Page 1

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

INHOUDSOPGAVE Jaargang 25

Nummer

3

Uitgave oktober 2008 Oplage 700 De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt driemaal per jaar

Girorek.nummer 29.90.922

wiekslag

IN DIT NUMMER:

PAGINA:

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Contributie 2008 Van de redactie Van het bestuur Mededelingen Algemen ledenvergadering Jeugdpagina’s: K4 Hypotheekvisie Molentoernooi K4 uitslagen Jeugdclubkampioenen Piptoernooi Balletje Dateko Competitiebeleid Inschrijfformulier zomercompetitie 2009 per team Inschrijfformulier zomercompetitie 2009 Zomercompetitie KNLT 2009 Clubkampioenschap senioren Winnaars clubkampioenschap senioren Rolstoeltennis Arthur Hagenbeektoernooi Tobbedanstoernooi Zondagavondtennis Slottoernooi senioren Vacature redactie Wiekslag Wintertennis senior plus Hekleuner Info TV de Molen

1 2-3 3 4 5 6 7 9 11 12 13 13 15 16-17 17 19 21 22-23 24 25 25 26-27 28-29 31 32 33 34 35

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl 1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

VAN DE REDACTIE Op dit moment ligt de derde Wiekslag van 2008 voor u; een niet onbelangrijke, want in deze Wiekslag vind u de convocatie van de ledenvergadering van januari, opgaveformulieren voor de zomercompetitie(dit moet vóór 14 november) en vacatures voor diverse vrijwillige functies binnen de Molen. Ook in de redactie is een vacature ontstaan; ikzelf houd om privéredenen met de redactie op… dus als je geinteresseerd bent, meld je dan bij mij of Sybren Bonsma! Gelukkig is de vacature van Netty Faber vlot opgevuld door Anja Gort, dus de bezorging van de Wiekslag is weer gegarandeerd. Netty heeft dit lang gedaan en was een zeer gewaardeerde kracht; je had bij haar geen omkijken naar het beloop van de bezorging, dit liep gewoon wel. Hiervoor bedankt Netty, namens iedereen die de Wiekslag via jou heeft mogen ontvangen… We zien je ongetwijfeld nog vaak op de baan. De huidige Wiekslag is de laatste van dit jaar. Daarom is er veel informatie in ver-

4

werkt die zich al richt op volgend jaar Wellicht zult u een aantal items missen; dit komt doordat zaken niet tijdig zijn ingebracht. Jammer, jammer, jammer! De volgende Wiekslag verschijnt pas weer in februari/maart, dus tussentijds komt alle informatie op de website te staan(www.tvdemolen.nl). Kijk hier vaak op om goed op de hoogte te blijven!!! Een prettige tenniswinter, De Redactie Bezorging Wiekslag Netty Faber heeft acht jaar lang met enthousiasme en inzet de coördinatie van de bezorging van de Wiekslag gedaan. Nu is het tijd om het stokje door te geven, en wel aan mij. Ik verheug me op een prettige samenwerking met de 34 bezorgers die we momenteel hebben en de mensen die voor de

Wiekslag, de financiële administratie en de ledenlijsten zorgen. Fantastisch dat er zoveel leden zijn die wat voor onze club willen doen! Vele handen maken het werk licht. Jet Lodders heeft helaas het bezorgen op moeten zeggen. Bedankt voor de tijd dat je het gedaan hebt, Jet! Om postzegels en telefoonkosten plus veel werk te besparen wil ik graag de emailadressen van alle bezorgers en overige betrokkenen ontvangen. U kunt die sturen naar mijn e-mailadres: anjagort@planet.nl. Mijn dank daarvoor. Vriendelijke groeten, Anja Gort.

Kopij inleveren vóór 6 februari 2009, in de groene bus in de hal van T.V. De Molen of per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

VAN HET BESTUUR

Siebren Bonsma

Het zomerseizoen zit er bijna op. Hoewel we begin april nog niet konden tennissen op de 10 nieuwe banen, kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen. De nieuwe baansoort (smashcourt) speelt bijna als gravel en dat er na een regenbui meteen weer getennist kan worden is geweldig. Dit kon je ook afleiden uit de baanbezetting; hoewel het aantal leden iets teruggelopen is werd er meer getennist dan voorgaande jaren. Met Age Bokma is afgesproken dat er door de leden van TV de Molen tot 15 oktober getennist kan worden. Daarna treedt het winterseizoen in. Dat wil zeggen dat er alleen getennist kan worden door mensen die rechtstreeks met Age een contract hebben afgesloten voor € 65( eerder is een bedrag genoemd van € 75) voor wintertennis. Voor huurders/gebruikers van de binnenbanen is het tarief vastgesteld op € 50.voor wintertennis buiten.

Hiervoor ontvangt men een apart pasje om in te hangen. Zoals eerder genoemd hebben we in 2008 niet het aantal leden gehaald, waar we in de begroting vanuit zijn gegaan. Ook bij de collega vereniging ‘t Nijlân is sprake van terugloop in leden. Hoewel tennis heel veel mogelijkheden biedt spreken we blijkbaar minder mensen aan. Voor het komend jaar zal het bestuur meer aandacht geven aan de werving van nieuwe leden. Hiervoor hebben we ook de hulp nodig van zittende leden; ben je enthousiast voor tennis, maak reclame en neem je vrienden en buren mee. Hoe meer leden hoe gezelliger!

hoeft en daarmee blijft het leuk. De komende winter gaat het bestuur het afgelopen seizoen evalueren en plannen maken voor het seizoen 2009. In de ledenvergadering op 26 januari 2009 zal een en ander aan de orde komen; kijk te zijner tijd op de website voor nadere informatie. De uitnodiging voor deze vergadering vindt u in deze Wiekslag.

Siebren Bonsma, voorzitter

Een ander aandachtspunt is de bezetting van de commissies. Gelukkig hebben we tot nu toe de commissies redelijk kunnen bemensen, met uitzondering van de jeugdcommissie. Bij deze commissie moeten te weinig mensen te veel activiteiten verrichten. Het bestuur wil met name ouders van kinderen, die aan de activiteiten meedoen vragen om zich beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en begeleiding van activiteiten. Vele handen maken dat je niet altijd

5


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

MEDEDELINGEN WWW.TVDEMOLEN.NL De website van de Molen wordt met grote regelmaat bijgewerkt. Zo vindt u, naast enorm veel info, onder meer uitslagen van interne toernooien of actuele standen van de dateko en heteko op de site. VERZOEK VAN DE PENNINGMEESTER Wilt u de contributie betalen door middel van de acceptgirokaart. Deze krijgt iedereen toegezonden. Bij het afhalen van de speelpas op de pasjesafhaaldagen moet de contributie zijn bijgeschreven op onze bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling van de contributie wordt u een administratieve heffing opgelegd van 5 euro. Betalen in twee termijnen is ook mogelijk, zie de pagina ‘Ledenadministratie’ in clubblad no. 1 2008. ADVERTEERDERS/SPONSORS Ondernemers onder onze leden die het wel wat lijkt om de vereniging te sponsoren of te adverteren in clubblad De Wiekslag kunnen contact opnemen met de voorzitter van de redactie (zie pagina samenstelling commissies).

Tennisvereniging De Molen Kalverdijkje 76b Leeuwarden

6

WAARSCHUWING Laat geen eigendommen van waarde in de kleedkamers achter (portemonnee, sleutels van auto of fiets, horloge/sieraden). Wij roepen alle leden op om extra oplettend te zijn en niets van waarde in de kleedkamers achter te laten. Het is niet verantwoord! OPZEGGING LIDMAATSCHAP Een opzegging dient uiterlijk voor 1 december van enig jaar schriftelijk aan het secretariaat te worden gericht (Postbus 6080, 8902 HB LEEUWARDEN of in de groene bus). Kopij Wiekslag Kopij voor de volgende Wiekslag kan voor vrijdag 6 februari 2009 worden ingeleverd, bij voorkeur via de email(wiekslag@tvdemolen.nl) . Uiteraard kan het ook nog op de ouderwetse manier: in de groene bus in de hal van het tenniscentrum of sturen naar TV de Molen, ter attentie van Redactie Wiekslag, Postbus 6080, 8902 HB Leeuwarden. Overigens zijn ook foto’s(liefst gemaild) ook van harte welkom… E-MAIL NIEUWSBRIEF De vereniging gaat binnenkort starten met een emailnieuwsbrief gericht aan haar leden en aan geïnteresseerden. In de nieuwsbrief staat dan actuele informatie over competitie, evenementen, mededelingen van het bestuur en andere wetenswaardigheden. Wil je op die manier op de hoogte zijn?

Stuur dan een e-mail naar tvdemolen@tvdemolen.nl met als onderwerp aanmelding voor nieuwsbrief vermeld je naam en bondsnummer. Dan voegen we jou toe aan de mailinglist. Wil je later geen nieuwsbrief meer dan stuur je een e-mail met als onderwerp afmelding voor nieuwsbrief. WINTERLIDMAATSCHAP Nu de nieuwe banen er in liggen, kan er ook ‘s winters worden doorgetennist. Een winterabonnement kost 65 euro; voor wintercontracten, lessers en jeugd 50 euro. GROTE CLUBACTIE Ook dit jaar doet de Molen weer mee aan de Grote Clubactie. Koop deze loten veelvuldig, want maar liefst tachtig procent van de opbrengst gaat naar je eigen club! En er zijn nog fenomenale prijzen mee te winnen ook...


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Convocatie Leeuwarden, 30 september 2008

Aan de leden van tennisvereniging De Molen Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 26 januari 2009 in Fryzo Sport Fryslân, Kalverdijkje 77c te Leeuwarden. De vergadering vangt aan om 19:45 uur. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is conform art. 16 lid 3 van de statuten, wordt u bij deze uitgenodigd voor de tweede Algemene Ledenvergadering op dezelfde dag, aanvang 20:00 uur. De agenda luidt: 1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 28 januari 2008

3.

Mededelingen

4.

Jaarverslag 2008

* Bijlage

4.

Financieel verslag 2008

* Bijlage

5.

Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie

6.

Bestuursverkiezing:

7.

Voorstellen bestuur

8.

Begroting 2009

* Bijlage

9.

Concept-activiteitenkalender 2009

* Bijlage

10.

Rondvraag en Sluiting

* Bijlage

Namens het bestuur, S. Bonsma, voorzitter N. Ekas, secretaris * De bijlagen kunnen een week voor de vergadering worden gedownload via de website: www.tvdemolen.nl !!

7


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

8


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

JEUGDPAGINA

K4 HYPOTHEEKVISIE MOLENTOERNOOI

6e K4 Hypotheekvisie Molentoernooi. Traditioneel is in de laatste week van de basisschool vakantie (04 t/m 10 augustus) weer het K4 Hypotheekvisie Molentoernooi gehouden. In 2008 al weer voor de 6e keer heeft de vaste commissie weer de nodige tijd gestoken in dit toernooi. Alle categorieën waren weer vertegenwoordigd, t/m 10, t/m 12, t/m 14 en t/m 17 jaar. Deelnemers konden voor 3 onderdelen inschrijven, enkel, dubbel en mix. Dat dit toernooi in de behoefte voorziet blijkt wel dat er maar liefst 186 inschrijvingen waren en niet alleen vanuit Friesland, maar ook waren er deelnemers uit de districten Utrecht, Overijssel, Rotterdam, Den Haag, Gelderland, Groningen, Drenthe en zelfs uit Limburg. Bivakkerend op de camping of op een van de eilanden, er is genoeg jeugd die tijdens de vakantie periode graag een toernooi speelt. Met veel plezier hebben we gebruik gemaakt van de nieuwe smash court banen. Wat een genot, want de weergoden probeerden wel eens roet in het eten te gooien, maar kregen weinig kans. Toch heeft de omvorming van het park ook een keerzijde. Waar voorheen het centre court aan het terras lag, blijkt dat het terras sfeertje niet meer

aanwezig is. Hopelijk komt dit in de toekomst weer terug, maar dit weegt niet op tegen de slechte kwaliteit van onze oude banen. Elke dag werd er door Pieter weer een “update” gemaakt, een krantje met de bijzonderheden van de dag ervoor, uitslagen en geplande wedstrijden. Deze vonden gretig aftrek, zelfs zo dat halverwege de week verzoeken kwamen om “oude versies” nog opnieuw af te drukken. Blijkbaar zaten er een aantal verzamelaars tussen. Met name het standje van de dag bracht de nodige hilariteit. Vooral als je een zware wedstrijd achter de kiezen hebt, mag je ook gerust even rusten.

In 2009 wordt er opnieuw een K4 Hypotheekvisie Molentoernooi georganiseerd, maar wel zijn er enkele wijzigingen. Van de vaste commissie hebben Hans Stolk en Susanna Janson aangegeven te stoppen. Hans stopt als toernooileider, wat door Roelof van Dijk overgenomen wordt. De commissie bestaat nu nog uit Pieter en Caroline Jellema en Roelof en Marja van Dijk. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die 1 keer per jaar samen met ons dit toernooi willen organiseren. Informatie kun je krijgen bij Roelof van Dijk, 058-2673318 of 0612137065. Tijdens de uitreiking hebben Hans en Susanna al afscheid genomen, maar langs deze weg willen wij Hans en Susanna bedanken voor de inzet en samenwerking de afgelopen jaren. Als laatste willen wij alle spelers weer bedanken voor hun sportieve prestaties en graag tot 2009.

Dat er tegenstanders niet altijd rivalen zijn bewijst de foto wel.

Roelof van Dijk

9


Familiewoning te huur in Frankrijk

snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

SPORTPRIJZEN Rustig gelegen in de Bourgonje. Ook geschikt voor grotere gezinnen. Info: Jaap en Marion de Graaf. Telefoon: (058) 267 46 59 www.lemoulindefulvy.nl

Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

UITSLAGEN K4 TENNISTOERNOOI Na maar liefst 212 wedstrijden, 420 sets en 3464 games zijn de volgende winnaars uit de bus gekomen: Onderdeel ME t/m 17

Pos.

Naam

Club

1 2 3

Jildou van Dijk Amber Jager Suzanne Schreiner

T.V. De Molen T.V. De Molen A.T.V. De Hertenkamp

1 2 3 4 V-1 V-2

Daniel Beimers Jarno Zwier Marvin Schrooth Max van der Berg Nick van Amerom Dennis Veenker

t.v. galefjild H.T.V. Ten Woude Volharding keltenwoud L.T.V. De Bontekoe T.C. Damwâld

1 2 3 4

Sanne van Amerongen+Janna Ruisch Whitney Raskeyn+Lotte Stoffels Dominiek Bokma+Dinore Zejnulahu Marrit van Eyck Van Heslinga+Femke Leegstra

T.V. Stiens T.C. ‘t Nylân T.V. De Molen T.C. Goutum

1 2 3

Lennard de Groot+Devlon van de Ridder Niels Dekker+Bram de Locht Gijs Broekroelofs+Fons van Halsema

T.S.O./S.L.T.C. De Vliegende Bal G.L.T.V. Cream Crackers T.C. ‘t Nylân

1 2 3 4

Sophie van Wede+Jeroen van Wede Janna Ruisch+Jesse Offringa Sterre Keizer+Sytse van der Heijden Esmée Kuipers+Rimmer Osinga

L.T.V. Randenbroek T.V. Stiens/Bildtse T.C. B.T.C. Meppeler L.T.C./L.T.C. Steenwijk H.T.V. Ten Woude/t.v. Oranjewoud

1 2 3 4 V-1 V-2

Suzanne Schreiner Diana Agabekian Lisanne ter Haar Janna Ruisch Carmen de Mare Tialda van der Wal

A.T.V. De Hertenkamp T.C. Muntendam T.V. Wierden T.V. Stiens Groninger Lawn Tennis Bond T.V. De Molen

1 2 3 4 V-1 V-2

Chesmore Illidge Nick van Amerom Devlon van de Ridder Jesse Offringa Sytse van der Heijden Annejan Osinga

T.C. de Kooistee L.T.V. De Bontekoe S.L.T.C. De Vliegende Bal Bildtse T.C. B.T.C. L.T.C. Steenwijk t.v. Oranjewoud

1

Cheyenne Bijmolt+Carmen de Mare

T.V. De Stirum/Groninger Lawn Tennis

2 3 4

Jente Bulthuis+Sanne Hoekstra Hilde Anna ten Berge+Heleen Post Alannah Sigourney Buyert+Maeike Poelstra

L.T.C. IJlst/T.C. Oppenhuizen T.V. De Molen H.T.V. Ten Woude/t.v. galefjild

1 2 3 4

Berwout Beimers+Jesper Nederhoed Klais Blaauw+Hidde Ijdema Nils Bakker+Rick Mulder Jasper Annema+Matthijs van der Laan

t.v. galefjild/L.T.C. IJlst T.V. De Molen L.T.V. De Bontekoe t.v. galefjild/L.T.V. De Bontekoe

1 2

Whitney Raskeyn+Gijs Broekroelofs Sanne Hoekstra+Jasper Annema

T.C. ‘t Nylân T.C. Oppenhuizen/t.v. galefjild

1 2 3 4

Sophie van Wede Anastasiya Mulder Celine Koets Cheyenne Bijmolt

L.T.V. Randenbroek T.C. Veendam G.K.T.C. T.V. De Stirum

1 2 3 4

Oscar Hornstra Casper Room Lennard de Groot Thom Zwaan

A.T.V. De Hertenkamp G.L.T.V. Cream Crackers T.S.O. L.T.V. Ten Medel

1 2

Jens Deden+Jordi Wevers Julian Apeldoorn+Ruben Kuipers

T.V. De Greveling/D.L.T.C. T.V. De Molen/H.T.V. Ten Woude

1 2

Rowena van der Ploeg Ina Weiland

T.C. ‘t Nylân H.T.V. Ten Woude

1 2 3 4

Sander Zijlstra Patrick Speelman Stijn Slump Jens Deden

T.C. Ouderkerk T.V. Puttershoek Havelter Tennisclub T.V. De Greveling

JE t/m 17

MD t/m 14

JD t/m 14

GD t/m 14

ME t/m 14

JE t/m 14

MD t/m 12 Bond

JD t/m 12

GD t/m 12

ME t/m 12

JE t/m 12

JD t/m 10

ME t/m 10

JE t/m 10

11


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

JEUGDPAGINA

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP

Uitslagen clubkampioenschappen Jeugd 2008 Enkelspel MINI

Klein Mini Mini Jongens Mini meisjes

1 Dejan 1 Renzo 1 Monica

2 Floor 2 Lars 2 Lisanne

3 Rosa 3 Bastiaan 3 Fleur

MIDI

Midi Jongens Midi Meisjes

1 Marnik 1 Linde

2 Luca 2 Sara

3 David 3 Soshan

JE10 1 Julian Apeldoorn ME10 1 Esther Blaauw

2 Aron van Remmerden 2 Zoi Sandberg

3 Kay Bokma 3 Marrit Hofman

JE12A 1 Hidde Ydema JE12B 1 Bram van Nyen

2 Klais Blaauw 2 Johan Kamperman

3 Kars van der Velde 3 Richard Kuipers

ME12A 1 Heleen Post ME12B 1 Judith Breedveld

2 Hilde ten Berge 2 Melissa Leyder

3 Laura Postma 3 Iris Kuiper

JE14B 1 Floris Osinga

2 Jouke van Nyen

3 Frank Wielinga

ME14A 1 Dominiek Bokma 2 Lisa Kloostra ME14B 1 Miranda Holterman 2 Claudia ?

3 Tialda van der Wal 3 Maaike ?

JE17A 1 Jordi van Manen JE17B 1 Hoen Riede

2 Ronald Visser 2 Lieuwe Jasper

3 Michiel As 3 Thom Klaver

ME17A 1 Jerien van Keulen ME17B 1 Erna de Vries

2 Rian Velt 2 Renee Stobbe

3 Amber Jager 3 Ilona van der Meer

2 Bas/ Aron

3 Pieter Dirk/ Rik

MD12 1 Heleen/ Hilde

2 Melissa/ Maxime

3 Laura/ Marrit

GD12

2 Dominiek/ Justhin

3 Esther/ Klais

MD14 1 Dominiek/ Dinore

2 Mayon/ Inge

3 Tialda/ Lisa

JD14 1 Kars/ Pim JD14B 1 Hidde Y/ Justhin JD14 1 Hidde Y/ Justhin

2 Klais Laurens 2 Floris/ Hidde S 2 Kars/ Pim

3 Laurens v D/ Edwin T 3 Melvin/ Frank 3 Klais Laurens

JD17

2 Jordi/ Arnoud

3 Koen/ Tjibbe

Dubbelspel JD10

12

1 Kay/ Julian

1 Hilde/ Hidde

1Karel/ Ronald


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

JEUGDPAGINA

PIP-TOERNOOI

Wat is PIPpen eigenlijk en wat moet je doen? PIPpen wil zeggen dat je wedstrijden speelt tegen andere jeugdleden van ongeveer dezelfde leeftijd en dezelfde sterkte. Je wordt ingedeeld in een poule van ongeveer 3 tot 6 deelnemers. Je krijgt bericht waarin staat tegen wie je moet spelen, waar je de uitslag moet doorgeven, etc.. De bedoeling is dat jij (of je ouders) de afspraken maakt voor je wedstrijden. Woensdagmiddag is bijvoorbeeld een goede dag voor een afspraak, want dan heb je voorrang op seniorleden. Maar ook andere middagen mogen natuurlijk. Na 18:00 mogen jeugdleden alleen tennissen als er voldoende banen vrij zijn. Dinsdag is in principe toss-avond voor

senioren, dus dan kun je beter geen wedstrijd plannen. Molen PIPpen staat dus open voor alle jeugdleden van mini tot ?- veld tot grootveld, van zwak tot sterk en van klein tot groot. Zodra er genoeg aanmeldingen voor een speelsterkte zijn, kan de poule in ingedeeld worden en van start gaan. Het toernooi eindigt altijd met een gezamenlijke finaledag. Tijdens deze dag worden de prijzen uitgereikt en eventuele finales gespeeld en er wordt verder vrij getennist, gedronken en gesnoept.

De eerste blaadjes vallen al weer bijna van de bomen, de eerste lessen worden en al weer binnen gegeven. De zomer is al weer voorbij. Deze zomer had voor Balletje iets speciaals in zin. Laten we even terug gaan in de tijd. In april keek balletje vol belangstelling naar de verbouwing van de buitenbanen en voordat Balletje het wist lag hij in een bak bij het oude gravel. Veel van

Driekwart veld: 1. Soshanna Blaauw 2. Marnik Amoraal 3. Sara IJdema 4. Sacha Leyder Havenstroom Meisjes groot veld: 1. Melissa Leyder Havenstroom 2. Iris Kuiper 3. Nienke de Vries

Gemengd groot veld: 1. Hidde IJdema 2. Tialda van der Wal 3. Klais Blaauw 4. Laurens de Goede Op zaterdag 21 juni 2008 is het Molen PIP Toernooi 2008 5. Lisa Kloostra 6. Bente van den Berg met een leuke en gezellige

BALLETJE Hallo allemaal,

tennis(finale)middag afgesloten. Ook enkele deelnemers van het Molen PIP 2007 waren van de partij. Tevens zijn de prijzen uitgereikt:

de zomer heeft balletje dus niet meegekregen dit jaar, van de competitie eigenlijk helemaal niets. Maar geluk bij een ongeluk, na veel omzwervingen onder andere in Drenthe, heeft zijn eigen tennisbaan weer gevonden. Tenniscentrum de Molen was wel heel erg veranderd maar toch nog zo vertrouwd. Balletje mist een aantal bekende gezichten, die zijn met hun tennislessen gestopt. Maar hij heeft toch ook weer een heleboel

gezellige nieuwe gezichten gezien. De jeugdclubkampioenschappen zijn goed verlopen en alle kinderen hebben het heel erg naar hun zin gehad. Iedereen heeft weer een nieuw plakje gevonden in de winterlessen en doet goed zijn best. Balletje kan weer genieten van alle bezigheden in de zaal. Hoop weer veel mooie tennis momenten te beleven en jeugd doe je best en vergeet Balletjes tip niet: ”Je kunt veel meer dan je denkt, geef nooit op voor dat het laatste punt geslagen is.!!!“ Heel veel tennisplezier. Balletje.

13


Je hoeft geen studiehoofd te zijn om te weten wat de beste supermarkt is!

Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl

Het is tijd voor de Nr 1 in hypotheken. Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen doet u er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd partij voor haar klanten. Niet voor niets is de Rabobank de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een afspraak bij de Rabobank bij u in de buurt of ga naar rabobank.nl

Het is tijd voor de Rabobank.

C1000 Zeijlemaker Lieuwenburg 165 8925 CJ Leeuwarden Telefoon: (058) 233 07 10 Fax: (058) 233 07 12 Bestellen@c1000zeijlemaker.nl Wij bezorgen graag uw boodschappen ĂĄ â‚Ź 3.00 bij u thuis!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

DATEKO WINNAARS DATEKO 2008 POULE A

PNT

1. M. PRANGER/ S. MIEDEMA 2. J. RAUWERDA/ M. KOOPAL 3. N. FABER/ M. MEIJER 4. W. VAN DER MEER/ S. FEENSTRA 5. A. SCHUTTE/ C. VAN DER WAL 6. H. KEIZER/ A. WESTRA 7. I. VAN RUITEN/ A. GORT 8. I. BRUYNIS/ T. WIJBENGA

24 22 21 14 13 12 8 0

POULE B

PNT

1. A. MANQUERING/ B. TICHELAAR 2. A. STOLTENKAMP/ B. VAN KAMMEN 3. I. TJEPKEMA/ H. HIEMSTRA 4. O. MEIJER/ W. VAN KOLLENBURG 5. E. KROEZEMA/ A. BERGSMA 6. T. HUITEMA/ S. POSTHUMUS 7. E. KUIPERS/ R. DE BOER

22 20 16 14 8 4 0

15


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

COMPETITIEBELEID

Uitgangspunten TV de Molen: • Een recreatieve vereniging, met ruimte voor prestatief tennis. • Streven om alle belangstellenden competitie te laten spelen; - Geen dubbele competitie bij 1 vereniging - Minimaal 5 personen bij opgeven team - Mogelijkheid om teams aan te vullen tot 6 personen (in overleg met de betrokkenen). Afspraken: • Schriftelijke opgave vóór vrijdag 14 november d.m.v. inschrijfformulier Wiekslag. Men verplicht zich hiermee tot het spelen van 7 weken competitie. Formulieren ingeleverd na 14 november worden niet meer in behandeling genomen. • Wedstrijdcommissie (trainers en VCL) komt met voorstel teamindeling richting de Technische Commissie. De TC moet zijn goedkeuring hierover geven. • Teamindeling wordt bekend gemaakt in maart d.m.v. publicatie in kantine/publicatiebord en Wiekslag. Alleen schriftelijke reacties t.a.v. de teamindeling, gericht aan de VCL, worden in behandeling genomen. Procedure indelen teams: • Lid zijn van de vereniging, • Opgegeven leden gaan voor op leden die zich niet opgegeven hebben, • Bestaande teams, zonder enige wijziging, gaan voor op nieuwe teams (verworven recht), • Het aanbod bepaalt de teamsamenstelling (streven alle belangstellenden te plaatsen in een team), • De speelsterkte bepaalt in welke klasse gespeeld wordt, • Leden die training volgen voorafgaand aan de competitie gaan voor op leden die geen training gevolgd hebben. Er wordt onderscheid gemaakt in prestatief en recreatief tennis. Recreatief: Op de baan staat het sportieve element voorop; buiten de baan de sociale contacten tussen te leden. • Alle competitiedagen, met uitzondering van 2e klasse en hoger op de zaterdag en zondagcompetitie. • Mogelijkheid tot inschrijving team. Handtekening noodzakelijk van alle teamleden! • Individuele opgave is ook mogelijk. • Geen verplichting tot les, voorafgaand aan de competitie. • Passende tenniskleding gewenst. Prestatief ( 2e klasse en hoger op zaterdag en gehele zondagcompetitie) Het ontwikkelen van een steeds hoger tennisniveau/ speelsterkte (maximale rendement uit jezelf halen). • Individuele opgave; wedstrijdcommissie maakt voorstel teamsamenstelling, met goedkeuring TC. • Junioren zijn verplicht tot lessen in de winter, voorafgaand aan de competitie. • Kleding: jeugd is verplicht T-shirt van TV de Molen te dragen. (vervolg competitiebeleid 2009 volgende pagina)

16


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

COMPETITIEBELEID

Algemeen: • Er dienen 2 recreatiebanen beschikbaar te zijn tijdens de competitiedagen. Bij hoge uitzondering mag hier van worden afgeweken door VCL (vereniging competitieleider). • Competitiebijdrage per team. De aanvoerder betaald gehele bedrag aan de vereniging en regelt zelf de verdeling onder de teamleden. • Indien een speler/speelster niet aan de verplichtingen voldoet, kan er een sanctie door de TC opgelegd worden. • Competitieballen op vrijwillige basis inleveren bij leden van de jeugdcommissie. • De TC behoudt het recht om van bovenstaande regels af te wijken, indien niet het gewenste resultaat wordt behaald.

ZOMERCOMPETITIE KNLTB 2009 Inschrijfformulier senioren Zomercompetitie 2009 Zondag:

■ Gemengd 35+

Uw keuze aankruisen Naam

Handtekening

Uw keuze aankruisen Zaterdag:

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gemengd Gemengd 35+ Gemengd zonder enkel Heren (vanaf 3e klasse) Heren 35+ Dames

Lidnummer

Minimaal 5 spelers aangeven. Alleen zij zijn speelgerechtigd. Hij/zij verplicht zich tot: Het beschikbaar zijn gedurende de gehele competitie. Het vooraf betalen van de verschuldigde competitiebijdrage, tegelijk met de jaarcontributie. De eerste naam op het formulier is de aanvoeder van het team. Sluitingsdatum inschrijving: 14 november 2008. Dit formulier ingevuld en ondertekend in de groene bus deponeren.

Telefoon

Dinsdag:

■ Dames

Woensdag:

■ Heren 35+

Voor opgave per team

m/v

Emailadres aanvoerder: ............................................................................. .............................................................................

Handtekening aanvoerder: .............................................................................

17


van der Sluis & van der Zee ADVOCATEN EN PROCUREURS Van der Sluis en Van der Zee Advocaten biedt met 6 advocaten aan particulieren, het bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf en non-profitinstellingen, een op maat gesneden juridisch dienstenpakket aan. Tot het werkterrein behoren onder meer insolventierecht, letselschades, huurrecht, ontslagrecht, contractenrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht, onroerend goed- en bouwrecht en administratief recht. Aan een goed persoonlijk contact tussen advocaat en cliĂŤnt wordt grote waarde gehecht. Voor informatie kunt u terecht bij: mr. P. van der Sluis, mr. C.W. van der Zee, mr. A.H. Punt-Koopmans, mr. M.D. Kalmijn, mr. L. Hoekstra of mr. S.C.M. Juinen.

Willemskade 7 Postbus 2610, 8901 AC Leeuwarden

Telefoon 058-2121464 Telefax 058-2133025

Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

INSCHRIJFFORMULIER ZOMERCOMPETITIE 2009

Individuele opgave

Naam: .......................................................................................................................

Man/Vrouw

Adres: .......................................................................................................................

Geb. datum: ...................................

Postcode: ................................... Woonplaats: .....................................................

Tel.nr.: ............................................

Lidmaatschapsnummer: ...........................................................................................

Speelsterkte enkel........ dubbel.......

Schrijft zich in voor deelname aan de zomercompetitie 2009 in onderstaande competitievorm. SVP UW KEUZE AANKRUISEN ZONDAG (landelijk comp. senioren/jeugd)

Gemengde competitie Herencompetitie 35+ Gemengde competitie 35+ Herencompetitie Juniorencompetitie

ZATERDAG (districtscompetitie)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Herencompetitie Gemengde competitie met/zonder enkelspel Damescompetitie 35+ Herencompetitie 35+ Gemengde competitie Gemengde jeugd 13 t/m 17 jaar Jongenscompetitie 13 t/m 17 jaar Meisjescompetitie 13 t/m 17 jaar

DINSDAG (districtscompetitie)

■ Damescompetitie dinsdagmiddag

■ ■ ■ ■ ■

(Dinsdagavondcompetitie wordt niet meer aangeboden)

WOENSDAG (districtscompetitie)

avond middag

■ Herenveteranen 35 jaar en ouder ■ Jeugdcompetitie t/m 12 jaar

Men kan hieronder zijn/haar voorkeur kenbaar maken: Team

Naam

Lidmaatschapsnummer

m/v

DE COMMISSIES WEDSTRIJDTENNIS/TECHNISCHE COMMISSIE DELEN DE TEAMS IN. Hij/Zij verplicht zich tot: - het beschikbaar zijn gedurende de hele competitieperiode. - het vooraf betalen van de verschuldigde competitiebijdrage, tegelijk met de jaarcontributie - het zich houden aan de bepalingen van de T.C.

Sluitingsdatum inschrijving: 14 november 2008 Dit formulier ingevuld en ondertekend in de groene bus in de hal van het Tenniscentrum deponeren. HANDTEKENING spe(e)l(st)er: ................................................................................ HANDTEKENING (ouders/voogd): ........................................................................... EMAILADRES (aanvoerder): .....................................................................................

19


Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies,

Doeltreffende reclame in stadions: scoreborden, lichtreclame, toegangspoorten, roterende borden

u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Robinsonstraat 82 Leeuwarden http://members.lycos.nl/topscore1/ Leden van de Molen 27-11-2006 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

15:12:25

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag

E-mail ovangelderen@chello.nl mobiel 06 53834659


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

ZOMERCOMPETITIE KNLTB 2009

Het tijdstip is weer gekomen dat je je weer opgeven voor de zomercompetitie 2009, aangezien het aantal competitieteams tijdig moet worden aangemeld bij de KNLTB. Het inschrijfformulier dient voor vrijdag 14 november 2008 ingeleverd te worden in de groene bus in de hal van het tenniscentrum! Het inleveren van het formulier na 14 november wordt niet in behandeling genomen! Voor de goede orde geven wij hieronder alvast de data die bekend zijn voor de landelijke competitie, de districtcompetitie en voor de midicompetitie (t/m 10 jaar) 2009 weer:

Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18 Wk 19 Wk 20 Wk 21 Wk 22 Wk 23 Wk 24 Wk 25 Ma. Di. Wo. Do. Vr. Za. Zon. Ma.

6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4

14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4

20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4

27/4

2/5 3/5

4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5

11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5

18/5 19/5 20/5 22/5 23/5 24/5

25/5 26/5 27/5 28/5 29/5

4/6 LK LK

LK LK

De landelijke competitie start op maandag 13 april (2e paasdag): 1e inhaaldag donderdag 30 april (Koninginnedag) 2e inhaaldag zondag 21 mei (Hemelvaartsdag) 3e inhaaldag maandag 1 juni (2e pinksterdag) 4e inhaaldag 7 juni. Speeldata indoor midicompetitie t/m 10 jaar; Zondag 19 april 2009 Zondag 10 mei 2009 Zondag 17 mei 2009 Zondag 24 mei 2009 Indien je je alleen opgeeft vul dan het standaard inschrijfformulier in. Voor opgave als team (geldt alleen voor senioren), gebruik dan het teamformulier. De commissie zal proberen om de opgegeven teams zoveel mogelijk te plaatsen, maar behoudt zicht altijd het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Natuurlijk in overleg!

Namens de commissie Wedstrijdtennis,

Niels van Eenenaam Marjolein Wachter Johan Span

21


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

CLUBKAMPIOENSCHAP SENIOREN 2008

Een terugblik… Op een regenachtige zondag in begin september vonden dit jaar de finales van de clubkampioenschappen plaats. Vroeger betekende regen spelen in de hal. Met de nieuwe banen kan er tussen de buien door heel goed buiten worden gespeeld. Daardoor liep het programma van de finaledag nauwelijks vertraging op en konden alle partijen worden gespeeld. En degenen die graag buiten tennissen, konden dat in de meeste gevallen ook gewoon doen. Ook in de twee weken voorafgaand aan de finaledag viel de regen met bakken uit de hemel. Het was bepaald geen zonnig einde van de zomer (die overigens ook al niet zonnig begon). Op de vrijdag in de tweede week van de clubkampioenschappen was de druk op het schema zo groot dat enkele partijen bij tennisvereniging Bontekoe moesten worden gespeeld. Gelukkig stelden alle spelers zich flexibel op en konden de partijen zon-

22

der een wanklank worden gespeeld. Het totale aantal deelnemers aan deze editie van de clubkampioenschappen was 162. Het aantal inschrijvingen in verschillende categorieën kwam net boven de 200 uit. Dit is iets minder dan 2007. Maar het leverde nog steeds elke avond een mooi vol tennispark op. Er werd gestreden op verschillende niveaus van beginner (speelsterkte 9) tot en met de hoogste categorie (speelsterkte 4 en hoger).

niveau wordt gespeeld door de deelnemers, hebben de meesten van hen ook nog verplichtingen overdag. En een goede nachtrust is daarvoor essentieel. Dit jaar is dat waarschijnlijk beter gelukt dan in de voorgaande jaren. Misschien een stimulans om volgend jaar weer mee te doen!

Met het aanleggen van de nieuwe banen is er verlichting gekomen bij alle banen. Dat betekende dat voor de clubkampioenschappen elke avond 8 banen beschikbaar waren in plaats van 6 in de oude situatie. En dat betekende dat er meer ruimte was in het speelschema.

De nieuwe banen liggen mooi dicht naast elkaar waardoor er al met een klein aantal bezoekers een gezellige sfeer ontstaat. Tussen de banen zoeken de toeschouwers elkaar snel op om de verrichtingen op de baan uitvoerig te bespreken. Het enige nadeel is dat sommige banen liggen ingeklemd tussen twee andere banen. Daardoor kun je dus niet overal niet direct naast de baan staan om de spelers aan te moedigen.

Dit jaar waren er bijna geen spelers meer die na twaalven van de baan af kwamen. En dat was voor iedereen een grote opluchting. Want ondanks het feit dat er op een hoog, bijna professioneel te noemen,

(Vervolg clubkampioenschap 2008 op volgende pagina)


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

CLUBKAMPIOENSCHAP SENIOREN 2008

Dit was even wennen voor de jongste generatie deelnemers die gewend zijn dat er altijd mensen langs de baan staan. Voor hen was het even wennen dat er af en toe ook op baan 4 of 9 moest worden gespeeld. Gelukkig wisten zij de lichte teleurstelling snel om te zetten in positieve energie waardoor hun spelniveau nog verder steeg. In de hoogste categorie staat alweer een nieuwe generatie toppers op. De jonge Robbert

Middendorp werd dit jaar als clubkampioen afgelost door de nog weer piepjonge Kevin Janson. Kevin speelde een spannende finale tegen leeftijdgenoot Elroy Middendorp en won uiteindelijk na de eerste set te hebben verloren in 3 sets de beker. Bij de dames prolongeerde Sarah Jellema haar titel. Maar dit jaar moest zij er, in tegenstelling tot 2007, wel voor spelen. Ze moest haar uiterste best doen om, de ook nog immer jong ogende, Griet Spits te kunnen verslaan. Twee

jonge talentvolle winnaars die hopelijk in 2009 hun titel weer zullen verdedigen. Wij kijken er alweer naar uit. Commissie clubkampioenschappen.

Winnaars dames- en herenenkel hoogste categorie laatste 10 jaar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Jolanda Bonsma Jolanda Bonsma Jolanda Bonsma Nina Ekas Nina Ekas Nina Ekas Nina Ekas Griet Spits Sarah Jellema Sarah Jellema

Hessel Struik Hessel Struik Niels Dijkstra Niels Dijkstra Menno Wietsma Tjarco Reitsma Emiel de Graaf Robbert Middendorp Robbert Middendorp Kevin Janson

23


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

WINNAARS CLUBKAMPIOENSCHAP

Categorie Winnaar

Nummer 2

DE9 HE9

Pruiksma, Jantina Hamstra, Sybrand

Cruiming, Trudy Louwsma, Pieter Willem

6-4 6-3 6-0 6-0

GD8 DD8 HD8 DE8 HE8

Houten, Natasja + Ron van den Ottjes, Brenda+Pruiksma, Jantina Hamstra, Sybrand+Hoeben, Edwin Rispens, Jeanette Motmans, Thierry

Bouma-Feenstra, Janet+Bouma, Henk Smedema, Karin+Swart, Hanneke Vis, Paul+Weiland, Andries Kuipers, Yvonne Stellingwerf, Jan

6-0 5-7 6-0 6-3 6-1

GD7

Feenstra, Marion+Eenenaam, Niels van

Groot-Wouda, Alie de+Visser, Franke

6-3 7-5

DD7 HD7

Akkerman, Judith+Westdijk, Marloes Loo, Guus van+Pijpker, Marco

Keuning-Planten, Geer+Wachter, Alice 1-6 6-2 6-4 Feitsma, Ytzen+Lange, Wiebe de 7-6 6-3

DE7 HE7

Westdijk, Marloes Jungen, Rogier

Heuvel, Kim van den Pijpker, Marco

7-6(6) 6-4 6-1 6-7 7-5

GD6 HD6 DE6 HE6

Miedema, Saapke+Dijkstra, Tom Eenenaam, Niels van+Kuiper, Peter Bonsma, Jolanda Bosma, Jacob

Wachter, Alice+Aalst, Hans van Dijkstra, Tom+Zalmstra, Andre Miedema, Saapke Spindelaar, Anton

6-4 7-5 6-3 6-3 6-1 6-2 7-6(3) 6-0

GD5 6(7) DD5

Adema, Reina+Delden, Jochem van

Pijnacker, Joyce+Keulen, Elwin van

4-6 6-4 7-

Cuperus, Astrid+Schutte, Angelique

Cuperus, Renate+Janson-Cuperus, Susanna

2-6 6-2 6-4

GD3 DD3 HD3 DE3 HE3

Bokma, Youri+Janson, Kevin Bloembergen, Erica+Spits, Griet Middendorp, Elroy+Middendorp, Robbert Jellema, Sarah Janson, Kevin

Jellema, Sarah+Middendorp, Elroy Bokma, Youri+Jellema, Sarah Janson, Kevin+Meinema, Jasper Spits, Griet Middendorp, Elroy

6-4 7-5 6-4 6-3 3-6

24

6-0 6-4 6-4 6-2 6-2 6-2

6-3 7-6(6) 6-3 5-7 6-2 6-3 6-4


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

ROLSTOELTENNIS DE MOLEN

Toernooiberichten: De rolstoeltennissers hebben deze zomer goed gescoord tijdens de nationale ranglijst toernooien en menige prijzen zijn er binnen gehaald. (Waaronder veel eerste en tweede prijzen.) Zo is Jacob van der Veen na een lange afwezigheid weer terug in de nationale ranglijst, iets wat hij verdiend heeft! Na tien zeer goed gespeelde toernooien staat hij bij de beste 15 van Nederland. Bij de dames gaat het ook goed; Joyce Kalsbeek speelt dit jaar voor het eerst ranglijst toernooien en doet het erg goed. Haar positie op de nationale ranglijst is erg

goed ze behoort tot de beste 25 dames. Hannie van Loo heeft dit jaar wat minder toernooien gespeeld en staat daardoor ook lager op de ranglijst(nr 46).

Nieuwsbericht (Leeuwarder Courant maandag 22 september) Freeze is meer dan popfestival. Stond popmuziek vroeger nog steeds centraal op festival Freeze- dit jaar kwamen uiteenlopende kunstvormen aan bod. Ook in de zaal van de Nieuwe Garde, een groep creatieve Leeuwarders, kwam er naast popmuziek een andere kunstvorm aan

bod: de Nieuwe Garde wist het publiek te verwonderen door een bijzondere geluidsinstallatie. Door kleine gaten in een muur konden toeschouwers een rolstoelwedstrijd tussen twee vrouwen bekijken. Hun Rackets zijn aangesloten op een geluidsinstallatie waardoor de wedstrijd een geluidservaring wordt. De dames in het nieuwsbericht zijn Hannie van Loo en Joyce Kalsbeek die door de Nieuwe Garde zijn gevraagd om aan deze kunstvorm mee te doen. De dames hebben dit als een zeer leuk ervaren en verheugen zich op de volgende performance.

Tennisvereniging de Molen organiseert het:

Arthur Hagenbeektoernooi 2008 op zaterdag 8 november vanaf 18:00 uur. Vorig jaar heb je meegedaan met het Arthur Hagenbeektoernooi. Ook voor dit jaar nodigen wij je weer uit. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar ahagenbeektoernooi@hotmail.com.. We willen zoveel mogelijk tennisliefhebbers mee laten doen aan deze gezellige avond, maar het aantal beschikbare binnenbanen brengt wel een beperking in het aantal deelnemers met zich mee. Dus wil je zeker meedoen, geef je dan direct op via de mail! Het inschrijfgeld is € 12,50 per persoon en moet voor aanvang van de wedstrijden bij Marjolein of Marlies worden betaald, inschrijving verplicht tot betaling. Zoals ieder jaar wordt ook de familie van Arthur uitgenodigd. Het toernooi heeft ook dit jaar weer een ander passend thema en voor alle deelnemers zijn er, naast de wisselbeker voor de kampioenen, ook leuke cadeaus te winnen. Tevens wordt er voor een hapje gezorgd. Wil je verder nog informatie dan kan je mailen naar ahagenbeektoernooi@hotmail.com. Met vriendelijke groet, Marjolein & Marlies Wachter

25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

TOBBEDANSTOERNOOI 2008 Molenaars succesvol bij Tobbedanstoernooi 2008 Bij de prijsuitreiking zei de Harlinger organisatie dat Elroy Middendorp dé verrassing van het toernooi was. Hij won niet alleen de Heren Enkel 4 (overigens van mede-Molenlid Alwin Huizinga), Elroy werd na een spannende finale ook nog 2e in de Heren Enkel 3.

Nog meer Molen-leden vielen in de prijzen: Winnaars HE3 1 Frank Zeer [2] 2 Elroy Middendorp

BEL 058 288 20 82

KOERIERSDIENSTEN PAKKETSERVICE PALLETTRANSPORT

3/4 3/4

Alex Grendel [1] Robbert Middendorp

HE4 1 2

Elroy Middendorp [1] Alwin Huizinga

DD6-35+ 1 Reina Adema [2] Saapke Miedema HD7 1

2

DE7 1 2

Theo Andreae [1] Yke Faber Jacob Bosma [2] Broer Giesing

Marisca Uit Oude Groeneveld [2] Marloes Post [1]

DE8-17+ 1 Yvonne Kuipers 2 Margreet Schuil

Icarusweg 5a Leeuwarden

WWW.SPEEDCARGO.NL

26

GD8-17+ 1 Yvonne Kuipers [1] Johan de Jong


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

27


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

ZONDAGAVOND WINTERTENNIS

2008-2009

ZONDAGAVOND TENNIS Net als vorige winters wordt er ook deze winter een mixtoernooi op de zondagavond gespeeld. Zowel voor aankomend gevorderden als voor gevorderden staan er weer acht wedstrijdavonden voor de boeg.

Tijdens deze avonden, die duren van 19.00-23.00 uur, speelt ieder koppel drie wedstrijden van 40 minuten. Uiteraard staat bij dit toernooi de gezelligheid en sportiviteit voorop… Hieronder vind U de deelnemerslijsten. Deelnemers aankomend gevorderden

Deelnemers gevorderden

Mieke Klerkx-Harkema/ Marc Nederlof Aaltje Ruijg/ Rohan Ketzer IngridWinterdijk/ Roelof van Dijk Marjette van Eekelen/ Niels Blaauw Hanny van Loo/ Klaas van der Kuur Mirjan van Die/ Valentino Tone Ina Potiek/ Jan Beyert Tineke Soldaat/ Siemen Jager Leoni Bouma/ Pieter Willem Louwsma Baukje Tichelaar/ Danny van der Schaaf Wilma Klaarenbeek/ Roland de Jong of Harry Lamberts Joyce Kalsbeek/ André Jager Henny Groen/ Hendrik Meijering Corrie de Jong/ Franke Visser Ans Scholten/ Frank Scholten Christien de Vries/ Mathijs de Vries

Henny Soldaat/ Guus van Loo Marjolein Wachter/ Eric Mink Aly de Groot/ Eric Heitmeijer Tjittie Ploegstra/ Paul Kappers Yvonne Boekema/ Richard Lilipaly Hung Tieu/ Ngoc Yen Ly Marjon Koetstra/ Dave Katje Chicky Hospes/ Simon Trommel Henny Boon van Ochssee/ Jone Boon van Ochsee Linda Soldaat/ Doede Postma Karin Smedema/ Gary Harpert Anke Diks/ Edward Tjam Yvonne Kuipers/ Johan de Jong Marjan Sander/ Jacob Bosma Jenny Couperus/ Andries Weiland Willy Schuurmans/ Henk Schaap

De speeldata van de aankomend gevorderden zijn: 19/10, 16/11, 30/11, 14/12, 18/01, 01/02, 01/03 De speeldata van de gevorderden zijn: 26/10, 09/11, 07/12, 11/01, 25/01, 08/02, 08/03 De gezamenlijke slotavond vindt plaats op 22 maart!!!

28


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

SPELREGELS ZONDAGAVONDTENNIS

ZONDAGAVONDWINTERMIXCOMPETITIE “SPEL EN SPEEL” REGELS.

DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 1.

Vervangende spelers in het team zijn wel toegestaan, maar invallers mogen alleen van dezelfde speelsterkte zijn als die van degene waar ze voor invallen. Wanneer zo iemand niet voorhanden is zal men de vervangende speler moeten halen van een lagere speelsterkte. Het team is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervanger of, bij verhindering van het gehele team, twee vervangers. Kijk eerst op het speelschema voor vervangers! Kun je echt niemand vinden bel dan 06-20472865.

2.

Er wordt op tijd gespeeld. Beschikbare tijd is 40 minuten per wedstrijd, inclusief inspeeltijd. Het is aan te raden deze dus kort te houden. Na het verstrijken van de speeltijd dienen de wedstrijden onmiddellijk beëindigd te worden, de game en zelfs de rally worden niet verder uitgespeeld, ongeacht de stand! Het wedstrijdeinde wordt aangegeven met de zoemer van De Molen.

3.

Alle gespeelde games worden geteld(dus doortellen met games na het behalen van 6 games) en alleen de volledig gespeelde games bepalen de einduitslag.

4.

De telling van de te behalen wedstrijdpunten is als volgt: - een gewonnen partij met meer dan 2 games verschil levert 4 punten op. - een gewonnen partij met 1 game verschil levert voor de winnaar 3 punten op en voor de verliezer 1 punt. - bij een gelijke stand in games ontvangen beide teams 2 punten. - bij verlies met 1 game verschil 1 punt voor de verliezer en 3 punten voor de winnaar. - bij verlies met meer dan 1 game verschil krijgt het team geen wedstrijdpunten .

5.

Na afloop van de wedstrijd vermeldt de winnaar de uitslag van het duel op het wedstrijdformulier(ligt bij de bar van het clubhuis of hangt op het prikbord), de winnaar van de laatste wedstrijd op de baan (23.00 uur) levert de ballen in.

6.

Er wordt gespeeld op de zondagavonden volgens het door de competitieleider opgestelde schema. Dit wordt iedereen toegemaild (indien men zijn mailadres heeft doorgegeven) en hangt tevens tijdig op het prikbord van Tenniscentrum De Molen.

7.

Indien een team niet speelklaar is binnen 10 minuten na de officiële aanvang van een wedstrijd kan de westrijdleiding een reglementaire eindzege van 4-0 aan de tegenstander toekennen. (Dit geldt dus ook als een team niet komt opdagen.)

8.

Als door omstandigheden een wedstrijd niet wordt uitgespeeld of niet tijdig kan worden hervat kan de wedstrijdleiding besluiten een vervangende stand in te vullen.

9.

Bij gelijk eindigen in de eindklassering is het gamesaldo bepalend, is dit ook gelijk dan telt het onderling resultaat. Mocht dit geen uitsluitsel geven dan bepaalt het lot.

Veel plezier.

29


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost 13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

30


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

SENIOREN SLOTTOERNOOI Zondag 28 september hebben wij het zomerseizoen afgesloten met het slottoernooi 2008. Het was een stralende dag. Met 75 man/vrouw werd er fanatiek gestreden in 7 poules. De dag begon veelbelovend; de zon scheen en de petten en zonnekleppen werden al snel uit de tassen gehaald. Energiek startten de spelers en speelsters aan hun wedstrijden… ’s Middags echter probeerden de weer-

goden nog roet in het eten te gooien. Een waar gordijn van regen hinderde kort het verder spelen. Gelukkig bleek nu de waarde van de nieuwe smashcourt ondergrond: Binnen 10 minuten was de baan weer droog en zo konden na een korte pauze de wedstrijden worden hervat en bleef het gelukkig droog. Na een korte telpauze –de gewonnen games prevaleerden boven de gewonnen wedstrijden- volgde rond 17.00 uur de prijsuitreiking. De winnaars zijn: Poule A Hard Court : Sarah Jellema en Hotze Bouma

Poule E Mateco : Jan Willem Henneman en Hotze de Jong Poule F Gravel : Niels Dijkstra en Jeroen Dijkstra Poule G Tapijt : Trudy Brandsma en Alex van Regenmortel Alle winaars nogmaals gefeliciteerd. Na bijna 10 jaar hebben Trudy en Alex afscheid genomen van de recreatiecommissie. Heb je interesse? De commissie organiseert +/- 4 toernooien per jaar. Laat dit weten aan Dicky, Christina, Nienke, Leonie of Sybrand. Sportieve groet, Recreatie Commissie

Poule B Kunstgras : Marrit Meekma en Robert Terpstra Poule C Gras : Natasja en Ron vd Houten Poule D Smash Court : Marjolijn Wachter en Jakob vd Veen

31


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

Binnen de redactie van de Wiekslag, ons onvolprezen cluborgaan, is een

Vacature ontstaan voor

Coördinator/ redacteur Belangrijke bezigheden hierbij zijn onder andere het verzamelen, redigeren en schrijven van de in de Wiekslag te plaatsen items. Daarnaast wordt overlegd met opmaak en bezorging met als doel het tijdig bij de leden bezorgen van de Wiekslag. Heb je belangstelling of wil je wat meer informatie, dan kun je jezelf melden bij Franke Visser, wiekslag@tvdemolen.nl

32


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

WINTER SENIORPLUS TENNIS

Senior Plus Tennis programma overzicht – winter 2008/2009 Seniorplus ééndagstoernooi DLTC Drachten Datum vrijdag 31 oktober 2008, 9.30 - ± 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Commissie Tennisstimulering - Dhr. B. Smidt Inschrijven via b.smidt1@chello.nl Locatie D.L.T.C. Drachten, Folgeren 10 A te Drachten, tel: 0512-516172 Inschrijfgeld € 7,Inschrijven voor 24 oktober 2008 Seniorplus ééndagstoernooi Leeuwarden Datum dinsdag 18 november 2008, 9.30 - ± 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Commissie Tennisstimulering - Dhr. B. Smidt Inschrijven via b.smidt1@chello.nl Locatie Tenniscentrum de Molen, Kalverdijkje 76b te Leeuwarden, tel: 058-2666966 Inschrijfgeld € 7,Inschrijven voor 12 november 2008 Seniorplus ééndagstoernooi Wolvega Datum maandag 8 december 2008, 9.30 - ± 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Commissie Tennisstimulering - Dhr. B. Smidt Inschrijven via b.smidt1@chello.nl Locatie Tennis- en Squashcentrum Wolvega, Grindweg 124 te Wolvega, tel: 0561616262 Inschrijfgeld € 7,Inschrijven voor 1 december 2008 Seniorplus ééndagstoernooi Leeuwarden Datum maandag 5 januari 2009, 9.30 - ± 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Commissie Tennisstimulering - Dhr. B. Smidt Inschrijven via b.smidt1@chello.nl Locatie Tenniscentrum de Molen, Kalverdijkje 76b te Leeuwarden, tel: 058-2666966 Inschrijfgeld € 7,Inschrijven voor 26 december 2008 Seniorplus ééndagstoernooi Nomi Sneek Datum donderdag 5 februari 2009, 9.30 - ± 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Commissie Tennisstimulering Locatie Tennispark Nomi, Pim Mulierstraat 3 te Sneek, tel: 0515-413197 Inschrijfgeld € 7,Inschrijven voor 26 januari 2009 Seniorplus ééndagstoernooi Zwaagwesteinde Datum vrijdag 20 februari 2009, 9.30 - ± 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Commissie Tennisstimulering Locatie Tenniscentrum De Sanjes, Bovenweg 16 te Zwaagwesteinde, tel: 0511-475252 Inschrijfgeld € 7,Inschrijven voor 8 februari 2009 Seniorplus ééndagstoernooi Leeuwarden Datum vrijdag 13 maart 2009, 9.30 - ± 16.00 uur (s.v.p. 9.00 uur aanw.) Organisator Commissie Tennisstimulering Locatie Tennispark en Hal De Bontekoe, Magere Weide 2 te Leeuwarden, tel: 0582136166 / 058-2158813 (fax) Inschrijfgeld € 7,Inschrijven voor 4 maart 2009

33


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

HEKLEUNER

Hekleuner Moddergevecht Het moddergooien is weer begonnen; zo gauw de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten hun einde naderen, voelt degene die achterstaat zich geroepen om de opponent zwart te maken. Op het moment dat ik dit schrijf is het moddergooien net begonnen. McCain, de Republikeinse kandidaat, staat ver achter in de peilingen. De inhoudelijke debatten hebben hier voor hem negatief aan bijgedragen en hij ziet blijkbaar nog maar één mogelijkheid: in Obama’s verleden graven en ‘ondeugdelijke zaken’ naar buiten brengen. Helaas is dit maar al te gewoon; echter, hij is te laf dit zelf te doen en laat zijn running mate Palin de kastanjes uit het vuur halen… Op dit moment pareert Obama deze aanvallen nog vaardig op inhoud, maar over enkele weken zullen we weten of ook hij zich aan het moddergooien schuldig heeft gemaakt. Maar niet alleen in de buiten- en binnenlandse politiek(Palin, Wilders, Verdonk) maakt men zich schuldig aan moddergooien, ook in de sport is dit een bekend gegeven. Wie herinnert zich niet WK-finale waarin Materazzi zoveel vuiligheid over Zidane’s familie zegt dat deze zich verliest in een kopstoot? Ook bij professioneel honkbal(alweer de VS) wordt de slagman door de catcher tot op het bot beledigt om deze te ontregelen, of bij andere teamsporten zoals basketbal en zelfs hockey… Wat dat betreft is tennis een uitermate nette sport; natuurlijk wordt er wel eens geprobeerd om de tegenstander uit de concentratie te halen (tijd rekken, praten), maar meestal wordt er op de baan op het scherpst van de snede gestreden waarna er samen ontspannen wat wordt gedronken. En eerlijk gezegd voel ik me daar wel bij. Zou het anders zijn, zou Hekleuner snel een andere sport zoeken…

Advertentie

34


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2008 Nieuws Sinds 1 maart 2006 kunt u de nieuwe website van het tenniscentrum bezoeken. Hier vindt u o.a. informatie over tennislessen, toernooien, biljardvereniging, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 15,00 Rackets Schoenen Grips Ballen

Winterseizoen verhuur banen € 18,50 per uur € 16,50 per uur € 12,50 per uur

• Binnen

Maandag t/m zaterdag Zondag Studenten (elke dag)

• Buiten

Losse baanhuur op aanvraag Winterabonnement vanaf € 50,00

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

36

Wiekslag 2008-3  

Clubblad TV De Molen