Page 1

Tennisvereniging ‘De Molen’ Leeuwarden 2010

1

DE WIEKSLAG clubblad voor tennissers van ‘De Molen’


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

INHOUDSOPGAVE Jaargang 27

Nummer

1

Uitgave maart 2010 Oplage 800

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt driemaal per jaar

Girorek.nummer 29.90.922

wiekslag

IN DIT NUMMER:

PAGINA:

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Van de redactie Van het bestuur Andere Wiekslag Verslag ledenvergadering Jeugdpagina’s: Diepenmaattoernooi Oliebollentoernooi Jong en oudtoernooi Mini en midi toernooi Jeugd competitieteams Open dagen Mastertitel Open Molentoernooi Zegenreeks Alwin Arthur Hagenbeektoernooi Dateko Heteko Windmill Cup Carl Gantois Competitietraining Van het trainersfront Clubtrainingen en lessen Tarieven competitie Competitie senioren Commissie senior plus tennis Hekleuner Tossen Tennisles overdag Maak kennis met tennis Van de recreatiecommissie Ledenadministratie Park en baanreglement Afhangsysteem Evenementen Bezorging Wiekslag Info TV de Molen

1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 15 17 19 21 22-23 25 25 26 27 27 28-29 30-31 33 34 34 35 36 37 38-39 40 41-43 43 44

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl 1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

VAN DE REDACTIE Buckingham Palace is er zeer beroemd mee geworden, de wisseling van de wacht. In deze mate zal dit niet gebeuren bij de Wiekslag, het teerbeminde clubblad van De Molen… Niet dat ik die ambitie ooit heb gehad om veel bekijks te trekken bij het overdragen van de redactionele macht aan mijn opvolgster; op dit moment lijkt het meer alsof ik met stille trom vertrek… Maar de wisseling van de wacht is aanstaande en doet middels deze Wiekslag van zich spreken. Een Wiekslag die met name door zijn uiterlijk vernieuwend is, maar die inhoudelijk nog erg vertrouwd aandoet. En toch… ik verwacht eerlijk gezegd ook dat inhoudelijk ons clubblad gaat veranderen, al is het niet in de laatste plaats door het elan en de ideeën van mijn opvolgster. Mijn opvolgster… ik zal haar even bij jullie introduceren; Het heeft wat voeten in de aarde gehad om opvolging te vinden, maar ik laat de Wiekslag met een gerust hart achter in de vaardige handen van Yvonne Kuipers, die zichzelf hierna verder voorstelt: Stille trom of paukenslag? Ik voel me vereerd door de vleiende woorden die Franke hierboven over me uitsprak. Ik zie dat ze verwachtingen

4

scheppen, verwachtingen die ik graag wil waarmaken, en daar ga ik me dan ook met liefde voor inzetten. Inmiddels ben ik 6 jaar lid van De Molen. Ik voel me erg thuis bij de vereniging, wat voor mij een belangrijke reden is om iets te willen betekenen voor het collectief. Taal en communicatie is niet alleen mijn vak, het is ook een grote liefhebberij. Dit simpele optelsommetje heeft er in geresulteerd dat ik nu met veel enthousiasme het stokje overneem van Franke als redacteur. Ik wil me komende tijd gaan inzetten om van de Wiekslag meer en meer ‘ons blad’ te maken. Buiten de verandering van redacteur, is ook de omslag nieuw. Met ingang van dit nummer zal de Wiekslag steeds een andere voorkant hebben. Ik ben erg blij met deze ontwikkeling, die vorm kreeg vanuit de creatieve geest van collega-redactielid Eric. Het lijkt wel alsof deze Wiekslag in het teken staat van ‘nieuw’. Want ook in het bestuur vond een wisseling van de wacht plaats. Na 20 jaar legde voorzitter Siebren Bonsma zijn functie neer. Ook op bestuursniveau

derhalve een nieuwe wind, en daarmee wellicht nieuwe impulsen. In het verslag van de Algemene Ledenvergadering is aandacht besteed aan deze overdracht van functie. Ook vindt u het eerste stuk van onze nieuwe voorzitter, Jeroen Dijkstra, namens het bestuur verderop in deze Wiekslag. Ook nieuw is het logo van De Molen. Hier wordt eveneens in deze Wiekslag bij stilgestaan. Maar nieuw zou geen nieuw zijn zonder ‘oud en vertrouwd’ als vertrekpunt. Ik wil daarom namens de redactie van de Wiekslag Franke heel hartelijk bedanken voor alle energie en dynamiek waarmee hij ons clubblad altijd gestalte heeft gegeven. Dankzij zijn inspanningen bleven wij als leden van De Molen altijd goed geïnformeerd. Franke, ik wens je veel geluk toe en ik hoop dat je Noorse droom spoedig werkelijkheid mag worden. Enne, we horen graag nog eens van je. Yvonne Kuipers, ingeleid door Franke Visser

Kopij inleveren vóór 14 mei 2010, in de groene bus in de hal van T.V. De Molen of per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

VAN HET BESTUUR

Jeroen Dijkstra

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mij even voor te stellen. Mijn naam is Jeroen Dijkstra en mij is de eer te beurt gevallen om Siebren Bonsma op te volgen als voorzitter van onze mooie club. Ik woon al jarenlang samen met Jantien de Boer en we hebben twee jongens (Meije van 13 en Jelle van 10). We wonen in een oud huis in de Transvaalwijk. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam geweest in de financiële sector, waarvan 15 jaar in verschillende directiefuncties bij ING Bank en Rabobank. Daarnaast ben ik actief in een aantal andere besturen, waaronder de stichting Jeugd Dans Opleiding Fryslân en de Stichting Tuinbouwontwikkeling Friesland. Naast mijn werk heb ik de afgelopen jaren een MBAstudie gedaan aan de Nyenrode Business Universiteit. Het afgelopen jaar heb ik gelukkig mijn bul mogen ophalen, waardoor ik nu weer meer tijd heb voor andere zaken. Ik ben een tennisliefhebber en in mijn hoofd ben ik nog goed in tennis ook. Nu de resultaten nog. Ik ben niet nieuw in het bestuur. Het afgelopen jaar was ik al penningmeester en heb ik de vereniging goed leren kennen. Wat ik heel leuk vind aan onze vereniging is de ongedwongen sfeer, het enthousiasme van onze leden en de inzet van onze (vele) vrijwilligers. Al met al vind ik De Molen een bijzondere club met een heel eigen cultuur, maar ook een grote diversiteit aan mensen.

De winterperiode is voor het bestuur een periode van bezinning. Terugkijken op het oude jaar en plannen maken voor het nieuwe jaar. Om met het eerste te beginnen: wij kunnen als vereniging met tevredenheid terugkijken op 2009. Het aantal leden is weer licht gestegen en mede als gevolg van die stijging hebben we het jaar met een bescheiden winst kunnen afsluiten, waardoor onze vermogenspositie is versterkt tot ruim 15.000,-. Dit lijkt best veel, maar we blijven natuurlijk relatief kwetsbaar. Naast het financiële succes kunnen we terugkijken op een jaar met talloze geslaagde activiteiten. Veel enthousiaste leden hebben zich weer ingezet voor onze club, waarvoor uiteraard onze dank. Terugkijken is goed, maar we moeten vooral vooruitkijken want er staat dit jaar weer een hoop te gebeuren. Zoals jullie hebben kunnen zien is het fitnesscentrum inmiddels in gebruik genomen en hebben we nu flink last van het gebrek aan goede parkeerplaatsen. We gaan ervan uit dat dit euvel voor het seizoen is verholpen. Belangrijker is dat er op dit moment onduidelijkheid is over de consequenties voor onze vereniging (op korte en lange termijn) van de afspraken tussen het Tenniscentrum (onze huurbaas) en de Healthclub. Dit punt heeft de volledige aandacht van het bestuur. Uiteraard houden we jullie van eventuele ontwikkelingen op de hoogte via de Wiekslag, onze website of de nieuwsbrief. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het komend seizoen alle geplande activiteiten (en dat zijn er nogal wat) gewoon doorgang vinden.

druk bezocht. Het was een enerverende avond met een hele volle agenda (later in de Wiekslag een kort verslag van de vergadering). Twee zaken wil ik er hier toch even uitlichten. Allereerst hebben we na bijna 20 jaar afscheid genomen van Siebren Bonsma als voorzitter. Op basis van zijn enorme betekenis voor De Molen heeft het bestuur besloten dat hij Lid van Verdienste wordt. Hiermee treedt hij toe tot een zeer select clubje en dat verdient Siebren zonder meer. Nogmaals tige tank. Daarnaast hebben we in de vergadering de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuw meerjarenplan voor de periode 2010 – 2013. In groepjes zijn verschillende thema’s besproken en dit heeft het bestuur veel input opgeleverd. Wij zijn van plan dit voorjaar een extra Algemene Ledenvergadering uit te schrijven om het nieuwe meerjarenplan te presenteren. Daarnaast zullen we dan ook de resultaten van het recent gehouden ledenonderzoek laten zien. Er is kortom weer genoeg te doen. Tot slot wil ik alle nieuwe leden van harte welkom heten op bij onze gezellige club. We hopen dat jullie je snel thuis voelen en ook deelnemen aan de verschillende activiteiten. Mocht je ergens tegenaan lopen, meld dit dan vooral aan ons. Rest mij om namens het bestuur alle leden weer een sportief en gezellig tennisseizoen toe te wensen. Jeroen Dijkstra, voorzitter

De Algemene Ledenvergadering van 25 januari jl. was relatief

5


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

EEN ANDERE WIEKSLAG

Tijd voor verandering! Zoals u ziet ligt er een andere Wiekslag op de mat. De PR-commissie vond dat het tijd werd voor verandering. De omslag van de Wiekslag en het logo van TV de Molen zijn aangepast, meer van deze tijd en actueel. Het logo dat TV de Molen al sinds jaar en dag gebruikte, was verouderd.

Tegenwoordig spelen we niet meer met houten rackets en ook de oude molen die vroeger aan de weg stond is er niet meer…… Eric Heitmeijer is gevraagd

om eens een paar ideeën op papier te zetten. Naar aanleiding van die uitkomsten heeft de PR-commissie een selectie gemaakt. Deze selectie is gepresenteerd op de Algemene Leden Vergadering, waar de aanwezige leden door een punaise te prikken op het favoriete logo een voorkeursstem konden uitbrengen. De uitkomst was duidelijk; het logo dat het meest op het oude logo lijkt heeft ‘gewonnen’. Na enige aanpassing heeft ook het bestuur ingestemd met dit nieuwe logo. Het logo dat TV de Molen vanaf nu gaat gebruiken is een modernere versie van het oude, nog wel met een molen en een racket, maar met kleur en meer dynamiek. Ook is de omslag anders dan voorheen. Er is gekozen om op iedere voorkant een actuele foto te plaatsen. Verder staat er ook een jaargang en nummer op de omslag, zodat het direct duidelijk is welke Wiekslag je in de handen hebt. Wie tijdens het seizoen een leuke tennisfoto maakt, kan deze mailen naar wiekslag@tvdemolen.nl en misschien staat die foto op de volgende uitgave van de Wiekslag! PR-commissie

6


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

VERSLAG LEDENVERGADERING

Kort verslag met besluiten van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 januari 2010 Op maandag 25 januari is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Tennisvereniging De Molen gehouden in Fryzo Sport Fryslan te Leeuwarden. Op deze ledenvergadering is teruggeblikt op het jaar 2009 en vooruit gekeken naar de plannen en activiteiten voor het komende jaar. Een kort verslag van deze vergadering vindt u hieronder. De ALV is voor onze begrippen dit jaar goed bezocht met een opkomst van ruim 40 personen en was een vergadering met een zeer volle agenda. Na een korte inleiding van de voorzitter, Siebren Bonsma, zijn de notulen van de ALV d.d. 26 januari 2009 ongewijzigd vastgesteld. Tevens zijn het jaarverslag 2009, de jaarrekening 2009 met het financiële verslag 2009 en het verslag van de financiële commissie vastgesteld en hebben de leden decharge aan het bestuur verleend. Bij het agendapunt ‘bestuursverkiezing’ is afscheid genomen van een tweetal bestuurleden, te weten: Siebren Bonsma en Peter Blume. Siebren is bijna 20 jaar lang (!) voorzitter geweest van onze tennisvereniging en op basis van zijn inzet heeft het bestuur besloten dat hij Lid van Verdienste wordt. Peter Blume heeft zich 6 jaar lang ingezet als bestuurslid van de tennisvereniging. Siebren en Peter, bij deze nogmaals bedankt voor jullie deskundigheid en inzet van de afgelopen jaren! Siebren heeft ter vergadering het voorzittersstokje overgedragen aan Jeroen Dijkstra (zie artikel ‘Van het bestuur’ in deze Wiekslag). De ALV heeft tevens ingestemd met de toetreding van Peter Bruin en Paul Plantinga tot het bestuur. Peter is als penningmeester en Paul als algemeen lid met de nadruk op sponsoring toegetreden. Voor de pauze zijn de bestuursvoorstellen (zie kader), de begroting 2010 en de concept-activiteiten-kalender doorgenomen en akkoord bevonden door de vergadering. Contributie 2010 Evenals vorig jaar vindt het bestuur het niet verantwoord om de contributie te verhogen. De contributie voor 2010 is als volgt: - senioren 18 t/m 64 jaar € 160.- 17 jarigen, studenten, dagleden en 65+ € 130.- junioren t/m 8 jaar € 150.- ( inclusief 16 weken les) - junioren 9 t/m 16 jaar € 103.- junioren 1e jaars lid ( incl. 16 lessen) € 150.- rolstoelers € 85.- * * Door verhoging van de lestarieven is het combi-lidmaatschap wel verhoogd. Lestarieven In overleg met de VOF zijn de tarieven voor de lessen iets verhoogd. - junioren € 78.- senioren € 106.- maak kennis met tennis € 30.- 5 lessen in maart / april. - 10 lessen overdag € 75.- ( ook voor leden). Competitiebijdragen De competitiebijdrage wordt bij de senioren met € 10,- verhoogd en komt uit op € 120,- per team. Voor junioren (afhankelijk van de competitie) is dit per team € 90.Voor junioren teams worden consumptiebonnen beschikbaar gesteld. Na een korte pauze zijn de evaluaties over het meerjarenbeleidsplan 2007-2010 en het jaarplan 2009 ter vergadering door het bestuur toegelicht. Vervolgens zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuw meerjarenplan voor de periode 2010 – 2013. In groepjes onder begeleiding van een bestuurslid is een vijftal thema’s besproken, te weten: recreatief of prestatief, sponsoring, communicatie, binden en boeien van leden en vrijwilligersbeleid. Dit heeft het bestuur veel input opgeleverd voor het opzetten van het nieuwe meerjarenplan. De bedoeling is om in dit voorjaar een extra ALV uit te schrijven om het nieuwe meerjarenplan te bespreken. In deze ALV zullen ook de resultaten van het recent gehouden ledenonderzoek worden besproken. Rond 22:40 uur bedankt de nieuwe voorzitter de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en medewerking en nodigt hen uit voor een drankje in het tenniscentrum. Nina Ekas Secretaris TV de Molen De stukken t.b.v. de ALV van 25 januari 2010 zijn nog te vinden op de website; www.tvdemolen.nl

7


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDPAGINA

DIEPENMAAT TOERNOOI

Wij hebben ook mee gedaan met het diepenmaat toernooitje, net als alle anderen. Het waren ongeveer 50. Aan het begin kregen we een plasticzak met een blik ballen erin en nog een koek en een bonnetje voor een ijsje. Er werden leuke wedstrijden gespeeld. Toen was de prijsuitreiking. Bij de meisjes waren er 3 met 24 games voor de wisselbeker: Heleen, Dominiek en Sacha. Toen keken ze naar de tegengames en toen had Sacha toch gewonnen. De andere grote wisselbeker van de jongens won Hidde Sander met 29 games. Geschreven door: Sara en Sacha.

Het Diepenmaat toernooi 2009. Het was lekker weer om te tennissen en er was gelukkig niet al te veel wind. Ik had ook erg veel zin in het toernooi.

We speelden in poultjes van vier. Wie de meeste games had

gescoord kreeg de wisselbeker. Ik moest dus ook tegen 4 kinderen. Ik had van alle 4 de kinderen gewonnen. Na afloop van de wedstrijden waren alle kinderen druk aan het tellen, en ik dacht hoeveel games heb ik eigenlijk? Bij de prijsuitreiking was de wissel beker aan de beurt en tot mijn verbazing werd ik naar voren geroepen. Ik kreeg een hele grote beker die in 1987 voor het eerst werd gewonnen. Het was een heel leuk toernooi. Volgend jaar ga ik er weer voor. Groetjes Hidde Sander.

8


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDPAGINA

OLIEBOLLEN TOERNOOI

Op donderdag 24 december, de dag voor Kerst, is het oliebollentoernooi voor de jeugd gehouden. Met 58 deelnemers was er een leuk deelnemersveld. Om 8.30 uur waren de eerstespelers present, zodat er om 9 uur gestart kon worden met spelen. Het was koud in de hal, dus het was lekker om in beweging te zijn. We startten met 4 minibanen en 3 driekwart velden. Na een uur spelen was het tijd voor drinken en een warme oliebol. Voor de tellers was dat een mooi moment om even op te warmen! De mini’s en driekwarters speelden tussen 9 en 11 uur. De grootvelders waren in twee groepen verdeeld die van 11 tot 15.00 uur respectievelijk van 12 tot 16.00 uur speelden. Iedereen speelde 4 wedstrijden in steeds wisselende koppels. Ondanks het feit dat het een gezelligheidstoernooi was, werd er flink gestreden om de eer. Bij de prijsuitreiking konden

alle deelnemers een presentje uitzoeken. Dat varieerde van een leuke potlodenset, notitieblokjes, rekenmachine-clips, zweetbandjes met demper, tot tennissleutelhangers en stopwatches. De oliebollen smaakten prima, met dank aan de Huizumer Gebakkraam te Camminghaburen! Alle 200 oliebollen gingen dan ook schoon op! Om 16.30 uur ging ook de laatste groep moe maar voldaan naar huis. Met dank aan iedereen die heeft geholpen, want zonder jullie was het allemaal niet gelukt! De Jeugdcommissie.

9


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDPAGINA

JONG EN OUD TOERNOOI

Op zondag deed ik mee aan het jong- en oud tournooi. Na het aanmelden kreeg ik meteen al een zakje snoep. Ik stond samen met mijn vader op de tennisbaan. We moesten tegen Louis en zijn moeder, Kaylee en haar vader en Mathijs en zijn moeder. Het ging erg goed en we hadden veel plezier. Ik heb alle wedstrijdjes gewonnen. Na afloop mocht ik samen met mijn vader een prijs uitzoeken. Ik vond het een hele leuke dag.

Groetjes Lisanne Mink.

10


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDPAGINA

MINI EN MIDI TOERNOOI

Minicompetitie Op de zondagen 18 en 25 april, 16 en 30 mei 2010, doen de volgende teams mee in de competitie op een miniveld: Team 1 Esmée Knol Lois Posthuma Rolien Timmerman

Team 2 Julia Baarle Ronan Posthuma Ilse van Regenmortel

Midicompetitie Op de zondagen 18 en 25 april, 16 en 30 mei 2010, doen de volgende teams mee in de competitie op een midiveld (3/4): Team 1 Kaylee van Houten Djuanna Kandiah Sterre Ozinga Team 2 Louis Feenstra Dejan Stuve

Team 3 Senna Apeldoorn Matthijs Jordense Team 4 Rosa Slingerland Moniek Soepboer Janna Swart

Contactpersoon: Ingrid de Jong-Gielstra tel. 0515 521807 e-mailadres: rinzeingrid@hotmail.com

11


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

12


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

JEUGDPAGINA

JEUGD COMPETITIETEAMS

(indeling onder voorbehoud) Zondag Jongens Zondag Jongens 1 Zondag 3e klasse Floris Ozinga Gideon Oudshoorn Melvin v.d. Werf Skelte de Vries Pim Faber Reserve: Feike Jan Nauta Zondag Jongens 2 Zondag 3e klasse Kai Bokma Julian Apeldoorn Pieter Dirk Gerritsen Rik Bosma Frank v.d. Zee (nog geen lid) Zondag meisjes Zondag Meisjes 1 Zondag 2e klasse Mayon Jousma Inge Hoekstra Amber v.d. Meulen Daphne Nieuwland Elise Ozinga Zondag gemengd Zondag gemengd 1 Zondag 2e klasse Lisa Kloostra Dominiek Bokma Mirte van Maanen Lars de Leeuw Kars v.d. Velde Yvo Hubers

Laura Postma Esther Blaauw Woensdagmiddag Gemengd 1 Linde de Leeuw Bart-Jan ten Berge Woensdagmiddag Meisjes 2 David Kuipers Jomy Prins Soshanna Blaauw Marrit Timmerman Sara Ydema Lisanne Soepboer Sacha Leyder Havenstroom Heike Smedes Woensdagmiddag Gemengd 2 Anne Marije Bakker Kimberly Tiemersma Vrijdagmiddag Monica Avik Jasper Jeelof Mats Boonstra Vrijdagmiddag meisjes 1 Nafessa Yachou Melissa Zeijlemaker Maaike Posthumus Woensdagmiddag Gemengd 3 Lisanne Mink Vrijdagmiddag meisjes 2 Fleur Adema Melissa Leyder Havenstroom Daniëlle Scheepens Iris Kuiper David Hemkes Sharon v.d. Wal Lars Steenbeek Vrijdagmiddag meisjes 3 Woensdagmiddag Jongens 1 Marijn Peters Sander Robben Isabela Veenstra Aron van Remmerden Lisa Jong Bas van Hecke Marnik Amoraal Vrijdagmiddag meisjes 4 Leon Faber Mabel Sypersma Lisanne Steringa Woensdagmiddag Jongens 2 Mirthe van Hecke Wietse Voordes Dylan Pirovano Vrijdagmiddag jongens 1 Johan Kamperman Richard Kuipers Adrien Antuna Stef van Houten Toni Feenstra Woensdagmiddag Meisjes 1 Marrit Hofman Woensdagmiddag

Zondag gemengd 2 Zondag 2e klasse Heleen Post Hilde Anna ten Berge Hidde Ydema Klais Blaauw Justhin van Apeldoorn

13


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

OPEN DAGEN

Open dagen op 20 en 27 maart 2010 Ieder jaar organiseert de tennisvereniging open dagen om geïnteresseerden kennis te laten maken met tennis. Zo ook dit jaar op zaterdag 20 en 27 maart van 13.00 tot 15.00 uur. De open dagen zijn voor geïnteresseerden een geschikte manier om een kijkje te nemen op tennisvereniging De Molen, zelf een balletje te slaan of om direct in te schrijven voor de lessen of lidmaatschap. Tijdens de open dagen wordt er zoveel mogelijk informatie gegeven over het lidmaatschap, het volgen van tennislessen en het competitie- en recreatietennis op tennisvereniging De Molen. Het ledenaantal van ten-

nisvereniging De Molen neemt af, dit is bij vrijwel alle tennisverenigingen in Friesland ook het geval. Hierdoor vragen wij onze leden om kennissen, familie, vrienden of andere geïnteresseerden mee te nemen of aan te moedigen om de open dagen te bezoeken. Het aantrekken van nieuwe leden houdt de vereniging financieel gezond, brengt nieuwe gezichten tijdens een toernooi en biedt weer eens andere tegenstand. Tot op de open dagen! PR – commissie Dolinda Toepoel, Rob Koning en Marlies Wachter

OPEN DAGEN Zaterdag 20 maart 13.00-15.00 uur

Zaterdag 27 maart

en

13.00-15.00 uur

van Tennisvereniging ’De Molen’ Tijdens de Open Dagen: • krijgt u informatie over de vereniging en de tennissport • inschrijven tennislessen • informatie over recreatie- en competitietennis • is er gelegenheid om binnen of buiten een balletje te slaan, zelf sportschoenen meenemen (geen zwarte zool), materiaal is aanwezig Tennis is voor alle leeftijden en... u kunt spelen wanneer het u past!

Kalverdijkje 76b Leeuwarden Telefoon: (058) 266 69 66

e-mail publiciteit@tvdemolen.nl www.tvdemolen.nl 14


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

MASTERTITEL Drie leden TV De Molen strijden voor de titel: Master Van 4 tot 10 januari 2010 werd in Hoogeveen de Indoor Regio Masters gespeeld. Bij dit toernooi wordt per leeftijdscategorie gestreden voor de titel beste tennisspeler uit Friesland, Groningen en

Drenthe. Er wordt gespeeld in de leeftijdscategorie 35+ tot en met 75+. Om met de Masters mee te mogen spelen worden de beste 10 spelers per provincie uit ĂŠĂŠn leeftijdscategorie benaderd. De concurrentie is dus erg sterk!

9RRUDDQNRQGLJLQJ

2SHQ0ROHQWRHUQRRL MXQLWPMXOL :HJHQVJURRWVXFFHVRUJDQLVHHUW WHQQLVYHUHQLJLQJ'H0ROHQRRNGLWMDDU ZHHUKHW2SHQ0ROHQ7RHUQRRL9RULJ MDDUKHEEHQWHQQLVVHUVGHHO JHQRPHQ:HKRSHQGLWMDDUQRJPHHU VSHOHUVWHYHUZHONRPHQ 9RRUGHHPDDORSULMYLQGWGLWWRHUQRRL SODDWVLQZHHNYDQMXQLWPMXOL  1LHXZ1XNDQRRNLQJHVFKUHYHQ ZRUGHQLQGHFDWHJRULHsQHQ DOOH OHHIWLMGHQ (Q]RDOVYRRUJDDQGHMDUHQ QDWXXUOLMNRRNQRJVWHHGVLQGH FDWHJRULHsQWP DOOHHQHQ   ,QVFKULMYLQJNDQELQQHQNRUWYLDZZZ WRHUQRRLQO 1RWHHUZHHNDOYDVWLQMHDJHQGD *UDDJ]LHQZHMHRSKHW2SHQ0ROHQ 7RHUQRRL

Van tennisvereniging De Molen hebben ook enkele spelers en speelsters een uitnodiging mogen ontvangen. Drie heren hebben zich daadwerkelijk ook aangemeld voor de Indoor Regio Masters te Hoogeveen. Dit waren Siebren Bonsma in de categorie 60+ en Wieger Scheweer en Alwin Huizinga in de categorie 35+. Siebren Bonsma won zijn eerste partij met 6-3, 6-3. Helaas verloor hij daarna zijn tweede met 1-6 5-7. Toch heeft Siebren zijn tweede tegenstander het moeilijk genoeg gemaakt om de lange broek uit te trekken, de organisatie meldde namelijk dat zijn hij dit eigenlijk nooit doet. Wieger Scheweer verloor zijn eerste partij in een spannende driesetter met 4-6, 6-3 en 3-6. Daarna is Wieger niet meer actie geweest in Hoogeveen. Alwin Huizinga startte het toernooi met een driesetter, die hij won met 6-2, 3-6 en 7-4 (derde set tiebreak). De tweede poulewedstrijd won Alwin gemakkelijk met 6-2, 6-1. Volgens het meegekomen publiek speelde hij bijna foutloos. Daarna volgde op zondag de finale. Ook deze finalepartij verliep goed voor Alwin. Hij won de finalepartij in de 35+ met 62, 6-3. L.L.

15


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost €13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau.

Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

16


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

ZEGENREEKS ALWIN Zegereeks Alwin Huizinga verlengd in 2010!

Foto: Alwin Huizinga

Alwin Huizinga heeft een succesvol tennisjaar achter de rug. Zo startte hij in maart 2009 met winst in de gemend dubbel in het Jouster Open Wintertoernooi. De week erna won hij de herendubbel bij de Harlinger Indoorkampioenschappen. In de regiocompetitie Noordoost werd het 1ste gemengd zaterdagteam van de Molen voor de tweede opeenvolgende keer kampioen. Het team, bestaande uit Marjolein en Marlies Wachter, Nico Zijlstra en Alwin Huizinga, zullen in het voorjaar van 2010 gaan strijden in de Hoofdklasse.

Bij deze toernooien heeft hij vele malen een prijs gewonnen. De vele hoogtepunten uit 2009 waren:

Na de competitie heeft Alwin niet stil gezeten. Hij heeft de daarop volgende 12 toernooien gespeeld in de zomer van 2009.

3e herenenkel 5 Friese Kampioenschappen 2009 1e herenenkel 5 Midzomertoernooi 2009

1e herenenkel 5 Senior Open Molentoernooi 2009 3e herenenkel 5 Tobbedans Tennistoernooi 2009 1e herenenkel 5 Feanstertoernooi 2009 1e herenenkel 5 Speak Open 2009 1e herenenkel 5 Stienser Open 2009 1e gemengd dubbel 4 met Erica Bloembergen Stienser Open 2009 e 1 herenenkel 5 Sneekweek toernooi 2009 e 1 herenenkel 35+ Sneekweek toernooi 2009 e 2 herenenkel 4 Gorredijkster Open 2009 e 1 herenenkel 4 Open BKBtoernooi 2009 e 1 herendubbel 3 met Niels Dijkstra Club Kampioenschappen 2009 tv de Molen e 2 gemengd dubbel 3 met Marjolein Wachter Club Kampioenschappen 2009 tv de Molen e 1 herenenkel 5 Club Kampioenschappen 2009 tv de Molen Ook in 2010 heeft Alwin zijn zegereeks verlengd. Hij startte het jaar met winst op de Indoor Regio Masters te Hoogeveen. In de leeftijdscategorie 35 + bleek hij de sterkste speler te zijn uit Friesland, Groningen en Drenthe. De gehele winter heeft Alwin o.a. doorgespeeld in de wintercompetitie op `t Nylan en in Vrouwbuurt. Er staat voor maart 2010 alweer een toernooi op de agenda. Daarna een welverdiende vakantie om in topvorm terug te keren voor de Hoofdklasse van de Noordoost regiocompetitie. L.L.

17


Familiewoning te huur in Frankrijk

snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

SPORTPRIJZEN Rustig gelegen in de Bourgonje. Ook geschikt voor grotere gezinnen. Info: Jaap en Marion de Graaf. Telefoon: (058) 267 46 59 www.lemoulindefulvy.nl

Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

Winnaars 2009 van links naar rechts: Peter Toen, Jeroen Robben, Alice van der Ham, Alwin Huizinga en Shirley Munster

ARTHUR HAGENBEEK TOERNOOI

14 november 2009 werd voor de 7de keer het Arthur Hagenbeek Toernooi georganiseerd. Dit gezelligheidstoernooi is ter nagedachtenis aan Arthur, die vele jaren (ere)lid is geweest van tennisvereniging De Molen en bij velen een warm plekje in het hart heeft. Het toernooi wordt ieder jaar georganiseerd in een weekend rond zijn verjaardag en sterfdag, 10 november. De familie van Arthur was ook dit toernooi weer aanwezig. Voor de familie is het bestaan van het Arthur Hagenbeek Toernooi een mooie gelegenheid om stil te staan bij het verlies van hun broer. Dit jaar stond de avond in het teken van de favoriete proftennissers van Arthur: Steffi Graff, Ana Kournikova, Kim Clijsters, Martina Navratilova, Lleyton Hewitt en Pete Sampras. Het aantal deelnemers was

afgelopen jaar minder dan voorgaande jaren. Dit hield in dat er maar 6 poules tegen elkaar streden om de wisselbeker. Een bijkomend voordeel was dat baan 4 leeg lag en de deelnemers daar zelf een balletje konden slaan. De avond werd geopend door Marjolein, zij heeft de spelregels uitgelegd en de sponsors bedankt. Iedereen kreeg bij betaling alvast een flesje Beerenburg gedoneerd door Paul Plantinga van Plantinga Advies Groep. Het winnende team was “Kim Clijsters” . Hierin speelden mee: Alwin Huizinga, Alice van der Ham, Peter Toen en Jeroen Robben. De namen staan inmiddels in de wisselbeker gegraveerd en staat bij een van de winnaars thuis te pronken.

de evenementenagenda van De Molen en de website in de gaten, er zal ook weer een mail gestuurd worden om mensen op dit altijd weer gezellig toernooi te attenderen. Al vele jaren zijn de zussen van Arthur aanwezig op de avond van het toernooi. Dames bedankt voor jullie komst. Verder wil de organisatie de sponsors nog bedanken, omdat dankzij hen alle deelnemers met een presentje naar huis konden gaan. De sponsors van 2009 waren: Plantinga Advies Groep, Muta Sport en P. de Vries Installatietechnieken. En natuurlijk niet te vergeten: alle deelnemers bedankt voor jullie komst, sportieve en gezellige inzet! Erik ook bedankt voor de muzikale ondersteuning van de avond. Wij hopen dat iedereen een gezellige avond heeft gehad. Tot volgend jaar! Alwin Huizinga, Marjolein en Marlies Wachter

In 2010 wordt in november weer een Arthur Hagenbeek Toernooi georganiseerd. Houd

19


Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

DATEKO competitief, is de Dateko nog steeds een competitie in volle bloei; vorig jaar werd het 25ste jubileumjaar feestelijk afgesloten.

Oukje Meijer

Beste tennissters van De Molen, Vanaf 2 april aanstaande starten we weer met de alweer 26ste editie van de Dateko-competitie. Na 26 jaar, waarvan 25 jaar

Ook al hebben vele speelsters inmiddels meegedaan, de doelstelling van de Dateko is door de jaren heen onveranderd gebleven: in een leuke en gezellige competitie stevig de strijd met elkaar aangaan! Een doelstelling overigens die door onze deelneemsters moeiteloos wordt gehaald… Werd er voorheen in drie poules gestreden, de laatste jaren worden helaas nog maar twee poules gevormd. Dit houdt uiteraard in dat er nog steeds plaats is voor

nieuwe damesteams. Men kan zich gezamenlijk opgeven, als team; heb je echter geen partner dan proberen wij een geschikte partner voor je te vinden. De speeldata voor de Dateko in 2010 zijn: 2, 9, 16 en 23 april, 7, 14 en 28 mei; de traditionele slotdag, de Datekodag, valt op 4 juni. Gaarne opgave via onderstaand inschrijfformulier. Dit invullen en vóór vrijdag 26 maart 2010 inleveren in de groene bus van De Molen. Tot ziens bij de Dateko! Oukje Meijer

INSCHRIJFFORMULIER DATEKO 2010

IK GEEF MIJ OP ALS DEELNEEMSTER: Voor-en achternaam:........................................................... Telefoonnummer: privé .......................... evt.overdag ........................... E-mailadres: ......................................................................................

Adres:........................................................................................................................................................... Speelsterkte dubbel: ......................................................... Naam Partner: ........................................................................................................................................... Handtekening: .................................................................. DE SLUITINGSDATUM OPGAVE DATEKO 2010 IS VRIJDAG 26 MAART 2010!!!

21


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

HETEKO

HETEKO 2010 DE TENNISCOMPETITIE VOOR MANNELIJKE SENIORLEDEN VAN DE VERENIGING Wat is de Heteko? Heteko is een afkorting van Heren Tennis Kompetitie. Een tenniscompetitie die vooral bedoeld voor de leden die op een woensdagavond, zaterdag of zondag niet kunnen of niet willen deelnemen aan een districtscompetitie maar toch wel echte wedstrijden willen spelen . Maar ook een competitie bedoeld voor de beginners die op hun niveau het geleerde op de tennislessen in de wedstrijdpraktijk kunnen brengen. Hoe wordt er gespeeld en ingedeeld? Er wordt uitsluitend dubbel gespeeld, met vaste teams bestaande uit twee seniorheren in de speelsterkte 7, 8 of 9. De deelnemende teams worden, afhankelijk van het aantal deelnemende teams, ingedeeld in één of twee poules. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat ieder team 7 wedstrijden in de competitie speelt. Er wordt zoveel mogelijk op speelsterkte ingedeeld, waar de deelname het toelaat zal in twee klassen worden ingedeeld. Het afgelopen seizoen waren in de Heteko 12 teams actief, ingedeeld in twee poules, van 6 teams. Na de poulefase werden playoffs gespeeld. Wanneer wordt er gespeeld? Er wordt altijd gespeeld op donderdagen in de namiddag

22

in principe van 18.00 tot 19.00 uur. Dit tijdstip kan vervroegd worden op donderdagen als er een districtscompetitie voor de 35+ers moet worden gespeeld op banen van het T.V. “De Molen”.

De inschrijfkosten bedragen 6.00 euro per persoon. Deze gelden worden gebruikt om competitiekosten te dekken, zoals de kosten voor de aankoop van ballen, ludieke prijsjes voor de poule winnaars e.d.

1e speeldag = donderdag 8 april 2e speeldag = donderdag 18 april 3e speeldag = donderdag 22 april 4e speeldag = donderdag 29 april 5e speeldag = donderdag 6 mei 6e speeldag = donderdag 20 mei 7e speeldag = donderdag 27 juni Reservedag 3 juni

Wil je deelnemen zorg dan dat het in dit clubblad afgedrukte inschrijfformulier uiterlijk op woensdag 31 maart in de groene bus in de hal van het clubhuis ligt. De spel- en speelregels en het speelschema van alle “speel”-donderdagen hangen uiterlijk maandag 9 april op het prikbord in de hal van het tenniscentrum. Het aantal deelnemende teams in een poule is dus gelimiteerd, elke poule kan maximaal bestaan uit 8 teams. Schrijf dus tijdig in !!!!

Hoe schrijft men in? Inschrijving per team is het meest wenselijk, maar ook enkele inschrijving (dus zonder partner) is mogelijk. De competitieleiding draagt in dat geval voor een passende indeling met een andere (enkele) inschrijver.

Competitieleider HETEKO


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

HETEKO INSCHRIJFFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE

HETEKO 2010

JA…!! IK WIL OOK DEELNEMEN AAN DE HETEKO 2010

NAAM (VOOR- EN ACHTERNAAM) :……………………………………………………………………. ADRES

:…………………………………………………………………….

TELEFOONNUMMER EMAILADRES

:……………………...(=PRIVE) ……………………(=WERK) :..............................................................................................

SPEELSTERKTE DUBBEL

:………………………(ZIE CIJFER OP UW PASJE)

AANTAL JAREN TENNISERVARING :………………

NAAM PARTNER :…………………………………………………………………….. (UW PARTNER DIENT OOK EEN INSCHRIJFFORMULIER IN TE LEVEREN!!!) Losse opgave is mogelijk, de competitieleiding wijst dan een partner toe. de inlevering van dit formulier verplicht mij tot de betaling van het inschrijfgeld van Euro 6.00 en ik draag zorg dat dit formulier uiterlijk woensdag 31 maart in de groene bus in de hal van het tenniscentrum ligt. HANDTEKENING :

23


PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag

Vacature nummer: 2 Functie: Sponsor/ adverteerder Wiekslag Vereniging: TV. De Molen Plaats: Leeuwarden Vast - tijdelijk: Flexibel (minimaal 1 jaar) Geplaatst: maart 2010

SPONSOR “Wiekslag” De functie Als Sponsor/adverteerder “Wiekslag” van TV de Molen levert u een gewaardeerde bijdrage aan de invulling van het clubblad. Zonder adverteerders is het voor de vereniging niet mogelijk het clubblad uit te brengen. Gevraagd • U hebt affiniteit met de tennissport en met TV de Molen in het bijzonder. • U hebt bent bereid (jaarlijks) minimaal 100 te investeren in het clubblad. Beloning De beloning die u als Sponsor/ adverteerder “Wiekslag” zult ontvangen, bestaat naast waardering van de vereniging en haar leden, concreet uit; • Uw advertentie zal in elke editie van de Wiekslag verschijnen (formaat afhankelijk van bijdrage) • Het wijzigen van uw advertentie, gedurende het kalenderjaar, behoort tot de mogelijkheden. Informatie informatie wordt graag verstrekt door Paul Plantinga of Nienke Speelman Paul Plantinga: 058-8445444 Nienke Speelman: 06-30575162, nsspeelman@hotmail.com

Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

WINDMILL CUP CARL GANTOIS 2010 20e editie Dit jaar wordt al weer voor de 20e keer (!!!) de Windmill Cup in Leeuwarden op het Tenniscentrum “De Molen” georganiseerd. Om een aantal redenen wordt dit een memorabel toernooi. Uiteraard in de eerste plaats omdat het hier een jubileum betreft en dat betekent vanzelfsprekend een feestelijk tintje. Daarnaast wordt dit helaas het laatste toernooi waarbij gastouders een prominente rol vervullen. De Internationale Tennis Federatie (ITF) heeft namelijk recentelijk besloten dat deelnemers

aan grote internationale toernooien, zoals het onze, niet meer mogen worden ondergebracht bij gastgezinnen. Het gaat mij te ver om hier in detail te treden, maar het is voor ons wel een vervelende (en onherroepelijk) beslissing. Gelukkig zijn wij er, in samenwerking met de KNLTB, in geslaagd om voor dit jubileumtoernooi nog één keer dispensatie te krijgen, zodat wij de mogelijk-heid hebben om deze voor ons uitermate belangrijke groep mensen in het zonnetje te zetten. Als gevolg van nieuwe regelgeving bij Tennis Europe zullen er dit jaar ook weer kwalificatie-wedstrijden worden gespeeld en wel op

COMPETITIE TRAINING De competitieteams kunnen zich per team opgeven (óók junioren) voor tien weken training. Bestaat je team uit meer of

minder dan 4 personen, overleg dit dan met de trainers. De trainingen worden in principe op donderdagavond gegeven,

zaterdag 10 en zondag 11 juli. Maandag 12 juli begint het hoofdtoernooi met ‘s avonds de officiële opening. De rest van het programma staat nog niet helemaal vast, maar er komt zeker een “clinic” op woensdag 14 juli en zoals gebruikelijk worden op zondag 18 juli de twee enkelspelfinales gespeeld. Namens de gehele organisatie van de Windmill Cup wil ik tennisvereniging “De Molen” bedanken voor de prettige samenwerking van de afgelopen 20 jaar en wens ik u veel tennisplezier in week 28 van dit jaar bij “The Friendly Tournament “. Stichting Windmill Cup Richard Kempers, voorzitter mocht u een andere avond of overdag willen trainen overleg dit dan vroegtijdig met de trainers. De kosten zijn 75,00 euro per persoon. Opgave voor 12 maart bij één van de trainers, telefonisch of schriftelijk. De start van de trainingen is in de week van 15 maart!

Competitietraining 2010 Hiermee geeft onderstaand team zich op voor competitietraining: Naam: ................................................................. (aanvoerder), tel.nr.: ................................ Naam: ................................................................. Naam: ................................................................. Naam: .................................................................

Dit strookje voor 12 maart bij één van de trainers inleveren of afgeven aan de bar in het clubhuis.

25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

VAN HET TRAINERSFRONT

Zoveel als er bij de Molen competitie gespeeld wordt, zoveel trainingen worden er ook gegeven. Voor veel leden van TV De Molen is het heel normaal om te komen trainen, voor anderen is het niet meer nodig of past het niet binnen het budget.

Links Griet Spits en rechtsIngrid de Jong

Het blijft natuurlijk raar, dat niet zoals bij andere sporten, waar lidmaatschap en training vanzelfsprekend is, je voor de trainingen apart moet betalen. Aan de andere kant geeft het vrijheid en ruimte om zelf te bepalen

dan is het wellicht een optie om te kijken of training een uitkomst kan bieden. Komende zomer kun je weer inschrijven voor de trainingen, wellicht kan je spel, service, Forehand, of anders, wel een opfrisser gebruiken, waardoor het spelletje weer een stuk aantrekkelijker wordt. Je bent nooit te oud om te leren!!!

Age Bokma aan hoeveel activiteiten je wilt deelnemen en hoeveel je daaraan kwijt bent. Dat leden van De Molen graag komen trainen blijkt wel uit de iedere jaar nog toenemende belangstelling voor de lessen. Uiteraard is dit aan de ene kant te danken aan het enthousiasme van onze trainers Ingrid, Griet en Wieger. Aan de andere kant is het plezier, dat we beleven op de baan, ook in grote mate afhankelijk van de tennisresultaten. Trainingen dragen daar in grote mate aan bij. Of dit nu de beginner is of de beste spelers van de club betreft, succesbeleving is vaak de drijfveer. Een ieder beleeft dat op zijn of haar eigen manier. Zodra tennissen minder leuk begint te worden, wat vaak voortkomt uit mindersuccesvol zijn, ieder op zijn eigen niveau,

26

Informatie over de trainingen vind je uiteraard in het clubblad, maar ook Griet, Ingrid, Wieger en Age kunnen je helpen bij het maken van een goede keuze. Namens ons allen wensen wij iedereen een mooi zomerseizoen toe met heel veel tennisplezier. Griet ,Ingrid, Wieger en Age


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

CLUBTRAININGEN EN LESSEN CLUBTRAININGEN EN LESSEN 2010 seizoen 29 maart 2010 tot 4 oktober 2010 De clubtrainingen en lessen worden evenals voorgaande jaren tussen 18.00 en 22.00 uur binnen in de tennishal gegeven. Er zal van 2 banen gebruik gemaakt kunnen worden, nl. op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, gedurende 16 weken. De kosten voor senioren zijn: € 106,00 De kosten voor junioren zijn: € 78,00 (competitietraining op donderdag, zie elders in dit blad). De cursisten kunnen een uur van de baan gebruik maken, 50 minuten les en 10 minuten vrijspelen. De lessen gaan altijd door, met uitzondering van officiële feestdagen!!!!

Het lesserstoernooi wordt door de trainers georganiseerd als onderdeel van de 16 lessen zomertraining. De juniorentrainingen worden op de buitenbanen gegeven. De kosten hiervoor zijn inclusief contributie t/m 8 jaar € 150,00 (incl. 16 weken les). Junioren 1e jaars lid inclusief contributie € 150,00 (incl. 16 weken les). Deze lessen gaan ook altijd door, mocht er niet getennist kunnen worden in verband met het weer dan wordt er theorieles gegeven. Dus altijd komen! Op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven.

(open dagen + inschrijving lessen voor nieuwe leden) 13.00 tot 15.00 uur Dinsdag 16 maart (pasjesafhaaldag + inschrijving lessen alle leden) 19.30 tot 21.30 uur Na genoemde data: informatie te verkrijgen in het clubhuis (tel. 058 2666 966). De start van de lessen c.q. trainingen is in week 14 (29 maart). Bij opgave van de lessen moeten deze meteen worden betaald door middel van een eenmalige machtiging! CLUBTRAININGEN EN LESSEN

Voor inschrijvingen en informatie kunt u op de volgende dagen terecht op het tennispark: Zaterdag 20 en 27 maart

TARIEVEN COMPETITIE Seniorencompetitie: De senioren betalen voor het deelnemen aan de komende competitie een bijdrage van € 120,00 per team. De aanvoerder ontvangt een acceptgiro en deze is verantwoordelijk voor het betalen van de competitiebijdrage. Juniorencompetitie: Voor de jeugd is de bijdrage voor het deelnemen aan de competitie vastgesteld op € 90,00 per team. Afhankelijk van de competitiesoort kan dit bedrag anders zijn. Raadpleeg daarom onze website: www.tvdemolen.nl.

27


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

COMPETITIE SENIOREN

Senioren competitieteams (indeling onder voorbehoud) Zaterdag Heren Zaterdag Heren 1 Zaterdag Hoofdklasse Jasper Meinema Niels Dijkstra Menno Wietsma Kevin Janson Elroy Middendorp Robbert Middendorp Zaterdag Heren 2 Zaterdag 3e klasse Ben van Remmerden Siebren Bonsma Tom Dijkstra Simon Middendorp André Zalmstra Zaterdag Heren 3 Zaterdag 4e klasse Arjen Schuit Alex van Regenmortel Willem Bruining Johan van Bommel Luc de Vries Paul Kelder Niels van Eenenaam Zaterdag Heren 4 Zaterdag 4e klasse Broer Giesing Jacob Bosma Peter Arnold Jellema Maurice Bonnema Jelle Wielsma Zaterdag Heren 5 Zaterdag 5e klasse Terry Kloosterman Rogier Jungen Jurjen Sikkes Sjoerd Olthuis Perry van der Marel Mike van der Horn Zaterdag heren 6 Zaterdag 5e klasse Sijbrand Hamstra Marco Westdijk Johan Akkerman Johan Kikstra Peter Kuiper

28

Zaterdag Heren 7 Zaterdag 5e klasse Johan de Jong Gary Harpert Edward Tjam Ronald Agema Peter Faber Foeke Jan Komans Zaterdag Dames Zaterdag Dames 1 Zaterdag 2e klasse (regio Overijssel) Griet Spits Erica Bloembergen Astrid Cuperus Renata Cuperus Susanna Janson-Cuperus Zaterdag Dames 2 Zaterdag 1e klasse Ingrid Veen Marion Feenstra Mary Douma Petra Dost Nienke Speelman Sjoukje Akkerboom Zaterdag Dames 3 Zaterdag 2e klasse Dicky v.d. Burg José v.d. Burg Judith Akkerman Linda Post Marloes Westdijk Zaterdag dames 4 Zaterdag 2e klasse Thamara Gerrits Dieuwke de Vries Marye de Koning Elisabeth Reitsma Karin Veld Nienke Catrien Zaterdag Dames 5 Zaterdag 3e klasse Corry v.d. Wal Angelique Schutte Hennie Soldaat Catrien Lambert-de Vries

Zaterdag Gemengd Zaterdag Gemengd 1 Zaterdag hoofdklasse Marlies Wachter Marjolein Wachter Alwin Huizinga Nico Zijlstra Zaterdag Gemengd 2 Zaterdag 2e klasse Sicco Verhaag Jolanda Bonsma Marike van der Weij Pien Weidenaar Age Bokma Michiel Wintjes Zaterdag Gemengd 3 Zaterdag 2e klasse Hotze Bouma Otto van der Galiën Peter Blume Reina Adema Saapke Miedema Marike van der Weij Zaterdag Gemengd 4 Zaterdag 3e klasse Trudy Brandsma Yvonne Twisk Guus van Loo André de Vries Marco Pijpker Jolanda Zalmstra Zaterdag Gemengd 5 Zaterdag 5e klasse Ingrid Winterdijk Roelof van Dijk Rinze de Jong Andries Weiland I. Schuitmaker Zaterdag Gemengd 6 Zaterdag 4e klasse Rohan Ketzer Pieter Willem Lousma Linda Dekker Annelies Slagter Jojanneke Braam


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

COMPETITIE SENIOREN VERVOLG

Zaterdag Gemengd 7 Zaterdag 5e klasse Heleen Verdikt Ron van den Houten Natasja van den Houten Jeanette Rispens Roel Hoekstra Marc Nederlof

Zondag Dames Zondag Dames 1 Zondag 4e klasse Yvonne Kuipers Karin Smedema Cristina van Assen Leoni Bouwma Maaike v.d. Tuin

Zondag gemengd 6 Zondag 7e klasse Ngoc Yen Ly Marit Meekema Wyco de Groot Hung Thieu Jan Stellingwerf Marjan Sander

Zaterdag Gemengd 35+ 1 Zaterdag 2e klasse Hans van Aalst Alice Wachter-van der Ham Geer Keunings-van Planten Paul Monfils J.E.M. van Huet

Zondag Dames 2 Zondag 4e klasse Hanneke Swart Dorien Kooistra Femke Jongsma Brenda Otjes Trudy Cruiming

Zaterdag Gemengd 35+ 2 Zaterdag 2e klasse Otto Touwen Gerard v.d. Veer Tettie Offenga Irene v.d. Steen

Zondag Gemengd Zondag gemengd 1 Zondag 3e klasse Jildou van Dijk Kevin Janson Elroy Middendorp Sarah Jellema Youri Bokma

Zondag gemengd 7 Zondag 7e klasse Geratina Houtstra Arnoud Kivit Anke Tuinstra Marco Veenstra Reserve: Tjibbe Hartholt Reserve: Koen Reserve: Ruben

Zaterdag Gemengd 35+ 3 Zaterdag 2e klasse Jannie Bruining-Steen A. Koerts Nanda Holtrop Matthijs de Vries Zondag Heren Zondag Heren 1 Zondag 5e klasse Vincent van Es Anton Spindelaar Jasper Baukema Jochum van Delden Sicco Verhaag Zondag Heren 2 Zondag 7e klasse Jeroen Robben Jeroen Dijkstra Paul Plantinga Rob Koning Alexis Antunis Zondag Heren 3 Zondag 7e klasse L. van Middelaar T. Bosma R. Haar M. Schuurman Jan Durk

Zondag Gemengd 2 Zondag 4e klasse Nina Ekas Robbert Middendorp Sonja Kuipers-Antonisse Wieger Scheweer Zondag Gemengd 3 Zondag 5e klasse Joyce Pijnacker Stefan Hoekstra Tamara Janson Elwin van Keulen Zondag Gemengd 4 Zondag 5e klasse Tineke Rispens Grytsje Teunissen Wim de Vries Peter de Bruin Zondag Gemengd 5 Zondag 6e klasse Jerien van Keulen Jordi van Maanen Amber Jager Rian Veld Ronald Visser Michiel As

Dinsdag Damescompetitie Dinsdagmiddag 5e klasse G. Wijbenga-Brouwer I. Bruijnis-Sanders Hillie Hiemstra C.M. Tjepkema A.C. Drenth Woensdag Heren 35+ Woensdagavond Heren 1 Woensdagavond 4e klasse Peter Kuiper Jaap de Graaf Kees Veen Winnie de Groot Cees Boonstra Woensdagavond Heren 2 Woensdagavond 4e klasse Koos Brandsma Ulbe Brandsma Dave Katje Paul Klarenbeek

Reserves: Otto van der Galiën Marc Nederlof Roel Hoekstra Joke Idema

29


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2010 VAN DE COMMISSIE SENIORPLUSTENNIS Het activiteitenprogramma voor het komende seizoen is herkenbaar voor de seniorplussers, want het ziet er in principe gelijk uit als in vorige jaren. Dus we hebben dit tennisjaar weer: - Seniorplus tossochtenden op de maandag- en vrijdagochtenden, ingaande maandag 29 maart van 09.00 uur – 10.30 uur op 6 banen van 10.30 uur – 12.00 uur op 4 banen - Openingstoernooi voor de seniorplus-leden op vrijdag 9 april van 09.30 uur tot ± 12.30 uur we mogen 6 banen gebruiken dus we kunnen 24 personen plaatsen. En let op !!!!het inschrijfformulier voor dit toernooi is afgedrukt in deze Wiekslag! - ”MALLEMOLEN”-toernooi , dit is HET toernooi voor seniorplussers We houden dat op vrijdag 11 juni van 09.30 tot ± 12.30 uur en we hebben ook dit keer weer een speciale koffiepauze-atrac(ta)tie. - Slottoernooi voor seniorplus-leden op vrijdag 24 september van 09.30 uur tot ± 12.30 uur met gebruik van 6 banen en dus weer plaats voor 24 personen. - Wintertosstennissen In de winterperiode 2010-2011 wordt in principe weer het seniorplus toss tennissen georganiseerd. Dat zijn 11 of 12 maandagmiddagen en 11 of 12 vrijdagmiddagen in de periode oktober 2010 tot maart 2011. Er is plaats voor 24 deelnemers. - Eindejaarstoernooi Op woensdag 22 december slaan we in de tennishal het jaar 2010 weer uit.

We zullen in samenwerking met de Commissie Tennis Stimulering KNLTB district Friesland weer organiseren een open recreatief seniorplus ééndagstoernooi. Dus toegankelijk voor alle Friese seniorplustennissers/-sters!! Onze wens is dit te doen op woensdag 25 augustus van 09.30 uur tot ± 15.30 uur. Nader bericht hierover volgt als het districtzomerprogramma duidelijk is.

30


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

OP VRIJDAG 9 APRIL 2010

OPENINGSTOERNOOI VOOR DE SENIOR-PLUSSERS EEN GEMENGD DUBBELTOERNOOI VOOR ALLE SENIORPLUSLEDEN VAN DE VERENIGING (DE 50+ ERS DUS!!) TOERNOOI INFO - DE AANMELDING VOOR DEELNAME IN DE GROENE BUS EN UITERLIJK MAANDAG 5 APRIL - DEELNAME GELD IS € 3.— - HET TOERNOOI VANGT AAN OM 09.30 UUR (AANWEZIG 09.15 UUR.) EN EINDIGD ROND 12.15 UUR. - ER ZIJN IN PRINCIPE POULES MET SPELERS MET EEN SPEELSTERKTE VAN 8 EN 8+ EN MET SPELERS MET EEN SPEELSTERKTE VAN 8- EN 9 (afhankelijk van de inschrijving) - ER WORDEN VIER SPEELRONDES VAN 30 MINUTEN GESPEELD EN ELKE DEELNEMER/-STER SPEELT IN DEZE RONDES …… ER IS EEN KOFFIE PAUZE EN NA ELKE RONDE EEN 5 MINUTEN “VERZORGING”PAUZE..!!

OP VRIJDAG 9 APRIL 2010 VOORNAAM:…………………………………………………..............................................................................

ACHTERNAAM:……………………………………………….............................................................................

ADRES PC EN WOONPLAATS:……………………………....................................................................................................... TEL.NR……………………………………............. SPEELSTERKTE: 9 (BEGINNER)

8+ (LICHT GEVORDERDE)

8(GEVORDERDE)

7 *) (VER GEVORDERDE)

*) omcirkelen wat voor u van toepassing is DIT FORMULIER UITERLIJK MAANDAG 5 APRIL IN DE GROENE BUS DEPONEREN!!

31

JA......... IK DOE MEE MET HET SENIOR PLUS OPENINGSTOERNOOI


Vacature nummer: 1 Functie: Sponsor `Actief` Vereniging: TV. De Molen Plaats: Leeuwarden Vast - tijdelijk: Flexibel (minimaal 1 jaar) Geplaatst: maart 2010

SPONSOR `Actief` De functie Als Sponsor `Actief ` van TV de Molen levert u een substantiële financiële bijdrage aan de begroting van de tennisvereniging. Zonder uw inspanningen is het voor de vereniging niet mogelijk haar activiteiten uit te voeren en verder te ontwikkelen. Gevraagd • U hebt affiniteit met de tennissport en met TV de Molen in het bijzonder. • U hebt bent bereid (jaarlijks) 750 te investeren in TV de Molen. Beloning De beloning die u als Sponsor `Actief` zult ontvangen, bestaat naast waardering van de vereniging en haar leden, concreet uit; • van uw (bedrijf) naam op prominente plaats op het park. • U kunt tien klokuren per kalenderjaar gebruik maken van 1 van onze binnenbanen. • Uw advertentie zal in elke editie van de Wiekslag verschijnen. Informatie informatie wordt graag verstrekt door Paul Plantinga of Nienke Speelman Paul Plantinga: 058-8445444 Nienke Speelman: 06-30575162, nsspeelman@hotmail.com

Doeltreffende reclame in stadions: scoreborden, lichtreclame, toegangspoorten, roterende borden Robinsonstraat 82 Leeuwarden http://members.lycos.nl/topscore1/ E-mail ovangelderen@chello.nl mobiel 06 53834659

Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies, u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Leden van de Molen 27-11-2006 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

15:12:25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

HEKLEUNER

Hekleunerheroïek Terwijl ik dit schrijf zijn er de nodige referenties om mijn hek te plaatsen; de afgelopen weken leunde ik op de hekken van verschillende interessante duels. Uiteraard op het gebied van de tennissport(Australian Open, ABN AMRO Toernooi) en uiteraard de Winterspelen. Maar ook politiek waren en zijn er de nodige duels meer dan waardig om mijn hek bij te plaatsen.. ja, voor een hekleuner pur sang als ikzelf gelegenheden te over om te genieten… en me te ergeren! Heerlijk… Ook al leun je soms zo op een hek dat je er tegenaan valt, maar dat terzijde. Bij de Winterspelen heb je toch vooral de neiging om naar de successen te kijken en daarvan te genieten, hekleuners zijn hierop geen uitzondering. Genieten doen we dan ook van de wijze waarop het resultaat wordt behaald, de innerlijke strijd. Want zeg nou zelf, want is resultaat zonder heroïek? Als Sven Kramer de 5000 meter met een straatlengte voorsprong had gewonnen was het mooi geweest, absoluut. Maar nu ook hij moest stoempen en knokken voor zijn tijd was de spanning en daarmee de ontlading des te groter: De heroïek bepaalt de blijdschap, ook bij Mo en Skobrev. En was de zege van Mark Tuitert niet deels van zijn glans ontdaan als hij de logische winnaar was geweest? Nu schaatste hij op de toppen van zijn kunnen, na een jarenlange worsteling met zijn vorm, de absolute favoriet Shani Davis naar huis. De ongelooflijke ontlading die volgde was fenomenaal… En Ireen Wüst dan, na 4 jaar kwakkelen weer op de hoogste trede… prachtig! Bestaat diezelfde heroïek ook in de politiek? Ik denk het wel… De wijze waarop Pim Fortuin zijn LPF vanuit het niets naar grote hoogte stuwde was absoluut heroïek; ik was het niet eens met zijn standpunten, maar zijn wijze van politiek bedrijven dwong respect af. De laatste maanden is er van heroïekpolitiek weinig te merken; wel merk je dat politieke standpunten weer worden verduidelijkt. Uiteraard heeft dit met naderende gemeenteraadsverkiezingen te maken, maar de duidelijkheid van de PvdA vraagt ook om respect ook al is het kabinet daardoor gevallen… De komende maanden zullen uitwijzen of de politiek nog helden bevat; de verkiezing voor de gemeenteraad en sinds kort ook voor de tweede kamer moeten de politieke richting voor ons land de komende tijd bepalen. Heroïekpolitiek? Denk het niet… Ik ben eerder bang voor de briekpolitiek van one-linerkoning Wilders… Nee, de grootsheid van verlies in de politie ontbreekt ten enenmale; echter in de sport kan er wel degelijk groots verloren worden zo bleek, toen ‘Sven the man’ de verkeerde bocht in werd gestuurd. De heroïek zat hierbij niet in de blunder van Kemkers, maar vooral in de reacties van beide ‘spelers’ in dit drama. Nee, de grootsheid zat met name in de reactie van de sporter. Niet de eerste en begrijpelijke woede-uitbarsting van Sven die van zijn coach kreeg te horen dat deze zelfde coach had geblunderd, maar vooral de grandioze wijze waarop hij een uurtje later de pers weer te woord stond. Geen trap na, pure emotie… Groots; heroïsch! En dan toch over een paar dagen maar weer naar goud in de ploegenachtervolging…

33


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

TOSSEN Bij T.V. De Molen zijn er de volgende mogelijkheden om te tossen: Start: maandag 29 maart 9.00 - 12.00 uur voor senioren op 6 en 4 banen. Start: dinsdag 30 maart 18.30 - 23.00 uur voor senioren op 8 banen. Junioren 15+ kunnen beperkt meedoen tot 21.00 uur. Start: vrijdag 9 april 9.00 - 12.00 uur voor senioren 55+ op 6 en 4 banen.

Tossen is bij uitstek geschikt om als clublid kennis te maken met medeclubleden, en, laat daar geen misverstand over zijn, tossen is voor zowel beginners als gevorderden. Hoe gaat het tossen in z'n werk? In verband met het indelen is het wenselijk dat men zich voor zijn eerste toss minimaal 10 minuten voor elk half uur meldt door het K.N.L.T.B.-pasje af te geven bij de tossleiding. Zo heeft

TENNISLES OVERDAG Heeft u behoefte aan tennisles overdag?? Voor leden van TV “De Molen” wordt er op maandagmiddag, dinsdagochtend en woensdagochtend tennisles gegeven.

Wij bieden u 10 lessen aan voor maar € 75,00!! (start maandag 29 maart 2010) De lessen worden gegeven voor groepen van maximaal 8 personen op 2 banen.

de leiding tijd om de indeling te maken. Bij die indeling per baan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de speelsterkte van de spe(e)l(st)ers. De speeltijd begint ieder heel en ieder half uur. Om het half uur wordt er gewisseld door middel van een fluitsignaal en dan dient de baan altijd gesleept te worden. Buiten dat tossers voor hun eigen materiaal zorgen, inclusief ballen, zijn er geen kosten aan verbonden. Bij slecht weer en onbespeelbare banen is er geen tossen. TOT TENNIS, TOT TOSS! De tosscommissie

Meer informatie kan worden verstrekt op de open dagen, zaterdag 20 en 27 maart, en op de inschrijfavond dinsdag 16 maart. Om inzicht te krijgen of er voor deze lessen belangstelling bestaat, kunt u reeds uw voorkeur kenbaar maken op het onderstaand inschrijfformulier.

INSCHRIJFFORMULIER

TENNISLESSEN OVERDAG (10 LESSEN VOOR € 75,00)

Voorkeur: Maandagmiddag Dinsdagochtend Woensdagochtend

van ……. tot…… uur van ……. tot…… uur van ……. tot…… uur

Dit formulier in de groene bus gooien voor 21 maart 2010 ! 34

Naam:............................................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................ Telefoonnummer:............................................................................ Speelsterkte / aantal jaren tenniservaring:.............................................................................


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

MAAK KENNIS MET TENNIS Voor iedereen die heel graag wil leren tennissen, start vanaf maandag 29 maart 2010 een beginnersgroep. Voor maar €30,- krijg je 5 beginnerslessen en leer je de basisvaardigheden van deze mooie, maar technisch moeilijke sport. Daarnaast zijn rackets en ballen beschikbaar. Voor de al tennissende mensen is dit de kans om die ene leuke vriend, vriendin, collega, buurman, buurvrouw, een introductie in het tennis aan te bieden, zodat je daarna eindelijk een keer samen kunt gaan tennissen! Ken je iemand die graag zou willen leren tennissen of ben je zelf zo iemand? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in. Voor meer informatie kun je terecht bij Ingrid de Jong: 0515-521807.

INSCHRIJFFORMULIER VOOR

“MAAK KENNIS MET TENNIS” Naam:............................................................................................................................... Adres:...............................................................................................................................

Postcode en Woonplaats:.............................................................................................. Telefoonnummer:.......................................................................... Geb.datum:......................................................................................

Ik kan op (graag zoveel mogelijk opties aankruisen): _ maandagochtend tot 12.00 uur _ woensdagochtend tot 12.00 uur _ maandagmiddag 14.00-16.00 uur _ donderdagochtend tot 12.00 uur _ dinsdagochtend tot 12.00 uur _ donderdagmiddag 14.00-16.00 uur _ dinsdagmiddag 14.00-16.00 uur _ vrijdagochtend tot 12.00 uur

Dit formulier inleveren in de groene bus in de hal t/m 27 maart 2010 of bij de bar van tenniscentrum “De Molen”, Kalverdijkje of bellen naar 0515-521807.

35


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

VAN DE RECRETIECOMMISSIE

Recreatiecommissie Tennisvereniging De Molen organiseert ook dit jaar weer het:

OPENINGSTOERNOOI Zondag 28 Maart Vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur organiseren wij het openingstoernooi voor leden vanaf 17 jaar. Opgave per individu of als koppel. In het laatste geval moet ook de partner een formulier indienen. Je kunt je opgeven door dit opgaveformulier vóór: dinsdag 23 maart 18.00 uur te deponeren in de groene bus in de hal van het tenniscentrum of via een email naar: recreatiecommissie@tvdemolen.nl. We willen zoveel mogelijk tennisliefhebbers mee laten doen, maar het aantal beschikbare banen brengt wel een beperking in het aantal deelnemers met zich mee. Daarom worden de aanmeldingen verwerkt in volgorde van binnenkomst. Het inschrijfgeld is € 7, - per persoon en moet voor aanvang van de wedstrijden bij de toernooileiding worden betaald, inschrijving verplicht tot betaling. Het overzicht van de speeltijden hangt vanaf vrijdag 26 maart in de hal en voor het raam bij De Molen. Wil je verder nog informatie, de recreatiecommissie is via de e-mail bereikbaar, recreatiecommissie@tvdemolen.nl.

We hopen op een sportief en gezellig toernooi, met vriendelijke groet, Recreatiecommissie Tennisvereniging De Molen

36


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

LEDEN ADMINISTRATIE Sinds 1996 wordt aan elk spelend lid van de vereniging een KNLTB pas uitgereikt. Speciaal voor onze nieuwe leden volgt hier een uitleg over de lidmaatschapskaart. De lidmaatschapskaart wordt afgegeven door de KNLTB. Op de voorzijde staat vermeld of u senior of junior bent. Tevens vindt u daar uw KNLTB bondsnummer, uw verenigingsnummer, geboortedatum, geslacht en de speelsterkte voor enkel en dubbelspel. Het adres is i.v.m. privacy achterwege gelaten. De lidmaatschapskaart is tevens bewijs van lidmaatschap van T.V. De Molen, het bewijs dat uw contributie betaald is. U gebruikt de pas om een baan “af te hangen” (zie ook artikel afhangsysteem). Zonder uw lidmaatschapskaart bent u niet speelgerechtigd. U kunt dus geen baan reserveren, niet meedoen aan (KNLTB) toernooien en (competitie) wedstrijden. Controleer altijd voor u naar het tennispark komt of u uw lidmaatschapkaart bij u hebt.

administratie (e-mail: ledenadministratie@tvdemolen.nl) In het winterseizoen, als u dus op de binnen- of buitenbanen speelt of traint, dan doet u dit bij het Tenniscentrum. Meer informatie over het tenniscentrum vindt u op de site www.tenniscentrumdemolen.nl. WAT TE DOEN BIJ VERLIES VAN DE PAS? Controleer of u de kaart achtergelaten hebt na de laatste keer gespeeld te hebben. In de kantine van het tenniscentrum is een bakje met “vergeten pasjes”. Mocht de pas zich hier niet bevinden, dan kunt u via de ledenadministratie een nieuwe pas aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

CONTRIBUTIE Aan het begin van het seizoen krijgen de leden die geen machtiging hebben afgegeven een acceptgirokaart. Om de kosten en administratieve handelingen zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij de leden ons te machtigen om de TENNISCENTRUM DE MOLEN EN contributie automatisch te incasseren. TENNISVERENIGING DE MOLEN Deze twee organisaties, die nauw met Vanaf het jaar 2010 wordt voor het gebruik van een acceptgiro kaart een elkaar samenwerken, lijken ontzetopslag van € 3,— in rekening gebracht. tend veel op elkaar. Maar er is wel Dit zijn de kosten die de vereniging degelijk een onderscheid tussen de maakt om de contributie via acceptgiro twee. Dit is wat u moet weten: U bent lid van de Tennisvereniging en te incasseren. De voordelen van een machtiging zijn niet alleen voor de niet van het Tenniscentrum. vereniging, maar u kunt gespreid U kunt alleen aan competities en betalen (2 termijnen), waardoor u niet toernooien van de KNLTB deelnemen als u lid bent van de tennisvereniging. in 1 x het volle pond hoeft te betalen. Daarnaast hoeft u er zelf niet meer om U speelt op banen van het te denken. Tenniscentrum. Uw vereniging huurt Wilt u ons machtigen, dan kunt u op de banen van het Tenniscentrum de website bij de pagina De consumpties die u afneemt zijn “Ledenadministratie” het machtigingsniet van de vereniging maar van het Tenniscentrum. Het bedieningsperso- formulier downloaden. Vanaf volgend jaar wordt de contributie dan automaneel is in dienst van het tisch geïncasseerd. Tenniscentrum. Dit betekent dat u geen bardiensten hoeft te draaien. WIJZIGING DOORGEVEN De zomertrainingen worden verzorgd door het Tenniscentrum. U kunt in de Indien er wijzigingen zijn m.b.t. uw lidmaatschap, naamsverandering, zomer alleen trainingen krijgen als u adres, telefoon, e-mail of andere lid bent van de tennisvereniging. Het zaken, wilt u dit dan zo spoedig tarief is laag omdat hierover een mogelijk doorgeven. Dit kan door een afspraak is tussen Tenniscentrum en mailtje te sturen aan ledenadministraTennisvereniging. De tennistrainers zijn in dienst van tie@tvdemolen.nl of via het mutatiehet Tenniscentrum maar werken formulier, dat u kunt vinden op de nauw samen met de Tennisvereniging. website. Dit formulier kun u na Belangrijk: Het komt wel eens voor dat invullen en opsturen naar Postbus een lid van de vereniging zijn lidmaat- 6080, 8902 HB LEEUWARDEN. Een schap mondeling wil opzeggen bij één andere mogelijkheid is het mutatieforvan de trainers. Dit is niet mogelijk. mulier in de groene bus in de hal van Opzegging kan alleen schriftelijk of per het Tenniscentrum deponeren t.a.v. e-mail voor 1 december bij de ledenledenadministratie. Als wij niet op de

hoogte zijn van uw adreswijziging ontvangt u o.a. De Wiekslag niet meer. STUDENTEN Als je in aanmerking wilt komen voor het speciale studententarief, dan dien je jaarlijks een kopie van je geldige studentenpas in te leveren bij de ledenadministratie. Zorg ervoor dat dit aan het begin van het nieuwe jaar gebeurt. Als de ledenadministratie geen kopie van een geldige studentenpas heeft, wordt het normale tarief in rekening gebracht. De kopie kun op opsturen via de post naar T.V. De Molen, Postbus 6080, 8902 HB Leeuwarden, of gescand als bijlage via de mail ledenadministratie@tvdemolen.nl, of deponeer dit in de groene bus van het tenniscentrum o.v.v. ledenadministratie. OPZEGGING LIDMAATSCHAP Een opzegging dient uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen schriftelijk of via het mutatieformulier aan de ledenadministratie te worden gericht. U kunt dit formulier opsturen naar Postbus 6080, 8902 HB LEEUWARDEN of in de groene bus in de hal van het Tenniscentrum t.a.v. ledenadministratie deponeren. U kunt ook een mail sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging. Geen bevestiging betekent geen ontvangst door de ledenadministratie en dus geen beëindiging van uw lidmaatschap. Opzegging via een van de trainers is dus niet mogelijk. LET OP !!!!! Houdt u rekening met het volgende. Mocht uw opzegging niet voor 1 december van enig jaar bij ons binnen zijn, dan bent u verplicht het contributiegeld voor het daarop volgende jaar te voldoen. De ledenadministratie van Tennisvereniging de Molen wordt verzorgd door Roelof van Dijk, heeft u vragen dan kunt u hem bereiken op 058-2673318. Tevens kunt u een e-mail sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl.

37


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

PARKREGELS EN BAANREGLEMENT DE PARKREGELS ONDERHOUD ACCOMMODATIES Zoals bekend mag zijn, huurt de T.V. De Molen van het Tenniscentrum De Molen de accommodaties. Een dringend verzoek is deze accommodatie zo hygiënisch mogelijk te houden door flesjes, plastic zakjes en papier in de afvalbakken te deponeren. Houd vooral de kleedaccommodaties op het centrum s.v.p. hygiënisch. De kleedruimten zijn vanaf 09.00 uur open. TENNISKLEDING EN SCHOEISEL Op de banen is correcte tenniskleding verplicht. Zonder juiste tenniskleding bestaat de mogelijkheid dat u op de banen geweigerd wordt. Ter voorkoming van schade aan de banen dient u tennisschoenen te dragen met een vlak profiel (dus geen uitstekend profiel). Een verkeerd profiel zal als een schraper werken en daarmee de toplaag beschadigen. Zonder juiste tennisschoenen mag u de baan dus niet betreden, dit zal directe verwijdering tot gevolg hebben. Twijfelt u of u de juiste schoenen bezit, laat u dan adviseren door uw sportzaak, door de clubtrainer of door een lid van een commissie. HET AFHANGBORD EN HET AFHANGSYSTEEM Het afhangbord van de vereniging hangt buiten bij de ingang van “het clubhuis”

38

en is voor de leden te allen tijde toegankelijk. Het afhangbord dient te worden gebruikt voor de door de vereniging gehuurde tien buitenbanen. Op bepaalde dagen/uren heeft het tenniscentrum baan 9 en 10 verhuurd. Dan kan er niet worden afgehangen. De dagen en tijden waarop dit is, zijn duidelijk in de vitrinekast aangegeven. Voor wat betreft het gebruik van afhangbord wordt verwezen naar de rubriek “het afhangsysteem”. Er vindt permanent een controle plaats door bestuur en commissieleden op een juiste hantering van het afhangsysteem . Bij herhaalde constatering van misbruik zal het bestuur disciplinair optreden. SCOREBORDS Er zijn scorebords aanwezig op de banen. Het is verstandig gebruik te maken van deze borden tijdens het spel. Verzoek is zorgvuldig om te gaan met deze scoreborden. VEGEN EN SPROEIEN Na beëindiging van het spel is het verplicht de baan te worden te vegen binnen de afgehangen speelperiode. Per baan is er een sleepnet en /of een veger beschikbaar. Speel nooit op te droge banen. De banen hebben een automatische sproei-installatie, het in werking stellen van deze installatie wordt uitgevoerd door de groundsman van het tenniscentrum. Om te natte banen na een overvloedige regenval sneller te “drogen”zijn op het tenni-

spark sponzen beschikbaar. VOETENVEGERS Nabij de hal van het tenniscentrum staan voetenvegers. Ontdoe hiermee uw schoeisel van gravel alvorens het tenniscentrum binnen te gaan. Het is belangrijk om het “clubhuis” schoon te houden. DE MINITENNISBAAN Deze baan is voornamelijk bedoeld voor de jeugd en is voor hen geschikt om het spel onder de knie te krijgen. DE OEFENKOOI Achter de tennishal bevindt zich speciaal voor onze leden een oefenkooi. Het gebruik maken hiervan is erg belangrijk als onderdeel van de “warming-up”. HET MEDEDELINGBORD Nabij de ingang van “het clubhuis” aan de buitenmuur hangt een publicatiebord van de vereniging. Neem regelmatig notitie van de mededeling op dit bord. Kijk voor het laatste nieuws op www.tvdemolen.nl WAARSCHUWING We roepen alle leden op om extra oplettend te zijn en niets van waarde in de kleedkamers achter te laten…., het is niet verantwoord.!! Vergeet dus niet uw portemonnee, sleutels van auto, fiets of huis, horloge, sieraden en dergelijke mee te nemen en niet te laten liggen. Noch de vereniging, noch het tenniscentrum zijn aansprakelijk voor enig gemis, verlies of diefstal van uw eigendommen. Daarom nogmaals dringend …. let op uw eigendommen!! Bij vermissing kunt u altijd navraag doen bij de beheerder van het centrum.


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

PARKREGELS EN BAANREGLEMENT HET BAANREGLEMENT SPEELRECHT 1 SENIORLEDEN Seniorleden zijn dagelijks speelgerechtigd, met uitzondering van de woensdagmiddag. Op dinsdag na 18.30 uur zijn alle banen, uitgezonderd de trainingsbanen bestemd voor de seniorentoss. 2 JUNIORLEDEN (zij die op 1 januari van dit jaar nog geen 17 jaar zijn) Juniorleden zijn iedere dag speelgerechtigd tot 18.00 uur. Na 18.00 uur hebben juniorleden van 12 jaar en ouder met een seniorlid op de banen 5 en 6 dezelfde rechten als de seniorleden. Op woensdagmiddag zijn alle banen gereserveerd voor de juniorleden. 3 LEDEN MET EEN BEPERKT LIDMAATSCHAP Deze leden zijn dagelijks speelgerechtigd tot 17.00 uur, met uitzondering van de woensdagmiddag. ALGEMENE REGELS 4 De tijdsduur van één speelperiode is 50 minuten. 5 Spelen zonder eigen lidmaatschappas is niet toegestaan. Na constatering volgt verwijdering van de baan. 6 Bij een groot spelersaanbod is dubbelspel gewenst. 7 Bij slechte gesteldheid of bij onderhoud van de baan heeft het lid zich te

houden aan de aanwijzingen van de groundsman en van bestuursleden. 8 Het gebruik van alcoholische dranken op de banen is ten strengste verboden. 9 Het bestuur en/of daartoe aangewezen senioren houden toezicht op de naleving van dit reglement. Zij zijn gerechtigd bij wangedrag en/of niet naleven van de parkregels en de regels van dit reglement de lidmaatschappas in te nemen. Overtredingen kunnen door leden schriftelijk worden gemeld bij het bestuur. 10 Bij verlies van de lidmaatschappas kan tegen betaling van € 5.00 een vervangend exemplaar worden verkregen . 11 Waar regels niet in voorzien en/of niet toereikend zijn, beslist het bestuur. TOSS 12 Deelname aan de toss is uitsluitend voor leden. Op maandagochtend en vrijdagochtend voor seniorplusleden, op dinsdagavond voor 15-jarigen en ouder. 13 Deelname uitsluitend onder deelname van de lidmaatschappas. 14 De tijdsduur van één tossperiode is 30 minuten. 15 Deelname en paarvorming wordt geregeld door de aanwezige tosscommissie. AFHANGSYSTEEM 16 Is verplicht voor alle leden. 17 De speeltijd kan elk moment ingaan.

18 De aanvangstijd moet ingesteld worden (=de tijd waarop men de klok instelt). 19 Men moet op het park blijven, anders vervalt de reservering. 20 Er kan uitsluitend met de lidmaatschappas worden afgehangen. 21 Het is niet toegestaan tijdens het spelen de lidmaatschappas te verhangen of de klok opnieuw in te stellen. 22 Tijdens het volgen van lessen/trainingen mag men niet zijn ingehangen. INTRODUCÉ-REGELING 23 Introduceren is aleen mogelijk op werkdagen op baan 9 en 10. 24 Na 18.00 uur worden geen introducés meer toegelaten op de banen. 25 De kosten zijn € 7.50 per baan. 26 Een introducé mag maximaal 3x per seizoen geïntroduceerd worden. 27 Er moet vooraf bij de beheerder van het centrum worden afgerekend (dus bij Age Bokma of een van zijn medewerkers). Na be-taling krijgt u van de beheerder een introducépasje. 28 Er kan alleen gebruik gemaakt worden van baan 9 en 10. 29 Er mag nooit geïntroduceerd worden als er evenementen zijn of als het druk is, zodat leden zouden moeten wachten tot de speeltijd van de introducé verstreken is. 30 Het lid van de tennisvereniging die de introducé meebrengt is verantwoordelijk voor de naleving van de parkregels en het baanreglement van de introducé.

39


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010

AFHANGSYSTEEM Het systeem geeft een efficiënt gebruik van de banen, omdat u op elk moment kunt aanvangen. 1. Het tennistijdbord stelt u in staat om te zien waar leden spelen en hoe laat zij hun spel zijn begonnen. 2. Bij een volledige bezetting van de banen is het mogelijk twee reserveringen te maken Wanneer u eenmaal speelt of een reservering hebt gemaakt, kan niemand daar meer iets aan veranderen. 3. Om te spelen moet u gebruik maken van de lidmaatschapskaart. 4. Iedere horizontale rail van het tennistijdbord stelt een baan voor. 5 In die rail kunt u alléén van links naar rechts de spelersplanken schuiven. 6 Aan de achterzijde van het doorzichtige spelersplankje bevindt zich een verstelbaar klokje, een grote en een kleine wijzer, waarmee u de aavangstijd van uw spel aangeeft en tevens een voorziening om uw lidmaatschapskaart in te schuiven. 7 Aan de linkerzijde van de rail wordt aangegeven welke banen beschikbaar zijn.

HOE HET AFHANGSYSTEEM TE GEBRUIKEN? a. b. c. d. e. f. g.

Wanneer u wilt gaan spelen, bekijkt u eerst op welke baan u kunt spelen. U neemt een spelersplank. U schuift uw lidmaatschapskaart in de spelersplank. U stelt uw aanvangstijd in door gebruikmaking van het verstelbare klokje. U hangt de spelersplank in de door u gekozen rail. U schuift uw plank door tot onder het symbool "spelen". Als alle banen bezet zijn, moet u een reservering maken. Bij een reservering stelt u het klokje 50 minuten later in dan de aanvangstijd zoals die is aangegeven op de spelersplank van de voorgangers. Wanneer u de spelersplank juist heeft ingesteld, schuift u hem door onder het symbool voor "eerste reservering". Op dezelfde wijze maakt men een "tweede reservering" door de spelersplank te hangen onder het symbool. Als de tijd aanbreekt waarop u onder de eerste reservering mag gaan spelen, schuift u de spelersplank een plaatsje op, zodat uw spelersplank onder het symbool "spelen" terecht komt. De spelers die het veld verlaten, vinden hun spelersplank terug aan de rechterzijde van de rail onder het symbool en kunnen hun lidmaatschapskaart verwijderen. Als u speelt dient u uw lidmaatschapskaart in de spelersplank ingeschoven te hebben!

Door bovengenoemde regels op te volgen wordt eenvoudig en afdoende voorzien in een eerlijke verdeling van de beschikbare speeltijd, zonder dat er op enige wijze "gerommeld" wordt. De Commissie Parkonderhoud

40


Evenementen 2010

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010 Week agenda Banen maandag

senior-plus tossen

dinsdag vrijdag

toss-avond senior-plus tossen

Maart zo di za wo do

14 16 20 24 25

za zo ma ma

27 28 29 29

April za di do

3 6 8

vr vr za zo di wo

9 9 10 11 13 14

do

15

vr za zo zo di wo

16 17 18 18 20 21

do

22

vr za zo zo di wo

23 24 25 25 27 28

do

29

do

30

Mei za zo di wo

1 2 4 5

do

6

za zo zo di

8 9 9 11

09.00-10.30 10.30-12.00 18.30-23.00 09.00-10.30

6 4 6 6

dubbeltoernooi alle jeugdspelers groot veld inschrijven lessen + pasjesafhaalavond Open dag vriend/vriendinnentoernooi informatieavond comp.spelers jeugd idem senioren Open dag openingstoernooi senioren start lessen start senior-plus tossen (elke week)

13.00- 17.00 19.30- 21.30 13.00- 15.00 14.00-16.00 19.00 20.00 13.00- 15.00 09.00-18.00

openingstoernooi jeugd start toss-avond (elke week) dateko heteko openingstoernooi senior-plus district comp. vrijdag jeugd district comp. zaterdag landelijke comp. zondag district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. vrijdag jeugd district comp. zaterdag landelijke comp. zondag midi-competitie district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. vrijdag jeugd district comp. zaterdag landelijke comp. zondag midi-competitie district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko inhaaldag alle competitiesoorten

09.00-18.00 8 18.30-23.00 6 09.00-11.00 4 18.00-19.00 6 09.30-12.30 6 16.00-18.30 5 09.00-18.00 10 09.00-18.00 8 13.30-18.00 2 13.30-18.00 5 18.00-21-00 3 09.00-11.00 4 18.00-19.00 6 16.00-18.30 5 09.00-18.00 10 09.00-18.00 8 09.00- 12.00 Indoor 13.30-18.00 2 13.30-18.00 5 18.00-21-00 3 09.00-11.00 4 18.00-19.00 6 16.00-18.30 5 09.00-18.00 10 09.00-18.00 8 09.00- 12.00 Indoor 13.30-18.00 2 13.30-18.00 5 18.00-21-00 3 09.00-11.00 4 18.00-19.00 6 09.00-18.00 8

district comp.zaterdag landlijke comp. zondag inhaaldag district comp. dinsdag inhaaldag district comp. woensdag jeugd inhaaldag district comp. woensdag veteranen dateko heteko inhaaldag district comp. zaterdag landelijke comp. zondag inhaaldag reg. jeugdcompetitie t/m 14 jaar district comp. dinsdag

09.00-18.00 09.00- 18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.30-18.00

41

2

8

8 8 2 5 3 4 6 8 8 2


Evenementen 2010

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010 wo

12

do vr za zo zo di wo

13 14 15 16 16 18 19

do

20

vr za ma di wo

21 22 24 25 26

do

27

vr za zo zo

28 29 30 30

Juni di wo

1 2

do

3

vr za za zo zo di wo

4 5 5 6 6 8 9

vr vr

11 11 11 11 12 12 13 15 16

vr za za zo di wo za zo za zo zo ma Juli za za/zo ma zo Augustus ma zo wo zo

42

district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen inhaaldag alle competitiesoorten district comp. vrijdag jeugd district comp. zaterdag landelijke comp. zondag midi-competitie district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. vrijdag jeugd inhaaldag district comp. zaterdag inhaaldag alle competitiesoorten district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. vrijdag jeugd district comp. zaterdag landelijke comp. zondag midi-competitie

13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-18.00 16.00-18.30 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00- 12.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 16.00-18.30 09.00-18.00 09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 16.00-18.30 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00- 12.00

5 3 8 5 10 8 Indoor 2 5 3 4 6 5 8 8 2 5 3 4 6 5 10 8 Indoor

19 20 26 27 27 28

district comp. dinsdag 13.30-18.00 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 dateko (slotdag) 09.00-14.00 heteko (slotdag) 18.00-19.00 district comp. vrijdag jeugd 16.00-18.30 district comp.zaterdag 09.00-18.00 Thema avond en huldiging kampioenen inhaaldag landelijke comp. zondag 09.00-18.00 reg. jeugdcompetitie t/m 14 jaar 09.00-18.00 inhaaldag district comp. dinsdag 13.30-18.00 inhaaldag district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 inhaaldag district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 inhaaldag district comp. vrijdag jeugd 16.00-18.30 afsluiting jeugdcompetitie en BBQ 18.00 Teenage toernooi 21.00- 01.00 mallemolen toernooi (senior-plus) 09.30-12.30 inhaaldag district comp. zaterdag 09.00-18.00 beslissingswedstrijd afvaardiging landskampioensch. inhaaldag landelijke comp. zondag 09.00-18.00 inhaaldag district comp. dinsdag 13.30-18.00 inhaaldag district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 inhaaldag district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 Landskampioenschap district (1e ronde) Diepenmaattoernooi 10.00- 18.00 Landskampioenschap district (halve finales) Jong-Oud toernooi 09.00- 18.00 Landskampioenschap district (finale) Start Open Molentoernooi 17.00- 23.00

2 4 3 4 6 5 10

3 3/4 12 18

Lesserstoernooi Finaleweekend Open Molentoernooi start Windmill K1 toernooi einde Windmill K1 toernooi

10.00- 14.00 09.00- 18.00

4 6 10 10

16 22 25 29

start K4 toernooi jeugd einde K4 toernooi jeugd Open Seniorplus toernooi start Jeugclubkampioenschappen enkel

09.00-20-00 09.00-20-00 09.30-15.30 16.00-18.30

8 8 8 6

8 2 4 3 5 2 8 8 8 2 4 3 8 6 6


Evenementen 2010

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010 ma September za za/zo ma vr zo vr zo November za zo December ma

30

start seniorenclubkampioenschappen

18.30- 23.00

8

4 4/5 6 10 12 24 26

seniorenclubkampioenschappen 1/4 finale enkel 09.00 finaleweekend Jeugdclubkampioenschappen enkel 09.00 start Jeugdclubkampioenschappen dubbel 16.00-18.30 finaledag Jeugdclubkampioenschappen dubbel 16.00 finale weekend seniorenclubkampioenschappen 10.00-18.00 slottoernooi senior-plus 09.30-12.30 slottoernooi senioren 09.00-18.00

5 5 6 6 8 6 8

6 of 13 Arthur Hagenbeektoernooi 28 Spelcircuit

19.00 13.30-15.30

Indoor Indoor

27

09.00-16.00

Indoor

Oliebollentoernooi

Wijzigingen zijn voorbehouden aan de technische commissie Start lessen:

29 maart 2010

Vakanties:

Meivakantie: 30 april t/m 9 mei Zomervakantie (basisonderwijs): 10 juli t/m 22 augustus

BEZORGING WIEKSLAG Beste bezorgers van de Wiekslag

adreswijziging aan de ledenadministratie doorgeven.

Terwijl de sneeuw nog buiten ligt kunnen we ons alweer verheugen op een nieuw tennisseizoen op de buitenbanen, heerlijk. De redactie die Franke Visser altijd zo keurig verzorgde is overgedragen aan Yvonne Kuipers. Franke wil gaan emigreren.

Ook dit jaar zullen er weer drie Wiekslagen komen. De data zullen worden : 5 maart, 11 juni en 22 oktober, dus noteer ze alvast in de agenda. Zelf leg ik de Wiekslagen op de donderdag klaar, maar aangezien het een hele klus is, en ik zelf meestal ook "moet" spelen op de ochtend, lukt het me niet om alles klaar te hebben voor diegenen die op donderdagochtend graag al de bladen mee willen nemen.

De namen van alle bezorgers op de internetsite van TV de Molen zal binnenkort verbeterd gaan worden; als je je naam er liever niet bij hebt staan hoor ik dat graag. Vrijwel iedere keer krijg ik bladen retour van huizen die bijvoorbeeld leeg staan na verhuizing. Misschien willen jullie die bladen toch maar wél in de brievenbus doen. Veela is er wel een afspraak tussen koper en verkoper over de post. Op die manier krijgen de verhuisde mensen alsnog hun blaadje en kunnen ze een

Natuurlijk wil ik jullie graag tegemoet komen, dus als je tóch al op donderdagochtend je bladen mee wilt nemen, bel of mail me dan even. Dan doe ik die als eerste. De Wiekslag zullen in ieder geval op vrijdag 5 maart bij de biljarttafels klaar liggen, op volgorde van de postcodes.

Graag weer bezorging binnen een week. En bij verhindering s.v.p. zelf iemand anders in de wijk zoeken die deze taak over wil nemen. Rest mij te vragen of echt iedereen even een ontvangstbevestiging wil sturen. Ik heb een nieuwe computer en moest alle e-mailadressen handmatig overzetten, een foutje is maar zo gemaakt daarbij. Dus ik wil graag controle of iedereen de mail heeft ontvangen. Mijn dank is groot. Bedankt voor de inzet voor onze club!

Hartelijke groeten, mede namens alle medewerkers van clubblad De Wiekslag. Anja Gort. 058 2671876

43


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2010 Nieuws Op de website van het tenniscentrum/ de tennisvereniging vindt u o.a informatie over tennislessen, toernooien, biljardvereniging, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 17,50 Rackets Schoenen Grips Ballen

Zomerseizoen verhuur banen • • • •

Buiten/binnen € 16,00 per uur Baan voor studenten € 12,50 per uur Tennisclinics Schooltennis

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl

Wiekslag 2010-1  

Clubblad T.V. De Molen