Page 1

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

INHOUDSOPGAVE Jaargang 26

Nummer

1

Uitgave maart 2009 Oplage 900

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt driemaal per jaar

Girorek.nummer 29.90.922

wiekslag

IN DIT NUMMER:

PAGINA:

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Contributie 2009 Van de redactie Van het bestuur Mededelingen Open Dagen TV de Molen Info TV de Molen Jeugdpagina’s: Oliebollentoernooi 2008 Midi toernooi Jeugdcompetitie teams Open Molen toernooi DATEKO HETEKO Competitieteams senioren Inschrijfformulier openingstoernooi senior plussers Zomerprogramma senoir plus Activiteiten senior plus Windmill Cup Carl Gantois Tossen Competitietraining Afhangsysteem Tennis overdag Maak kennis met tennis Clubtrainingen en lessen Parkregels en baanreglement Hekleuner Van de recreatiecommissie ‘Openingstoernooi’ Inschrijfformulier openiongstoernooi Arthur Hagenbeektoernooi Leden administratie Evenementen

1 2-3 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 18-19 20-21 22 23 24 24 25 25 27 28 29 30 31-32 33 34 35 37 38 39-40

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl 1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

VAN DE REDACTIE Jammer, jammer, jammer, jammer en nog eens jammer… Het is een mooi orgaan, zo’n clubblad. ‘t Ziet er mooi uit, gelikte glossy omslag en van binnen mooi opgemaakt door de vaardige handen van Eric Heitmeijer. Er staat de nodige en noodzakelijke informatie in, daarnaast is er een groot aantal vrijwilligers een paar keer per jaar in de weer met de bezorging van de Wiekslag. Allemaal gunstige componenten, toch…

ik op ga houden met de redactie van de Wiekslag(medio juni). Ik doe het met veel plezier, maar heb eerlijk gezegd wat grootsere plannen… Jammer is tevens, dat ondanks de vacatures in Wiekslag, op de site en elders nog niemand is gekomen om dit leuke werk over te nemen… en door mij ingewerkt te worden(lijkt me toch een extra stimulans, haha).

Jammer, dat juist nu we een park hebben dat op een prachtige manier in ontwikkeling is en de tennisbanen er mooier bijliggen dan in vele jaren, het ledental enigszins bij deze ontwikkeling achterblijft… Maar achter deze ‘jammerbocht’ gloort ook weer de hoop op beter; natuurlijk weet ik dat er iemand rondloopt die de Wiekslag over zal nemen, uiteraard staat de Wiekslag weer boordevol nuttige informatie en het park wordt steeds mooier dus de leden komen ook wel.

Jammer ook, dat Koning Winter juist deze winter heeft besloten de teugels weer wat strakker aan te trekken, waardoor het Misschien vind ik het enthousiasme om buiten te Jammer is het, dat ondanks gewoon wel een beetje spelen werd getemperd. Al het feit dat deze eerste jammer dat ik er mee moet ik eerlijk zeggen, dat Wiekslag van het jaar HET uithangbord van De Molen in het fanatisme van voorzitter ophoud… en secretaris bijna aansteke2009 is, er buiten de bestuurs- en commissieleden lijk werkte. Ik heb met name Franke Visser Nina zichzelf vele malen een zo weinig mensen zijn die een spontane inbreng hebben slag in de rondte zien tennisvoor de Wiekslag. Je zou toch sen(in weer en wind), een voorbeeld dat ik –met zeggen dat er het nodige te vertellen of te laten zien is op schaamrood op mijn kaken een vereniging als De Molen. beken ik dit- niet heb gevolgd. Gevolg is dat ditmaal onder meer de jeugdpagina’s wel erg minimaal zijn bemeten… Kopij inleveren vóór 15 mei 2009, in de groene bus in de hal van T.V. De Molen Ook jammer is, dat ondanks of per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl het feit dat het leuk werk is, Waarom start ik dan toch meteen vijfvoud van het woord jammer, zult u zich afvragen…

4


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

VAN HET BESTUUR

Siebren Bonsma

Het aftellen is weer begonnen. Als u dit leest duurt het nog maar enkele weken en dan kan er weer volop buiten getennist worden. De ervaringen van de tennissers die in de winter buiten doorgetennist hebben zijn over het algemeen goed. Als het maar droog is en niet te hard waait; warm worden is geen probleem. De winter is voor het bestuur bij uitstek de periode om het afgelopen jaar te evalueren en het nieuwe jaar voor te bereiden. Degenen, die op de Algemene Ledenvergadering geweest zijn weten, dat we 2008 met enige moeite positief afgesloten hebben in financiële zin. Voor de liefhebbers, de stukken staan nog steeds op de website. Ook uit het jaarverslag kun je opmaken dat de Molen een actieve vereniging is. Er wordt veel georganiseerd en de activiteiten worden goed bezocht. Voor 2009 zullen we volop inzetten op ledenwerving. Met krap 600 leden op 1 januari j.l. is de uitdaging om tenminste 100 nieuwe leden erbij te krijgen. We willen dan ook alle leden oproepen om vrienden, kennissen en buren

te bewegen om ook te gaan tennissen. Onze open dagen zijn op 7, 21 en 28 maart van 13.00 -15.00 uur. Ook eigen leden nodig ik van harte uit een balletje te slaan op deze open dagen. We beschikken over een prachtig park met 10 banen; daar kunnen zonder problemen nieuwe leden bij. Tennis is bij uitstek een sport die je levenslang kunt beoefenen; er is altijd wel een niveau van spelen dat bij je past en meer bewegen is goed voor de gezondheid. Verder willen we meer gaan doen aan het vinden van sponsors voor zowel activiteiten als kleding- en bordsponsoring. Graag willen we potentiële sponsors uitnodigen om zich te melden en de mogelijkheden te bekijken. Uiteraard zouden we het ook leuk vinden als leden ons attent maken op mogelijke sponsors. Neem contact op met Nienke Speelman van de sponsorcommissie, telefoon 06 30 57 51 62. De begroting voor 2009 heeft de nodige moeite gekost. Omdat we als vereniging geen eigenaar zijn van de banen, maar huren dient er 6% BTW over betaald te worden. Om dit zonder verhoging van de contributie te kunnen betalen, hebben we op de uitgaven van activiteiten moeten bezuinigen. Ook zullen de tennislessen niet meer op de binnenbanen gegeven worden; hiermee besparen we op

baanhuur. Door deze maatregelen konden we een sluitende begroting presenteren, die met enige correcties is goedgekeurd door de ledenvergadering. Zoals nu de plannen er liggen wordt er in april begonnen met de nieuwbouw van het fitnesscentrum; men hoopt begin 2010 een en ander gerealiseerd te hebben. We hopen dat we niet teveel last hebben van de nieuwbouw. Tot slot wil ik alle nieuwe leden van harte welkom heten bij een gezellige club. We hopen dat de ‘inburgering’ soepel zal verlopen. Belangrijk is dat je ook zelf initiatief neemt en deelneemt aan activiteiten. Deelnemen aan het tossen is een uitgelezen kans om mensen te leren kennen. Zie voor de tijden de activiteiten agenda achterin deze Wiekslag. Voor mensen die voor het eerst tennissen is ook de lesgroep een goede mogelijkheid om buiten de les om af te spreken om te oefenen en een spelletje te spelen. Namens het bestuur wens ik alle leden een sportief en gezellig tennisseizoen toe. Siebren Bonsma voorzitter

5


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

MEDEDELINGEN OPEN DAGEN Ook in 2009 organiseert TENNISVERENIGING DE MOLEN weer haar jaarlijkse OPEN DAGEN. Deze vinden plaats op 7, 21 maart en op 28 maart van 13.00-15.00 uur. Kandidaatleden kunnen hier infomatie over vereniging en lidmaatschap krijgen, of een balletje slaan. Nieuwe leden die zich op de open dagen opgeven kunnen rekenen op een kleine attentie. PASJESAFHAALDAGEN Het tennispasje voor het nieuwe seizoen – mits betaald – kan afgehaald worden op dinsdag 17 maart ’s avonds van 20.00 tot 21.30 uur en op 28 maart (open dag) van 13.0015.00 uur. Er is dan - zoals hierboven reeds genoemd tevens gelegenheid om je in te schrijven voor tennislessen. NB De pasjesafhaaldagen zijn niet voor degene die zich tijdens de open dag hebben aangemeld, want dan is het pasje nog niet klaar. Zijn/haar pasje kan later afgehaald worden bij de bar. WWW.TVDEMOLEN.NL De website van de Molen wordt met grote regelmaat bijgewerkt. Zo vindt u, naast enorm veel info, onder meer uitslagen van interne toernooien of actuele standen van de dateko en heteko op de site. VERZOEK VAN DE PENNINGMEESTER Indien u een machtiging heeft afgegeven voor het innen van de contributie wordt het bedrag in 2 termijnen van uw Tennisrekening vereniging afgeschreven. De Molen Als uw e-mail Kalverdijkje 76b adres bij ons Leeuwarden bekend is,

6

wordt u daarvan vooraf op de hoogte gesteld. Heeft u geen machtiging af gegeven dan krijgt u een acceptgirokaart thuis gestuurd, samen met een machtigingsformulier. Vanaf 2010 worden de kosten voor het innen van de contributie via een acceptgiro aan u doorberekend in de vorm van een toeslag van € 3,--. Bij het afhalen van de speelpas op de pasjes afhaaldagen moet de contributie zijn bijgeschreven op onze giro rekening. Bij niet tijdige betaling van de contributie wordt u een administratieve heffing opgelegd van € 5,--. Betalen in 2 termijnen is via acceptgiro NIET mogelijk. ADVERTEERDERS/SPONSORS Kunnen contact opnemen met de commissie pr en sponsoring (zie pagina samenstelling commissies). WAARSCHUWING Laat geen eigendommen van waarde in de kleedkamers achter (portemonnee, sleutels van auto of fiets, horloge/sieraden). Wij roepen alle leden op om extra oplettend te zijn en niets van waarde in de kleedkamers achter te laten. Het is niet verantwoord! OPZEGGING LIDMAATSCHAP Een opzegging dient uiterlijk voor 1 december van enig jaar schriftelijke aan de ledenadministratie te worden gericht. Dit kan uitsluitend schriftelijk, via e-mail aan ledenadministratie@tvdemolen.nl of door het mutatieformulier (via de website/ledenadministratie) op te sturen naar postbus 6080, 8902 HB LEEUWARDEN of te deponeren in de groene bus t.a.v. ledenadministratie. Opzegging via één van de trainers is dus NIET mogelijk..

Kopij Wiekslag Kopij voor de volgende Wiekslag kan voor vrijdag 15 mei 2009 worden ingeleverd, bij voorkeur via de e-mail(wiekslag@tvdemolen.nl) . Uiteraard kan het ook nog op de ouderwetse manier: in de groene bus in de hal van het tenniscentrum of sturen naar TV de Molen, ter attentie van Redactie Wiekslag, Postbus 6080, 8902 HB Leeuwarden. Overigens zijn ook foto’s(liefst gemaild) ook van harte welkom… E-MAIL NIEUWSBRIEF De vereniging gaat binnenkort starten met een email-nieuwsbrief gericht aan haar leden en aan geïnteresseerden. In de nieuwsbrief staat dan actuele informatie over competitie, evenementen, mededelingen van het bestuur en andere wetenswaardigheden. Wil je op die manier op de hoogte zijn? Stuur dan een e-mail naar tvdemolen@tvdemolen.nl met als onderwerp aanmelding voor nieuwsbrief vermeld je naam en bondsnummer. Dan voegen we jou toe aan de mailinglist. Wil je later geen nieuwsbrief meer dan stuur je een e-mail met als onderwerp afmelding voor nieuwsbrief. Om de kosten voor communicatie zo laag mogelijk te houden wordt ook binnen onze vereniging steeds vaker gecommuniceerd via de e-mail. Helaas beschikt de ledenadministratie niet over alle e-mail adressen. Het verzoek van de ledenadministratie is dan ook uw e-mail adres door te geven aan ledenadministratie@tvdemolen.nl. Uw e-mail adres wordt alleen binnen de vereniging gebruikt en niet voor andere doeleinden.


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

OPEN DAGEN

Open dagen op 7, 21 en 28 maart 2009 Ieder jaar organiseert de tennisvereniging open dagen om geïnteresseerden kennis te laten maken met tennis. Zo ook dit jaar op zaterdag 7, 21 en 28 maart van 13.00 tot 15.00 uur. De open dagen zijn voor geïnteresseerden een geschikte manier om een kijkje te nemen op tennisvereniging De Molen, zelf een balletje te slaan of om direct in te schrijven voor de lessen of lidmaatschap. Tijdens de open dagen wordt er zoveel mogelijk informatie gegeven over het lidmaatschap, het volgen van tennislessen en het competitie- en recreatietennis op tennisvereniging De Molen. Om de bezoekers van de open dagen een goed beeld te geven van de sport is het voor alle leden van de tennisvereniging toegestaan tijdens de open dagen vrij te tennissen op de buitenbanen. Zo kunnen bezoekers gemakkelijk even op de baan meespelen en kan meteen de sfeer geproefd worden die er heerst op de vereniging. Bij slechte weersomstandigheden zal er voor de bezoekers een binnenbaan beschikbaar worden gesteld waarop gespeeld kan worden. Het ledenaantal van tennisvereniging De Molen neemt af, dit is bij vrijwel alle tennisverenigingen in Friesland ook het geval. Hierdoor vragen wij onze leden om kennissen, familie, vrienden of andere geïnteresseerden mee te nemen of aan te moedigen om de open dagen te bezoeken. Het aantrekken van nieuwe leden houdt de vereniging financieel gezond, brengt nieuwe gezichten tijdens een toernooi en biedt weer eens andere tegenstand. De actie die vorig jaar is gestart geldt ook voor dit jaar. Ieder bestaand lid dat een nieuw lid aanmeldt krijgt een tegoedbon ter waarde van 15 euro te besteden in de tennisshop op het tenniscentrum. Wij hopen dat er tijdens de open dagen gebruik gemaakt gaat worden van het vrij tennissen op de buitenbanen, bij geschikte weersomstandigheden natuurlijk. Tot op de open dagen! PR – commissie Siebren Bonsma, Dolinda Toepoel en Marlies Wachter

7


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2009 Nieuws Op de website van het tenniscentrum/ de tennisvereniging vindt u o.a informatie over tennislessen, toernooien, biljardvereniging, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 17,50 Rackets Schoenen Grips Ballen

Zomerseizoen verhuur banen • • • •

Buiten/binnen € 13,50 per uur Baan voor studenten € 10,00 per uur Tennisclinics Schooltennis

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

JEUGDPAGINA

OLIEBOLLENTOERNOOI 2008

OLIEBOLLENTOERNOOI: LEKKER EN GEZELLIG! Op zaterdag 27 december 2008 werd traditiegetrouw het jaarlijkse oliebollentoernooi voor de jeugd georganiseerd. ‘s Ochtends kwamen de jongens en meisjes in actie die op het mini- en midiveld tennissen. Er werden enkels en dubbels gespeeld en tussendoor smaakten de oliebollen en de limonade prima. Ook het sjoelen was een leuke bezigheid als je even pauze had. Aan het einde van de ochtend werden de punten geteld en ging iedereen met een vaantje naar huis.

Ondertussen waren de eerste dubbels op het grote veld al begonnen. Net als de

mini’s en de midi’s kregen alle grootvelders bij binnenkomst een zweetbandje en een demper. Dit kon gelijk gebruikt worden. De jeugd op het grote veld was ingedeeld in 4 poules met elk 10 kinderen en iedereen ging 4 keer een dubbelpartij van een half uur spelen. Tussen de wedstrijden door smaakten de oliebollen weer goed. Om 16.00 uur waren de laatste wedstrijden gespeeld. De eindstand werd opgemaakt en alle grootvelders kregen een vaantje of een uitkozen aardigheidje. Een geslaagde dag zat erop!

9


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost 13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau.

Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden

Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

10


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

JEUGDPAGINA

MIDI TOERNOOI

Inschrijvingen voor de zondagmorgen, regiocompetitie 2009 indoor 3/4 veld

Speeldata: 19/4,10/5,17/5 en 24/5 08 van 9.00 - 12.00 uur Teams die spelen voor t.v. de Molen Team 1 Fleur Adema Kaylee v. Houten Sascha LeyderHaven Team 2

Kimberley Tiemersma Monic Avak Lisanne Mink

Team 3

Bastiaan Brandsma Jasper Jeelolf

Team 4

Laurens Beimers Mats Boonstra

Team 5

Lars Steenbeek David Hemkes Renzo Zeylemaker

Vereniging t.v. de Molen naam contact persoon:

Ingrid de Jong Gielstra tel. 0515 521807 e-mailadres: rinzeingrid@hotmail.com

11


Familiewoning te huur in Frankrijk

snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

SPORTPRIJZEN Rustig gelegen in de Bourgonje. Ook geschikt voor grotere gezinnen. Info: Jaap en Marion de Graaf. Telefoon: (058) 267 46 59 www.lemoulindefulvy.nl

Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

JEUGDPAGINA

JEUGD COMPETITIETEAMS Zondag Jongens (jeugd) Zondag Jongens 1 Zondag 3e klasse Karel As Ronald Visser Michiel As Lars de Leeuw Zondag Jongens 2 Zondag 3e klasse Tjibbe Hartholt Ruben Peeperkom Melvin van der Werff Skelte de Vries

Mayon Jousma Mirthe van Maanen Elise Ozinga Myriam Santana Amber v.d. Meulen Daphne Nieuwland Zondag Gemengd (jeugd) Zondag Gemengd 1 Zondag 3e klasse Jerien van Keulen Rian Velt Arnoud Kivit Jord van Maanen Amber Jager

Zondag Jongens 3 Zondag 3e klasse Hidde Sander Pim Faber Kars v.d. Velde Julian Apeldoorn Kai Bokma Julian Apeldoorn

Zondag Gemengd 2 Zondag 3e klasse Heleen Post Hilde Anna ten Berge Justin Apeldoorn Klais Blaauw Hidde Ydema

Zondag Meisjes (jeugd) Zondag Meisjes 1 Zondag 2e klasse Lisa Kloostra Dominiek Bokma Tialda van der Wal Dinore Zejnulahu

Woensdagmiddag 1 Gemengd 1 Marrit Hofman Laura Postma Marnik Amoraal Leon Faber Sander Robben

Zondag Meisjes 2 Zondag 2e klasse Inge Hoekstra

Woensdagmiddag 2 Gemengd 2 Esther Blaauw

Zoi Sandberg Aron Van Remmerden Bas van Hecke Woensdagmiddag 3 Gemengd 3 Bart-Jan ten Berge David Kuipers Soshanna Blaauw Sara Ydema Linda de Leeuw Woensdagmiddag 1 Jongens 1 Pieter Dirk Gerritsen Rik Bosma Julian Apeldoorn Kai Bokma Woensdagmiddag 2 Jongens 2 Richard Kuipers Stef van Houten Luca van Straaten Johan Kamperman Woensdagmiddag 1 Meisjes 1 Iris Kuipers Melissa Leyder Havenstroom Cindy Nassar Marijn Peters Anouk Dijkstra Maureen Daphne de Jong

13


Je hoeft geen studiehoofd te zijn om te weten wat de beste supermarkt is!

Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl

C1000 Zeijlemaker Lieuwenburg 165 8925 CJ Leeuwarden Telefoon: (058) 233 07 10 Fax: (058) 233 07 12 Bestellen@c1000zeijlemaker.nl Wij bezorgen graag uw boodschappen ĂĄ â‚Ź 3.00 bij u thuis!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

OPEN MOLEN TOERNOOI

Tradities zijn vaak een lang gewortelde gewoonte of activiteit in een vereniging. Zo ver is het met het Open Molen Toernooi nog niet, maar als het aan jullie en ons ligt gaat het alvast de goede kant uit… De afgelopen twee jaren waren voor het Open Molen Toernooi een groot succes, reden om ook dit jaar deze startende traditie te organiseren. Net als voorgaande jaren wordt het Open Molen Toernooi gehouden in week 26, dus vanaf maandag 22 juni tot en met zondag 28 juni 2009. Uiteraard verwachten we dezelfde gezelligheid, sfeer en strijd als de voorgaande twee edities…

Vorig jaar was deelname al mogelijk in de categorien 5, 6, 7, en 8. Dit is zo goed bevallen, dat dit ook dit jaar het geval zal zijn; ook de rest blijft hetzelfde, dus opgave in 17+ en 35+ in de klasse DE, HE, DD, HD en GD. Daarnaast blijft de verliezersronde gehandhaafd, waardoor alle spelers genoeg aan spelen toe zullen komen. Iedereen… etc….. Otto van der Galien. Overnemen uit vorig jaar

Molen zich gaan opgeven en dat er daarnaast ook vele tennissers van andere verenigingen de weg naar dit toernooi weten te vinden. Zodra er meer informatie bekend is, zal dit te vinden zijn op de website van TV De Molen.

Namens de toernooicommissie, Otto van der Galiën

Iedereen kan zich binnenkort weer opgeven via de welbekende toernooisite, www.toernooi.nl, of via de inschrijfformulieren die in het clubhuis komen te liggen. We hopen dat er weer veel leden van TV De

Advertentie

15


van der Sluis & van der Zee ADVOCATEN EN PROCUREURS Van der Sluis en Van der Zee Advocaten biedt met 6 advocaten aan particulieren, het bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf en non-profitinstellingen, een op maat gesneden juridisch dienstenpakket aan. Tot het werkterrein behoren onder meer insolventierecht, letselschades, huurrecht, ontslagrecht, contractenrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht, onroerend goed- en bouwrecht en administratief recht. Aan een goed persoonlijk contact tussen advocaat en cliĂŤnt wordt grote waarde gehecht. Voor informatie kunt u terecht bij: mr. P. van der Sluis, mr. C.W. van der Zee, mr. A.H. Punt-Koopmans, mr. M.D. Kalmijn, mr. L. Hoekstra of mr. S.C.M. Juinen.

Willemskade 7 Postbus 2610, 8901 AC Leeuwarden

Telefoon 058-2121464 Telefax 058-2133025

Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

DATEKO competitief, is de Dateko nog steeds een competitie in volle bloei; vorig jaar werd het 25ste jubileumjaar feestelijk afgesloten.

Oukje Meijer

Beste tennissters van De Molen, Vanaf 2 april aanstaande starten we weer met de alweer 26ste editie van de Dateko-competitie. Na 26 jaar, waarvan 25 jaar

Ook al hebben vele speelsters inmiddels meegedaan, de doelstelling van de Dateko is door de jaren heen onveranderd gebleven: in een leuke en gezellige competitie stevig de strijd met elkaar aangaan! Een doelstelling overigens die door onze deelneemsters moeiteloos wordt gehaald… Werd er voorheen in drie poules gestreden, de laatste jaren worden helaas nog maar twee poules gevormd. Dit houdt uiteraard in dat er nog steeds plaats is voor

nieuwe damesteams. Men kan zich gezamenlijk opgeven, als team; heb je echter geen partner dan proberen wij een geschikte partner voor je te vinden. De speeldata voor de Dateko in 2009 zijn: 2, 9, 16 en 23 april, 7, 14 en 28 mei; de traditionele slotdag, de Datekodag, valt op 4 juni. Gaarne opgave via onderstaand inschrijfformulier. Dit invullen en vóór vrijdag 27 maart 2009 inleveren in de groene bus van De Molen. Tot ziens bij de Dateko! Oukje Meijer

INSCHRIJFFORMULIER DATEKO 2009

IK GEEF MIJ OP ALS DEELNEEMSTER: Voor-en achternaam:........................................................... Telefoonnummer: privé .......................... evt.overdag ........................... E-mailadres: ......................................................................................

Adres:........................................................................................................................................................... Speelsterkte dubbel: ......................................................... Naam Partner: ........................................................................................................................................... Handtekening: .................................................................. DE SLUITINGSDATUM OPGAVE DATEKO 2008 IS VRIJDAG 27 MAART 2009!!!

17


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

HETEKO

HETEKO 2009 DE TENNISCOMPETITIE VOOR MANNELIJKE SENIORLEDEN VAN DE VERENIGING Wat is de Heteko? Heteko is een afkorting van Heren Tennis Kompetitie. Een tenniscompetitie die vooral bedoeld voor de leden die op een woensdagavond, zaterdag of zondag niet kunnen of niet willen deelnemen aan een districtscompetitie maar toch wel echte wedstrijden willen spelen . Maar ook een competitie bedoeld voor de beginners die op hun niveau het geleerde op de tennislessen in de wedstrijdpraktijk kunnen brengen. Hoe wordt er gespeeld en ingedeeld? Er wordt uitsluitend dubbel gespeeld, met vaste teams bestaande uit twee seniorheren in de speelsterkte 7, 8 of 9. De deelnemende teams worden, afhankelijk van het aantal deelnemende teams, ingedeeld in één of twee poules. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat ieder team 7 wedstrijden in de competitie speelt. Er wordt zoveel mogelijk op speelsterkte ingedeeld, waar de deelname het toelaat zal in twee klassen worden ingedeeld. Het afgelopen seizoen waren in de Heteko 12 teams actief, ingedeeld in twee poules, van 6 teams. Na de poulefase werden playoffs gespeeld. Wanneer wordt er gespeeld? Er wordt altijd gespeeld op donderdagen in de namiddag

18

in principe van 18.00 tot 19.00 uur. Dit tijdstip kan vervroegd worden op donderdagen als er een districtscompetitie voor de 35+ers moet worden gespeeld op banen van het T.V. “De Molen”.

De inschrijfkosten bedragen 6.00 euro per persoon. Deze gelden worden gebruikt om competitiekosten te dekken, zoals de kosten voor de aankoop van ballen, ludieke prijsjes voor de poule winnaars e.d.

1e speeldag = donderdag 9 april 2e speeldag = donderdag 16 april 3e speeldag = donderdag 23 april 4e speeldag = donderdag 7 mei 5e speeldag = donderdag 14 mei 6e speeldag = donderdag 28 mei 7e speeldag = donderdag 4 juni

Wil je deelnemen zorg dan dat het in dit clubblad afgedrukte inschrijfformulier uiterlijk op woensdag 2 april in de groene bus in de hal van het clubhuis ligt. De spel- en speelregels en het speelschema van alle “speel”-donderdagen hangen uiterlijk maandag 9 april op het prikbord in de hal van het tenniscentrum. Het aantal deelnemende teams in een poule is dus gelimiteerd, elke poule kan maximaal bestaan uit 8 teams. Schrijf dus tijdig in !!!!

Hoe schrijft men in? Inschrijving per team is het meest wenselijk, maar ook enkele inschrijving (dus zonder partner) is mogelijk. De competitieleiding draagt in dat geval voor een passende indeling met een andere (enkele) inschrijver.

Franke Visser Competitieleider HETEKO


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

HETEKO INSCHRIJFFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE

HETEKO 2009

JA…!! IK WIL OOK DEELNEMEN AAN DE HETEKO 2009

NAAM (VOOR- EN ACHTERNAAM) :……………………………………………………………………. ADRES

:…………………………………………………………………….

TELEFOONNUMMER EMAILADRES

:……………………...(=PRIVE) ……………………(=WERK) :..............................................................................................

SPEELSTERKTE DUBBEL

:………………………(ZIE CIJFER OP UW PASJE)

AANTAL JAREN TENNISERVARING :………………

NAAM PARTNER :…………………………………………………………………….. (UW PARTNER DIENT OOK EEN INSCHRIJFFORMULIER IN TE LEVEREN!!!) Losse opgave is mogelijk, de competitieleiding wijst dan een partner toe. de inlevering van dit formulier verplicht mij tot de betaling van het inschrijfgeld van Euro 6.00 en ik draag zorg dat dit formulier uiterlijk donderdagdag 2 april in de groene bus in de hal van het tenniscentrum ligt. HANDTEKENING :

19


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

COMPETITIE SENIOREN

Zondag Heren Zondag Heren 1 Zondag 5e klasse Vincent van Es Anton Spindelaar Jasper Baukema Jochum van Delden Roland Lucardie Zondag Damescompetitie Zondag 4e klasse Yvonne Kuipers Marjan Sander H. Swart Karin Smedema C. van Assen

Zondag Gemengd 5 Zondag 7e klasse Ngoc Yen Ly Laura Westerveld Marit Meekema Wyco de Groot Hung Tieu

Zaterdag Heren 5 Zaterdag 5e klasse Terry Kloosterman Rogier Jungen Gerard Voordes J. Sikkes S. Olthuis

Zondag Gemengd 6 Zondag 7e klasse Geratina Houtstra Roman Terpstra Anke Tuinstra Daniel Scheepbouwer

Zaterdag Heren 6 Zaterdag 5e klasse Johan de Jong Gary Harpert Edward Tjam Ronald Agema Peter Faber Foeke Jan Komans

Zondag Gemengd Zondag Gemengd 1 Zondag 4e klasse Nina Ekas Robbert Middendorp Sonja Kuipers-Antonisse Wieger Scheweer

Teams (zaterdag heren) Zaterdag Heren 1 Zaterdag Hoofdklasse Jasper Meinema Tjarco Reitsma Stefan van den Berg Niels Dijkstra Menno Wietsma Wieger Scheweer

Zondag Gemengd 2 Zondag 4e klasse Jildou van Dijk Kevin Janson Elroy Middendorp Sarah Jellema Youri Bokma

Zaterdag Heren 2 Zaterdag 4e klasse Ben van Remmerden Siebren Bonsma Tom Dijkstra Simon Middendorp Andre Zalmstra

Zondag Gemengd 3 Zondag 5e klasse Joyce Pijnacker Stefan Hoekstra Tamara Janson Elwin van Keulen Michiel Veen

Zaterdag Heren 3 Zaterdag 4e klasse Arjen Schuit Alex Regenmortel Willem Bruining Johan van Bommel Luc de Vries Paul Kelder Niels van Eenenaam

Zondag Gemengd 4 Zondag 5e klasse Tineke Rispens Grytsje Teunissen Wim de Vries Peter de Bruin Alexis Antuna Esrah Jellema

20

Zaterdag Heren 4 Zaterdag 4e klasse Broer Giesing Jacob Bosma PeterArnold Jellema Maurice Bonnema

Zaterdag Heren 7 Zaterdag 5e klasse Sijbrand Hamstra Marco Westdijk Johan Akkerman Johan Kikstra Robert Terpstra Zaterdag Dames 1 Zaterdag 1e klasse Griet Spits Erica Bloembergen Mireille Bothof Astrid Cuperus Renata Cuperus Susanna Janson-Cuperus Zaterdag Dames 2 Zaterdag 2e klasse Ingrid Veen Marion Feenstra Mary Douma Petra Dost Nienke Speelman Sjoukje Akkerboom Zaterdag Dames 3 Zaterdag 2e klasse Dicky v.d. Burg Jose v.d. Burg Judith Akkerman Linda Post Marloes Westdijk


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

COMPETITIE SENIOREN VERVOLG

Zaterdag Dames 4 Zaterdag 3e klasse Dieuwke de Vries Kim van den Heuvel Marye de Koning Elisbeth Reitsma Jantina Pruiksma Ilse Zijlstra Thamara Gerrits Zaterdag Dames 5 Zaterdag 3e klasse Corry van der Wal Angelique Schutte Hennie Soldaat Catrien Lambert-de Vries Liesbeth Groot Zaterdag Gemengd 1 Zaterdag gemengd 1e klasse Marlies Wachter Marjolein Wachter Alwin Huizinga Nico Zijlstra Zaterdag gemengd 2e klasse Sicco Verhaag Age Bokma Pien Weidenaar Arianne de Ruiter Zaterdag Gemengd 3 Zaterdag gemengd 2e klasse Hotze Bouma Otto van der Galien Peter Blume Reina Adema Saapke Miedema Marike van de Weij Zaterdag gemengd 4e klasse Trudy Brandsma Yvonne Twisk Guus van Loo Andre de Vries Marco Pijpker Jolanda Zalmstra

Zaterdag gemengd 5e klasse Jan Stellingwerf Amanda de Voogd Ingrid Winterdijk Roelof van Dijk Harm Douwe Hitzert

Dinsdag Damescompetitie Dinsdagmiddag 5e klasse G. Wijbenga-Brouwer I. Bruijnis-Sanders Hillie Hiemstra C.M. Tjepkema A.C. Drenth

Zaterdag Gemengd 7 Zaterdag gemengd 5e klasse Heleen Verdikt Ron van den Houten Natasja van den Houten Jeanette Rispens Jeroen Robben

Woensdag Herencompetitie 35+ Woensdagavond Heren 1 Woensdagavond 5e klasse Jaap de Graaf Winnie de Groot Kees Veen Peter Kuiper

Zaterdag Gemengd 6 Zaterdag gemengd 5e klasse Annelies Slagter Linda Dekker Aaltje Ruyg Jojanneke Braam Pieter Willem Lousma Rohan Ketzer

Woensdagavond Heren 2 Woensdagavond 5e klasse Jan Willem Hennemann Hotze de Jong Rob Zoet Wiebe de Lange

Zaterdag Gemengd 35+ 1 Zaterdag Gemengd 2e klase Hans van Aalst Alice Wachter-van der Ham Geer Keuning-Planten Rob Koning Ivor Hannema

Woensdagavond Heren 3 Woensdagavond 5e klasse Koos Brandsma Ulbe Brandsma Peter Eysbroek Dave Katje Paul Klarenbeek

Zaterdag Gemengd 35+ 2 Zaterdag Gemengd klasse 2e klasse Rense Zwerver B. Koerts N. Holtrop J. Bruining-Steen Zaterdag Gemengd 35+ 3 Zaterdag gemengd 2e klasse Otto Touwen Gerard v.d. Veer Tettie Offenga Irene v.d. Steen

Reserves: Peter Toen Franke Visser

21


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

OP VRIJDAG 11 APRIL 2009

OPENINGSTOERNOOI VOOR DE SENIOR-PLUSSERS HET IS EEN GEMENGD DUBBELTOERNOOI VOOR ALLE SENIORPLUSLEDEN VAN DE VERENIGING (DE 50+ ERS DUS!!) TOERNOOI INFO - DE AANMELDING VOOR DEELNAME IN DE GROENE BUS EN UITERLIJK MAANDAG 6 APRIL - DEELNAME GELD IS 4.— - HET TOERNOOI VANGT AAN OM 09.30 UUR (AANWEZIG 09.15 UUR.) - ER ZIJN IN PRINCIPE POULES MET SPELERS MET EEN SPEELSTERKTE VAN 8 EN 8+ EN MET SPELERS MET EEN SPEELSTERKTE VAN 8- EN 9(afhankelijk van de inschrijving) - ER WORDEN VIER SPEELRONDES VAN 30 MINUTEN GESPEELD EN ELKE DEELNEMER/-STER SPEELT IN DEZE RONDES ……ER IS EEN KOFFIE PAUZE EN NA ELKE RONDE EEN KLEINE “VERZORGING”PAUZE..!! IK DOE MEE MET HET SENIOR PLUS OPENINGSTOERNOOI OP VRIJDAG 10 APRIL 2009

ACHTERNAAM:……………………………………………….............................................................................

ADRES PC EN WOONPLAATS:…………………………….......................................................................................................

TEL.NR…………………………………….............

SPEELSTERKTE: 9 (BEGINNER)

8+ (LICHT GEVORDERD)

8(GEVORDERD)

7 *) (VER GEVORDERD)

*) omcirkelen wat voor u van toepassing is DIT FORMULIER MOET UITERLIJK MAANDAG 6 APRIL IN DE GROENE BUS LIGGEN!!

22

VOORNAAM:…………………………………………………..............................................................................


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

SENIORPLUS COMMISSIE

KNLTB FRIESLAND Seniorplus ZOMER Programma 2009 vrijdag 24 april 2009

vrijdag 15 mei 2009

woensdag 27 mei 2009

donderdag 11 juni 2009

donderdag 25 juni 2009

donderdag 16 juli 2009

vrijdag 7 augustus 2009

woensdag 19 aug. 2009

donderdag 27 aug. 2009

vrijdag 11 sept. 2009

Activiteit Tijd Sluiting inschr. Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 15 apr 09 LTC Noordwolde Tennis Vereniging LTCN, Elsweg 16, 8391 KB, Noordwolde (Fr), 0561-432535 Inschrijfadres: dhr Henk Brinksma, Dwarsvaartweg 36, 8388 MN, Oosterstreek, 0561-430485, henk.brinksma@zonnet.nl Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 05 mei 09 LTV Bontekoe Leeuwarden Tennispark De Bontekoe, Magere Weide 2, 8915 AR, Leeuwarden, 058 2136166 / 058-2158813 (fax) Inschrijfadres: Teun van der Velde, Jornsmastate 6, 8925HV, Leeuwarden, 058 2668469, th.vandervelde@tiscali.nl Seniorplus èèndagstoernooi 9.30- ± 16.00 uur 17 mei 09 TC Surhuisterveen TC Surhuisterveen Vierhuisterweg 26 A 9231 AR Surhuisterveen 0512 363860 Inschrijfadres: dhr. Foeke Boersma Molenweg 65 9231 HR Surhuisterveen fobo@tele2. nl Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 1 juni 09 TC Dokkum T.C. Dokkum, Harddraverspark, Dokkum, 9101 XA 0519-295895 Inschrijfadres: dhr. B.J.Brouwer Ds Frevelstraat 3 9103 NK Dokkum, 0519 294930, brouwer.bjene@ home.nl Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 15 juni 09 TV Gaasterland T.V. Gaasterland acc. Setpoint Tjalke de Boerstrjitte, 8561 EL, Balk, 0514 602476 Inschrijfadres Mevr. L.Paques, Wilhelminastraat 62, 8561 AD, Balk, 0514 603552, liespaques@gmail.com Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 06 juli 09 TV De Drie Posten Bolsward T.V. De Drie Posten, Hoog Bolwerk 18, 8701 HX, Bolsward, 0515-574001 Inschrijfadres Mw. Femie Huitema, De Bunders 46, 8701GS, Bolsward, 0515 573919, huitema46@hetnet.nl Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 30 juni 09 TC Appelscha T.V. Appelscha, Boerestreek 20 a, 8426 BP, Appelscha, 0516-431325 Inschrijfadres: Dhr. P. Norbruis, Boslaan 17, 8426 EG, Appelscha, 0516 433563, j.wieling@home.nl Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 11 aug. 09 TV de Molen Leeuwarden Tenniscentrum de Molen, Kalverdijkje 76b, 8924 JJ, Leeuwarden, 058-2666966 Inschrijfadres: Dhr. B. Smidt, Swingmastate 38,8925 LD, Leeuwarden, 058 2674512, b.smidt1@chello.nl Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 25 aug. 09 DLTC Drachten D.L.T.C. Drachten, Folgeren 10 A, 9207 AB, Drachten, 0512-516172 Inschrijfadres: Dhr Wobbe Haitsma, Rietpol 19, 9207 ED, Drachten, 0512 517207, w.haitsma1@chello.nl Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 08 sept. 09 LTV De Leechkamp Burgum T.V. De Leechkamp, Burg. Bothenius Lohmanlaan 40 A, 9251 LD, Burgum, 0511 464523 Inschrijfadres: Dhr Klaas Lammers, Skippersstrjitte 19,9251 HP 0511 465061, klaaslammers@kpnplanet.nl

23


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2009 COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS Het activiteitenprogramma dat de commissie seniorplustennis voor het komende seizoen heeft opgesteld ziet er in principe gelijk uit als vorige jaren. De senior-plus toss ochtenden op de maandag en vrijdag ochtenden ingaande maandag 30 maart of vrijdag 3 april van 09.00 uur – 10.30 uur op 6 banen van 10.30 uur – 12.00 uur op 4 banen Het opening toernooi voor senior-plus leden op vrijdag 10 april van 09.30 uur tot ± 12.30 uur met gebruik van 6 banen. Het ”mallemolen” toernooi = HET toernooi voor senior-plus leden van de vereniging Op vrijdag 5 juni van 09.30 tot ± 12.30 uur met gebruik van 8 banen.

We zullen in samenwerking met de Commissie Tennis Stimulering KNLTB district Friesland weer organiseren een open recreatief senior-plus ééndagstoernooi. De wens is dit te doen op woensdag 19 augustus van 09.30 uur tot ± 15.30 uur. (op 8 banen)

WINDMILL CUP CARL GANTOIS ‘09 Oproep gastgezinnen Dit jaar wordt voor de 19e keer gestreden om de Windmill Cup. In de afgelopen jaren is ons toernooi uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende tennisevenementen ter wereld, waar de sterkste jeugd tot 15 jaar graag acte de présence geeft. Ook dit jaar kunnen we weer live genieten van absoluut toptennis, want van 22 t/m 28 juli wordt op tenniscentrum de Molen dit toernooi wederom georganiseerd.

24

Mede om de spelers een fijne week te bezorgen is door de organisatie gekozen voor inkwartiering bij gastgezinnen. Een gastouder zorgt voor een bed en ontbijt, en vervoer naar de tennisbaan en terug. De kinderen worden normaal gesproken om 8 uur ’s ochtends op het tennispark verwacht, en ze blijven er tot ongeveer 19.00 uur. Overdag krijgen ze een lunch en avondeten op De Molen en vanzelfsprekend de gehele dag te drinken.. Als u in de gelegenheid zou zijn, vinden de spelers het heel leuk, als u ze zou

komen aanmoedigen tijdens hun wedstrijden. Vinden jullie het leuk om een keertje gastouder te zijn, om dit allemaal van dichtbij mee te maken, en misschien de toekomstige nummer 1 van de wereldranglijst in de zomer van 2009 onderdak te bieden, neem dan contact op met ons op. We horen graag van jullie, Werkgroep Huisvesting Hanna van Poppelen e-mail: rhm.poppelen@chello.nl tel: 058-2667608


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

TOSSEN Bij T.V. De Molen zijn er de volgende mogelijkheden om te tossen: Start: maandag 30 maart 9.00 - 12.00 uur voor senioren op 6 en 4 banen. Start: dinsdag 31 maart 18.30 - 23.00 uur voor senioren op 8 banen. Junioren 15+ kunnen beperkt meedoen tot 21.00 uur. Start: vrijdag 10 april 9.00 - 12.00 uur voor senioren 55+ op 6 en 4 banen.

Tossen is bij uitstek geschikt om als clublid kennis te maken met medeclubleden, en, laat daar geen misverstand over zijn, tossen is voor zowel beginners als gevorderden. Hoe gaat het tossen in z'n werk? In verband met het indelen is het wenselijk dat men zich voor zijn eerste toss minimaal 10 minuten voor elk half uur meldt door het K.N.L.T.B.-pasje af te geven bij de tossleiding. Zo heeft de leiding tijd om de indeling te maken. Bij die inde-

COMPETITIE TRAINING De competitieteams kunnen zich per team opgeven (óók junioren) voor zeven weken training. Bestaat je team uit meer of

minder dan 4 personen, overleg dit dan met de trainers. De trainingen worden in principe op donderdagavond gegeven,

ling per baan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de speelsterkte van de spe(e)l(st)ers. De speeltijd begint ieder heel en ieder half uur. Om het half uur wordt er gewisseld door middel van een fluitsignaal en dan dient de baan altijd gesleept te worden. Buiten dat tossers voor hun eigen materiaal zorgen, inclusief ballen, zijn er geen kosten aan verbonden. Bij slecht weer en onbespeelbare banen is er geen tossen. TOT TENNIS, TOT TOSS! De tosscommissie mocht u een andere avond of overdag willen trainen overleg dit dan vroegtijdig met de trainers. De kosten zijn 47,00 euro per persoon. Opgave voor 22 maart bij één van de trainers, telefonisch of schriftelijk. De start van de trainingen is in de week van 30 maart!

Competitietraining 2009 Hiermee geeft onderstaand team zich op voor competitietraining: Naam: ................................................................. (aanvoerder), tel.nr.: ................................ Naam: ................................................................. Naam: ................................................................. Naam: .................................................................

Dit strookje voor 22 maart bij één van de trainers inleveren of afgeven aan de bar in het clubhuis.

25


Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies, u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Doeltreffende reclame in stadions: scoreborden, lichtreclame, toegangspoorten, roterende borden Robinsonstraat 82 Leeuwarden http://members.lycos.nl/topscore1/

Leden van de Molen 27-11-2006 15:12:25 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag

E-mail ovangelderen@chello.nl mobiel 06 53834659


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

AFHANGSYSTEEM Het systeem geeft een efficiënt gebruik van de banen, omdat u op elk moment kunt aanvangen. 1. Het tennistijdbord stelt u in staat om te zien waar leden spelen en hoe laat zij hun spel zijn begonnen. 2. Bij een volledige bezetting van de banen is het mogelijk twee reserveringen te maken Wanneer u eenmaal speelt of een reservering hebt gemaakt, kan niemand daar meer iets aan veranderen. 3. Om te spelen moet u gebruik maken van de lidmaatschapskaart. 4. Iedere horizontale rail van het tennistijdbord stelt een baan voor. 5 In die rail kunt u alléén van links naar rechts de spelersplanken schuiven. 6 Aan de achterzijde van het doorzichtige spelersplankje bevindt zich een verstelbaar klokje, een grote en een kleine wijzer, waarmee u de aavangstijd van uw spel aangeeft en tevens een voorziening om uw lidmaatschapskaart in te schuiven. 7 Aan de linkerzijde van de rail wordt aangegeven welke banen beschikbaar zijn.

HOE HET AFHANGSYSTEEM TE GEBRUIKEN? a. b. c. d. e. f. g.

Wanneer u wilt gaan spelen, bekijkt u eerst op welke baan u kunt spelen. U neemt een spelersplank. U schuift uw lidmaatschapskaart in de spelersplank. U stelt uw aanvangstijd in door gebruikmaking van het verstelbare klokje. U hangt de spelersplank in de door u gekozen rail. U schuift uw plank door tot onder het symbool "spelen". Als alle banen bezet zijn, moet u een reservering maken. Bij een reservering stelt u het klokje 50 minuten later in dan de aanvangstijd zoals die is aangegeven op de spelersplank van de voorgangers. Wanneer u de spelersplank juist heeft ingesteld, schuift u hem door onder het symbool voor "eerste reservering". Op dezelfde wijze maakt men een "tweede reservering" door de spelersplank te hangen onder het symbool. Als de tijd aanbreekt waarop u onder de eerste reservering mag gaan spelen, schuift u de spelersplank een plaatsje op, zodat uw spelersplank onder het symbool "spelen" terecht komt. De spelers die het veld verlaten, vinden hun spelersplank terug aan de rechterzijde van de rail onder het symbool en kunnen hun lidmaatschapskaart verwijderen. Als u speelt dient u uw lidmaatschapskaart in de spelersplank ingeschoven te hebben!

Door bovengenoemde regels op te volgen wordt eenvoudig en afdoende voorzien in een eerlijke verdeling van de beschikbare speeltijd, zonder dat er op enige wijze "gerommeld" wordt. De Commissie Parkonderhoud

27


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

TENNISLES OVERDAG Heeft u behoefte aan tennisles overdag??

voor maar € 67,00!! (start maandag 13 april 2009)

en op de inschrijfavond dinsdag 17 maart.

Voor leden van TV “De Molen” wordt er op maandagmiddag, dinsdagochtend en woensdagochtend tennisles gegeven.

De lessen worden gegeven voor groepen van maximaal 8 personen op 2 banen.

Om inzicht te krijgen of er voor deze lessen belangstelling bestaat, kunt u reeds uw voorkeur kenbaar maken op het onderstaand inschrijfformulier.

Wij bieden u 10 lessen aan

Meer informatie kan worden verstrekt op de open dagen, zaterdag 7,21 en 28 maart,

INSCHRIJFFORMULIER

TENNISLESSEN OVERDAG (10 LESSEN VOOR € 67,00)

Voorkeur: Maandagmiddag Dinsdagochtend Woensdagochtend

van ……. tot…… uur van ……. tot…… uur van ……. tot…… uur

Dit formulier in de groene bus gooien voor 22 maart 2009 !

28

Naam:............................................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................ Telefoonnummer:............................................................................ Speelsterkte / aantal jaren tenniservaring:.............................................................................


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

MAAK KENNIS MET TENNIS Voor iedereen die heel graag wil leren tennissen, start vanaf maandag 13 april 2009 een beginnersgroep. Voor maar €26,- krijg je 5 beginnerslessen en leer je de basisvaardigheden van deze mooie, maar technisch moeilijke sport. Voor de al tennissende mensen is dit de kans om die ene leuke vriend, vriendin, collega, buurman, buurvrouw, een introductie in het tennis aan te bieden, zodat je daarna eindelijk een keer samen kunt gaan tennissen! Ken je iemand die graag zou willen leren tennissen of ben je zelf zo iemand? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in.

INSCHRIJFFORMULIER VOOR

“MAAK KENNIS MET TENNIS” Naam:............................................................................................................................... Adres:...............................................................................................................................

Postcode en Woonplaats:.............................................................................................. Telefoonnummer:.......................................................................... Geb.datum:...................................................................................... Voorkeur voor woensdagochtend / maandagmiddag* *) doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier inleveren in de groene bus in de hal voor 22 maart 2009 of bij de bar van tenniscentrum “De Molen”, Kalverdijkje of bellen naar 058-2666966

29


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

CLUBTRAININGEN EN LESSEN CLUBTRAININGEN EN LESSEN 2009 seizoen 6 april 2008 tot 5 oktober 2009 De clubtrainingen en lessen worden evenals voorgaande jaren tussen 18.00 en 22.00 uur binnen in de tennishal gegeven. Er zal van 2 banen gebruik gemaakt kunnen worden, nl. op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, gedurende 16 weken. De kosten voor senioren zijn: euro 105,00 De kosten voor junioren zijn: euro 74,00 Age Bokma

(competitietraining op donderdag, zie elders in dit blad). De cursisten kunnen een uur van de baan gebruik maken, 50 minuten les en 10 minuten vrijspelen. De lessen gaan altijd door, met uitzondering van officiële feestdagen!!!! Het lesserstoernooi wordt door de trainers georganiseerd als onderdeel van de 15 lessen zomertraining. De juniorentrainingen worden op de buitenbanen gegeven. De kosten hiervoor zijn inclusief contributie t/m 8 jaar euro 145,00 (incl. 16 weken les). Junioren 1e jaars lid inclusief contributie euro 145 euro (incl. 16 weken les). Deze lessen gaan ook altijd door, mocht er niet getennist kunnen worden in verband met het weer dan wordt er theorieles gegeven. Dus altijd komen!

30

Op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven. Voor inschrijvingen en informatie kunt u op de volgende dagen terecht op het tennispark: Zaterdag 7 maart (open dag + inschrijving lessen voor nieuwe leden) 13.00 tot 15.00 uur Dinsdag 17 maart (pasjesafhaaldag + inschrijving lessen alle leden) 19.30 tot 21.30 uur Zaterdag 21 maart (open dag + inschrijving lessen voor nieuwe leden) 13.00 tot 15.00 uur Zaterdag 28 maart (open dag + inschrijving lessen voor nieuwe leden) 13.00 tot 15.00 uur Na genoemde data: informatie te verkrijgen in het clubhuis (tel. 058 2666 966). De start van de lessen c.q. trainingen is in week 14 (30 maart). Bij opgave van de lessen moeten deze meteen worden betaald door middel van een eenmalige machtiging!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

PARKREGELS EN BAANREGLEMENT DE PARKREGELS ONDERHOUD ACCOMMODATIES Zoals bekend mag zijn, huurt de T.V. De Molen van het Tenniscentrum De Molen de accommodaties. Een dringend verzoek is deze accommodatie zo hygiënisch mogelijk te houden door flesjes, plastic zakjes en papier in de afvalbakken te deponeren. Houd vooral de kleedaccommodaties op het centrum s.v.p. hygiënisch. De kleedruimten zijn vanaf 09.00 uur open. TENNISKLEDING EN SCHOEISEL Op de banen is correcte tenniskleding verplicht. Zonder juiste tenniskleding bestaat de mogelijkheid dat u op de banen geweigerd wordt. Ter voorkoming van schade aan de banen dient u tennisschoenen te dragen met een vlak profiel (dus geen uitstekend profiel). Een verkeerd profiel zal als een schraper werken en daarmee de toplaag beschadigen. Zonder juiste tennisschoenen mag u de baan dus niet betreden, dit zal directe verwijdering tot gevolg hebben. Twijfelt u of u de juiste schoenen bezit, laat u dan adviseren door uw sportzaak, door de clubtrainer of door een lid van een commissie. HET AFHANGBORD EN HET AFHANGSYSTEEM Het afhangbord van de vereniging hangt buiten bij de ingang van “het clubhuis”

en is voor de leden te allen tijde toegankelijk. Het afhangbord dient te worden gebruikt voor de door de vereniging gehuurde tien buitenbanen. Op bepaalde dagen/uren heeft het tenniscentrum baan 9 en 10 verhuurd. Dan kan er niet worden afgehangen. De dagen en tijden waarop dit is, zijn duidelijk in de vitrinekast aangegeven. Voor wat betreft het gebruik van afhangbord wordt verwezen naar de rubriek “het afhangsysteem”. Er vindt permanent een controle plaats door bestuur en commissieleden op een juiste hantering van het afhangsysteem . Bij herhaalde constatering van misbruik zal het bestuur disciplinair optreden. SCOREBORDS Er zijn scorebords aanwezig op de banen. Het is verstandig gebruik te maken van deze borden tijdens het spel. Verzoek is zorgvuldig om te gaan met deze scoreborden. VEGEN EN SPROEIEN Na beëindiging van het spel is het verplicht de baan te worden te vegen binnen de afgehangen speelperiode. Per baan is er een sleepnet en /of een veger beschikbaar. Speel nooit op te droge banen. De banen hebben een automatische sproei-installatie, het in werking stellen van deze installatie wordt uitgevoerd door de groundsman van het tenniscentrum. Om te natte banen na een overvloedige regenval sneller te “drogen”zijn op het tenni-

spark sponzen beschikbaar. VOETENVEGERS Nabij de hal van het tenniscentrum staan voetenvegers. Ontdoe hiermee uw schoeisel van gravel alvorens het tenniscentrum binnen te gaan. Het is belangrijk om het “clubhuis” schoon te houden. DE MINITENNISBAAN Deze baan is voornamelijk bedoeld voor de jeugd en is voor hen geschikt om het spel onder de knie te krijgen. DE OEFENKOOI Achter de tennishal bevindt zich speciaal voor onze leden een oefenkooi. Het gebruik maken hiervan is erg belangrijk als onderdeel van de “warming-up”. HET MEDEDELINGBORD Nabij de ingang van “het clubhuis” aan de buitenmuur hangt een publicatiebord van de vereniging. Neem regelmatig notitie van de mededeling op dit bord. Kijk voor het laatste nieuws op www.tvdemolen.nl WAARSCHUWING We roepen alle leden op om extra oplettend te zijn en niets van waarde in de kleedkamers achter te laten…., het is niet verantwoord.!! Vergeet dus niet uw portemonnee, sleutels van auto, fiets of huis, horloge, sieraden en dergelijke mee te nemen en niet te laten liggen. Noch de vereniging, noch het tenniscentrum zijn aansprakelijk voor enig gemis, verlies of diefstal van uw eigendommen. Daarom nogmaals dringend …. let op uw eigendommen!! Bij vermissing kunt u altijd navraag doen bij de beheerder van het centrum.

31


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

PARKREGELS EN BAANREGLEMENT HET BAANREGLEMENT SPEELRECHT 1 SENIORLEDEN Seniorleden zijn dagelijks speelgerechtigd, met uitzondering van de woensdagmiddag. Op dinsdag na 18.30 uur zijn alle banen, uitgezonderd de trainingsbanen bestemd voor de seniorentoss. 2 JUNIORLEDEN (zij die op 1 januari van dit jaar nog geen 17 jaar zijn) Juniorleden zijn iedere dag speelgerechtigd tot 18.00 uur. Na 18.00 uur hebben juniorleden van 12 jaar en ouder met een seniorlid op de banen 5 en 6 dezelfde rechten als de seniorleden. Op woensdagmiddag zijn alle banen gereserveerd voor de juniorleden. 3 LEDEN MET EEN BEPERKT LIDMAATSCHAP Deze leden zijn dagelijks speelgerechtigd tot 17.00 uur, met uitzondering van de woensdagmiddag. ALGEMENE REGELS 4 De tijdsduur van één speelperiode is 50 minuten. 5 Spelen zonder eigen lidmaatschappas is niet toegestaan. Na constatering volgt verwijdering van de baan. 6 Bij een groot spelersaanbod is dubbelspel gewenst. 7 Bij slechte gesteldheid of bij onderhoud van de baan heeft het lid zich te

32

houden aan de aanwijzingen van de groundsman en van bestuursleden. 8 Het gebruik van alcoholische dranken op de banen is ten strengste verboden. 9 Het bestuur en/of daartoe aangewezen senioren houden toezicht op de naleving van dit reglement. Zij zijn gerechtigd bij wangedrag en/of niet naleven van de parkregels en de regels van dit reglement de lidmaatschappas in te nemen. Overtredingen kunnen door leden schriftelijk worden gemeld bij het bestuur. 10 Bij verlies van de lidmaatschappas kan tegen betaling van € 5.00 een vervangend exemplaar worden verkregen . 11 Waar regels niet in voorzien en/of niet toereikend zijn, beslist het bestuur. TOSS 12 Deelname aan de toss is uitsluitend voor leden. Op maandagochtend en vrijdagochtend voor seniorplusleden, op dinsdagavond voor 15-jarigen en ouder. 13 Deelname uitsluitend onder deelname van de lidmaatschappas. 14 De tijdsduur van één tossperiode is 30 minuten. 15 Deelname en paarvorming wordt geregeld door de aanwezige tosscommissie. AFHANGSYSTEEM 16 Is verplicht voor alle leden. 17 De speeltijd kan elk moment ingaan.

18 De aanvangstijd moet ingesteld worden (=de tijd waarop men de klok instelt). 19 Men moet op het park blijven, anders vervalt de reservering. 20 Er kan uitsluitend met de lidmaatschappas worden afgehangen. 21 Het is niet toegestaan tijdens het spelen de lidmaatschappas te verhangen of de klok opnieuw in te stellen. 22 Tijdens het volgen van lessen/trainingen mag men niet zijn ingehangen. INTRODUCÉ-REGELING 23 Introduceren is aleen mogelijk op werkdagen op baan 9 en 10. 24 Na 18.00 uur worden geen introducés meer toegelaten op de banen. 25 De kosten zijn € 7.50 per baan. 26 Een introducé mag maximaal 3x per seizoen geïntroduceerd worden. 27 Er moet vooraf bij de beheerder van het centrum worden afgerekend (dus bij Age Bokma of een van zijn medewerkers). Na be-taling krijgt u van de beheerder een introducépasje. 28 Er kan alleen gebruik gemaakt worden van baan 9 en 10. 29 Er mag nooit geïntroduceerd worden als er evenementen zijn of als het druk is, zodat leden zouden moeten wachten tot de speeltijd van de introducé verstreken is. 30 Het lid van de tennisvereniging die de introducé meebrengt is verantwoordelijk voor de naleving van de parkregels en het baanreglement van de introducé.


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

HEKLEUNER

Hekleuner Yes, we can! Deze leus is inmiddels beroemd van de verkiezingsstrijd van de inmiddels beëdigde Amerikaanse president Obama, van wie overigens nu wel bekend is dat hij geen nazaat is van de Friese missionaris Obbema, die eind 19de eeuw naar Kenia werd uitgezonden. Met ‘Yes, we can!’ gaf Obama de Amerikaanse burger weer hoop voor de toekomst. Een hoop, die na het échec van de Iraakse oorlog en de missers in Guantanomo-bay hard nodig waren. Hoop, die zeker in de huidige kredietcrisis hard nodig is voor het gekwetste Amerikaanse ego. Yes, we can! Iedereen zegt, dat Obama in een moeilijke tijd aantreedt, nu de crisis zo diep zit; volgens mij is het tegendeel waar. Nog geen maand aan de gang en hij heeft al het imago van een wonderdoener; de Russen zetten nu al minder raketten neer, prachtig toch? En de kredietcrisis? Daar krijgt hij het de komende één tot anderhalf jaar erg moeilijk mee, daarna trekt de economie weer aan en na zijn eerste ambtstermijn, over vier jaar, is de stijgende lijn een garantie voor herverkiezing. Dus voor hem geen probleem. Yes, we can! Meer nog dan deze wereldleider zullen op lokaal niveau onze eigen leiders, Siebarack en Obokma, creatief moeten omgaan met de mogelijkheden die de tennisvereniging en tenniscentrum ons bieden. Het vorig jaar geïntroduceerde zomertennis is al een exponent van deze creativiteit en wellicht staat ons hiervan nog veel meer te wachten… Wat te denken van crisiskorting, half uur gratis bij twee uur huur buiten de spits(voordeelurenkaart), een stempelkaart/strippenkaart… zo zou ik nog wel meer kunnen opnoemen. Natuurlijk is een crisis een nadeel, ook voor onze club; maar je leert wel hoe je efficiënt met je mogelijkheden kunt omgaan. Uiteindelijk kom je er dus sterker weer uit… Yes, we can!

33


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

VAN DE RECREATIECOMMISSIE

dingen verwerkt in volgorde van binnenkomst.

Recreatiecommissie Tennisvereniging De Molen organiseert het:

Wil je verder nog informatie, de recreatie commissie is via de e-mail bereikbaar, recreatiecommissie@tvdemolen.nl.

Het inschrijfgeld is € 7, - per persoon en moet voor aanvang van de wedstrijden bij Met vriendelijke groet, de toernooileiding worden De recreatiecommissie betaald, inschrijving verTennisvereniging De Molen plicht tot betaling. Het overzicht van de speeltijden hangt vanaf vrijdagavond 3 april in de hal bij De Molen. Telefonische inlichtingen over de aanvangstijden worden niet verstrekt. Kijk voor meer informatie op website www.tvdemolen.nl.

OPENINGSTOERNOOI 2009 zondag 5 april Sportmensen, De recreatiecommissie organiseert ook dit jaar weer het openingstoernooi voor senioren (vanaf 17 jaar). Je kunt je opgeven als individu of als koppel (in het laatste geval moet ook de partner een formulier inleveren). Via de website kunnen jullie je opgeven, daarnaast kan dit ook via een papieren formulier bij De Molen. Het inschrijfformulier vóór vrijdag 27 maart 18.00 uur deponeren in de groene bus in de hal van het tenniscentrum of opgeven via de website www.tvdemolen.nl. We willen zoveel mogelijk tennisliefhebbers mee laten doen, maar het aantal beschikbare banen brengt wel een beperking in het aantal deelnemers met zich mee. Daarom worden de aanmel-

34

BEL 058 288 20 82

KOERIERSDIENSTEN PAKKETSERVICE PALLETTRANSPORT

Icarusweg 5a Leeuwarden

WWW.SPEEDCARGO.NL


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

Inschrijfformulier

OPENINGSTOERNOOI SENIOREN Zondag 5 april 2009 van 9.00 tot circa 18.00 uur De recreatiecommissie organiseert het openingstoernooi voor senioren (vanaf 17 jaar). Je kunt je opgeven als individu of als koppel. In het laatste geval moet ook de partner een formulier inleveren. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal bekeken worden hoe er wordt gespeeld. Het inschrijfgeld is € 6,= per persoon en moet voor aanvang van de wedstrijden bij de toernooileiding worden betaald. Inschrijving verplicht tot betaling. Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier vóór dinsdag 31 maart 18.00 uur te deponeren in de groene bus in de hal van het tenniscentrum. We willen zoveel mogelijk tennisliefhebbers mee laten doen, maar het aantal beschikbare banen brengt wel een beperking in het aantal deelnemers met zich mee. Daarom worden de aanmeldingen verwerkt in volgorde van binnenkomst.

Openingstoernooi senioren zondag 5 april 2009 Voor en –achternaam ………………………………………………… Man / Vrouw* Adres …………………………………… Postcode ……..

Woonplaats …………………

Telefoonnummer** ……………….. E-mailadres** .................................................................................. Speelsterkte*

4

5

6

7

8

9

(zie tennispasje)

Naam partner (eventueel) …………………………………………….. * omcirkel wat van toepassing is

** verplicht veld

INLEVEREN VÓÓR DINSDAG 31 MAART IN DE GROENE BUS! 35

Telefonische inlichtingen over de aanvangstijden worden niet verstrekt. Het overzicht van de speeltijden hangt vanaf vrijdagavond 3 april in de hal.


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

36


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

De winnaars 2008; Alwin Huizinga, Hennie Soldaat, Foeke-Jan Komans, Peter Bruin en Siem-Willem.

ARTHUR HAGENBEEK TOERNOOI

Afgelopen 8 november werd voor de 6de keer het Arthur Hagenbeek Toernooi georganiseerd. Dit gezelligheidstoernooi is ter nagedachtenis aan Arthur die vele jaren (ere)lid is geweest van de tennisvereniging De Molen en bij vele een warm plekje in het hart heeft. Het toernooi wordt ieder jaar georganiseerd in een weekend rond zijn verjaardag en sterfdag, 10 november. De familie van Arthur was ook afgelopen toernooi weer aanwezig. Voor de familie is het bestaan van het Arthur Hagenbeek Toernooi een mooie gelegenheid om stil te staan bij het verlies van hun broer. Dit jaar werd de zeer gewilde wisselbeker uit gereikt door Pascal Munster. De avond stond in het teken van restaurants en eten. Zo

waren de deelnemers ingedeeld in teams met restaurantnamen en waren er verschillende lekkere hapjes om de buik te vullen. Dit jaar had de organisatie de eerste 5 rondjes zelf ingedeeld. Dit omdat uit voorgaande jaren bleek dat toch niet altijd eerlijke dubbels op de baan werden gezet. Het winnende team was Las Tapas. Hierin speelden mee; Alwin Huizinga, Peter Bruin, Hennie Soldaat, Foeke-Jan Komans en Siem-Willem. De namen staan inmiddels in de wisselbeker gegraveerd en staat bij een van de winnaars te pronken.

voorgaande jaren is dat het toernooi nu opgenomen wordt in de activiteitenagenda van tennisvereniging De Molen en onder de recreatiecommissie valt. Ook afgelopen jaar waren de zussen van Arthur weer aanwezig op de tennisvereniging tijdens het toernooi. Dames bedankt voor jullie komst. Alle sponsors bedankt voor de bijdrage, zonder deze bijdrage is het niet mogelijk dat iedereen met een presentje naar huis gaat. En Eric bedankt voor de muzikale ondersteuning van de avond. En natuurlijk niet te vergeten: alle deelnemers bedankt voor jullie komst en sportieve inzet! Wij hopen dat iedereen een gezellige avond heeft gehad. Tot volgend jaar! Alwin Huizinga, Marjolein en Marlies Wachter

Dit jaar in november zal er weer een Arthur Hagenbeek Toernooi worden georganiseerd. Het verschil met

37


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

LEDEN ADMINISTRATIE INFORMATIE VAN DE LEDENADMINISTRATIE Sinds 1996 wordt aan elk spelend lid van de vereniging een KNLTB pas uitgereikt. Speciaal voor onze nieuwe leden volgt hier een uitleg over de lidmaatschapskaart. De lidmaatschapskaart wordt afgegeven door de KNLTB. Op de voorzijde staat vermeld of u senior of junior bent. Tevens uw KNLTB bondsnummer, uw verenigingsnummer, geboortedatum, geslacht en de speelsterkte voor enkel en dubbelspel. Het adres is i.v.m. privacy achterwege gelaten. De lidmaatschapskaart is tevens bewijs van lidmaatschap van T.V. De Molen, het bewijs dat uw contributie betaald is en u gebruikt de pas om een baan “af te hangen”. Zonder uw lidmaatschapskaart bent u niet speelgerechtigd. Uw kunt dus geen baan reserveren, niet meedoen aan (KNLTB) toernooien en (competitie) wedstrijden. Controleer altijd voor u naar het tennispark komt of u uw lidmaatschapkaart bij u hebt. TENNISCENTRUM DE MOLEN EN TENNISVERENIGING DE MOLEN Deze twee organisaties die nauw met elkaar samenwerken lijken ontzettend veel op elkaar. Maar er is wel degelijk een onderscheid tussen de twee. Dit is wat u moet weten: U bent lid van de Tennisvereniging en niet van het Tenniscentrum. U kunt alleen aan competities en toernooien van de KNLTB deelnemen als u lid bent van de tennisvereniging. U speelt op banen van het Tenniscentrum. Uw vereniging huurt de banen van het Tenniscentrum De consumpties die u afneemt zijn niet van de vereniging maar van het Tenniscentrum. Het bedieningspersoneel is in dienst van het Tenniscentrum. Dit betekent dat u geen bardiensten hoeft te draaien. De zomertrainingen worden verzorgd door het Tenniscentrum. U kunt in de zomer alleen trainingen krijgen als u lid bent van de tennisvereniging. Het tarief is laag omdat hierover een afspraak is tussen Tenniscentrum en Tennisvereniging. De tennistrainers zijn in dienst van het Tenniscentrum maar werken nauw samen met de Tennisvereniging.

38

Belangrijk: Het komt wel eens voor dat een lid van de vereniging zijn lidmaatschap mondeling opzegt bij één van de trainers. Dit is niet mogelijk. Opzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail voor 1 december bij de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@tvdemolen.nl ) In het winterseizoen, als u dus op de binnenbanen speelt of traint, dan doet u dit bij het Tenniscentrum. Meer over het tenniscentrum vindt u op de site www.tenniscentrumdemolen.nl WAT TE DOEN BIJ VERLIES VAN DE PAS? Controleer of u de kaart achtergelaten hebt na de laatste keer gespeeld te hebben. In de kantine van het tenniscentrum is een bakje met “vergeten pasjes”. Mocht de pas zich hier niet bevinden, dan kunt u via de ledenadministratie een nieuwe pas aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. CONTRIBUTIE Aan het begin van het seizoen krijgen de leden die geen machtiging hebben afgegeven een acceptgirokaart. Om de kosten en administratieve handelingen zoveel mogelijk te beperken verzoeken wij de leden ons te machtigen om de contributie automatisch te incasseren. Vanaf het jaar 2010 wordt voor het gebruik van een acceptgiro kaart een opslag van 3,— in rekening gebracht. Dit zijn de kosten die de vereniging maakt om de contributie via acceptgiro te incasseren. De voordelen van een machtiging zijn niet alleen voor de vereniging, maar u kunt gespreid betalen (2 termijnen) waardoor u niet in 1 x het volle pond hoeft te betalen. Daarnaast hoeft u er zelf niet meer om te denken WIJZIGING DOORGEVEN Indien er wijzigingen zijn m.b.t. uw lidmaatschap, naamsverandering, adres, telefoon, e-mail of andere zaken, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven. Dit kan door een mailtje te sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl of via het mutatieformulier wat u kunt vinden op de website. Dit formulier vult u in en stuurt het op naar Postbus 6080, 8902 HB LEEUWARDEN. Een andere mogelijkheid is in de groene

bus in de hal van het Tenniscentrum deponeren t.a.v. ledenadministratie. Als wij niet op de hoogte zijn van uw adres wijziging ontvangt u o.a. de Wiekslag niet meer. STUDENTEN Als je in aanmerking wilt komen voor het speciale studenten tarief, dan dien je jaarlijks een kopie van je geldige studentenpas in te leveren bij de ledenadministratie. Zorg ervoor dat dit aan het begin van het nieuwe jaar gebeurt. Als de ledenadministratie geen kopie van een geldige studentenpas heeft wordt het normale tarief in rekening gebracht. De kopie kun op opsturen via de post naar T.V. De Molen, Postbus 6080, 8902 HB Leeuwarden of als bijlage via de mail ledenadministratie@tvdemolen.nl of deponeer dit in de groene bus van het tenniscentrum o.v.v. ledenadministratie. OPZEGGING LIDMAATSCHAP Een opzegging dient uiterlijk voor 1 december van enig jaar schriftelijk of via het mutatieformulier wat u op de website kunt vinden, aan de ledenadministratie te worden gericht. U kunt dit formulier als bijlage sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl of opsturen naar Postbus 6080, 8902 HB LEEUWARDEN of in de groene bus in de hal van het Tenniscentrum t.a.v. ledenadministratie. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging. Opzegging via een van de trainers is dus niet mogelijk.

LET OP !!!!! Houdt u rekening met het volgende. Mocht uw opzegging niet voor 1 december van enig jaar bij ons binnen zijn, dan bent u verplicht het contributiegeld voor het daarop volgende jaar te voldoen. De ledenadministratie van Tennisvereniging de Molen wordt verzorgd door Marja van Dijk, heeft u vragen dan kunt u haar bereiken op 058-2673318. Tevens kunt u een e-mail sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl


Evenementen 2009

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009 Week agenda maandag

senior-plus tossen

dinsdag vrijdag

toss-avond senior-plus tossen

Maart za zo di za wo do

7 15 17 21 25 26

za

28

April do za zo ma di di wo

2 4 5 6 7 7 8

do

9

vr za ma di wo

10 11 13 14 15

do

16

vr za zo zo di wo

17 18 19 19 21 22

do

23

za zo di wo

25 26 28 29

do

30

Mei za zo di wo

2 3 5 6

do

7

za zo zo di wo

9 10 10 12 13

do

14

za zo

16 17

Banen 09.00-10.30 10.30-12.00 18.30-23.00 09.00-10.30 10.30-12.00

6 4 8 6 4

Open dag dubbeltoernooi alle jeugdspelers inschrijven lessen + pasjesafhaalavond Open dag vriend/vriendinnentoernooi informatieavond comp.spelers jeugd idem senioren Open dag

13.00- 15.00 13.00- 17.00 19.30- 21.30 13.00- 15.00 14.00-16.00 19.00 20.00 13.00- 15.00

dateko openingstoernooi jeugd openingstoernooi senioren start senior-plus tossen (elke week) start toss-avond (elke week) district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko openingstoernooi senior-plus district comp. zaterdag landelijke comp. zondag district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko midi/mini toss district comp. zaterdag landelijke comp. zondag midi-competitie district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. zaterdag landelijke comp. zondag inhaaldag district comp. dinsdag inhaaldag district comp. woensdag jeugd inhaaldag district comp. woensdag veteranen inhaaldag alle competitiesoorten

09.00-11.00 09.00-18.00 09.00-18.00

4 8 8

13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.30-12.30 09.00-18.00 09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 16.00- 19.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00- 12.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-18.00

2 5 3 4 6 6 9 8 2 5 3 4 6 6 9 8 indoor 2 5 3 4 6 6 8 2 5 3 8

inhaaldag district comp.zaterdag inhaaldag landlijke comp. zondag district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. zaterdag landelijke comp. zondag midi-competitie district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. zaterdag landelijke comp. zondag

09.00-18.00 09.00- 18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00- 12.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.00-18.00 09.00-18.00

8 8 2 5 3 4 6 9 8 indoor 2 5 3 4 6 9 8

39

2


Evenementen 2009

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009 zo di wo

17 19 20

midi-competitie district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen inhaaldag alle competitiesoorten district comp. zaterdag Thema avond en huldiging kampioenen landelijke comp. zondag midi-competitie district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko afsluiting jeugdcompetitie en BBQ Teenage toernooi inhaaldag district comp.zaterdag

09.00- 12.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-18.00 09.00-18.00

indoor 2 5 3 8 9

do za za zo zo di wo

21 23 23 24 24 26 27

09.00-18.00 09.00- 12.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 18.00 21.00- 01.00 09.00-18.00

8 indoor 2 5 3 4 6

do

28

vr za

29 29 30

Juni ma di wo

1 2 3

09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.30-12.30 09.00-18.00 09.00- 18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00

8 2 4 3 4 6 8 8 8 2 4 3

13 14 14 14 17 20 20 21 22 27/28 27 27 28 28

inhaaldag alle competitiesoorten inhaaldag district comp. dinsdag inhaaldag district comp. woensdag jeugd inhaaldag district comp. woensdag veteranen dateko (slotdag) heteko (finales playoff) mallemolen toernooi (senior-plus) inhaaldag district comp.zaterdag inhaaldag landlijke comp. zondag inhaaldag district comp. dinsdag inhaaldag district comp. woensdag jeugd inhaaldag district comp. woensdag veteranen Landskampioenschap district (1e ronde) Diepenmaattoernooi eerste ronde PIP KNLTB Landskampioenschap district (1e ronde) minitoss finale Molenpip Landskampioenschap district (kwartfinales) Nieuw Talententoernooi Start Open Molentoernooi Finaleweekend Open Molentoernooi Lesserstoernooi Landskampioenschap district (halve finales) Jong-Oud toernooi Landskampioenschap district (finale)

do

4

vr za zo di wo

5 6 7 9 10

za zo zo zo wo za za zo ma za/zo za za zo zo

10.00- 18.00

8

13.00- 16.00 14.00- 19.00

4

10.0017.0009.0010.00-

14.00 23.00 18.00 14.00

4 6 6 4

09.00- 18.00

6

Juli ma zo

13 20

start Windmill K1 toernooi einde Windmill K1 toernooi

ma zo wo

10 16 19

start K4 toernooi jeugd einde K4 toernooi jeugd district senior-plus toernooi

09.00-20-00 09.00-20-00 09.30- 15.30

8 8 8

September zo ma zo

6 7 20

2e ronde PIP KNLTB start seniorenclubkampioenschappen finale weekend seniorenclubkampioenschappen

18.30- 23.00

8

vr zo

25 27

slottoernooi senior-plus slottoernooi senioren

10.00-18.00 09.30-12.30 09.00-18.00

8 6 8

2 8

10 10

Augustus

Wijzigingen zijn voorbehouden aan de technische commissie Start lessen: 30 maart Vakanties: Meivakantie: 25 april t/m 5 mei Zomervakantie (basisonderwijs): 4 juli t/m 16 augustus

40

Wiekslag 2009-1  

Clubblad T.V. De Molen

Advertisement