Page 1

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

INHOUDSOPGAVE Jaargang 26

Nummer

3

Uitgave oktober 2009 Oplage 550

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen

wiekslag

IN DIT NUMMER:

PAGINA:

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Contributie 2009 Van de redactie Van het bestuur Info TV de Molen Algemene ledenvergadering: convocatie Dateko Clubkampioenen Clubkampioenschappen Sfeerfoto’s clubkampioenschap Slottoernooi Commissie seniorplus tennis Competitiebeleid Zomercompetitie KNLTB 2010 Zomercompetietie inschrijfformulier 2010 Hekleuner

1 2-3 3 4 5 6 7 9 10 11 13 15 17 18 19 20-21 23

en verschijnt driemaal per jaar

Girorek.nummer 29.90.922

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl 1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

VAN DE REDACTIE Eerder heb ik op deze plaats de spreuk ‘Veni, vidi, vici’ van Julius Caesar aangehaald. Ik kwam, zag en overwon sloeg toen op een van de eerste Wiekslagen die ik zelf samenstelde… ook toen uiteraard al opgemaakt door Eric! Deze laatste Wiekslag van mijn hand (na mij komt een ander) is meer de lijfspreuk van de Zeeuwen van toepassing: ‘Luctor et emergo - Ik worstel en kom boven’. Dit zal ongetwijfeld ermee te maken hebben dat dit het laatste nummer is; in mijn hoofd nam ik al een beetje afscheid van de Wiekslag en dan moet je nog een nummer. Vooropgesteld, het was erg leuk om te doen, met soms enige frustratie maar meestal veel plezier. Vooral als het resultaat er dan weer ligt is een moment van tevredenheid. Dit nummer is dus mijn zwanenzang als redacteur van de Wiekslag; als altijd weer vol informatie en door jullie geschreven stukjes… Wel jammer dat er niet meer kopij binnenkwam, met name van de jeugd; de jeugdpagina’s lijken op deze wijze een vroeg dood te sterven en

4

alleen de jeugd kan dit nieuw leven inblazen. Uiteraard komen in deze Wiekslag de vaste items terug, zoals stukjes van bestuur, redactie en Hekleuner. Ook de ‘tijdsgebonden’ inbreng zoals inschrijfformulieren voor de competitie komen uiteraard terug.

van de redactie, Eric en Anja. Med vennlig hilsen(met vriendelijke groeten) Franke Visser

Gelukkig is er niet alleen het nodige leeswerk, ook de plaatsjeskijkers onder ons komen aan hun trekken bij de vele foto’s in het blad… Opvallend is ditmaal de creatieve inbreng van zowel DATEKO als Clubkampioenschappen; bij beide is gekozen voor een minder traditioneel verslag. Rest mij nog jullie voor de laatste keer vanaf deze plaats veel lees- en tennisplezier toe te wensen. Ook wens ik mijn opvolger veel succes en wijsheid toe bij het maken van de Wiekslag en een prettige samenwerking met de andere leden

Kopij inleveren als wordbestand vóór 12 februari 2010 naar e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

VAN HET BESTUUR

Siebren Bonsma

Na het zeer geslaagde slottoernooi is het seizoen 2009 alweer ten einde. De maand september heeft ons nog geweldig mooi tennisweer opgeleverd. De clubkampioenschappen voor de senioren konden bijna zonder binnenwedstrijden worden afgewerkt. Al met al kunnen we terugkijken op een heel goed seizoen. Ook het aantal leden heeft zich positief ontwikkeld tot bijna 700. Om ze te behouden zullen we extra ons best moeten doen. In deze laatste Wiekslag van 2009 zullen weer veel activiteiten van het afgelopen seizoen de revue passeren. Er wordt ook aandacht besteed aan de winteractiviteiten. Het is belangrijk dat de vereniging niet stilvalt maar doorgaat, zowel binnen als buiten. Vorig jaar waren er ongeveer 125 leden (en niet-leden) die in de winter buiten doorgetennist hebben. We hopen dit jaar op nog meer belangstellenden. Opgave voor wintertennis gebeurt rechtstreeks bij Age Bokma en staat ook open voor niet-leden. De ondergrond van smashcourt heeft zich vorige winter uitstekend gehouden; er kan bijna altijd

getennist worden (behalve bij ijzel). Ook op de binnenbanen wordt er door de seniorplussers getost en op zondagavond zijn er ook verenigingsactiviteiten. Voor het bestuur komt er een periode van evaluatie van het afgelopen seizoen en de lijnen uitzetten voor volgend jaar. Eind januari 2010 zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Zoals gebruikelijk wordt deze waarschijnlijk maandagavond 25 januari 2010 gehouden. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en worden de lijnen voor de komende jaren vastgesteld. Uiteraard wordt de contributie en de begroting voor 2010 vastgesteld. Dus alle reden om alvast de datum te noteren. Alle leden met een e-mail adres (dat aan ledenadministratie bekend is gemaakt) zullen nog een herinnering met agenda ontvangen. Heeft ledenadministratie nog het juiste email adres? Een sportvereniging draait op vrijwilligers. Voor het reilen en zeilen van de vereniging zijn deze mensen van groot belang. We hebben dit jaar afgezien van een toernooitje met buffet voor de vrijwilligers, maar dit jaar twee flesjes wijn beschikbaar gesteld. De opkomst voor een toernooitje liep terug; vandaar dat we hiervoor gekozen

hebben. Uit de reacties bleek dat dit zeer gewaardeerd werd. Het bestuur wil ook vanaf deze plaats iedereen bedanken, die als vrijwilliger een steentje heeft bijgedragen. Uiteraard zijn we ook de professionals niet vergeten; samen met de vrijwilligers zijn ze van groot belang voor de vereniging. Dus ook onze dank aan Age, Ingrid, Griet, Wieger, Grietje, Arnold , Winny, Joyce en Elroy. Zoals ieder zelf heeft kunnen vaststellen vordert de bouw van het fitnesscentrum gestaag. De buitenkant is klaar, nu nog de afwerking binnen. Hoe een en ander zich verder ontwikkelt is op dit moment nog niet helemaal helder. Op de ledenvergadering zullen we hierover meer kunnen zeggen. Als laatste wil ik iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Met enige onderbrekingen heb ik 20 jaar de vereniging als voorzitter gediend en vind het tijd worden om ermee te stoppen. Dit was dus mijn laatste bijdrage in de rubriek ”van het bestuur’’. Jeroen Dijkstra zal de voorzittershamer overnemen, indien de ledenvergadering daarmee instemt. Met vriendelijke groet, Siebren Bonsma voorzitter

5


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2009 Nieuws Op de website van het tenniscentrum/ de tennisvereniging vindt u o.a informatie over tennislessen, toernooien, biljardvereniging, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 17,50 Rackets Schoenen Grips Ballen

Zomerseizoen verhuur banen • • • •

Buiten/binnen € 13,50 per uur Baan voor studenten € 10,00 per uur Tennisclinics Schooltennis

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Convocatie (onder voorbehoud) Leeuwarden, 3 oktober 2009 Aan de leden van tennisvereniging De Molen Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 25 januari 2010 in Fryzo Sport Fryslân, Kalverdijkje 77c te Leeuwarden. De vergadering vangt aan om 19:45 uur. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is conform art. 16 lid 3 van de statuten, wordt u bij deze uitgenodigd voor de tweede Algemene Ledenvergadering op dezelfde dag, aanvang 20:00 uur. De agenda luidt: Opening en vaststelling agenda Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 26 januari 2009

* Bijlage

Mededelingen Jaarverslag 2009

* Bijlage

Financieel verslag 2009

* Bijlage

Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar dhr. Bonsma (voorzitter) Voorstellen bestuur

* Bijlage

Begroting 2010

* Bijlage

Concept-activiteitenkalender 2010

* Bijlage

Rondvraag en Sluiting

Namens het bestuur, S. Bonsma, voorzitter N. Ekas, secretaris

* De bijlagen kunnen een week voor de vergadering worden gedownload via de website: www.tvdemolen.nl !!

7


BEL 058 288 20 82 snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

KOERIERSDIENSTEN PAKKETSERVICE PALLETTRANSPORT

SPORTPRIJZEN Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07 Icarusweg 5a Leeuwarden

WWW.SPEEDCARGO.NL


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

DATEKO

Een klein verhaaltje:

Eindstand DATEKO 2009:

Tennis dubbel

1. 2. 3. 4/5.

Hoe je het tennisspel ook beziet Het is ontspanning en meer niet Ook al speel je in de hoogste kringen

6. 7. 8.

M. Faber/ M. Meijer M. Koopal/ J. Rauwerda A. Marquring/ B. Tichelaar M. Pranger/ S. Miedema J. van Ruiten/ A. Gort W. van der Meer/ S. Feenstra A. van der Ham/ C. van der Wal A. Stoltenkamp/ B. van Kammen

Er zijn altijd belangrijke dingen

Uitslagen van de DATEKO-dag:

Al heb je ook het steven

1. A. Wachter-N Faber 2. B. v Kammen –A Gort

De top te halen in het tennisleven Je komt er niet zonder je maat

23 pnt 19 pnt 18 pnt 14 pnt 14 pnt 11 pnt 10 pnt 2 pnt

H. Hiemstra - E. Koezema-CL Drenth I. Tjepkema - de Boer Gelijk geëindigd

Iemand die je steeds terzijde staat Doet die het fout, denk dan alras Dat de vorige blunder van jou was En diegene die maakte de fout Daar zelf het meeste om rouwt Doet die het goed,laat het dan merken Dat zal je partnerschap versterken Je spel wordt er beter van Als je vertrouwen hebt in de vrouw of man

Met vriedelijke groeten Oukje Meijer-Das

9


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

CLUBKAMPIOENEN

De clubkampioenen bij de senioren 2009 en winnaars van de clubbokaal zijn geworden: Sarah Jellema en Robbert Middendorp (zie foto) Van Harte Gefeliciteerd!!! Alle winnaars op een rijtje: Dames Enkel: 9-Annelies Slagter 8-Yvonne Kuipers 7-Linda Post 6-Angelique Schutte 5-Jolanda Bonsma 3-Sarah Jellema Heren Enkel: 8-Robert Jan Zoet 7-Alex van Regenmortel 6-Anton Spindelaar 5-Alwin Huizinga 3-Robbert Middendorp Dames Dubbel: 8-Femke Jongsma en Annelies Slagter 7-Judith Akkerman en Dicky v/d Burg 5-Renate Cuperus en Susanna Janson-Cuperus 3-Nina Ekas en Sonja Kuipers-Antonisse Heren Dubbel: 7-Otto Touwen en Jeroen Dijkstra 6-Peter Kuiper en Alex van Regenmortel 3-Niels Dijkstra en Alwin Huizinga Gemengd Dubbel: 8-Ina Elving en Bas de Jong 7-Tamara en Terry Kloosterman 6-Jolanda en Siebren Bonsma 5-Reina Adema en Jochem van Delden 3-Griet Spits en Niels Dijkstra

10


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Kort verslag van de Clubkampioenschappen voor Senioren 2009: Het weer. Alles hebben we meegemaakt: zonbewolkt, windstil-stormkracht, hempie-dikke trui, en........vrijdagavond voor de liefhebbers regen:

‘Kom zeg, zo glad is ‘t ook weer niet...’ Het spel: Van alles hebben we gezien: beginnersgevorderd-vergevorderd, strakke ballen-boogballen, slappe ballen“op het lijf” ballen, maar in de meeste gevallen was men heel sportief.

‘En toch moet-ie weer es naar beneden komen...’ Deelnemers en publiek: Het aantal deelnemers stemde ons tevreden. Fans vielen er met name in de tweede week niet veel te bespeuren. Jammer want dat heeft op sommige spelers effect:

Al met al is de commissie clubkampioenschappen tevreden over 2009 en wij bedanken onze leden voor de gezellige en sportieve 2 weken!! De commissie clubkampioenschappen.

11


Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies,

Doeltreffende reclame in stadions: scoreborden, lichtreclame, toegangspoorten, roterende borden

u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Robinsonstraat 82 Leeuwarden http://members.lycos.nl/topscore1/ Leden van de Molen 27-11-2006 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

15:12:25

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag

E-mail ovangelderen@chello.nl mobiel 06 53834659


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

SFEERFOTO’S CLUBKAMPIOENSCHAP

13


van der Sluis & van der Zee ADVOCATEN EN PROCUREURS Van der Sluis en Van der Zee Advocaten biedt met 6 advocaten aan particulieren, het bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf en non-profitinstellingen, een op maat gesneden juridisch dienstenpakket aan. Tot het werkterrein behoren onder meer insolventierecht, letselschades, huurrecht, ontslagrecht, contractenrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht, onroerend goed- en bouwrecht en administratief recht. Aan een goed persoonlijk contact tussen advocaat en cliĂŤnt wordt grote waarde gehecht. Voor informatie kunt u terecht bij: mr. P. van der Sluis, mr. C.W. van der Zee, mr. A.H. Punt-Koopmans, mr. M.D. Kalmijn, mr. L. Hoekstra of mr. S.C.M. Juinen.

Willemskade 7 Postbus 2610, 8901 AC Leeuwarden

Telefoon 058-2121464 Telefax 058-2133025

Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

SLOTTOERNOOI

Slottoernooi : Begin of eind? Het is al jaren een goede gewoonte van de recreatiecommissie: In het laatste weekend van september, wordt op de zondag het slottoernooi georganiseerd. De laatste kans om in een ontspannen sfeer je clubgenoten uit te dagen op de baan. Sinds vorig jaar spelen we dit toernooi op de nieuwe banen. En toen is het begonnen…: Onrust in de commissie. Een van de meest succesvolle activiteiten van de recreatiecommissie, was opeens volstrekt overbodig geworden. Het slottoernooi was altijd de afsluiter van het buitenseizoen. Op die laatste buitenspeeldag werden de buitenschoenen verruild voor binnenschoenen, de leden die geen gebruik maakten van een binnenbaan werd alvast een fijne kerst toegewenst. Het was echt de laatste keer dat je buiten speelde en sommige tennismaatjes zag Advertentie

Winnaars slottoernooi 2009 Poule History Dangerous Blood on the dance floor Off the Wall Invincible Visionary Bad

je pas weer in april. Tot vorig jaar dus. Het einde was het einde niet meer. Er werden afspraken gemaakt om buiten nog een balletje te slaan, de buitenschoenen werden niet meer in de kast gezet. Want nu is het mogelijk om naast het lidmaatschap van de club, een winterpas bij Age aan te schaffen. Je hebt dan de mogelijkheid om van oktober tot en met maart in de buitenlucht te spelen. Vorige winter waren er al een flink aantal leden die daar gebruik van hebben gemaakt. Ook voor de komende ``binnenmaanden`` hebben veel leden een buitenpas.

winnaars Erica & Judith Marit & Michiel Gerard & Tom Fokke & Richard Karel & Ronald Ingrid & Andries Jos & Catharina

De prijzen van het slottoernooi 2009 zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van sponsoren: Annema’s vis en Tenniscentrum de Molen.

Omdat je goede gewoontes niet moet willen veranderen, blijft de commissie het slot en het openingstoernooi organiseren. Het slot en het openingstoernooi worden voortaan allebei aan het begin van het buitenseizoen georganiseerd of aan het einde natuurlijk…

15


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost €13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

16


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS

Ja... het is een terechte constatering, de groep seniorplussers in de vereniging wordt steeds groter. Maar er zijn nog genoeg 50plussers die de benaming seniorplusser niet willen dragen en alleen meedoen aan de activiteiten bestemd voor de doelgroep vanaf 17 jaar. Ja... ook dat is terecht, de commissie seniorplustennis organiseert altijd in de ochtenduren hun activiteiten en dan zijn er nog veel 50-plussers die “aan den arbeid” zijn. En weet je... de activiteiten van de seniorpluscommissie dragen altijd een recreatief stempel … weinig strijd, geen competitie, geen wil om te winnen, bij hen is alleen het deelnemen belangrijk.... ja, daar moet je van houden. Wat deed die commissie dit zomerseizoen voor de seniorplussers??? Op 10 april was hun openingstoernooi met een deelname van 20 personen, die op deze mooie voorjaarsvrijdagochtend een start maakten met het verbeteren van hun conditie. Op vrijdagochtend 5 juni het inmiddels traditionele Mallemolentoernooi, wat we komend jaar het Mad Mill Tournament willen gaan noemen omdat we mee willen doen met de KNLTB tendens om toernooien in het Engels aan te kondigen. Woensdag 19 augustus was

er op het Tennis Centrum de Molen het district seniorplustoernooi, een recreatief seniorplus ééndagstoernooi dat de commissie onder auspiciën van de Commissie Tennis Stimulering van het district Friesland KNLTB organiseerde. Liefst 64 personen afkomstig van diverse Friese verenigingen namen hieraan deel. TV de Molen was hier vertegenwoordigd met 25 seniorplussers/sters. Het seniorplus slottoernooi was op vrijdagochtend 25 september en ook dit was weer een heel gezellig recreatief toernooi.

voor zullen tijdig in het bekende rek in het centrum liggen. In februari en maart 2010 zijn er nog enkele van deze toernooien. We zullen u ook hiervan tijdig op de hoogte brengen. Het is verder de bedoeling dat de commissie op dinsdag 29 december in de middag uren weer een eindejaarstoernooi voor de seniorplussers gaat organiseren. Let dan op de aankondiging eind december.

Maar we gaan gewoon door ook in de komende winterperiode!!!! Vrijdagmiddag 9 oktober starten we met het winter tosstennissen Op de maandagmiddag en de vrijdagmiddag hebben een 16-tal seniorplustennissers/sters ingeschreven om “aan de slag te gaan” in de tennishal. Op vrijdag 30 oktober is er in Drachten een recreatief èèndagstoernooi voor seniorplussers in de tennishal van DLTC en op dinsdag 17 november is er zo’n toernooi in Leeuwarden in “onze” tennishal. Op 14 december is dat in Wolvega in het Racket en Health Centre en op maandag 4 januari 2010 weer in de tennishal de Molen – Leeuwarden Inschrijfformulieren hier-

17


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

COMPETITIEBELEID

Uitgangspunten TV De Molen Een recreatieve vereniging, met ruimte voor prestatief tennis; Streven om alle belangstellenden competitie te laten spelen Minimaal 5 personen bij opgeven van een team Mogelijkheid om teams aan te vullen met een 6e persoon Geen dubbele competitie bij 1 vereniging Afspraken Schriftelijke opgave voor vrijdag 13 november 2009 d.m.v. een volledig ingevuld inschrijfformulier. Men verplicht zich hiermee tot het spelen van 7 weken competitie. Formulieren ingeleverd na 13 november 2009 worden niet meer in behandeling genomen. Wedstrijdcommissie (trainers en VCL) komt met voorstel teamindeling richting de Technische Commissie. De TC moet zijn goedkeuring hierover geven. Teamindeling wordt bekend gemaakt in maar d.m.v. publicatie in De Wiekslag. Alleen schriftelijke reacties m.b.t. de teamindeling, gericht aan de VCL, worden in behandeling genomen. Procedure indelen teams Lid zijn van de vereniging; Opgegeven leden gaan voor op leden die zich niet hebben opgegeven; Bestaande teams, zonder enige wijziging, gaan voor op de nieuwe teams (verworven recht);

18

Het aanbod bepaalt de teamsamenstellingen (streven om alle belangstellenden te plaatsen in een team); De speelsterkte van een team bepaalt in welke klasse gespeeld wordt; Leden die training volgen voorafgaand aan de competitie gaan voor op leden die geen training hebben gevolgd. Er wordt onderscheid gemaakt in prestatief en recreatie tennis. Recreatief: Op de baan staat het sportieve element voorop; buiten de baan de sociale contacten tussen de leden. Alle competitiedagen, m.u.v. van 2e klasse en hoger op zaterdag en zondag competitie Mogelijkheid tot inschrijving team. Handtekening noodzakelijk van alle teamleden! Individuele opgave is ook mogelijk Geen verplichting tot les, voorafgaand aan de competitie. Passende tenniskleding is gewenst. Prestatief (2e klasse en hoger op zaterdag en gehele zondagcompetitie) Het ontwikkelen van een steeds hoger tennisniveau/speelsterkte (maximale rendement uit jezelf halen). Individuele opgave. De wedstrijdcommissie maakt voorstel voor een teamsamenstelling, met goedkeu-

ring van de Technische Commissie Junioren zijn verplicht tot het volgen van lessen in de winter, voorafgaand aan de competitie Kleding: jeugd is verplicht om het shirt van TV De Molen te dragen. Algemeen Er dienen 2 recreatiebanen beschikbaar te zijn voor de leden tijdens de competitiedagen. Bij hoge uitzondering behoudt de VCL (verenigingscompetitieleider) het recht om hiervan af te wijken. De acceptgiro voor de competitiebijdrage wordt gestuurd aan de aanvoerder van het team. De aanvoerder betaalt het gehele bedrag aan de vereniging en regelt zelf de verdeling onder de teamleden. Indien een speler niet aan de verplichtingen voldoet, kan er een sanctie door de TC opgelegd worden. Competitieballen kunnen op vrijwillige basis worden ingeleverd bij de leden van de jeugdcommissie. De TC behoudt het recht om van bovenstaande regels af te wijken, indien niet het gewenste resultaat wordt behaald.


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

ZOMERCOMPETITIE KNLTB 2010

Het tijdstip is weer gekomen dat je je weer moet opgeven voor de zomercompetitie 2010.

Het inschrijfformulier dient voor vrijdag 13 november 2009 ingeleverd te worden in de groene bus! Het inleveren van het formulier na 13 november wordt niet in behandeling genomen! Voor de goede orde geven wij hieronder alvast de data die bekend zijn voor de districtcompetitie.

Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18 Wk 19 Wk 20 Wk 21 Wk 22 Wk 23 Wk 24 Ma. pasen Di. Wo. Do. 8/4 Vr. Goede Vr. 9/4 Za. 10/4 Zon. Pasen 11/4

12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4

19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4

26/4 27/4 28/4 29/4

3/5

Hemelv.

Kon.dag

1/5 2/5

10/5 11/5 12/5

9/5

14/5 15/5 16/5

17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 Pinkster

Pinkster

25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5

31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6*

LK LK

De regiokampioenen in de hoogste klasse zaterdag Dames, zaterdag Heren en zaterdag Gemengd worden afgevaardigd naar het Landskampioenschap (LK) voor regioploegen. Beslissingswedstrijden om tot deze regioafvaardiging te komen op 12 juni 2010: Za.dames (GRO/FRI/DRE) 1e klasse - za.dames 18+ (OVE) 1e klasse Za.heren (GRO/FRI/DRE) hoofdklasse - za.heren 18+ (OVE) 1e klasse Za.gemengd (GRO/FRI/DRE) hoofdklasse - za.gemengd senioren (OVE) 1e klasse Data landskampioenschappen zondagteams zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Landskampioenschap voor regioploegen zaterdagteams 1e ronde: zaterdag 19 juni 2010 halve finales: zaterdag 26 juni 2010 finale: zondag 27 juni 2010 *) Bij invoering van de regionale jeugdcompetitie zondag t/m 14 jaar Noordoost geldt 6 juni als laatste reguliere speeldag en is 9 mei een inhaaldag. Voor alle zondagcompetities van de Perry Sport landelijke competitie (organisatie bondsbureau Amersfoort) geldt 9 mei als reguliere speeldag en is 6 juni een inhaaldag.

19


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

ZOMERCOMPETITIE KNLTB 2010 Inschrijfformulier senioren Zomercompetitie 2010 Zondag:

Uw keuze aankruisen

■ Gemengd 35+

Zaterdag:

Uw keuze aankruisen Naam

Handtekening

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gemengd Gemengd 35+ Gemengd zonder enkel Heren (vanaf 3e klasse) Heren 35+ Dames

Lidnummer

Minimaal 5 spelers aangeven. Alleen zij zijn speelgerechtigd. Hij/zij verplicht zich tot: Het beschikbaar zijn gedurende de gehele competitie. Het vooraf betalen van de verschuldigde competitiebijdrage, tegelijk met de jaarcontributie.

Telefoon

Dinsdag:

■ Dames

Woensdag:

■ Heren 35+

Voor opgave per team

m/v

Emailadres aanvoerder: ............................................................................. .............................................................................

De eerste naam op het formulier is de aanvoeder van het team. Handtekening aanvoerder: ............................................................................. Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 13 november 2009. Dit formulier ingevuld en ondertekend in de groene bus deponeren.

MEDEDELING Niels van Eenenaam heeft besloten om te stoppen als competitielieder m.i.v. het competitieseizoen 2010. Hiervoor dient nog een opvolger gezocht worden. De aanmeldingen van de teams, het maken van he tbanenschema voor 2010 zal nog door hem en Petra Apeldoorn verzorgd worden.

20


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

INSCHRIJFFORMULIER ZOMERCOMPETITIE 2010

Individuele opgave

Naam: .......................................................................................................................

Man/Vrouw

Adres: .......................................................................................................................

Geb. datum: ...................................

Postcode: ................................... Woonplaats: .....................................................

Tel.nr.: ............................................

Lidmaatschapsnummer: ...........................................................................................

Speelsterkte enkel........ dubbel.......

Schrijft zich in voor deelname aan de zomercompetitie 2010 in onderstaande competitievorm. SVP UW KEUZE AANKRUISEN ZONDAG (landelijk comp. senioren/jeugd)

Gemengde competitie Herencompetitie 35+ Gemengde competitie 35+ Herencompetitie Juniorencompetitie

ZATERDAG (districtscompetitie)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Herencompetitie Gemengde competitie met/zonder enkelspel Damescompetitie 35+ Herencompetitie 35+ Gemengde competitie Gemengde jeugd 13 t/m 17 jaar Jongenscompetitie 13 t/m 17 jaar Meisjescompetitie 13 t/m 17 jaar

DINSDAG (districtscompetitie)

■ Damescompetitie dinsdagmiddag

■ ■ ■ ■ ■

(Dinsdagavondcompetitie wordt niet meer aangeboden)

WOENSDAG (districtscompetitie)

avond middag

■ Herenveteranen 35 jaar en ouder ■ Jeugdcompetitie t/m 12 jaar

Men kan hieronder zijn/haar voorkeur kenbaar maken: Team

Naam

Lidmaatschapsnummer

m/v

DE COMMISSIES WEDSTRIJDTENNIS/TECHNISCHE COMMISSIE DELEN DE TEAMS IN. Hij/Zij verplicht zich tot: - het beschikbaar zijn gedurende de hele competitieperiode. - het vooraf betalen van de verschuldigde competitiebijdrage, tegelijk met de jaarcontributie - het zich houden aan de bepalingen van de T.C.

Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 13 november 2009 Dit formulier ingevuld en ondertekend in de groene bus in de hal van het Tenniscentrum deponeren. HANDTEKENING spe(e)l(st)er: ................................................................................ HANDTEKENING (ouders/voogd): ........................................................................... EMAILADRES (aanvoerder): .....................................................................................

21


Je hoeft geen studiehoofd te zijn om te weten wat de beste supermarkt is!

Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl

C1000 Zeijlemaker Lieuwenburg 165 8925 CJ Leeuwarden Telefoon: (058) 233 07 10 Fax: (058) 233 07 12 Bestellen@c1000zeijlemaker.nl Wij bezorgen graag uw boodschappen ĂĄ â‚Ź 3.00 bij u thuis!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

HEKLEUNER

AOW-blues Deze zomer was het goed hekleunweer… goede temperatuur, lekker zonnetje soms een fijn briesje… Jammer dat de zomer zo weinig hoopgevend afsluit. Ik hoor jullie al denken: ‘Weinig hoopgevend? We hebben in geen jaren zo’n mooi slottoernooi gehad!’ Jullie hebben gelijk, maar ik kijk nu even verder dan het weer, ik kijk meer naar leeftijd, vrije tijd, tennissen en leunen… Al die tennissers, die dachten na hun 65ste verjaardag het tennissen een nieuwe impuls te geven; die terecht dachten dat vrije tijd en gezondheid bij het bereiken van de AOW-leeftijd meer dan ooit samen zouden gaan. Lekker sporten, hekleunen, terrashangen en wat dies meer zij… Ieder die dit dacht komt redelijk bedrogen uit! Natuurlijk, al wat zij gedacht hebben klopt nog steeds. Alles wat zij van plan waren te gaan doen kan nog steeds. Alle vrije tijd krijgen zij nog steeds… alleen een paar jaar later! Het kabinet vindt dat dit een noodzaak is, en legt alle andere voorstellen en mogelijkheden terzijde terwijl voorzichtig wordt gedacht aan een verlenging van een in mijn ogen niet alleen voor mensenlevens risicovolle maar tevens onnodig geldverslindende missie in Afghanistan. Blijkbaar vinden Jolige JP en zijn kornuiten het nodig om gedane beloften en afspraken weer aan hun laars te lappen. ‘Wij’ blijven langer in Afghanistan, tegelijkertijd mogen we langer werken om te krijgen waar we toch al recht op hadden: AOW!!! Nee, onze vrije tijd, ons zwaarbevochten recht is weer verder weg dan ooit en dat zal ook wel zo blijven zolang Jokkende JP en zijn Bende van het Zwarte Hart ons platte landje regeren. Afspraak is afspraak? Niet meer… De normen en waarden van Balkenende zijn zo langzamerhand niet meer dan een Bakellende… Gelukkig biedt het hekleunen de nodige verstrooiing in deze zware tijden. Hekleuner

Advertentie

23


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

24

Wiekslag 2009-3  

Clubblad T.V. De Molen