Page 1

Tennisvereniging ‘De Molen’ Leeuwarden 2010

2

DE WIEKSLAG clubblad voor tennissers van ‘De Molen’


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

INHOUDSOPGAVE Jaargang 27

Nummer

2

Uitgave juni 2010 Oplage 700

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt driemaal per jaar

wiekslag

IN DIT NUMMER:

PAGINA:

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Van de redactie Van het bestuur Verslag extra ledenvergadering Jeugdpagina’s: KNKLTB minitennis Foto’s jeugddubbeltoernooi Foto’s van les op woensdagmiddag Spelen tegen wereldtoppers K-4 Molentoernooi Open Molen toernooi Zondagavond wintercompetitie Commissie clubkampioenschap Inschrijfformulier clubkampioenschap Wedstrijdreglement clubkampioenschap Inschrijfformulier senior-plus Malle Molentoernooi Windmill cup Carl Gantois Info TV de Molen Hekleuner Evenementen

1 2-3 4 5 7 8 8 9 10 11 12-13 15 en 17 18 19 21 23 24 25 27 28

Girorek.nummer 29.90.922

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl

Age en Arnold, effen een ‘bakkie’!

1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

VAN DE REDACTIE Als kind had ik een sportcarrière die zich kernmerkte door een grote diversiteit. Zo heb ik aan gymnastiek gedaan, ritmisch en turnen, zwemmen, volleybal, ballet, voetbal. Ook heb ik ooit 15 tennislesjes gehad, maar bij het ontbreken van een geschikt tennismaatje en aansprekende activiteiten, werd mijn tenniscarrière in de kiem gesmoord. Dat deze 20 jaar later alsnog ontkiemde, moge duidelijk zijn, anders zat ik nu niet dit stukje te schrijven. Onlangs was ik op een woensdagmiddag bij De Molen om wat dingetjes te regelen voor deze Wiekslag en wat kiekjes te maken van de jeugd. Ingrid was bezig met een lesgroepje en twee competieteams speelden hun wedstrijden. Met veel enthousiasme vertelde Ingrid onder andere over de jongste jeugd, hoe schitterend hun eerste schreden op de tennisbaan verlopen en hoe sommigen helemaal rood aangelopen van de inspanning keer op keer tegen de bal aanslaan. Ik realiseerde me hoe prachtig het is om te zien hoe onze jeugdleden zich ontwikkelen in hun sport, de liefde die ze voor tennis hebben, dan wel krijgen en hoeveel plezier ze hebben in het spelletje. Het fanatisme spettert er bij velen vanaf! ’s Zomers zie ik wel kinderen hele dagen op de baan staan, met elkaar uur na uur na uur spelend. Dat is weer eens wat anders dan de Playstation……

4

Ik kan er intens van genieten als ik de jonge leden van De Molen zie spelen en constateer hoe natuurlijk hun slag is, hoe eenvoudig ze het leren, hoe ze op kunnen gaan in hun eigen spel. Hoeveel makkelijker hebben zij het dan wij, die pas op latere leeftijd (ik tel mijn 15 lesjes van toen voor het gemak even niet mee) de edele tennistechnieken eigen proberen te maken. En dat zo’n hobby ook ‘uit de hand’ kan lopen, zien we bij de deelnemers aan de Windmill Cup, die 12 t/m 18 juli op stapel staat. Dat is natuurlijk wel ‘het risico’ van fanatisme en jong talent! Jeugdleden zijn net zo fanatiek als de senioren, maar zij zijn veel afhankelijker van de inzet van hun ouders, ouders die hun brengen naar de les, rijden naar uitwedstrijden, aanmoedigen, wedstrijdformulieren invullen, sportdrankjes en Marsen aanslepen en ga zo maar door. Maar de jeugd is ook afhankelijk van wat er voor ze georganiseerd wordt. Nu wil het geval dat we een geweldige jeugdcommissie hebben, die allerlei activiteiten organiseert. Vrijwilligers, die naast hun baan, naast hun eigen tenniscarrière, ook nog de motivatie hoog proberen te houden bij de kinderen. Helaas is de jeugdcommissie al een tijdje

onderbezet. Er is geen voorzitter en secretaris. Dat betekent ook dat er geen centraal aanspreekpunt is en dus weinig overleg, om nog maar te zwijgen over het ontbreken van tijd voor het maken van beleid. Hulp is heel erg hard nodig. Kortom: wie helpt onze jeugd een stapje verder en wil de jeugdcommissie versterken als voorzitter of secretaris? Ik schoot op die betreffende woensdag wat foto’s en deze zijn te vinden bij de jeugdpagina’s in deze Wiekslag. Op de voorpagina ziet u Lisanne Mink, die bezig is met haar enkelpartij tegen een speelster van Nylân, voor de competitie. Inmiddels wetende hoe leuk tennis is, vind ik het wel zonde dat mijn sportcarrière er één lijkt van 12 ambachten, 13 ongelukken. Ik wilde dat IK vroeger zo gestimuleerd was in deze sport. Laten WIJ de jeugd koesteren. En laten we vooral niet vergeten te genieten van de zomer, met hopelijk veel mooi tennisweer! Yvonne Kuipers

Kopij inleveren vóór 1 oktober 2010, in de groene bus in de hal van T.V. De Molen of per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

VAN HET BESTUUR

Jeroen Dijkstra

Wat een verschil met vorig jaar. Toen hadden we in het voorjaar haast zomerse temperaturen en nu beleven we – als ik dit schrijf is het half mei – het koudste voorjaar sinds tijden. Maar goed, er kan gelukkig wel volop getennist worden en dan is de kou zo vergeten. In de vorige Wiekslag gaf ik aan dat er nog onduidelijkheid bestond over de consequenties voor onze vereniging (op korte en lange termijn) van de afspraken tussen het Tenniscentrum (onze huurbaas) en MyHealthclub. Inmiddels is er veel meer duidelijkheid. Op basis van de overeenkomst tussen Age Bokma en de MyHealthclub heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat MyHealthclub in de zomermaanden recht heeft op twee reserveringsbanen en twee afhangbanen. Het begrip reserveringsbanen betekent dat leden van MyHealthclub bij Age Bokma deze banen kunnen reserveren. Op de afhangbanen kunnen leden van MyHealthclub, gebruikmakend van ons afhangsysteem, samen met onze leden afhangen. De afhangbanen worden pas gebruikt als de reserveringsbanen bezet zijn. In de maanden februari en maart hebben we verschillende besprekingen gehad met Age Bokma, met als doel binnen de beperkingen van de

rechterlijke vonnis - goede en langjarige afspraken te maken. We zijn hierin geslaagd. We hebben een tienjarige huurovereenkomst gesloten, waarbij wij wel het recht hebben om - als onverhoopt ons ledenaantal fors daalt - minder banen te huren. Daarnaast gaan de tennislessen grotendeels weer naar binnen om de druk op de buitenbanen te verminderen en hebben we ook meer de beschikking over de binnenbanen bij andere activiteiten. We hebben in maart ook een gesprek gehad met de eigenaar van MyHealthclub. Volgens hem zullen zijn tennisactiviteiten maar beperkt van invloed zijn op onze vereniging. Hij richt zich op mensen die naast fitness af en toe een bal willen slaan. Wij hebben aangegeven de intentie hebben om in goede harmonie het gebruik van het tennispark te delen met MyHealthclub. Geen van beide partijen hebben baat bij gedoe of bij leden die elkaar in de haren vliegen. Mocht er toch dingen niet lekker lopen, dan weten we elkaar makkelijk te vinden (korte lijnen). Het was aan het begin van de competitie even spannend hoe alles zou lopen. We hadden - behalve op de zaterdag - immers niet meer de luxe van tien banen. Gelukkig hebben de collega’s van De Bontekoe ons geholpen door op de zondag een aantal banen beschikbaar te stellen voor onze competitieteams. Hartelijk dank hiervoor. Ook onze competitieleider Niels van Eenenaam dank voor zijn flexibele opstelling en zijn meedenken. In het begin van de competitie

waren er nog een paar kleine problemen, maar na wat aanpassingen verloopt alles inmiddels naar wens. Al met al is het bestuur sowieso tevreden over hoe het nu gaat. We hebben vooralsnog weinig last van het medegebruik van ons park en ons ledenaantal zit weer op het niveau van vorig jaar. Op de Algemene Ledenvergadering van 25 januari jl. is met de leden afgesproken in het voorjaar een extra ALV in te plannen in verband met de vaststelling van het nieuwe meerjarenplan voor de periode 2010-2013. Op 26 april jl. vond deze extra vergadering plaats. De opkomst was relatief hoog. Naast het eerdergenoemde agendapunt werden de resultaten van het ledenonderzoek teruggekoppeld en was er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over het huidige seizoen. Het was weer een enerverende en interactieve avond. Later in de Wiekslag een kort verslag van deze vergadering, waarin onder meer de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren nog een keer langszij komen. Als deze Wiekslag verschijnt, dan is de competitie alweer afgelopen en begint het toernooiseizoen. Ik dit kader wil ik natuurlijk in ieder geval ons eigen gezellige Open Molen Toernooi aanbevelen. En uiteraard de Clubkampioenschappen begin september. Rest mij om namens het bestuur alle leden weer veel tennisplezier toe te wensen. Jeroen Dijkstra Voorzitter

5


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

6


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

VERSLAG LEDENVERGADERING

Kort verslag van de extra Algemene Ledenvergadering d.d. 26 april 2010 Op de Algemene Ledenvergadering van 25 januari jl. heeft het bestuur van de tennisvereniging De Molen met haar leden afgesproken in het voorjaar een extra ALV in te plannen. De reden hiervoor hield verband met de vaststelling van het nieuwe meerjarenplan voor de periode 2010 – 2013. Deze extra vergadering heeft op maandag 26 april 2010 plaatsgevonden. Naast het eerder genoemde agendapunt zijn de resultaten van het ledenonderzoek teruggekoppeld en was er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over het huidige seizoen. Hieronder vindt u een kort verslag van deze vergadering. Uitkomsten ledenonderzoek Het bestuur heeft eind 2009, begin 2010 het ledenonderzoek uitgezet. Het doel van dit onderzoek was om de (on)tevredenheid onder de leden van de tennisvereniging De Molen te peilen. 192 respondenten hebben aan het onderzoek meegewerkt, waarvan 160 de gehele enquête hebben ingevuld. De uitkomst van het onderzoek is dat de meeste respondenten over het algemeen tevreden zijn over het reilen en zeilen van de tennisvereniging. Ontevredenheid heerst bij de volgende zaken: Kleedkamers Prijzen horeca Parkeergelegenheid (is inmiddels achterhaald met het aanleggen van de nieuwe parkeerplaats) Jeugdcommissie Te weinig winteractiviteiten Enkele opmerkingen die door de respondenten zijn gemaakt zijn: Club moet betaalbaar blijven Huidige staat van het park onder niveau Balans tussen recreatief/prestatief Jeugd meer betrekken Communicatie wiekslag/website kan beter Zorg over toekomst vereniging Behoefte aan aparte rookruimte De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen in het meerjarenbeleidsplan 2010-2013. Meerjarenbeleidsplan 2010 – 2013 Het meerjarenbeleidsplan 2010 – 2013 bevat de evaluatie van het meerjarenbeleidspan 2007-2010, trends en verwachtingen voor de toekomst volgens de KNLTB en het profiel van de TV de Molen . Vervolgens is een aantal doelstelling geformuleerd die voor de komende 3 à 4 jaar van belang zijn. Deze doelstellingen zijn: Ledenbehoud/werving nieuwe leden Verbeteren communicatie (intern/extern) Verbeteren accommodatie Meer sponsorgelden genereren Samenwerking met andere verenigingen Toekomst club “veilig stellen” Ontwikkelen specifiek jeugdbeleid Verbeteren organisatiestructuur Om deze doelstellingen uit te werken zal het bestuur komend jaar een jaarplan met concrete activitei-ten maken. Na het doornemen van het plan heeft de ledenvergadering ingestemd met het nieuwe meerjaren-beleidsplan 2010 – 2013. Ervaringen huidige seizoen Na de instemming van het meerjarenbeleidsplan zijn de eerste ervaringen uit gewisseld over het huidige tennisseizoen. Hierbij is met name gesproken over de afspraken die gemaakt zijn tussen het tenniscentrum, de tennisvereniging en MyHealthclub. Tot op heden hebben zich geen noemens-waardige problemen voor gedaan. Nina Ekas Secretaris TV de Molen * Voor de gehele uitwerking van het ledenonderzoek en/of het meerjarenbeleidsplan wordt verwezen de website.

7


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDPAGINA

KNLTB MINITENNIS

KNLTB MINITENNIS - ZOMER 2010 ROOD, ORANJE en GROEN ..een groot succes, dus meedoen! Op de verschillende zaterdagen worden minitennistoernooien georganiseerd bij de volgende verenigingen: 12 12 26 26 26 28 28 4 11

juni juni juni juni juni augustus augustus september september

T.C. De Sanjes Zwaagwesteinde: T.C .De Bontekoe Leeuwarden: Tennispark de Heide Heerenveen: Tennispark Nomi, Sneek: Tennispark Nomi, Sneek: T.V. Makkum, Makkum: T.C. Lauswold , Beetsterzwaag: T.C. De Bontekoe Leeuwarden: T.C De Bontekoe Leeuwarden:

Rood/Oranje Groen Groen Rood Oranje Groen Rood/Oranje Rood Groen

Inschrijven? Je inschrijving regel je zelf via www.knltb.nl (onder district Friesland/jeugdactiviteiten) of surf naar alle Mini- en driekwart-toernooien van Nederland op: www.knltb.nl op de toernooizoeker. Inschrijfgeld is 5,00. Graag een cc sturen naar rinzeingrid@hotmail.com. Kijk voor meer informatie over het programma Tenniskids op: www.tenniskids.nl Veel succes!!

FOTO’S JEUGDDUBBELTOERNOOI

8


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

Les op woensdagmiddag

9


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDPAGINA

SPELEN TEGEN WERELDTOPPERS

Spelen tegen wereldtoppers .... wie wil dat niet !! Dit is je kans! Tijdens de WINDMILLCUP (van 10 t/m 18 juli a.s.), organiseert de KNLTB district Friesland een Tennisclinic voor de jeugd. De clinic zal gehouden worden op woensdag 14 juli op het park van TV de Molen in Leeuwarden en wordt verzorgd door:

Paul Haarhuis en Alex Reijnders De aanvangstijd is 13.00 uur. Het programma is als volgt: 13.00 uur ontvangst deelnemers met openingswoord Paul Haarhuis 13.30 uur clinic groep A met warming-up 15.00 uur

vragenronde voor groep A en B

15.30 uur 17.00 uur

clinic groep B met warming-up einde programma

Er kunnen maximaal 60 kinderen in de leeftijd van ongeveer 8 t/m 14 jaar geplaatst worden. Zij worden ingedeeld in twee groepen van 30 (A en B). Deze worden elk weer verdeeld over 3 kleinere groepjes van 10 kinderen. Wisselend worden met twee van die drie groepjes over twee banen de clinic gespeeld, terwijl de derde groep onder professionele leiding van sport en loopadviesbureau “Hugo Veenker “ een specifieke loopclinic geënt op tennis krijgt. Wil je meedoen? Geef je dan zo snel mogelijk op bij Ingrid de Jong, tel. 0515521807. Vol = vol!

Mis het niet!!!!

Toernooien voor de jeugd Diepenmaattoernooi op 20 juni, 10-16.30 uur opgeven voor 8 juni Jong en oudtoernooi op 27 juni, 10-16 uur opgeven tot uiterlijk 18 juni

Doe mee! Geef je op via je trainer of via het formulier in de kantine!!!

10


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

11


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

12


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

OPEN MOLENTOERNOOI

HalloLeeuwarden.nl Open Molentoernooi 2010 28 juni t/m 4 juli 2010 De inschrijving voor het HalloLeeuwarden.nl Open Molentoernooi 2010 is van start gegaan. Zoals eerder aangegeven in de vooraankondiging wordt ook dit jaar het 4e HalloLeeuwarden.nl Open Molentoernooi georganiseerd door onze eigen Tennisvereniging De Molen. We hopen dit jaar nog meer spelers te verwelkomen. Dit

jaar kan er ook worden ingeschreven voor de categorieën 3 en 4 (alle leeftijden) en net als voorgaande jaren natuurlijk ook nog steeds in de categorieën 5 t/m 8 (alleen 17+ en 35 +).

teiten). Natuurlijk zijn er ook weer leuke prijzen te winnen.

Tijdens de week worden de wedstrijden voornamelijk ’s avond gespeeld. Behalve in de finaleweekend dan worden de wedstrijden overdag gespeeld.

Schrijf je dan snel in via www.tvdemolen.nl of www.toernooi.nl.

De gehele week staat in het teken van gezelligheid en entertainment (leuke activi-

Doe jij ook mee met het HalloLeeuwarden.nl Open Molentoernooi 2010?

Inschrijven kan tot en met 13 juni 2010. Voor meer informatie kan er gemaild worden naar openmolentoernooi@tvdemolen.nl

13


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost €13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau.

Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

14


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

ZONDAGAVOND WINTERCOMPETITIE

We zitten intussen al weer een dikke maand in het buitenseizoen als ik dit schrijf, maar ook in de wintermaanden is er natuurlijk getennist. `s Winters hebben we op de zondagavond (8x in het winterseizoen voor gevorderden en 8x voor aankomend gevorderden en beginners) een hele leuke en gezellige competitie. Deze competitie is ingedeeld naar sterkte, zodat iedereen op zijn eigen nivo per avond 3 leuke wedstrijden kan spelen. Tussendoor kun je mooi je sociale contanten wat onderhouden en natuurlijk later op de avond nog even gezellig nazitten met een biertje of ander drankje. Aan het eind van het seizoen wordt er altijd nog een slotavond georganiseerd voor alle groepen tezamen, waarbij er behalve leuk tennis ook de nodige hapjes aanwezig zijn, keurig verzorgd door Age!! Bedankt Age en natuurlijk ook Arnold voor de bediening en de leuke muziek(vooral als je ons eruit wilt hebben). Tjittie Ploegstra Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om mee te doen, dan kun je mailen naar Tjittie Ploegstra, h.ploegstra@chello.nl.

Eindstand van de gevorderden Poule A 1. Jan Stellingwerf & Anke Diks 2. Hung Tieu & Ngoc-Yen-Ly 3. Jacob Bosma & Marjan Sander 4. Richard Lilypaly & Yvonne Boekema 5. Maurice Bonnema & Annelies Slagter 6. Johan de Jong & Yvonne Kuipers 7. Guus van Loo & Hennie Soldaat 8. Edward Tjam & Jeanette Rispens

24 punten 23 20 15 11 9 7 3

Poule B 1. Broer Giesing & Karin Smedema 2. Danny v/d Schaaf & Baukje Tichelaar 3. Paul Kappers & Tjittie Ploegstra 4. Gary Harpert & Brenda Ottjes 5. Jelle Wielsma & Marlies Hoekstra 6. Henk Schaap & Willy Schuurmans 7. Doede Postma & Linda Soldaat 8. Simon Trommel & Marjan Koetstra

23 punten 22 21 17 13 11 4 1

Helaas hebben de winnaars van afgelopen seizoen besloten om volgend jaar niet mee te doen om hun eerste prijs te verdedigen. Jammer!! Eindstand van de aankomend gevorderden Poule A 1. Matthijs de vries & Christien de Vries 2. Andre Jager & Dorien Kooistra 3. Roland de Jong en Wilma Klarenbeek 4. Rohan Ketzer & Linda Dekker 5. Roelof van Dijk & Ingrid Winterdijk 6. Danny v/d Schaaf & Margreet Jansen 7. Pieter W. Lousma & Leonie Bouma 8. Bert Tichelaar & Martine Keylaard

22 punten 21 17 17 14 12 6 3

Poule B 1. Frank scholten & Ans Scholten 2. Jan Edema & Hany Kooistra 3. Edwin v/d Werff & Inge Schuitmaker 4. Paul/Maurits & Welmoed/Elisabeth 5. Hendrik Meyering & Henny Groen 6. Ben van Hecke & Marjette v. Eekelen 7. Jan Adema & Marga Adema 8. Jan Beyert & Ina Potiek

24 punten 17 16 15 14 11 8 7

15


Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

ZONDAGAVOND WINTERCOMPETITIE

Zondagavond wintercompetitie aankomend gevorderden Door mijn vrouw, Christien de Vries, kwam ik in aanraking met het tennis bij De Molen. Na een leuke beginnerscursus van Ingrid de Jong begon ik het tennissen steeds leuker te vinden, het leek ons in de winter van 2008 – 2009 dan ook een goed idee om met de wintercompetitie voor beginners mee te doen. Totaal onverwacht eindigden wij op de tweede plaats achter Baukje en haar tennispartner Danny. Na in de zomer van 2009 regelmatig te hebben getost, ging mijn tennisspel aardig vooruit. Dit was vooral te danken aan de leuke en goede medespelers en tegenstanders: je leert veel van hun aanwijzingen en ervaring. Afgelopen winter hebben we opnieuw meegedaan met de wintercompetitie voor aankomend gevorderden, en wonder boven wonder hebben we deze gewonnen. Behalve dat het tennissen met andere spelers van ongeveer hetzelfde niveau leerzaam is, is een bijkomend voordeel dat kleine foutjes niet direct worden afgestraft, waardoor er spannende rally’s ontstaan.

hapje en een drankje en natuurlijk de geweldige DVD’s van Arnold, werden de tennispartijen uitvoerig geanalyseerd. Enkele van de vaste stamgasten waren meestal Baukje en Bert, Ina en Jan, Margreet, Danny, André, Ingrid en ondergetekenden.

Arnold, Ingrid en Tjittie verzorgen het zondagavondtennis.

We willen graag volgend jaar weer meedoen, maar door onze winst zijn we gepromoveerd naar de gevorderden. Wij hopen dat het daar net zo gezellig wordt als de afgelopen winter. Christien en Matthijs de Vries

Het allerleukste van de competitie was het gezellig nazitten in de kantine. Onder het genot van een

17


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

COMMISSIE CLUBKAMPIOENSCHAP

Jeetje, nu alweer? Wat gaat een jaar toch snel! De commissie “clubkampioenschappen senioren” is al weer druk bezig met de voorbereiding van de clubkampioenschappen senioren 2010. Elk jaar hopen we het aantal deelnemers van de voorgaande jaren te overtreffen. Vooral beginners, nieuwkomers en tossers roepen wij dan ook op om deel te nemen. Gezelligheid en prestatie gaan bij zo’n kampioenschap samen. Het verbindt leden en geeft nieuwe contacten. We zeggen niet voor niets: “Sport verbroedert!”

spelen en worden in de tweede week van de clubkampioenschappen de wedstrijden in de dubbels gespeeld. Op de zaterdag van het tussenweekend (4 september) zullen de kwartfinalewedstrijden in de enkel categorie worden gespeeld. Indien er bij de dubbels weer veel koppels worden ingeschreven zullen we ook in overweging nemen om een aantal dubbelpartijen te laten starten in het tussenweekend. Inschrijven kan weer via de site van TV de molen. De inschrijfmogelijkheid zal t.z.t. weer worden geopend.

De Clubkampioenschappen van 2010 zijn gepland vanaf maandag 30 augustus t/m zondag 12 september.

Via www.toernooi.nl kunnen de schema’s weer worden bekeken. Inschrijven via deze site is NIET mogelijk.

Net als vorig jaar willen we er weer 2 fantastische weken van maken met leuke spannende en verrassende wedstrijden.

We wensen een ieder een fitte en sportieve zomer toe. En we zien jullie eind augustus allemaal graag weer terug bij de clubkampioenschappen 2010.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren starten we dit jaar met de enkel-

18

Heb je geen tennispartner, maar wil je wel graag mee-

doen aan de dubbels……. dan kun je op het prikbord van het tenniscentrum een “PARTNER WANTED” oproep doen onder vermelding van je naam, telefoonnummer, speelsterkte en categorie van deelname. Bekijk regelmatig het prikbord en leg contact. Wie weet worden jullie het gouden koppel! De commissie bemiddelt hier niet in. Noteer de volgende data vast in je agenda: clubkampioenschappen senioren 30 augustus t/m 12 september. Sluiting inschrijving: 16 augustus, papieren versie – groene bus 17 augustus, 22.00uur, digitale versie – www.tvdemolen.nl 1 verhindering per koppel, per week niet zijnde: 4, 10, 11 en 12 september Wij hebben er zin in! Jullie toch ook? Commissie Clubkampioenschappen


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

Inschrijfformulier

TV DE MOLEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Senioren 2010 Speelperiode 30 augustus t/m 12 september

Sluitingsdatum inschrijving is 16 augustus Bondsnummer. (op pasje): …..…………………………… Man / Vrouw Naam: …………………………………………………….. Voornaam: ……………………. Telefoonnummer: ………………………………………… E-mailadres: ……………………………………………… Omcirkel de categorie(en) waarin je mee wilt doen: (maximaal 3) 17+:

HE

DE

HD

DD

GD

Geef hieronder aan in welke speelsterkte je mee wilt doen. (max. 1 cat. hoger dan de speelsterkte die op je pasje staat, Vb. Passterkte 7 enkel 6 toegestaan). Dubbel: …………. Gemengd Dubbel: …………………

Partner heren dubbel Partner dames dubbel Partner gemend dubbel

Enkel: …………..

: ……………………….. Bondsnummer: ………………… : ……………………….. Bondsnummer: ………………… : ……………………….. Bondsnummer: …………………

Omcirkel de dag van de verhindering (1 verhindering per week per koppel) Week 1: Week 2:

ma 30 di 31 woe 1 ma 6 di 7 woe 8

do 2 do 9

vr 3

Indien er in een enkelcategorie een groot aantal deelnemers is dan kan ervoor gekozen worden om de betreffende categorie te laten starten op zaterdag 4 september. Indien je verhinderd bent kunt je dat hierboven aangeven. Het inschrijfgeld bedraagt: Deelname 1 categorie Deelname 2 categorieën Deelname 3 categorieën

€ 8,50 € 12,00 € 14,00

Het verschuldigde bedrag dien je voor je eerste wedstrijd te voldoen aan de wedstrijdleiding. De wedstrijden beginnen op ma t/m vr om 18:30 en op za/zo om 9:00 uur. De wedstrijden in de categorie enkel worden gespeeld van ma 30 aug t/m za 4 sept. Op zaterdag 4 Sept. zullen ook de kwartfinales enkel gespeeld worden. De poulewedstrijden in de dubbel- en gemengddubbel-categorieën worden in principe gespeeld van ma 6 t/m za 11 sept. Het weekend van vrij. 10, zat. 11 en zon. 12 sept. moet men voor de kwartfinales dubbel, en voor de halve-finales en finales van alle categorieën (HE, DE, HD, DD en GD) beschikbaar zijn.

19


Doeltreffende reclame in stadions: scoreborden, lichtreclame, toegangspoorten, roterende borden Robinsonstraat 82 Leeuwarden http://members.lycos.nl/topscore1/ E-mail ovangelderen@chello.nl mobiel 06 53834659

Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies, u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Leden van de Molen 27-11-2006 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

15:12:25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

WEDSTRIJD REGLEMENT WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2010 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9. 10.

11.

12.

13. 14. 15. 16.

17. 18.

19.

De poulewedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets. Incl. zonodig een tiebreak. Indien er een derde beslissende set gespeeld moet worden, wordt deze set als een tiebreak gespeeld, d.w.z. niet om games maar een normale tiebreak, telling om punten (te noemen: tiebreakset). In de halve- en finales wordt de derde beslissende set volledig gespeeld eventueel met een tiebreak. De eindstand in de poule wordt bepaald volgens het KNLTB wedstrijd- en toernooi reglement. Voorafgaand aan iedere wedstrijd is er 5 minuten inspeeltijd en na afloop van de wedstrijd moet de baan worden geveegd. Spelers zijn verplicht om zich minimaal 15 minuten voor aanvang van iedere wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. Voor de daaropvolgende wedstrijden bepaalt de wedstrijdleiding hoe laat men aanwezig moet zijn en is het de deelnemers verplicht zich bij hen op de hoogte te stellen. Indien een speler (koppel) niet komt opdagen of te laat komt, is de wedstrijd voor deze speler(s) verloren. De tegenstanders krijgen dan een walk-over. Men kan zich inschrijven voor de volgende categorieën: Senioren 17+: Herenenkel en damesenkel 9,8,7,6,5,4 en hoger Herendubbel en damesdubbel 9,8,7,6,5,4 en hoger Gemengd-dubbel 9,8,7,6,5,4 en hoger Senioren zijn deelnemers die 17 jaar en ouder zijn. De datum 1-1-2010 is bepalend Men mag zich voor maximaal 3 categorieën inschrijven. Dus 1 maal HE/DE; 1 maal HD/DD; 1 maal GD. (een enkel of dubbel in 2 speelsterktes spelen is niet mogelijk) Indeling van de spelers geschiedt op speelsterktes zoals aangegeven op het KNLTB-spelerspasje, tenzij de speler heeft aangegeven in een hogere categorie te willen deelnemen. Bij de dubbels geldt de speelsterkte van de speler met de hoogste speelsterkte. Bij onvoldoende (minder dan 4) inschrijvingen voor een categorie in een bepaalde speelsterkte kunnen speelsterktes samengevoegd worden. Dit besluit zal door de wedstrijdleiding worden genomen. Als een speler, zowel in het enkelspel als in een dubbelspel, uitvalt en hij/zij heeft al een wedstrijd gespeeld of is aan een wedstrijd begonnen, mag er GEEN vervanger komen. De speler cq. het koppel wordt uit de strijd genomen. Alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden worden als gewonnen aan de tegenstanders gegeven. Deze wedstrijden tellen voor de poulestand mee als 60/6-0. De wedstrijden zijn gekoppeld aan het DSS. De uitgevallen en niet gespeelde wedstrijden als 60/6-0 voor de poule worden niet meegenomen voor het DSS. Een wedstrijd kan alleen door de wedstrijdleiding worden afgeblazen bv. bij regen. De wedstrijdleiding bepaalt of de wedstrijd hervat wordt (eventueel binnen) of uitgesteld wordt. Bij hervatting of inhalen van de wedstrijd wordt er verder gespeeld op de afgebroken set en gamestand. Indien de voortgang van het toernooi dit vereist heeft de wedstrijdleiding het recht de wedstrijden te verkorten (bijv. beslissend punt systeem / verkorte sets) en om de wedstrijden op overdekte banen te laten spelen. Het inschrijfgeld moet voor aanvang van de eerste wedstrijd betaald worden. Tevens kan gevraagd worden om het KNLTB tennispasje te tonen. De wedstrijden worden gespeeld op 7 verlichte smashcourt banen en eventueel op 4 overdekte tapijtbanen. De enkelwedstrijden worden gespeeld van maandag 30 aug. t/m zaterdag 4 september, met uitzondering van de 1/2-finale’s en finale’s (HE en DE) deze worden gespeeld op 11 en 12 september. De dubbel wedstrijden worden gespeeld van maandag 6 sept. t/m zondag 12 sept. In het geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

21


snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

SPORTPRIJZEN Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07 Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS

23


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

WINDMILL CUP CARL GANTOIS 2010 Gastouders van de Windmill Cup / Carl Gantois Hoe komt een stelletje ouders dat helemaal niets met tennis heeft (behalve het volgen op televisie van de verrichtingen van Sampras, Federer, Nadal, Murray of Djokovic) ertoe om de afgelopen 15 jaar vrijwel elke zomer een stel jeugdige tennistalenten in huis te halen en hen een weekje onderdak en aanmoediging te bieden? Tja, het begon eigenlijk heel gewoon toen we frites haalden bij Chipie. We waren net verhuisd en Oeki Hoekema wist dat ons huis aardig wat groter was dan ons vorige optrekje. Hij vroeg tussen neus en lippen (nou ja, min of meer tussen de patat en de frikadellen) door, of wij niet een weekje plaats hadden voor een paar jonge Word ook Gastouder voor tennisspelers. jonge tennistalenten En hij bedoelde het ook nog In week 28, 12 t/m 18 juli 2010, serieus. Nou ja, wordt weer gestreden om de we hadden plek Windmill Cup op het tennispark genoeg, en we van TV de Molen. Een prachtige vonden het ook gelegenheid om jong tennistawel interessant lent te aanschouwen. en leuk voor onze kinderen Dit jaar is de laatste kans om ook eens mee te maken hoe het als er een week een paar tennisis om een jong tennistalent in talenten bij ons uw gezin op te nemen. Ervaar zouden logeren. net als de familie Biemans hoe Konden ze leuk het is om een kleine week op te trekken met kinderen uit meteen leren een ander land en met een dat er ook andere achtergrond. kinderen waren Helaas mogen vanaf 2011 de die geen deelnemers aan de Windmill Nederlands Cup niet meer ondergebracht spraken. En worden in gastgezinnen. misschien wel niet al die luxe Grijp dus deze laatste mogelijk- hadden die wij heid aan en meldt u bij Hanna in ons huis van Poppelen, werkgroep hadden. huisvesting, tel. 058-2667608, e-mail: rhm.poppelen@chello.nl. De eerste kennismaking Bekijk ook de website: met die tenniswww.windmillcup.com profs was een

24

heel leuke; daarbij moet je weten dat onze gehandicapte dochter Annika helemaal knettergek is van Zwarte Piet. Ze heeft iets met zwart. Ook een van haar meest favoriete speelgoed was een donkergekleurde pop. Ons eerste tennisduo waren Youssouf, een jongen uit Tunesië en Loglo, een jongen uit Togo. En die laatste was diepdonkerbruin van kleur. Annika begon bij het zien van onze gast te glimmen met een lach van oor tot oor, en Loglo? Loglo smolt. Die hele week heeft hij, zodra hij de kans had, Annika in haar rolstoel rondgereden en gewandeld met haar. En Annika genoot. Dat Youssouf en Loglo voornamelijk Frans spraken en onze andere kinderen nauwelijks, dat hinderde niet. Spelen kent toch maar een taal: die van handen en voeten. Na onze eerste leuke ervaringen hebben we met een hoop tennistalenten kennis gemaakt. We hebben ontdekt dat Japanse tennisspelertjes (drie stuks) enorm prestatiegericht zijn maar gelijktijdig ook nog echte kinderen (tranen als “het” niet lukte) en superbeleefd. We hebben drie Engelse meiden in huis gehad, waar onze oudste helemaal blij van werd. Met twee van hen is nog jaren mailcontact blijven bestaan. Inmiddels hebben we Tunesiërs, een Togolees, een Egyptenaar, Brazilianen, Argentijnen, Duitsers, Italianen, Engelsen, Belgen, Japanners en zelf Nederlanders over de vloer gehad. Naast contacten met de spelers zelf zijn er ook contacten met de coaches. Eigenlijk hoor je weinig mensen hierover. Toch is dat een belangrijk aspect, want je moet als gastouder wel afspraken maken met de coaches. Vooral als ze nog in het toernooi zitten. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn ze met tennis

bezig: trainen, wedstrijden en praten over tennis. Bij ons was er dan altijd wel een beetje afleiding: video’s (Disney is een universele taal), spelletjes, en als het weer echt warm was, het ene waterballet na het andere, waarbij je er wel voor moest zorgen dat de emmers water buiten bleven en niet binnenshuis geleegd werden. En met de coaches werden de bedtijden afgesproken, pleidooien voor een uurtje extra avondpret ondersteund (zeker als de kinderen uit het toernooi lagen) en het snackregime besproken: geen chips, soms wel chips maar geen cola, wel water, water, liters water. Koud water. Sindsdien hebben wijzelf ’s zomers ook vaak kannen met gewoon leidingwater in de koelkast (l’eau fresh) staan: heerlijk verfrissend. Daar kan geen pilsje tegenop (hoewel…). Elk jaar doen we wel een paar keer een was voor onze gasten. We hebben hier jongens zien rondhupsen met schoongewassen shirts tegen de neus en een gelukzalige lach op het gezicht (vanwege de wasverzachter). Prachtig. Ook prachtig, maar op een andere manier: na het wassen in een achterzak van een short een bundeltje van zo’n slordige 800 dollar aantreffen… Gewassen, gedroogd en gestreken ’s avonds aan de eigenaar teruggegeven. Sterk spul, die dollars: ze zijn ook tegen een goede wasbeurt bestand… Kortom: je bent een week druk bezig met een stel onbekenden, maar na die week neem je vaak met een brok in je keel afscheid van een paar hele lieve kinderen. En elke keer wens je ze met heel je hart het allerbeste en heel veel succes toe. Wie weet heb je toch een toekomstige Nadal in huis gehad. Hans en Anja Biemans


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2010 Nieuws Op de website van het tenniscentrum/ de tennisvereniging vindt u o.a informatie over tennislessen, toernooien, biljardvereniging, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 17,50 Rackets Schoenen Grips Ballen

Zomerseizoen verhuur banen • • • •

Buiten/binnen € 16,00 per uur Baan voor studenten € 12,50 per uur Tennisclinics Schooltennis

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl


PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag

Vacature nummer: 2 Functie: Sponsor/ adverteerder Wiekslag Vereniging: TV. De Molen Plaats: Leeuwarden Vast - tijdelijk: Flexibel (minimaal 1 jaar) Geplaatst: maart 2010

SPONSOR “Wiekslag” De functie Als Sponsor/adverteerder “Wiekslag” van TV de Molen levert u een gewaardeerde bijdrage aan de invulling van het clubblad. Zonder adverteerders is het voor de vereniging niet mogelijk het clubblad uit te brengen. Gevraagd • U hebt affiniteit met de tennissport en met TV de Molen in het bijzonder. • U hebt bent bereid (jaarlijks) minimaal 100 te investeren in het clubblad. Beloning De beloning die u als Sponsor/ adverteerder “Wiekslag” zult ontvangen, bestaat naast waardering van de vereniging en haar leden, concreet uit; • Uw advertentie zal in elke editie van de Wiekslag verschijnen (formaat afhankelijk van bijdrage) • Het wijzigen van uw advertentie, gedurende het kalenderjaar, behoort tot de mogelijkheden. Informatie informatie wordt graag verstrekt door Paul Plantinga of Nienke Speelman Paul Plantinga: 058-8445444 Nienke Speelman: 06-30575162, nsspeelman@hotmail.com


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

HEKLEUNER

Hekleuner Herinneringen… als je als fervent hekleuner in je herinneringen graaft, weet je eigenlijk bijna altijd een moment te vinden waardoor je weet hoe je tot hekleunen bent gekomen. Soms hoef je niet eens diep te graven, maar is één associatie genoeg… Toen ik een jaar of tien was, was de term hekleunen me nog vreemd, maar ook toen al vond ik het prachtig om sport te bekijken. Met mijn vader mee naar tafeltenniswedstrijden, waar iedereen nee zat te schudden (althans zo leek het, ook tenniswedstrijden hadden en hebben daar last van). Maar wat me het meeste is bijgebleven, is dat mijn vader me als klein jochie midden in de nacht uit bed haalde om bokswedstrijden van de onnavolgbare Cassius Clay, later Mohammed Ali, te aanschouwen. Op een kleine Philips zwart-wit TV (overigens volgens mijn bescheiden mening van dat moment de mooiste TV ter wereld) bekeken wij in het holst van de nacht de niet geheel storingsvrije beelden van die onaanraakbare, grote (en grootse) man, die door zijn tegenstanders onverslaanbaar bleek en die uiteindelijk alleen door een schorsing zijn wereldtitel kwijt kon raken… Op zulke momenten is mijn liefde voor het hekleunen ontstaan. Ik zei eerder al, slechts één associatie is genoeg… Deze kwam voort uit onze eigen club, waar een geschil tussen TC De Molen en My Healthclub het afgelopen jaar op een WBC-titelgevecht over vijftien ronden begon te lijken, en waarbij de laatste op punten lijkt te hebben gewonnen. De vergelijking met de gevechten die ik vroeger met mijn vader bekeek gaat overigens verder geheel mank, daar toentertijd de winnaar en verliezer duidelijk waren, iets wat ik bij het gekrakeel om de banen in het geheel niet heb. Ik denk dan ook dat er vooral verliezers zijn en dat de grootste verliezer de tennisser zelf is. Misschien zelfs vooral de tennisvereniging… Het boksen ging vroeger overigens ook niet altijd even fair, met kopstoten en elleboogstoten, maar de winnaar was meestal een sporter en het publiek. En de verliezer had nog recht op een revanche… Ik hoop dat die revanche er op De Molen ook nog in zit….

27


Evenementen 2010

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010 Week agenda Banen maandag

senior-plus tossen

dinsdag vrijdag

toss-avond senior-plus tossen

09.00-10.30 10.30-12.00 18.30-23.00 09.00-10.30

6 4 6 6

Juni di wo

1 2

do

3

vr za za zo zo di wo

4 5 5 6 6 8 9

vr vr vr za za zo di wo

11 11 11 11 12 12 13 15 16

za zo za za zo zo ma

19 20 26 26 27 27 28

district comp. dinsdag 13.30-18.00 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 dateko (slotdag) 09.00-14.00 heteko (slotdag) 18.00-19.00 district comp. vrijdag jeugd 16.00-18.30 district comp.zaterdag 09.00-18.00 Thema avond en huldiging kampioenen inhaaldag landelijke comp. zondag 09.00-18.00 reg. jeugdcompetitie t/m 14 jaar 09.00-18.00 inhaaldag district comp. dinsdag 13.30-18.00 inhaaldag district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 inhaaldag district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 inhaaldag district comp. vrijdag jeugd 16.00-18.30 afsluiting jeugdcompetitie en BBQ 18.00 Teenage toernooi 21.00- 01.00 mallemolen toernooi (senior-plus) 09.30-12.30 inhaaldag district comp. zaterdag 09.00-18.00 beslissingswedstrijd afvaardiging landskampioensch. inhaaldag landelijke comp. zondag 09.00-18.00 inhaaldag district comp. dinsdag 13.30-18.00 inhaaldag district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 inhaaldag district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 Landskampioenschap district (1e ronde) Diepenmaattoernooi 10.00- 18.00 Landskampioenschap district (halve finales) Lesserstoernooi 09.00- 13.00 Jong-Oud toernooi 09.00- 18.00 Landskampioenschap district (finale) Start Open Molentoernooi 17.00- 23.00

Juli za/zo ma zo

3/4 12 18

Finaleweekend Open Molentoernooi start Windmill K1 toernooi einde Windmill K1 toernooi

09.00- 18.00

6 10 10

Augustus ma zo wo zo ma

16 22 25 29 30

start K4 toernooi jeugd einde K4 toernooi jeugd Open Seniorplus toernooi start Jeugclubkampioenschappen enkel start seniorenclubkampioenschappen

09.00-20-00 09.00-20-00 09.30-15.30 16.00-18.30 18.30- 23.00

8 8 8 6 8

4 4/5 6 10 12 24 26

seniorenclubkampioenschappen 1/4 finale enkel 09.00 finaleweekend Jeugdclubkampioenschappen enkel 09.00 start Jeugdclubkampioenschappen dubbel 16.00-18.30 finaledag Jeugdclubkampioenschappen dubbel 16.00 finale weekend seniorenclubkampioenschappen 10.00-18.00 slottoernooi senior-plus 09.30-12.30 slottoernooi senioren 09.00-18.00

5 5 6 6 8 6 8

September za za/zo ma vr zo vr zo November za zo December ma

28

8 2 4 3 5 2 8 8 8 2 4 3 8 4 6 6

6 of 13 Arthur Hagenbeektoernooi 28 Spelcircuit

19.00 13.30-15.30

Indoor Indoor

27

09.00-16.00

Indoor

Oliebollentoernooi

Wijzigingen zijn voorbehouden aan de technische commissie Vakanties:

2 4 3 4 6 5 10

Zomervakantie (basisonderwijs): 10 juli t/m 22 augustus


Ambities voono?r Wimbled n Een bezoemkaaaat Diepen sen! creëert kan al sportshpoositpie. n io s s fe ro p r u ste yo tennis in de be het gebied van we

t sta je op Kennex kunnen Bij Diepenmaa Wilson en Pro Prince, Head, als kets, ballen als n rke el me Met n. Voor zow rac ede keus biede go ede weg naar en go de de bre n jou ee nmaat op n je met Diepe be n ne oe sch kleding en Wimbledon.

DIEPENMAAT ARDEN 40 - 42 LEEUW VOORSTREEK S 7 - 9 STI EN ST VITUSPLEI N

058 - 21 20 244 058 - 25 70 487

• Orthesen • Prothesen • Correctieapparatuur • Orthopedische korsetten • Steunzolen • Sportbandages

info@orthin.nl www.orthin.nl

Dr. M.L. Kingsingel 1 9203 JC Drachten telefoon (0512) 58 49 99

Anne Wadmanwei 3, Slauerhoffwei Telefoon 058 - 233 90 40 www.postinterieur.nl


Tennisshop “De Molen“

Tenniscentrum “De Molen“

Start het nieuwe jaar goed!

Meer dan tennis alleen!

❏ Rackets ❏ Schoenen ❏ Accessoires ❏ Bespanningen

❏ Darts ❏ Biljart ❏ Kaartavonden

Tenniscentrum ”De Molen”

Sfeervol

058-2666966

BEL 058 288 20 82

tafelen bij... bij het Fries museum

Turks Specialiteiten Restaurant

KOERIERSDIENSTEN PAKKETSERVICE PALLETTRANSPORT

Sfeervol interieur, fijne keuken. Tevens buffetten! Unieke gelegenheid voor groepen! Tweebaksmarkt 38-40 - 8911 KX Leeuwarden Telefoon (058) 213 18 88 www.saray.nl Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur ’s Maandags gesloten (160 zitplaatsen)

Icarusweg 5a Leeuwarden

WWW.SPEEDCARGO.NL

Wiekslag 2010-2  

Clubblad T.V. De Molen

Advertisement