidt, telefoon 058-2674512 Inschrijven via b.smidt1@chello.nl , of per post Swingmastate 38, 8925 LD Leeuwarden Locatie Tenniscentrum de Molen, Kalverdijkje 76b te Leeuwarden, tel: 058-2666966 Inschrijven voor 24 december 2010, inschrijfgeld € 8,Seniorplus ééndagstoernooi Nomi Sneek Datum donderdag 3 februari 2011, 9.30 - 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Tennispark Nomi - Piet van Middelaar, telefoon 0515-431699 Inschrijven via pietvanmiddelaar@home.nl , of per post Bordine 40, 8604 AD SNEEK Locatie Tennispark Nomi, Pim Mulierstraat 3 te Sneek, tel: 0515-413197 Inschrijven voor 25 januari 2011, inschrijfgeld € 8,Seniorplus ééndagstoernooi TC De Sanjes Datum vrijdag 18 februari 2011, 9.30 - 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Tenniscentrum De Sanjes - Mannes van Weert, telefoon 058-2136166 / 058-2158813 (fax) Inschrijven via mannesvanweert@pro-tennis.nl , of per post Magere Weide 2, 8915 AR Leeuwarden Locatie Tenniscentrum De Sanjes, Bovenweg 16 te Zwaagwesteinde, tel: 0511-475252 Inschrijven voor 9 februari 2011, inschrijfgeld € 8,Seniorplus ééndagstoernooi Bontekoe Datum vrijdag 18 maart 2011, 9.30 - 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Tenniscentrum de Bontekoe - Mannes van Weert, telefoon 058-2136166 / 058-2158813 (fax) Inschrijven via mannesvanweert@pro-tennis.nl , of per post Magere Weide 2, 8915 AR Leeuwarden Locatie Tenniscentrum de Bontekoe, Magere Weide 2 te Leeuwarden, tel: 058-2136166 / 058-2158813 (fax) Inschrijven voor 9 maart 2011, inschrijfgeld € 8,Er liggen ook inschrijfformulieren voor deelname in “ ‘t schap”.

26


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

WINNAARS SLOTTOERNOOI

27


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

ZOMERCOMPETITIE KNLTB 2011

Het tijdstip is weer gekomen dat je je weer moet opgeven voor de zomercompetitie 2011. Het inschrijfformulier dient voor vrijdag 12 november 2010 ingeleverd te worden in de groene bus! Het inleveren van het formulier na 12 november wordt niet in behandeling genomen!! Speeldata 2011 1e speeldag zondag 10 april 2e speeldag zondag 17 april 3e speeldag maandag 25 april (2e Paasdag) 4e speeldag zondag 8 mei 5e speeldag zondag 15 mei 6e speeldag zondag 22 mei 7e speeldag zondag 29 mei De inhaaldagen zijn vastgesteld op: 1e inhaaldag zondag 1 mei 2e inhaaldag donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) 3e inhaaldag zondag 5 juni 4e inhaaldag maandag 13 juni (2e Pinksterdag) N.B. De wedstrijd dient op de eerste vastgestelde inhaaldag ingehaald te worden. Later inhalen mag niet. Eerder inhalen dat mag natuurlijk altijd i.o.m. met de tegenstander (bij thuiswedstrijd graag overleggen met de competitieleider) Data landskampioenschappen 2011 Landelijke competitie: 18 en 19 juni Regiocompetitie 25 en 26 juni, voorronde op 18 juni De speeldata voor de district- en regiocompetitie staan vermeld in onderstaande tabel Wk 14 Wk 15 Wk 16

Wk 17

Wk 18 Wk 19

Wk 20

Wk 21

Wk 22

Wk 23

Ma.

11/4

18/4

pasen

2/5

9/5

16/5

23/5

30/5

Di.

12/4

19/4

26/4

-

10/5

17/5

24/5

31/5

Wo.

13/4

20/4

27/4

-

11/5

18/5

25/5

1/6

Do.

14/4

21/4

28/4

-

2/5

19/5

26/5

hemelvaart 9/6

Vr.

15/4

22/4

29/4

-

13/5

20/5

27/5

3/6

Za.

9/4

16/4

23/4

kon.dag -

14/5

21/5

28/5

4/6

Zon

10/4

17/4

25/4

-

22/5

29/5

5/6 (*)

8/5 (*)

15/5

Wk 24

Wk 25

Wk 26

pinkster

LK voor RK LK voor RK pinkster

LK voor RK

*) Bij de regionale jeugdcompetitie zondag t/m 14 jaar Noordoost geldt 5 juni als laatste reguliere speeldag en is 8 mei een inhaaldag. Voor alle zondagcompetities van de Perry KNLTB Landelijke Competitie (organisatie bondsbureau Amersfoort) geldt 8 mei als reguliere speeldag en is 5 juni een inhaaldag.

28


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

ZOMERCOMPETITIE KNLTB 2011

Speeldata indoor fase rood en oranje competitie: Zondag 17 april 2011 Zondag 15 mei 2011 Zondag 22 mei 2011 Zondag 29 mei 2011 Bijzondere dagen: Goede vrijdag : vrijdag 22 april Paasdagen : zondag 24 april + maandag 25 april Meivakantie : zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei (week 18) Koninginnedag : zaterdag 30 april Hemelvaartsdag : donderdag 2 juni Pinksterdagen : zondag 12 juni + maandag 13 juni Verplichte inhaaldagen (in deze volgorde te benutten): o 25 april: voor alle maandagcompetities o 30 april: voor alle competitiesoorten o 1 mei: voor alle zondagcompetities o 3 mei: voor alle dinsdagcompetities o 4 mei: voor alle woensdagcompetities o 5 mei: voor alle donderdagcompetities o 6 mei: voor alle vrijdagcompetities o 7 mei: voor alle zaterdagcompetities o 8 mei: voor alle zondag jeugdcompetities t/m 14 jaar (regio) o 2 juni (Hemelvaartsdag): voor alle competitiesoorten o week 23: eigen speeldag o 13 juni (2e Pinksterdag): voor alle competitiesoorten o week 24: eigen speeldag Wedstrijden om te komen tot de afvaardiging naar het Landskampioenschap voor regioploegen: Za.dames 18+ (OVE) 1e klasse - za.dames (GRO/FRI/DRE) 1e klasse za. 11 juni 2011 Za.heren 18+ (OVE) 1e klasse - za.heren (GRO/FRI/DRE) hoofdklasse za. 11 juni 2011 Za.gemengd (GRO/FRI/DRE) hoofdklasse - za.gemengd senioren (OVE) 1e klasse za. 11 juni 2011 Data landskampioenschappen: 18 en 19 juni 2011 Landskampioenschap voor regiokampioenen: 18 juni 2011 (1e ronde) 25 en 26 juni 2011 (halve finales + finale) Voor individuele opgave vul dan standaard inschrijfformulier in. Voor opgave als team (geldt alleen voor senioren), gebruik dan het teamformulier. De commissie zal proberen om de opgegeven teams zoveel mogelijk te plaatsen, maar behoudt altijd het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Natuurlijk in overleg! Namens de commissie Wedstrijdtennis

29


PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag

Vacature nummer: 2 Functie: Sponsor/ adverteerder Wiekslag Vereniging: TV. De Molen Plaats: Leeuwarden Vast - tijdelijk: Flexibel (minimaal 1 jaar) Geplaatst: maart 2010

SPONSOR “Wiekslag” De functie Als Sponsor/adverteerder “Wiekslag” van TV de Molen levert u een gewaardeerde bijdrage aan de invulling van het clubblad. Zonder adverteerders is het voor de vereniging niet mogelijk het clubblad uit te brengen. Gevraagd • U hebt affiniteit met de tennissport en met TV de Molen in het bijzonder. • U hebt bent bereid (jaarlijks) minimaal 100 te investeren in het clubblad. Beloning De beloning die u als Sponsor/ adverteerder “Wiekslag” zult ontvangen, bestaat naast waardering van de vereniging en haar leden, concreet uit; • Uw advertentie zal in elke editie van de Wiekslag verschijnen (formaat afhankelijk van bijdrage) • Het wijzigen van uw advertentie, gedurende het kalenderjaar, behoort tot de mogelijkheden. Informatie informatie wordt graag verstrekt door Paul Plantinga of Nienke Speelman Paul Plantinga: 058-8445444 Nienke Speelman: 06-30575162, nsspeelman@hotmail.com


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

INSCHRIJFFORMULIER ZOMERCOMPETITIE 2011

Individuele opgave

Naam: .......................................................................................................................

Man/Vrouw

Adres: .......................................................................................................................

Geb. datum: ...................................

Postcode: ................................... Woonplaats: .....................................................

Tel.nr.: ............................................

Lidmaatschapsnummer: ...........................................................................................

Speelsterkte enkel........ dubbel.......

Schrijft zich in voor deelname aan de zomercompetitie 2011 in onderstaande competitievorm. SVP UW KEUZE AANKRUISEN ZONDAG (landelijk comp. senioren/jeugd)

Gemengde competitie Herencompetitie 35+ Gemengde competitie 35+ Herencompetitie Juniorencompetitie

ZATERDAG (districtscompetitie)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Herencompetitie Gemengde competitie met/zonder enkelspel Damescompetitie 35+ Herencompetitie 35+ Gemengde competitie Gemengde jeugd 13 t/m 17 jaar Jongenscompetitie 13 t/m 17 jaar Meisjescompetitie 13 t/m 17 jaar

DINSDAG (districtscompetitie)

■ Damescompetitie dinsdagmiddag

■ ■ ■ ■ ■

(Dinsdagavondcompetitie wordt niet meer aangeboden)

WOENSDAG (districtscompetitie)

avond middag

■ Herenveteranen 35 jaar en ouder ■ Jeugdcompetitie t/m 12 jaar

Men kan hieronder zijn/haar voorkeur kenbaar maken: Team

Naam

Lidmaatschapsnummer

m/v

DE COMMISSIES WEDSTRIJDTENNIS/TECHNISCHE COMMISSIE DELEN DE TEAMS IN. Hij/Zij verplicht zich tot: - het beschikbaar zijn gedurende de hele competitieperiode. - het vooraf betalen van de verschuldigde competitiebijdrage, tegelijk met de jaarcontributie - het zich houden aan de bepalingen van de T.C.

Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 12 november 2010 Dit formulier ingevuld en ondertekend in de groene bus in de hal van het Tenniscentrum deponeren. HANDTEKENING spe(e)l(st)er: ................................................................................ HANDTEKENING (ouders/voogd): ........................................................................... EMAILADRES (aanvoerder): .....................................................................................

31


✄

Doeltreffende reclame in stadions: scoreborden, lichtreclame, toegangspoorten, roterende borden Robinsonstraat 82 Leeuwarden http://members.lycos.nl/topscore1/ E-mail ovangelderen@chello.nl mobiel 06 53834659

Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies, u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Leden van de Molen 27-11-2006 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

15:12:25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

ZOMERCOMPETITIE KNLTB 2011

Inschrijfformulier senioren Zomercompetitie 2011 Zondag:

■ Gemengd 35+

Uw keuze aankruisen Naam

Handtekening

Uw keuze aankruisen Zaterdag:

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gemengd Gemengd 35+ Gemengd zonder enkel Heren (vanaf 3e klasse) Heren 35+ Dames

Lidnummer

Minimaal 5 spelers aangeven. Alleen zij zijn speelgerechtigd. Hij/zij verplicht zich tot: Het beschikbaar zijn gedurende de gehele competitie. Het vooraf betalen van de verschuldigde competitiebijdrage, tegelijk met de jaarcontributie.

Telefoon

Dinsdag:

■ Dames

Woensdag:

■ Heren 35+

Voor opgave per team

m/v

Emailadres aanvoerder: ............................................................................. .............................................................................

De eerste naam op het formulier is de aanvoeder van het team. Handtekening aanvoerder: ............................................................................. Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 12 november 2010. Dit formulier ingevuld en ondertekend in de groene bus deponeren.

33


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

ARTHURHAGENBEEK TOERNOOI

weer uitgenodigd, zij zullen de wisselbeker aan de kampioenen uitreiken. Het toernooi heeft zoals ieder jaar weer een ander passend thema. Naast de wisselbeker voor de kampioenen is er voor iedere deelnemer een leuk kleinigheidje vooraf en na afloop van de wedstrijden. Tevens wordt er voor een hapje gezorgd.

Arthur Hagenbeektoernooi 2010 op zaterdag 13 november vanaf 18:00 uur. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar arthurhagenbeek@gmail.co m of het opgavenformulier voor maandag 8 november 2010 21.00 uur te deponeren in de groene bus in de hal van het tenniscentrum. Dit gezelligheidstoernooi is ter nagedachtenis aan Arthur Hagenbeek die vele jaren (ere)lid is geweest van de tennisvereniging De Molen en bij velen een warm plekje in het hart heeft. Het toernooi wordt ieder jaar georganiseerd in het weekend rond zijn verjaardag en sterfdag, 10 november. Arthur was een groot tennisliefhebber en de bedoeling van dit toernooi is om tennissers van ieder niveau te verenigen en te laten samenwerken. Beginner of gevorderde iedereen is welkom! We willen zoveel mogelijk

tennisliefhebbers mee laten doen aan deze gezellige avond, maar het aantal beschikbare binnenbanen brengt wel een beperking in het aantal deelnemers met zich mee. Dus wil je zeker meedoen, geef je dan direct op via de mail! Het inschrijfgeld is € 12,50 per persoon en moet voor aanvang van de wedstrijden bij de organisatie worden betaald, inschrijving verplicht tot betaling. Net als voorgaande jaren is de familie van Arthur ook

❍ Ja, ik doe mee met het Arthur Hagenbeektoernooi op 13 november 2010

Wil je verder nog informatie dan kan je mailen naar arthurhagenbeek@gmail.com . Met vriendelijke groet, Marjolein, Marlies Wachter & Alwin Huizing

Tennisvereniging de Molen organiseert het:

Naam:

………………………………………………………………………….......................

E-mailadres:

…………………………………………………………………………......................

Telefoonnummer: …………………………………………………………………….............................. Speelsterkte: ……………….........

34


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

HEKLEUNER

Teamformatie Beetje vreemde tijd, oktober… Het zomerseizoen zit er al weer een paar weken op, is eigenlijk nog maar net afgesloten en de nieuwe teams voor de competitie moeten alweer worden opgegeven. Heel veel teams hebben hier niet al te veel hoofdbrekens over, ze spelen al jaren in de zelfde samenstelling en de spelers weten precies wat ze aan elkaar hebben; andere teams starten echter al voor de clubkampioenschappen met de formatie van een team, waarbij de nodige eisen aan een teamlid gesteld kunnen worden. Past iemand in een team, hoe zou de sfeer worden met die erbij, hoe goed tennist diegene, kan ik met hem of haar dubbelen. En heb je dan spelers bij elkaar, dan is het samenstellen van de goede dubbels nog van belang… want niet iedere speler is complementair aan de andere. Maar niet alleen bij het tennis is het formeren van de juiste teamsamenstelling van groot belang, ook op ander niveau is het van belang de juiste kwaliteit op de juiste plaats te krijgen; daarbij is het spel vaak subtieler dan bij het samenstellen van een tennisteam… ik doel uiteraard op de kabinetsformatie. Maar laten we eerlijk zijn, het formeren van een gemiddeld Molentennisteam is ook wel iets gemakkelijker; je formeert zonder goedkeuring van achterban, ongebonden door een partijprogramma en zonder de trucjes van sommige jakhalzen van politici. Je wordt niet gekozen door de leden, maakt je niet druk over groot verlies en niet meer de grootste partij te zijn (wat je overigens niet weerhoudt om de boventoon te voeren bij de teamformatie), je hoeft geen steun van een team van de Bontekoe om je team te kunnen dragen, je hoeft bij je teamsamenstelling geen rekening te houden met de islamisering van je club… en wellicht nog vele andere voorwaarden waar sommige grote teams wel rekening mee moeten houden. Nee, die zorgen hebben de meeste Molenteams niet. Buiten de hoogst spelende teams, die ook op prestatieniveau goed voor de dag willen komen, is het grootste belang van de meeste teams gezelligheid, sfeer en plezier… Gelukkig maar, want om nou in één herenteam te zitten met Rutte, Verhagen en Wilders? Mwoah, niet echt een leuke, betrouwbare sfeer…

35


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2010/11 Nieuws Op de website van het tenniscentrum/ de tennisvereniging vindt u o.a informatie over tennislessen, toernooien, biljardvereniging, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 17,50 Rackets Schoenen Grips Ballen

Winterseizoen verhuur banen • • • • •

Buiten/binnen € 16,00 per uur Baan voor studenten € 12,50 per uur Tennisclinics Schooltennis Winterpassen € 65,- / € 50,-

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl


Ambities voono?r Wimbled n Een bezoemkaaaat Diepen sen! creëert kan al sportshop your projefeop shest geiobiend van tennis in de beste poensitweie.

t sta Kennex kunn Bij Diepenmaa Wilson en Pro als Prince, Head, rackets, ballen el zow r Met merken als bieden. Voo ede weg naar en goede keus go de de bre n op t ee aa jou t Diepenm oenen ben je me kleding en sch . on Wimbled

DIEPENMAAT ARDEN 40 - 42 LEEUW VOORSTREEK S 7 - 9 STI EN ST VITUSPLEI N

058 - 21 20 244 058 - 25 70 487

• Orthesen • Prothesen • Correctieapparatuur • Orthopedische korsetten • Steunzolen • Sportbandages

info@orthin.nl www.orthin.nl

Dr. M.L. Kingsingel 1 9203 JC Drachten telefoon (0512) 58 49 99

Anne Wadmanwei 3, Slauerhoffwei Telefoon 058 - 233 90 40 www.postinterieur.nl


Wiekslag 2010-3  

Clubblad T.V. De Molen