Page 1

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

INHOUDSOPGAVE Jaargang 25

Nummer

1

Uitgave maart 2008 Oplage 1000

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt viermaal per jaar

Girorek.nummer 29.90.922

wiekslag

IN DIT NUMMER:

PAGINA:

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Contributie 2008 Van de redactie Van het bestuur Mededelingen Info TV de Molen Jeugdpagina’s: Midi toernooi Midi teamindeling Oliebollentoernooi 2007 Jeugdcompetitie teams Balletje

1 2-3 3 4 5 6 7

Open Molen toernooi Tevredenheids onderzoek Dateko + inschrijfformulier Heteko Inschrijfformulier Heteko Competitie senioren Tennis & gezondheid Inschrijfformulier openingstoernooi senior-plussers Seniorplus zomerprogramma Seniorplus commissie Windmill Cup Carl Gantois Tossen Competitie training Afhangsysteem Tennisles overdag + inschrijfformulier Maak kennis met tennis + inschrijfformulier Clubtrainingen en lessen Parkregels en baanreglement Hekleuner Ledenadministratie Inschrijfformulier openingstoernooi senioren Evenementen 2008

14 15 17 18 19 20-21 23 24 25 26 26 27 27 29 30 31 32 33-34 35 36 37 39-40

8 8 9 11 13

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl 1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

VAN DE REDACTIE Vorig jaar opende ik met de woorden: ‘de teerling is geworpen’. Het was toen ook de eerste keer dat ik de eerste Wiekslag van het jaar(eigenlijk de tennisbijbel van De Molen) in elkaar zette. Dit jaar is dit al veel soepeler gegaan, dus er is nog hoop voor me… Terugkijkend op ‘mijn’ eerste volledige jaargang kunnen we als redactie/ opmaak/ distributie terugkijken op mooie ‘Wiekslagen’. Het blad werd het gehele jaar verfraaid door een feestelijk jubileum-uiterlijk. Zou je me echter vragen of er dit jaar een zwart jubileumgat is, dan is mijn antwoord volmondig nee. Deze ontkenning behelst naast het nodige zelfvertrouwen –we zullen ongetwijfeld weer een mooi blad makenook een beetje de teleurstelling van de weinige inbreng door de leden. Juist een jubileumjaar was een uitgesproken periode om veel herinneringen, anekdotes uit het verleden of feestelijke verslagen in te leveren. Dat dit niet is gebeurd is meer dan jammer; aan de andere kant is het ook niet onoverkomelijk gebleken. De door de redactie uitge-

4

schreven teken- en schilderwedstrijd leverde slechts één reactie op(wel een hele mooie trouwens), terwijl de ballonnentelwedstrijd volledig responsloos bleef. Natuurlijk zijn er ook lichtpuntjes: De vaste inbreng zoals Tennis en Gezondheid, Balletje en Hekleuner blijven uiteraard ook dit jaar terugkomen in de Wiekslag, evenals de diverse vaste informatiepagina’s. Daarnaast is er ook nog een lid, die heeft aangeboden om meer activiteiten voor het clubblad te doen. Dus ‘ut

wurd nog wel es wat in Liwwadden met de Molen’. Natuurlijk staat het iedereen vrij om de redactie te bestoken met stukjes voor ons clubblad. In deze Wiekslag vind je uiteraard ook weer alle benodigde informatie voor het gehele seizoen, over contributies, beperkt lidmaatschappen, baanreglement en wat al niet meer. Helaas hebben we niet al teveel info over de veranderingen van het park; iedereen heeft wel kunnen zien dat dit volop in gang is gezet. Na een bijna volledige kaalslag van het tennispark is de opbouw van de nieuwe banen in volle gang en worden naar verwachting medio maart de nieuwe smashcourt banen gelegd. Als redactielid, maar vooral als tennisser kijk ik uit naar het nieuwe seizoen… Franke Visser

Kopij inleveren vóór 16 mei 2008, in de groene bus in de hal van T.V. De Molen of per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

VAN HET BESTUUR

Siebren Bonsma

Nog enkele weken en dan kan er buiten weer getennist worden. Na 25 jaar op gravelbanen, gaan we nu op smashcourt tennissen. Het voordeel van smash court is dat het all-weather banen zijn. Ook na een regenbui kan er direct weer gespeeld worden. De aanleg van 10 nieuwe banen met verlichting is een grote verbetering, waarvan we als bestuur hopen dat de leden dit zullen weten te waarderen. De aanleg van de 10 nieuwe banen maakt deel uit van een groter project. Halverwege dit jaar wordt ook begonnen met de aanleg van een fitnesscentrum met racketballbanen. De deelnemers aan fitness kunnen ook gebruik maken van enkele tennisbanen. Er ontstaat zo een integraal sportcomplex waarbij Age Bokma verantwoordelijk is voor het tennisgebeuren met kantine en kleedkamerfaciliteiten; voor het fitnessgebeuren is Maarten Vissering van Healthclub Leeuwarden verantwoordelijk. Voor alle duidelijkheid: De Molen huurt 10 banen van Age Bokma en is dus niet zelf

eigenaar van het tennispark. De investeringen in nieuwe banen maakten het noodzakelijk de huurprijs te verhogen. We krijgen daarvoor wel 10 verlichte banen voor terug met een verbeterde doorlaatbaarheid ten opzichte van gravel. Een hogere huur betekent ook dat de vereniging meer inkomsten nodig heeft om een sluitende begroting op te stellen. Het bestuur heeft in de algemene ledenvergadering voorgesteld om de lessen geheel op de buitenbanen te laten geven om kosten te drukken. De ledenvergadering heeft echter besloten tot een extra contributieverhoging van € 5.- om daarmee ’s avonds lessen op de binnenbanen te kunnen geven. Hiermee blijven meer buitenbanen beschikbaar voor vrij tennissen op de avonden. De nieuwe tarieven voor contributie en lessen worden elders in deze Wiekslag vermeld. Namens het bestuur wil ik speciaal de nieuwe leden van harte welkom heten. De Molen is een gezellige vereniging, waar je je snel thuis zal voelen. Voor de meeste nieuwe leden zal de lesgroep het eerste contact zijn met de vereniging. De lessen worden verzorgd door Age Bokma, Ingrid de Jong en Griet Spits. De vereniging heeft niet zelf leraren in dienst, maar leden van de

vereniging kunnen zich opgeven voor lessen bij Ingrid de Jong, die de indeling voor de verschillende lesgroepen verzorgt. Voor de nieuwe leden die eerder getennist hebben wijs ik op de mogelijkheid van tossen op dinsdagavond; een goede manier om snel andere leden te leren kennen. Voor de 55+ers is er tossen op maandag- en vrijdagmorgen. Nogmaals wil ik wijzen op de mogelijkheid om de vereniging te machtigen om de contributie via een doorlopende machtiging te laten innen. Het grote voordeel is dat de contributie in termijnen geïnd wordt; voor de ledenadministratie is het een grote werkbesparing. Bij een onjuiste afschrijving kan het bedrag via de bank teruggeboekt worden. Bij de acceptgiro voor de contributie zal dit jaar een formulier ingesloten worden voor een doorlopende machtiging; wij verzoeken jullie dringend hieraan mee te werken. Voor het komend seizoen wens ik ieder veel tennisplezier. Namens het bestuur, Siebren Bonsma, voorzitter

5


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

MEDEDELINGEN OPEN DAGEN Ook in 2008 organiseert TENNISVERENIGING DE MOLEN weer haar jaarlijkse OPEN DAGEN. Deze vinden plaats op 1 maart en op 15 maart van 11.00-14.00 uur. Kandidaatleden kunnen hier infomatie over vereniging en lidmaatschap krijgen, of een balletje slaan. Nieuwe leden die zich op de open dagen opgeven kunnen rekenen op een kleine attentie. Nieuw is de mogelijkheid om 4 lessen te volgen voor € 20 zonder de verplichting om lid te worden(opgave bij Ingrid de Jong, 0515 521807) PASJESAFHAALDAGEN Het tennispasje voor het nieuwe seizoen – mits betaald – kan afgehaald worden op dinsdag 27 maart ’s avonds van 20.00 tot 21.30 uur. Er is dan – zoals hierboven reeds genoemd - tevens gelegenheid om je in te schrijven voor tennislessen. NB De pasjesafhaaldagen zijn niet voor degene die zich tijdens de open dag hebben aangemeld, want dan is het pasje nog niet klaar. Zijn/haar pasje kan later afgehaald worden bij de bar. WWW.TVDEMOLEN.NL De website van de Molen wordt met grote regelmaat

Tennisvereniging De Molen Kalverdijkje 76b Leeuwarden

6

bijgewerkt. Zo vindt u, naast enorm veel info, onder meer uitslagen van interne toernooien of actuele standen van de dateko en heteko op de site. VERZOEK VAN DE PENNINGMEESTER Wilt u de contributie betalen door middel van de acceptgirokaart. Deze krijgt iedereen toegezonden. Bij het afhalen van de speelpas op de pasjesafhaaldagen moet de contributie zijn bijgeschreven op onze bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling van de contributie wordt u een administratieve heffing opgelegd van 5 euro. Betalen in twee termijnen is ook mogelijk, zie de pagina ‘Ledenadministratie’ in clubblad no. 1 2008. ADVERTEERDERS/SPONSORS Ondernemers onder onze leden die het wel wat lijkt om de vereniging te sponsoren of te adverteren in clubblad De Wiekslag kunnen contact opnemen met de voorzitter van de redactie (zie pagina samenstelling commissies). WAARSCHUWING Laat geen eigendommen van waarde in de kleedkamers achter (portemonnee, sleutels van auto of fiets, horloge/sieraden). Wij roepen alle leden op om extra oplettend te zijn en niets van waarde in de kleedkamers achter te laten. Het is niet verantwoord! OPZEGGING LIDMAATSCHAP Een opzegging dient uiterlijk voor 1 december van enig

jaar schriftelijk aan het secretariaat te worden gericht (Postbus 6080, 8902 HB LEEUWARDEN of in de groene bus). Kopij Wiekslag Kopij voor de volgende Wiekslag kan voor vrijdag 16 mei 2008 worden ingeleverd, bij voorkeur via de e-mail(wiekslag@tvdemolen.nl) . Uiteraard kan het ook nog op de ouderwetse manier: in de groene bus in de hal van het tenniscentrum of sturen naar TV de Molen, ter attentie van Redactie Wiekslag, Postbus 6080, 8902 HB Leeuwarden. Overigens zijn ook foto’s(liefst gemaild) ook van harte welkom… E-MAIL NIEUWSBRIEF De vereniging gaat binnenkort starten met een emailnieuwsbrief gericht aan haar leden en aan geïnteresseerden. In de nieuwsbrief staat dan actuele informatie over competitie, evenementen, mededelingen van het bestuur en andere wetenswaardigheden. Wil je op die manier op de hoogte zijn? Stuur dan een e-mail naar tvdemolen@tvdemolen.nl met als onderwerp aanmelding voor nieuwsbrief vermeld je naam en bondsnummer. Dan voegen we jou toe aan de mailinglist. Wil je later geen nieuwsbrief meer dan stuur je een e-mail met als onderwerp afmelding voor nieuwsbrief.


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2008 Nieuws Sinds 1 maart 2006 kunt u de nieuwe website van het tenniscentrum bezoeken. Hier vindt u o.a. informatie over tennislessen, toernooien, biljardvereniging, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 15,00 Rackets Schoenen Grips Ballen

Zomerseizoen verhuur banen • • • •

Buiten/binnen € 13,50 per uur Baan voor studenten € 10,00 per uur Tennisclinics Schooltennis

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

JEUGDPAGINA

MIDI TOERNOOI

Het midi toernooi was op ‘derde’ kerstdag. Op het moment dat we daar om half 8 aankwamen zijn we eerst alles gaan klaarzetten. Op baan 1 de mini-netjes en op baan 3, 4 en 5 moesten er lijnen worden gemaakt van tape. Toen we dat allemaal gedaan hadden kwamen alle kinderen al, daar werden nog wat regels aan verteld en hoe de dag er uit zou zien. Daarna moesten ze naar de baan. Daar stond Erik en die vertelde de poule indeling. Werd je naam genoemd dan mocht je gelijk naar de baan. Douwe en Hessel gingen bij de mini’s tellen en ik moest samen met een paar ouders bij de midi’s tellen. Tellen hoefden we niet eens want dat konden ze zelf wel. We moesten alleen een beetje toezicht houden, de stand en punten opschrijven en vertellen wie er tegen wie moest, maar dat stond allemaal netjes op papier. Nadat we alles hadden opgeschreven en iedereen uit de poule tegen elkaar had gespeeld gingen Erik en Douwe nieuwe poules maken. De beste uit de poules tegen de beste en de nummers 2 uit de poules tegen anderen nummers 2 uit de poule enz. Tijdens het indelen van de nieuwe poules was het ook pauze. De kinderen konden van hun consumptiebonnen oliebollen en drinken halen. Whoznext had voor leuke spelletjes gezorgd, zoals het rad van fortuin. Iedereen kon van te voren lootjes kopen

8

en als je het goede nummertje had kon je iets winnen. De pauze duurde een half uur en daarna gingen we weer verder met nieuwe poules. Dezelfde mensen gingen ook weer tellen. Na de wedstrijden was nog een prijsuitreiking, maar alle kinderen kregen sowieso een cadeautje. Van de prijsuitreiking hebben wij weinig meegekregen omdat de volgende groep alweer in de hal stond. Mijn mening van het toernooi is: ik vond het een leuk toernooi en ik denk dat de kinderen dat ook vonden. Het was heel gezellig tussen de wedstrijden door en op de baan kon je lekker ten-

nissen. Iedereen wist waar die moest zijn dus het ging ook heel vlotjes. Het rad van fortuin vond ik wel een leuk idee want het was altijd druk als het rad weer ging draaien de kinderen vonden het rad ook heel leuk. En ook de andere dingen die whoznext had georganiseerd was een succes. De begeleiding van het toernooi vond ik ook heel goed, ze hadden alles goed voorbereidt en hebben geen problemen gehad op de dag zelf. Kortom ik vond het een geslaagd toernooi!!!! Kevin

MIDI TEAMINDELING 2008 Voorlopige teamindeling midi-competitie 2008 Ook dit jaar is er weer een midi competitie op de zondagochtend. Deze competitie wordt in de hal gespeeld bij verschillende verenigingen van 9.00 tot 12.00 uur. Dit jaar heeft de Molen 3 teams. Op de volgende dagen wordt er gespeeld: 13 april, 20 april, 18 mei en 25 mei

Team 1: Sara Ydema Bart Jan ten Berge Sasha Leyderhavenstorm Team 2: Davis Kuipers Linde de Leeuw Salsa Venema Team 3: Soshanna Blaauw Rita George Reserve zijn: Anne Visser Jasper Jeelof Johan Kamperman


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

JEUGDPAGINA

OLIEBOLLENTOERNOOI 2007

Donderdag 27 december, werd het Oliebollentoernooi gehouden. Het was een groot feest mede door de inzet van de stagiaires van Ingrid de Jong en het WHOZNext –team. Natuurlijk waren de kinderen en de oudere jongeren de hoofdrolspelers van dit toernooi. Bijna 70 jeugdleden deden mee en zowel op als naast de baan was iedereen zeer actief. Er werden spannende wedstrijden gespeeld, heel wat oliebollen opgepeuzeld en er was genoeg te drinken. Esrah, Elwin en Marco zorgden ervoor dat de wachttijden tussen de tenniswedstrijden niet te lang duurden; zij boden verschillende leuke activiteiten aan. Elk kind/ jongere kreeg sowieso een cadeautje aangeboden van het WhozNext-team. Dus ook al won je niet direct een ereprijs, een prijs kreeg je wel. Er was voor ieder wat wils. Er kon cake versierd worden met snoepjes en er werden mooie nieuwjaarskaarten gemaakt. Verder was er het Rad van Fortuin, waar je vele prijzen kon winnen voor weinig geld en iedereen kon pijltjes gooien, kortom er was genoeg te zien en te doen. Ook de ouders vermaakten zich prima en ook voor hen waren er vele oliebollen gebakken door ons vaste koppel oliebollenbakkers, Binne en Cor. De bollen

smaakten weer fantastisch! Zouden ze volgend jaar nog eens willen bakken?

Speciale dank aan: Ingrid de Jong en Erik Schukking voor de indeling.

Het tennissen staat natuurlijk voorop. De stagiaires die verschillende opleidingen volgen en met diverse leerjaren bezig zijn hadden allemaal ’s morgens hun eigen taak en draaiden ’s middags in het geheel mee. Hun verslagen staan ook in deze Wiekslag, kijk maar eens wat zij ervan vonden en hoe zij het ervaren hebben.

De oliebollenbakkers, Cor en Binne

Dan volgt nu de uitslag van het Oliebollentoernooi, met één kanttekening: de tennisspelers zijn allemaal winnaars!

Begeleiding op de baan van Erik, Hessel, Douwe en Kevin. Whoznext, Marco, Elwin en Esrah. Fotograaf Niels Grietje en Tamara. Age voor het opruimen en beschikbaar stellen van zijn spullen en keuken. Tot volgend jaar! De Jeugdcommissie

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!!!!!! Wij als jeugdcommissie hopen dat jullie volgend jaar weer allemaal meedoen, want we hebben het erg leuk gehad.

De ereprijswinnaars: Mini’s poule A en B; 1 Jasper, 2 Anne, 3 Lisanne, 4 Renzo, 5 Lars, 6 Sascha, 7 Monica, 8 Floor, 9 Rosa. Driekwart poule C t/m E; 1 Bas, 2 Esther, 3 Melissa en 4 David. Poule O (iets gevorderd /m 12); 1 Erna de Vries, 2 Gideon Oudshoorn. Poule G (gevorderd t/m 12 jaar); 1 Femke Leegstra, 2 Marrit van Eyck van Heslinga, 3 Pim Faber, 4 Julian Apeldoorn. Poule H (iets gevorderd t/m 16 jaar); 1 Koen Riedé, 2 Liewe Jaspers. Poule F (gevorderd t/m 16 jaar); 1 Klais Blaauw, 2 Amber Jager,3 Lisa Kloostra.

9


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost 13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

10


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

JEUGDPAGINA

JEUGD COMPETITIETEAMS Zondag Jongens 1 Zondag 3e klasse Ivo Hubers Klais Blaauw Laurens de Goede Lars de Leeuw Daan van Beyeren

Zondag Meisjes 3 Zondag 2e klasse Jesse Reiding Tara van Loo Sima Salah Amber van Meulen Misja van Poppel

Woensdagmiddag 3 Gideon Oudshoorn Maxime de Gries Claudia Wiersma Melissa Zeijlemaker Thomas van Balen Floris Osinga

Zondag Jongens 2 Zondag 3e klasse Tjibbe Hartholt Justin van Apeldoorn Skelte de Vries Hidde Ydema

Zondag Gemengd 1 Zondag 3e klasse Jerien van Keulen Rian Velt Arnoud Kivit Jordi van Maanen Dennis Wiersma

Woensdagmiddag 4 Ester Blaauw Zoi Sandberg Hidde Sander Aron van Remmerden

Zondag Meisjes 1 Zondag 2e klasse Dominiek Bokma Elizabeth Kloostra Tialde Miranda van der Wal Dinore Zejnulahu Zondag Meisjes 2 Zondag 2e klasse Mirthe van Maanen Inge Hoekstra Mayon Jousma Elisa Ozinga Myriam Santana

Woensdagmiddag 1 Heleen Post Hidde ten Berge Pim Faber Kas van der Velde

Woensdagmiddag Jongens 1 Bas van Hecke Robbert Hoeben Dirk Pieter Gerritsen Rick Bosma reserve: Johan Kamperman

Woensdagmiddag 2 Julian Apeldoorn Marrit Hofman Laura Postma Kai Bokma

11


Familiewoning te huur in Frankrijk

snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

SPORTPRIJZEN Rustig gelegen in de Bourgonje. Ook geschikt voor grotere gezinnen. Info: Jaap en Marion de Graaf. Telefoon: (058) 267 46 59 www.lemoulindefulvy.nl

Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

JEUGDPAGINA

BALLETJE Terwijl de ballen mij om de oren vliegen , vliegt de tijd, zo hebben we het oliebollentoernooi en zo zijn jullie al weer bezig met de voorbereidingen voor het buitenseizoen. Balletje vind het allemaal weer veel te snel gaan. De oliebollengeur was heerlijk en het toernooi erg leuk, allemaal zeer sportieve kinderen met glunderende koppies, op de baan en in de kantine, zijn een lust voor het oog. De Bollen werden naar binnen gewerkt zonder al te veel problemen en op de baan werd met veel plezier getennist. Er was over de hele dag maar een klein min puntje. Op de laatste baan, tijdens de laatste wedstrijd, werd er tijdens de laatste game door Tara een bal verkeerd geslagen en een bezoekje aan de eerste hulpwas het gevolg en dat was tot nu toe haar laatste tennispartij. Tara heel veel sterkte met je elleboog! Balletje vind het heerlijk om allemaal nieuwe gezichten te zien en zag afgelopen winter er een aantal in de categorie 12+/14 +. Dametjes en Heertjes heel erg fijn dat jullie er zo veel plezier in hebben. Het was dan ook een hele leuke tossmiddag op 10 februari met een geweldige opkomst. Van buiten komen er allemaal rare en brommende geluiden, het is net alsof de hele wereld op de kop staat. Balletje heeft begrepen dat het de tennisbanen zijn, die geheel vernieuwd worden, zodat iedereen nog beter kan leren tennissen. Ik heb

er nu al zin in om naar buiten te gaan. Jongens vergeet mij niet!! Bij de supermini’s geniet Balletje elke week weer tijdens de training. Het is heerlijk om te zien hoe die kleintjes langzamerhand het balgevoel krijgen, met zo veel enthousiasme waar sommige tennissers nog een lesje van kunnen leren. Bij elke punt die gemaakt wordt is het feest, of je nu wint of verliest maakt nog niet (voor iedereen) wat uit, ze zijn trots omdat ze een punt gemaakt hebben. Natuurlijk ziet balletje ook de frustratie om een verloren punt/wedstrijd en ook dat hoort bij de sport. Winnen en verliezen, huilen en lachen liggen soms ontzettend dicht bij elkaar. Dat kan heel moeilijk zijn zowel voor jong als oud. Wat er ook gebeurt, probeer

tijdens de wedstrijd jezelf te zijn en laat je niet door de ander uit je spel halen dan heb je de halve wedstrijd al gewonnen. Doe je het niet dan zul je merken dat er aan de andere kant in één keer twee tegenstanders staan, namelijk de tegenpartij en jij. Je speelt dan ook tegen je eigen negatieve gevoel. Probeer dat altijd tegen te gaan want een wedstrijd is pas klaar als de laatste bal geslagen is en er kan van alles gebeuren!!

13


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

OPEN MOLEN TOERNOOI

Na het eerste, succesvol verlopen JHG Agritotaal Open Molentoernooi, organiseren we ook dit jaar weer een Open Molentoernooi. Vorig jaar hebben ongeveer 110 tennissterren deelgenomen aan het toernooi, dit jaar gaan we uit van een nog grotere deelname. Deze editie zal wederom plaatsvinden in week 26, dus vanaf maandag 23 juni tot en met zondag 29 juni 2008. Vorig jaar was deelname mogelijk in de categorieën 6, 7 en 8. Dit jaar komt daar categorie 5 bij. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee.

Advertentie

14

Voor de rest blijft alles hetzelfde, dus weer de keuze uit 17+ en 35+ en ook weer partijen in HE, DE, HD, DD en GD. Ook handhaven we de verliezersronde.

bekend is, zal dit te vinden zijn op de website van TV De Molen.

Iedereen kan zich binnenkort weer opgeven via de welbekende toernooisite, www.toernooi.nl, of via de inschrijfformulieren die in het clubhuis komen te liggen.

Otto van der Galiën

We hopen dat er weer veel leden van TV De Molen zich gaan opgeven en dat er daarnaast ook vele tennissers van andere verenigingen de weg naar dit toernooi weten te vinden. Zodra er meer informatie

Namens de toernooicommissie,


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

TEVREDENHEIDS ONDERZOEK Tennisvereniging de Molen wil graag weten wat je mening is over een aantal zaken. Vul daartoe onderstaande in: Beoordeling

goed

matig

slecht

Sfeer en gezelligheid

0

0

0

2. Onderhoud banen

0

0

0

3. Wachttijden spelen

0

0

0

4. Tennislessen: - informatie - indeling - kwaliteit

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5. Aanbod activiteiten

0

0

0

6. Kantine: - bediening - prijzen

0 0

0 0

0 0

Wensen / suggesties:

Scheur dit blaadje er uit of nog beter maak een kopie, vul het in en stop het in de groene bus op het tenniscentrum. Je mag het natuurlijk ook per post versturen. Het adres is: P/R commissie De Molen, Postbus 6080, 8902 HB Leeuwarden. Nog beter: je kunt via onze website www.tvdemolen.nl het tevredenheidsonderzoek invullen. Doe dit uiterlijk voor 30 april 2008. Alvast hartelijk dank voor je medewerking. Het bestuur.

15


Je hoeft geen studiehoofd te zijn om te weten wat de beste supermarkt is!

Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl

Het is tijd voor de Nr 1 in hypotheken. Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen doet u er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd partij voor haar klanten. Niet voor niets is de Rabobank de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een afspraak bij de Rabobank bij u in de buurt of ga naar rabobank.nl

Het is tijd voor de Rabobank.

C1000 Zeijlemaker Lieuwenburg 165 8925 CJ Leeuwarden Telefoon: (058) 233 07 10 Fax: (058) 233 07 12 Bestellen@c1000zeijlemaker.nl Wij bezorgen graag uw boodschappen ĂĄ â‚Ź 3.00 bij u thuis!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

DATEKO 2008 donderdag ochtend. In competitieverband een jaar later daarom nu de 25ste editie van de dateko. Hierdoor is er afgelopen jaar al een feestje gevierd op de Datekodag met afsluitend een heerlijk en gezellig etentje .

Oukje Meijer

Doelstelling toen en natuurlijk nog elk jaar: gezelligheid en strijd staan voorop. Afgelopen jaren werd er meestal gestreden in drie poules, helaas de laatste jaren nog maar in twee poules. Vanaf 3 april aanstaande starten we weer met de 25ste editie van de Dateko competitie. Toch bestaat de dateko al 26 jaar in 1982 begonnen de dames met tennis op de

De speeldatums voor de Dateko 2008 zijn 3, 10, 17 en 24 april; 8, 15 en 22 mei. De traditionele slotdag, de Datekodag, valt op 29 mei . Gaarne opgave doormiddel van onderstaand inschrijfformulier invullen en dan inleveren in de groene bus voor 28 maart 2008.

Er is nog steeds plaats voor nieuwe damesteams. Men kan zich gezamenlijk opgeven; heb je echter geen partner dan proberen wij eventueel een aan je te koppelen.

INSCHRIJFFORMULIER DATEKO 2008

IK GEEF MIJ OP ALS DEELNEEMSTER: Voor-en achternaam:........................................................... Telefoonnummer: privé .......................... evt.overdag ........................... E-mailadres: ......................................................................................

Adres:........................................................................................................................................................... Speelsterkte dubbel: ......................................................... Naam Partner: ........................................................................................................................................... Handtekening: .................................................................. DE SLUITINGSDATUM OPGAVE DATEKO 2008 IS VRIJDAG 28 MAART 2008!!!

17


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

HETEKO

HETEKO 2008 DE TENNISCOMPETITIE VOOR MANNELIJKE SENIORLEDEN VAN DE VERENIGING Wat is de Heteko? Heteko is een afkorting van Heren Tennis Kompetitie. Een tenniscompetitie die vooral bedoeld voor de leden die op een woensdagavond, zaterdag of zondag niet kunnen of niet willen deelnemen aan een districtscompetitie maar toch wel echte wedstrijden willen spelen . Maar ook een competitie bedoeld voor de beginners die op hun niveau het geleerde op de tennislessen in de wedstrijdpraktijk kunnen brengen. Hoe wordt er gespeeld en ingedeeld? Er wordt uitsluitend dubbel gespeeld, met vaste teams bestaande uit twee seniorheren in de speelsterkte 7, 8 of 9. De deelnemende teams worden, afhankelijk van het aantal deelnemende teams, ingedeeld in één of twee poules. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat ieder team 7 wedstrijden in de competitie speelt. Er wordt zoveel mogelijk op speelsterkte ingedeeld, waar de deelname het toelaat zal in twee klassen worden ingedeeld. Het afgelopen seizoen waren in de Heteko 12 teams actief, ingedeeld in twee poules, van 6 teams. Na de poulefase werden playoffs gespeeld. Wanneer wordt er gespeeld? Er wordt altijd gespeeld op donderdagen in de namiddag

18

in principe van 18.00 tot 19.00 uur. Dit tijdstip kan vervroegd worden op donderdagen als er een districtscompetitie voor de 35+ers moet worden gespeeld op banen van het T.V. “De Molen”.

De inschrijfkosten bedragen 6.00 euro per persoon. Deze gelden worden gebruikt om competitiekosten te dekken, zoals de kosten voor de aankoop van ballen, ludieke prijsjes voor de poule winnaars e.d.

1e speeldag = donderdag 10 april 2e speeldag = donderdag 17 april 3e speeldag = donderdag 24 april 4e speeldag = donderdag 8 mei 5e speeldag = donderdag 15 mei 6e speeldag = donderdag 22 mei 7e speeldag = donderdag 29 mei

Wil je deelnemen zorg dan dat het in dit clubblad afgedrukte inschrijfformulier uiterlijk op woensdag 2 april in de groene bus in de hal van het clubhuis ligt. De spel- en speelregels en het speelschema van alle “speel”-donderdagen hangen uiterlijk maandag 9 april op het prikbord in de hal van het tenniscentrum. Het aantal deelnemende teams in een poule is dus gelimiteerd, elke poule kan maximaal bestaan uit 8 teams. Schrijf dus tijdig in !!!!

Hoe schrijft men in? Inschrijving per team is het meest wenselijk, maar ook enkele inschrijving (dus zonder partner) is mogelijk. De competitieleiding draagt in dat geval voor een passende indeling met een andere (enkele) inschrijver.

Franke Visser Competitieleider HETEKO


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

HETEKO INSCHRIJFFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE

HETEKO 2008 JA…!! IK WIL OOK DEELNEMEN AAN DE HETEKO 2008

NAAM (VOOR- EN ACHTERNAAM) :……………………………………………………………………. ADRES

:…………………………………………………………………….

TELEFOONNUMMER EMAILADRES

:……………………...(=PRIVE) ……………………(=WERK) :..............................................................................................

SPEELSTERKTE DUBBEL

:………………………(ZIE CIJFER OP UW PASJE)

AANTAL JAREN TENNISERVARING :………………

NAAM PARTNER :…………………………………………………………………….. (UW PARTNER DIENT OOK EEN INSCHRIJFFORMULIER IN TE LEVEREN!!!) Losse opgave is mogelijk, de competitieleiding wijst dan een partner toe. de inlevering van dit formulier verplicht mij tot de betaling van het inschrijfgeld van Euro 6.00 en ik draag zorg dat dit formulier uiterlijk woensdag 2 april in de groene bus in de hal van het tenniscentrum ligt. HANDTEKENING :

19


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

COMPETITIE SENIOREN

Hieronder vindt u de indeling van de verschillende teams die meedoen aan de competitie 2008. Zondag Gemengd 1 Zondag 3e klasse Nina Ekas Sonja Kuipers-Antonisse Emiel de Graaf Robbert Middendorp Zondag Gemengd 2 Zondag 5e klasse Kevin Janson Elroy Middendorp Youri Bokma Sarah Jellena Zondag Gemengd 3 Zondag 6e klasse Stefan Hoekstra Elwin van Keulen Tamara Janson Joyce Pijnacker Jildou van Dijk Zondag Gemengd 4 Zondag 6e klasse Tineke Rispens Grytsje Teunissen Wim de Vries Arthur Peffer Zondag Gemengd 5 Zondag 6e klasse Hessel Kuipers Maaike Westra Rian Pen Esrah Jellema Douwe Deval Zondag Gemengd 6 Zondag 7e klasse Daniel Scheepbouwer Marco Veenstra Roman Terpstra Inger van de Berg

20

Geratina Houtstra Anke Tuinstra Zondag Gemengd 7 Zondag 7e klasse Christoffel Koopmans Mike v.d. Horn Perry van der Marel Astrid Dijkstra Amber Jansma Jeanette Rispens Zondag Gemengd 8 Zondag 7e klasse Ngoc Yen Ly Laura Westerveld Marit Meekema Wyco de Groot Robert Terpstra Zaterdag Dames 1 Zaterdag 1e klasse Griet Spits Erica Bloembergen Mireille Bothof Astrid Cuperus Renata Cuperus Susanna Janson-Cuperus Zaterdag Dames 2 Zaterdag 2e klasse Ingrid Veen Marion Feenstra Mary Douma Petra Dost Nienke Speelman Zaterdag Dames 3 Zaterdag 2e klasse Dicky v.d. Burg Jose v.d. Burg Judith Akkerman Linda Post Marloes Post Zaterdag Dames 4 Zaterdag 3e klasse Kim van den Heuvel

Marye de Koning Dieuwke de Vries Elisbeth Reitsma Jantina Pruiksma Ilse Zijlstra Zaterdag Dames 5 Zaterdag 3e klasse Corry van der Wal Angelique Schutte Liesbeth de Groot Leonie Bouma Zaterdag Heren 1 Zaterdag Hoofdklasse Jasper Meinema Tjarco Reitsma Stefan van den Berg Niels Dijkstra Menno Wietsma Wieger Schewee opmerking: hebben recht op twee banen. Zaterdag Heren 2 Zaterdag 3e klasse Ben van Remmerden Siebren Bonsma Tom Dijkstra Simon Middendorp Andre Zalmstra Zaterdag Heren 3 Zaterdag 4e klasse Jacob Bosma Broer Giesing PeterArnold Jellema Maurice Bonnema Niels van Eenenaam Zaterdag Heren 4 Zaterdag 5e klasse Paul Kelder Alex Regenmortel Willem Bruining Arjen Schuit Johan van Bommel Luc de Vries


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

COMPETITIE SENIOREN VERVOLG

Zaterdag Heren 5 Zaterdag 5e klasse T. Kloosterman Rogier Jungen E. Hoeben Jurjen Sikkes Sjoerd Olthuis Zaterdag Heren 6 Zaterdag 5e klasse Johan de Jong Gary Harpert Edward Tjam Ronald Agema Peter Faber Zaterdag Gemengd 1 Zaterdag Gemengd 2e klasse Marjolein Wachter Marlies Wachter Alwin Huizinga Nico Zijlstra Zaterdag Gemengd 2 Zaterdag 2e klasse Hotze Bouma Otto van der Galien Peter Blume Reina Adema Saapke Miedema Zaterdag Gemengd 3 Zaterdag gemengd 2e klasse Peter Kuiper Sicco Verhaag Jolanda Bonsma Pien Weidenaar Zaterdag Gemengd 4 Zaterdag gemengd 4e klasse Trudy Brandsma Yvonne Twisk Guus van Loo Andre. de Vries Marco Pijpker

Jolanda Zalmstra Zaterdag Gemengd 5 Zaterdag gemengd 5e klasse Jan Stellingwerf Amanda de Voogd Ingrid Winterdijk Roelof van Dijk Tieu Hung Zaterdag Gemengd 35+ 1 Zaterdag Gemengd 2e klasse Alice Wachter-van der Ham G. Keuning-Planten Hans van Aalst Ivor Hannema Rob Koning

Ben ten Buren Dick As Hotze de Jong Woensdagavond Heren 2 Woensdagavond Heren 4e klasse Hans Stolk Winnie de Groot Kees Veen Jaap de Graaf Woensdagavond Heren 3 Woensdagavond Heren 4e klasse Koos Brandsma Ulbe Brandsma Peter Eysbroek Dave Katje Paul Klarenbeek

Zaterdag Gemengd 35+ 2 Zaterdag Gemengd 2e klasse Rense Zwerver B. Koerts N. Holtrop J. Bruining-Steen Zaterdag Gemengd 35+ 3 Zaterdag gemengd 2e klasse Otto Touwen Gerard v.d. Veer Tettie Offenga Irene v.d. Steen Dinsdagmiddag 1 Dinsdagmiddag 5e klasse G. Wijbenga-Brouwer W.J. Bruijnis-Sanders Hillie Hiemstra C.M. Tjepkema A.C. Drenth

Reserves:

Woensdagavond Heren 1 Woensdagavond Heren 4e klasse J.W. Hennemann

Antuna Alexis Astrid Faber Marc Nederlof Lyanne Zondervan

21


van der Sluis & van der Zee ADVOCATEN EN PROCUREURS Van der Sluis en Van der Zee Advocaten biedt met 6 advocaten aan particulieren, het bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf en non-profitinstellingen, een op maat gesneden juridisch dienstenpakket aan. Tot het werkterrein behoren onder meer insolventierecht, letselschades, huurrecht, ontslagrecht, contractenrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht, onroerend goed- en bouwrecht en administratief recht. Aan een goed persoonlijk contact tussen advocaat en cliĂŤnt wordt grote waarde gehecht. Voor informatie kunt u terecht bij: mr. P. van der Sluis, mr. C.W. van der Zee, mr. A.H. Punt-Koopmans, mr. M.D. Kalmijn, mr. L. Hoekstra of mr. S.C.M. Juinen.

Willemskade 7 Postbus 2610, 8901 AC Leeuwarden

Telefoon 058-2121464 Telefax 058-2133025

Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

TENNIS & GEZONDHEID Tennis is in principe heel plezierig en gezond. In principe, omdat een tennisblessure ook veel ellende kan veroorzaken. Niet alleen voor de speler zelf maar ook voor de vereniging. Als we onze tennisspelers zoveel mogelijk fit en blessure vrij willen houden dan is het belangrijk dat ook de vereniging aan blessure -preventie doet. De redactie van het clubblad kan dit doen door in het blad artikelen op te nemen over blessures, preventieve maatregelen of een eerste hulp bij blessures. Dit artikel is het laatste in deze serie en is het vervolg op artikel in de vorige Wiekslag. Het gaat over het meest voorkomende peesprobleem bij tennissers EEN TENNISARM WAT IS EEN TENNISARM..?? De tennisarm of tenniselleboog is een benaming voor een overbelastingaandoening van de strekspieren van de onder-arm. Een naam die algemeen bekend is, maar niet alleen voorkomt bij tennissers. Ook door activiteiten zoals houthakken, monteren, typen of zelfs door breien kan deze aandoening ontstaan. De “klassieke” tenniselleboog is heel duidelijk gelokaliseerd op een klein gebied aan de buitenkant van de elleboog. Aan het buitenste harde uitsteeksel van de bovenarm hechten de spieren aan waarmee de pols wordt gestrekt Alleen wanneer de pijn-klachten zich in dit gebied bevinden mogen we het tenniselleboog noemen. In de medische term epicondylitis lateralis is dat duidelijk aangegeven. Deze benaming suggereert een ontstekingsbeeld maar bij analyse blijkt dat vaak een degeneratief beeld ontstaat. Door de overbelasting ontstaan kleine peesbeschadigingen die een verandering van de normale

structuur van het peesweefsel tot gevolg heeft. DE OORZAAK Bij het tennis is vaak het gevolg van een foutieve backhand. ( De oplossing hierbij is dan het uitvoeren van een dubbelhandige backhand) Ook factoren als te veel polsactiviteit of een onjuiste danwel het niet tijdig innemen van een juiste positionering van het lichaam spelen een rol. En een goed racket met juiste spanning en een goede grip is eveneens van belang. DE VERSCHIJNSELEN!! Pijn of gevoeligheid aan de buitenzijde van de elleboog, bij het strekken van pols of hand en bij tillen van een zwaar voorwerp De aandoening kan soms extreme pijn veroorzaken. De pijn is dan zo hevig dat het optillen van een kopje koffie of het schudden van handen al tot een hevige pijnscheut kan leiden. Net als bij andere peesletsels kunnen we dit peesletsel verdelen in een 4-tal stadia of graden toenemend in zwaarte. 1. Pijn na afloop van de belasting en neemt daarna af . 2. Pijn bij aanvang en na afloop van de belasting blijft de pijn 3. Pijn bij aanvang, tijdens belasting neemt pijn toe en na afloop van de belasting blijft de pijn aanwezig 4. Hevige pijn ook in rust, belasten is zo goed als onmogelijk geworden. WAT TE DOEN.?? Als preventieve factoren, zoals goed racket met goede grip, een racket met een sweet spot en met een juiste lage spanning van de snaren, hebben gefaald en er dus klachten ontstaan is het raadzaam om op tijd rust te nemen of de belasting te verminderen. Bijvoorbeeld door de trainingsfrequentie te verminderen of de specifieke tennisoefenvormen uit

te sluiten. Absolute rust is niet nodig, pijn bij bewegen benadeelt de genezing niet. Zo nodig met een pijnstillend middel als Paracetamol. Een advies is massage met een ijsklontje (gedurende een halve tot een minuut rechtstreeks op de huid in het pijnlijke gebied, dit 3 maal steeds afgewisseld met 1 minuut pauze). Advies is ook het gebruik van een speciale bandage of brace net onder de elleboog rondom de onderarm, die fungeert dan als afleider van de spanning op de peesaanhechtingen Bij onvoldoende effect (dwz. tussen 2 en 4 weken geen verbetering ) blijft over het raadplegen van een(sport)arts of (sport)fysiotherapeut teneinde een chronische en erg pijnlijke blessure te voorkomen. Gunstige werking kan dan hebben “ontsteking”rem -mende medicijnen (NSAID’s) Lokale injecties met corticosteroïd hebben vaak een kortdurend effect en mogen slechts beperkt worden gegeven (men noemt als richtlijn maximaal 5 per jaar.) In het uiterste geval kan een chirurgische ingreep worden overwogen. Een aanbeveling verdient dit echter niet. Als de overbelasting gekoppeld aan een beperkte belastbaarheid van de spieren de oorzaak van het probleem is komt de hiervoor specifieke oefentherapie o.l.v. een fysiotherapeut in aanmerking. WANNEER WEER VOLOP TENNISSEN?? Een ieder herstelt in een ander tempo, dus termijnen zijn niet aan te geven. Kan je het tennisracket zonder pijn met kracht vasthouden dan kan je met tennissen weer gaan beginnen. BertusSmidt

23


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

OP VRIJDAG 11 APRIL 2008

OPENINGSTOERNOOI VOOR DE SENIOR-PLUSSERS HET IS EEN GEMENGD DUBBELTOERNOOI VOOR ALLE SENIORPLUSLEDEN VAN DE VERENIGING (DE 50+ ERS DUS!!) TOERNOOI INFO - DE INSCHRIJVING VOOR DEELNAME IN DE GROENE BUS EN VOOR MAANDAG 7 APRIL - HET DEELNAMEGELD IS € 3.00 - HET TOERNOOI VANGT AAN OM 09.30 UUR (AANWEZIG 09.15 UUR) - ER ZIJN IN PRINCIPE POULES MET SPELERS MET EEN SPEELSTERKTE VAN 8 EN 8+ EN MET SPELERS MET EEN SPEELSTERKTE VAN 8- EN 9 (...afhankelijk van de inschrijfing..!!) - ER WORDEN VIER SPEELRONDEN VAN 30 MINUTEN GESPEELD EN ELKE DEELNEMER /STER SPEELT IN DEZE RONDE - ER IS EEN KOFFIE PAUZE EN NA ELKE RONDE EEN KLEINE “VERZORGINGS” PAUZE..!! JA, IK DOE MEE MET HET SENIOR PLUS OPENINGSTOERNOOI OP VRIJDAG 11 APRIL 2008 VOORNAAM:………………………………………………….............................................................................. ACHTERNAAM:………………………………………………............................................................................. ADRES PC EN WOONPLAATS:……………………………............................................................................................. TEL.NR…………………………………….............

SPEELSTERKTE: 9 (BEGINNER)

8+ (LICHT GEVORDERD)

8(GEVORDERD)

7 *) (VER GEVORDERD)

*) omcirkelen wat voor u van toepassing is DIT FORMULIER MOET UITERLIJK MAANDAG 7 APRIL IN DE GROENE BUS LIGGEN!!

24


KNLTB - Friesland Seniorplus Programma Zomerprogramma Data

Activiteit

Tijden

Sluiting inschr.

vrijdag 18 april 2008

Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 04-apr-08 LTC Noordwolde Tennis Vereniging LTCN, Elsweg 16, 8391 KB, Noordwolde (Fr), 0561-432535 Inschrijfadres: dhr Henk Brinksma, Dwarsvaartweg 36, 8388 MN, Oosterstreek, 0561-430485 henk.brinksma@zonnet.nl

vrijdag 16 mei 2008

Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 01-mei-08 LTV Bontekoe Leeuwarden Tennispark De Bontekoe, Magere Weide 2, 8915 AR, Leeuwarden, 0582136166 / 058-2158813 (fax) Inschrijfadres: Teun van der Velde, Jornsmastate 6, 8925HV, Leeuwarden, 058 2668469 th.vandervelde@tiscali.nl

donderdag 12 juni 2008

Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 29-mei-08 TC Dokkum T.C. Dokkum, Harddraverspark, , Dokkum, 0519-295895 Inschrijfadres: dhr B.J. Brouwer, Ds Frevelstraat 3, 9103 NK, Dokkum, 0519-294930, brouwer.bjene@home.nl

donderdag 26 juni 2008

Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 12-jun-08 TV Gaasterland T.V. Gaasterland, Tjalke de Boerstrjitte, 8561 EL, Balk, Inschrijfadres: Mevr. L.Paques, Wilhelminastraat 62, 8561 AD, Balk, 0514 603552, liespaques@gmail.com

donderdag 10 juli 2008

Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 26-jun-08 TV De Drie Posten Bolsward T.V. De Drie Posten, Hoog Bolwerk 18, 8701 HX, Bolsward, 0515-574001 Inschrijfadres: Mw. Femie Huitema, De Bunders 46, 8701 GS, Bolsward, 0515-573919 huitema46@hetnet.nl

vrijdag 8 augustus 2008

Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 24-jul-08 TC Appelscha T.V. Appelscha, Boerestreek 20 a, 8426 BP, Appelscha, 0516-431325 Inschrijfadres: Dhr. P. Norbruis, Boslaan 17, 8426 EG, Appelscha, 0516 433563, jwieling@home.nl

vrijdag 22 augustus 2008

Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 08-aug-08 TV de Molen Leeuwarden Tenniscentrum de Molen, Kalverdijkje 76b, 8924 JJ, Leeuwarden, 058-2666966 Inschrijfadres: Dhr. B. Smidt, Swingmastate 38, 8925 LD, Leeuwarden, 058-2674512 b.smidt1@chello.nl

dinsdag 2 september

Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 25 aug.-08 DLTC Drachten D.L.T.C. Drachten, Folgeren 10 A, 9207 AB, Drachten, 0512-516172 Inschrijfadres: Dhr Wobbe Haitsma, Rietpol 19, 9207 ED, Drachten, 0512-517207, w.haitsma1@chello.nl

vrijdag 12 september

Seniorplus ééndagstoernooi 9.30 - ± 16.00 uur 29-aug-08 LTV De Leechkamp Burgum T.V. De Leechkamp, Burg. Bothenius Lohmanlaan 40 A, 9251 LD, Burgum, 0511Inschrijfadres: Mw A. Vries, Van der Wallstrjitte 25, 9251 RJ, Burgum, 0511 463611, j.vries188@chello.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

SENIORPLUS COMMISSIE ACTIVITEITENPROGRAMMA 2008 COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS Het activiteitenprogramma dat de commissie seniorplus tennis voor het komende seizoen heeft opgesteld ziet er in principe gelijk uit als in vorige jaren. De senior-plus toss ochtenden Op de maandag en vrijdag ochtenden, in principe ingaande maandag 31 maart van 09.00 uur – 10.30 uur op 6 banen van 10.30 uur – 12.00 uur op 4 banen Het opening toernooi voor senior-plus leden Op vrijdag 11 april van 09.30 uur tot ± 12.30 uur met gebruik van 6 banen. Het ”mallemolen” toernooi = HET toernooi voor senior-plus leden Op vrijdag 6 juni van 09.30 tot ± 12.30 uur met gebruik van 8 banen. Het slot toernooi voor senior-plus leden Op vrijdag 26 september van 09.30 uur tot ± 12.30 uur met gebruik van 6 banen. Verder organiseren we in samenwerking met de Commissie Tennis Stimulering KNLTB district Friesland weer een open recreatief senior-plus toernooi op vrijdag 22 augustus van 09.30 uur tot ± 15.30 uur. (op 8 banen)

WINDMILL CUP CARL GANTOIS ‘08 Oproep gastgezinnen Dit jaar wordt voor de 18e keer gestreden om de Windmill Cup. In de afgelopen jaren is ons toernooi uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende tennisevenementen ter wereld, waar de sterkste jeugd tot 15 jaar graag acte de présence geeft. Ook dit jaar kunnen we weer live genieten van absoluut toptennis, want van 14 t/m 22 juli wordt op tenniscentrum de Molen dit toernooi wederom georganiseerd.

26

Mede om de spelers een fijne week te bezorgen is door de organisatie gekozen voor inkwartiering bij gastgezinnen. Een gastouder zorgt voor een bed en ontbijt, en vervoer naar de tennisbaan en terug. De kinderen worden normaal gesproken om 8 uur ’s ochtends op het tennispark verwacht, en ze blijven er tot ongeveer 19.00 uur. Overdag krijgen ze een lunch en avondeten op De Molen en vanzelfsprekend de gehele dag te drinken.. Als u in de gelegenheid zou zijn, vinden de spelers het heel leuk, als u ze zou

komen aanmoedigen tijdens hun wedstrijden. Vinden jullie het leuk om een keertje gastouder te zijn, om dit allemaal van dichtbij mee te maken, en misschien de toekomstige nummer 1 van de wereldranglijst in de zomer van 2008 onderdak te bieden, neem dan contact op met ons op. We horen graag van jullie, Werkgroep Huisvesting Hanna van Poppelen e-mail: rhm.poppelen@chello.nl tel: 058-2667608


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

TOSSEN Bij T.V. De Molen zijn er de volgende mogelijkheden om te tossen: Start: maandag 31 maart 9.00 - 12.00 uur voor senioren op 6 en 4 banen. Start: dinsdag 1 april 18.30 - 23.00 uur voor senioren op 8 banen. Junioren 15+ kunnen beperkt meedoen tot 21.00 uur. Start: vrijdag 11 april 9.00 - 12.00 uur voor senioren 55+ op 6 en 4 banen.

Tossen is bij uitstek geschikt om als clublid kennis te maken met medeclubleden, en, laat daar geen misverstand over zijn, tossen is voor zowel beginners als gevorderden. Hoe gaat het tossen in z'n werk? In verband met het indelen is het wenselijk dat men zich voor zijn eerste toss minimaal 10 minuten voor elk half uur meldt door het K.N.L.T.B.-pasje af te geven bij de tossleiding. Zo heeft de leiding tijd om de indeling te maken. Bij die inde-

COMPETITIE TRAINING De competitieteams kunnen zich per team opgeven (óók junioren) voor zeven weken training. Bestaat je team uit meer of

minder dan 4 personen, overleg dit dan met de trainers. De trainingen worden in principe op donderdagavond gegeven,

ling per baan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de speelsterkte van de spe(e)l(st)ers. De speeltijd begint ieder heel en ieder half uur. Om het half uur wordt er gewisseld door middel van een fluitsignaal en dan dient de baan altijd gesleept te worden. Buiten dat tossers voor hun eigen materiaal zorgen, inclusief ballen, zijn er geen kosten aan verbonden. Bij slecht weer en onbespeelbare banen is er geen tossen. TOT TENNIS, TOT TOSS! De tosscommissie mocht u een andere avond of overdag willen trainen overleg dit dan vroegtijdig met de trainers. De kosten zijn 45,50 euro per persoon. Opgave voor 25 maart bij één van de trainers, telefonisch of schriftelijk. De start van de trainingen is in de week van 31 maart!

Competitietraining 2008 Hiermee geeft onderstaand team zich op voor competitietraining: Naam: ................................................................. (aanvoerder), tel.nr.: ................................ Naam: ................................................................. Naam: ................................................................. Naam: .................................................................

Dit strookje voor 25 maart bij één van de trainers inleveren of afgeven aan de bar in het clubhuis.

27


Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies,

Doeltreffende reclame in stadions: scoreborden, lichtreclame, toegangspoorten, roterende borden

u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Leden van de Molen 27-11-2006 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

15:12:25

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag

Okkingastate 1 Leeuwarden http://members.lycos.nl/topscore1/ tel. 058 266 22 11 E-mail ovangelderen@chello.nl mobiel 06 53834659


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

AFHANGSYSTEEM Het systeem geeft een efficiënt gebruik van de banen, omdat u op elk moment kunt aanvangen. 1. Het tennistijdbord stelt u in staat om te zien waar leden spelen en hoe laat zij hun spel zijn begonnen. 2. Bij een volledige bezetting van de banen is het mogelijk twee reserveringen te maken Wanneer u eenmaal speelt of een reservering hebt gemaakt, kan niemand daar meer iets aan veranderen. 3. Om te spelen moet u gebruik maken van de lidmaatschapskaart. 4. Iedere horizontale rail van het tennistijdbord stelt een baan voor. 5 In die rail kunt u alléén van links naar rechts de spelersplanken schuiven. 6 Aan de achterzijde van het doorzichtige spelersplankje bevindt zich een verstelbaar klokje, een grote en een kleine wijzer, waarmee u de aavangstijd van uw spel aangeeft en tevens een voorziening om uw lidmaatschapskaart in te schuiven. 7 Aan de linkerzijde van de rail wordt aangegeven welke banen beschikbaar zijn.

HOE HET AFHANGSYSTEEM TE GEBRUIKEN? a. b. c. d. e. f. g.

Wanneer u wilt gaan spelen, bekijkt u eerst op welke baan u kunt spelen. U neemt een spelersplank. U schuift uw lidmaatschapskaart in de spelersplank. U stelt uw aanvangstijd in door gebruikmaking van het verstelbare klokje. U hangt de spelersplank in de door u gekozen rail. U schuift uw plank door tot onder het symbool "spelen". Als alle banen bezet zijn, moet u een reservering maken. Bij een reservering stelt u het klokje 50 minuten later in dan de aanvangstijd zoals die is aangegeven op de spelersplank van de voorgangers. Wanneer u de spelersplank juist heeft ingesteld, schuift u hem door onder het symbool voor "eerste reservering". Op dezelfde wijze maakt men een "tweede reservering" door de spelersplank te hangen onder het symbool. Als de tijd aanbreekt waarop u onder de eerste reservering mag gaan spelen, schuift u de spelersplank een plaatsje op, zodat uw spelersplank onder het symbool "spelen" terecht komt. De spelers die het veld verlaten, vinden hun spelersplank terug aan de rechterzijde van de rail onder het symbool en kunnen hun lidmaatschapskaart verwijderen. Als u speelt dient u uw lidmaatschapskaart in de spelersplank ingeschoven te hebben!

Door bovengenoemde regels op te volgen wordt eenvoudig en afdoende voorzien in een eerlijke verdeling van de beschikbare speeltijd, zonder dat er op enige wijze "gerommeld" wordt. De Commissie Parkonderhoud

29


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

TENNISLES OVERDAG Heeft u behoefte aan tennisles overdag??

voor maar € 65,00!! (start maandag 14 april 2008)

lessen maandag 17 maart en dinsdag 25 maart.

Voor leden van TV “De Molen” wordt er op maandagmiddag, dinsdagochtend en woensdagochtend tennisles gegeven.

De lessen worden gegeven voor groepen van maximaal 8 personen op 2 banen. Meer informatie kan worden verstrekt op de open dagen, zaterdag 1 en 15 maart, en op de inschrijfavonden voor

Om inzicht te krijgen of er voor deze lessen belangstelling bestaat, kunt u reeds uw voorkeur kenbaar maken op het onderstaand inschrijfformulier.

Wij bieden u 10 lessen aan

INSCHRIJFFORMULIER

TENNISLESSEN OVERDAG (10 LESSEN VOOR € 65,00)

Naam:............................................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................ Telefoonnummer:............................................................................ Speelsterkte / aantal jaren tenniservaring:............................................................................. Voorkeur: Maandagmiddag Dinsdagochtend Woensdagochtend

van ……. tot…… uur van ……. tot…… uur van ……. tot…… uur

Dit formulier in de groene bus gooien voor 26 maart 2008 !

30


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

MAAK KENNIS MET TENNIS Voor iedereen die heel graag wil leren tennissen, start vanaf maandag 14 april 2008 een beginnersgroep. Voor maar €25,- krijg je 5 beginnerslessen en leer je de basisvaardigheden van deze mooie, maar technisch moeilijke sport. Voor de al tennissende mensen is dit de kans om die ene leuke vriend, vriendin, collega, buurman, buurvrouw, een introductie in het tennis aan te bieden, zodat je daarna eindelijk een keer samen kunt gaan tennissen! Ken je iemand die graag zou willen leren tennissen of ben je zelf zo iemand? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in.

INSCHRIJFFORMULIER VOOR

“MAAK KENNIS MET TENNIS” Naam:............................................................................................................................... Adres:............................................................................................................................... Postcode en Woonplaats:.............................................................................................. Telefoonnummer:.......................................................................... Geb.datum:...................................................................................... Voorkeur voor woensdagochtend / maandagmiddag* *) doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier inleveren in de groene bus in de hal voor 26 maart 2008 of bij de bar van tenniscentrum “De Molen”, Kalverdijkje of bellen naar 058-2666966

31


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

CLUBTRAININGEN EN LESSEN CLUBTRAININGEN EN LESSEN 2008 seizoen 6 april 2008 tot 5 oktober 2008 De clubtrainingen en lessen worden evenals voorgaande jaren tussen 18.00 en 22.00 uur binnen in de tennishal gegeven. Er zal van 2 banen gebruik gemaakt kunnen worden, nl. op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, gedurende 16 weken. De kosten voor senioren zijn: euro 102,00 De kosten voor junioren zijn: euro 72,00 Age Bokma

(competitietraining op donderdag, zie elders in dit blad). De cursisten kunnen een uur van de baan gebruik maken, 50 minuten les en 10 minuten vrijspelen. De lessen gaan altijd door, met uitzondering van officiële feestdagen!!!! Het lesserstoernooi wordt door de trainers georganiseerd als onderdeel van de 15 lessen zomertraining. De juniorentrainingen worden op de buitenbanen gegeven. De kosten hiervoor zijn inclusief contributie t/m 8 jaar euro 145,00 (incl. 16 weken les). Junioren 1e jaars lid inclusief contributie euro 145 euro (incl. 16 weken les). Deze lessen gaan ook altijd door, mocht er niet getennist kunnen worden in verband met het weer dan wordt er theorieles gegeven. Dus altijd komen!

32

Op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven. Voor inschrijvingen en informatie kunt u op de volgende dagen terecht op het tennispark: Zaterdag 1 maart (open dag + inschrijving lessen voor nieuwe leden) 11.00 tot 14.00 uur Zaterdag 15 maart (open dag + inschrijving lessen) 11.00 tot 14.00 uur Maandag 17 maart (pasjes afhaaldag + inschrijving lessen 19.30 tot 21.30 uur Dinsdag 25 maart (inschrijving lessen) 20.00 tot 21.30 uur Na genoemde data: informatie te verkrijgen in het clubhuis (tel. 058 2666 966). De start van de lessen c.q. trainingen is voor jeugd op 31 maart en voor senioren op 14 april 2008. Bij opgave van de lessen moeten deze meteen worden betaald door middel van een eenmalige machtiging!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

PARKREGELS EN BAANREGLEMENT DE PARKREGELS ONDERHOUD ACCOMMODATIES Zoals bekend mag zijn, huurt de T.V. De Molen van het Tenniscentrum De Molen de accommodaties. Een dringend verzoek is deze accommodatie zo hygiënisch mogelijk te houden door flesjes, plastic zakjes en papier in de afvalbakken te deponeren. Houd vooral de kleedaccommodaties op het centrum s.v.p. hygiënisch. De kleedruimten zijn vanaf 09.00 uur open. TENNISKLEDING EN SCHOEISEL Op de banen is correcte tenniskleding verplicht. Zonder juiste tenniskleding bestaat de mogelijkheid dat u op de banen geweigerd wordt. Ter voorkoming van schade aan de banen dient u tennisschoenen te dragen met een vlak profiel (dus geen uitstekend profiel). Een verkeerd profiel zal als een schraper werken en daarmee de toplaag beschadigen. Zonder juiste tennisschoenen mag u de baan dus niet betreden, dit zal directe verwijdering tot gevolg hebben. Twijfelt u of u de juiste schoenen bezit, laat u dan adviseren door uw sportzaak, door de clubtrainer of door een lid van een commissie. HET AFHANGBORD EN HET AFHANGSYSTEEM Het afhangbord van de vereniging hangt buiten bij de ingang van “het clubhuis”

en is voor de leden te allen tijde toegankelijk. Het afhangbord dient te worden gebruikt voor de door de vereniging gehuurde tien buitenbanen. Op bepaalde dagen/uren heeft het tenniscentrum baan 9 en 10 verhuurd. Dan kan er niet worden afgehangen. De dagen en tijden waarop dit is, zijn duidelijk in de vitrinekast aangegeven. Voor wat betreft het gebruik van afhangbord wordt verwezen naar de rubriek “het afhangsysteem”. Er vindt permanent een controle plaats door bestuur en commissieleden op een juiste hantering van het afhangsysteem . Bij herhaalde constatering van misbruik zal het bestuur disciplinair optreden. SCOREBORDS Er zijn scorebords aanwezig op de banen. Het is verstandig gebruik te maken van deze borden tijdens het spel. Verzoek is zorgvuldig om te gaan met deze scoreborden. VEGEN EN SPROEIEN Na beëindiging van het spel is het verplicht de baan te worden te vegen binnen de afgehangen speelperiode. Per baan is er een sleepnet en /of een veger beschikbaar. Speel nooit op te droge banen. De banen hebben een automatische sproei-installatie, het in werking stellen van deze installatie wordt uitgevoerd door de groundsman van het tenniscentrum. Om te natte banen na een overvloedige regenval sneller te “drogen”zijn op het tenni-

spark sponzen beschikbaar. VOETENVEGERS Nabij de hal van het tenniscentrum staan voetenvegers. Ontdoe hiermee uw schoeisel van gravel alvorens het tenniscentrum binnen te gaan. Het is belangrijk om het “clubhuis” schoon te houden. DE MINITENNISBAAN Deze baan is voornamelijk bedoeld voor de jeugd en is voor hen geschikt om het spel onder de knie te krijgen. DE OEFENKOOI Achter de tennishal bevindt zich speciaal voor onze leden een oefenkooi. Het gebruik maken hiervan is erg belangrijk als onderdeel van de “warming-up”. HET MEDEDELINGBORD Nabij de ingang van “het clubhuis” aan de buitenmuur hangt een publicatiebord van de vereniging. Neem regelmatig notitie van de mededeling op dit bord. Kijk voor het laatste nieuws op www.tvdemolen.nl WAARSCHUWING We roepen alle leden op om extra oplettend te zijn en niets van waarde in de kleedkamers achter te laten…., het is niet verantwoord.!! Vergeet dus niet uw portemonnee, sleutels van auto, fiets of huis, horloge, sieraden en dergelijke mee te nemen en niet te laten liggen. Noch de vereniging, noch het tenniscentrum zijn aansprakelijk voor enig gemis, verlies of diefstal van uw eigendommen. Daarom nogmaals dringend …. let op uw eigendommen!! Bij vermissing kunt u altijd navraag doen bij de beheerder van het centrum.

33


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

PARKREGELS EN BAANREGLEMENT HET BAANREGLEMENT SPEELRECHT 1 SENIORLEDEN Seniorleden zijn dagelijks speelgerechtigd, met uitzondering van de woensdagmiddag. Op dinsdag na 18.30 uur zijn alle banen, uitgezonderd de trainingsbanen bestemd voor de seniorentoss. 2 JUNIORLEDEN (zij die op 1 januari van dit jaar nog geen 17 jaar zijn) Juniorleden zijn iedere dag speelgerechtigd tot 18.00 uur. Na 18.00 uur hebben juniorleden van 12 jaar en ouder met een seniorlid op de banen 5 en 6 dezelfde rechten als de seniorleden. Op woensdagmiddag zijn alle banen gereserveerd voor de juniorleden. 3 LEDEN MET EEN BEPERKT LIDMAATSCHAP Deze leden zijn dagelijks speelgerechtigd tot 17.00 uur, met uitzondering van de woensdagmiddag. ALGEMENE REGELS 4 De tijdsduur van één speelperiode is 50 minuten. 5 Spelen zonder eigen lidmaatschappas is niet toegestaan. Na constatering volgt verwijdering van de baan. 6 Bij een groot spelersaanbod is dubbelspel gewenst. 7 Bij slechte gesteldheid of bij onderhoud van de baan heeft het lid zich te

34

houden aan de aanwijzingen van de groundsman en van bestuursleden. 8 Het gebruik van alcoholische dranken op de banen is ten strengste verboden. 9 Het bestuur en/of daartoe aangewezen senioren houden toezicht op de naleving van dit reglement. Zij zijn gerechtigd bij wangedrag en/of niet naleven van de parkregels en de regels van dit reglement de lidmaatschappas in te nemen. Overtredingen kunnen door leden schriftelijk worden gemeld bij het bestuur. 10 Bij verlies van de lidmaatschappas kan tegen betaling van € 5.00 een vervangend exemplaar worden verkregen . 11 Waar regels niet in voorzien en/of niet toereikend zijn, beslist het bestuur. TOSS 12 Deelname aan de toss is uitsluitend voor leden. Op maandagochtend en vrijdagochtend voor seniorplusleden, op dinsdagavond voor 15-jarigen en ouder. 13 Deelname uitsluitend onder deelname van de lidmaatschappas. 14 De tijdsduur van één tossperiode is 30 minuten. 15 Deelname en paarvorming wordt geregeld door de aanwezige tosscommissie. AFHANGSYSTEEM 16 Is verplicht voor alle leden. 17 De speeltijd kan elk moment ingaan.

18 De aanvangstijd moet ingesteld worden (=de tijd waarop men de klok instelt). 19 Men moet op het park blijven, anders vervalt de reservering. 20 Er kan uitsluitend met de lidmaatschappas worden afgehangen. 21 Het is niet toegestaan tijdens het spelen de lidmaatschappas te verhangen of de klok opnieuw in te stellen. 22 Tijdens het volgen van lessen/trainingen mag men niet zijn ingehangen. INTRODUCÉ-REGELING 23 Introduceren is aleen mogelijk op werkdagen op baan 9 en 10. 24 Na 18.00 uur worden geen introducés meer toegelaten op de banen. 25 De kosten zijn € 7.50 per baan. 26 Een introducé mag maximaal 3x per seizoen geïntroduceerd worden. 27 Er moet vooraf bij de beheerder van het centrum worden afgerekend (dus bij Age Bokma of een van zijn medewerkers). Na be-taling krijgt u van de beheerder een introducépasje. 28 Er kan alleen gebruik gemaakt worden van baan 9 en 10. 29 Er mag nooit geïntroduceerd worden als er evenementen zijn of als het druk is, zodat leden zouden moeten wachten tot de speeltijd van de introducé verstreken is. 30 Het lid van de tennisvereniging die de introducé meebrengt is verantwoordelijk voor de naleving van de parkregels en het baanreglement van de introducé.


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

HEKLEUNER

Hekleuner Wat gebeurt hier allemaal???!!! Is dit een tennisclub of een zandbak…? De schrik slaat me om het hart als ik al die graafmachines, bomenrooimachines en vrachtwagens bezit zie nemen van ‘onze’(sorry Age) tennisbanen. Natuurlijk weet ik dat het er allemaal uiteindelijk beter op wordt, dat dit onderdeel is van een grootschalige vernieuwing en dat we over een paar jaar nog amper beter weten; maar als ik de door mij zo geliefde hekken zie verdwijnen waar ik al die jaren zo ‘noflik’ heb geleund, als ik al die bomen zie verdwijnen waar ik bij van de ‘lijte’ heb genoten en bij felle zon me heb gelaafd aan hun weldadige schaduw, dan maakt een zwaarmoedige melancholie zich van mij meester. Uiteraard is deze melancholie niemand vreemd, want puttend uit onze herinneringen laven wij ons aan de goede dingen uit het verleden en hebben wij een drang naar de romantiek van vroeger. Niet voor niets zie je in verschillende steden en dorpen een hang naar het openbreken van ooit gedempte vaarten om het stadsbeeld te verfraaien. Zoals bijvoorbeeld het Vliet, dat er na de demping steeds beroerder uit is komen te zien. Men herinnert het beeld van de gracht; helaas hoorde bij de toenmalige romantiek ook het immens stinkende water… Natuurlijk herinneren we ons straks de goede dingen van vroeger… Maar overdenk dan ook de minder leuke zaken, afgelastingen van wedstrijden, lange wachttijden na regenperiodes, bladeren op de baan en wat al niet meer. Nee, ik kijk niet meer terug(ok, misschien soms, kort), ik kijk met plezier en vol verwachting vooruit naar dit seizoen, als de hekken er weer zullen staan, de banen er weer liggen en de zon het tennissen weer extra leuk maakt. En de romantiek? Hoor je me over twintig jaar weer over… als de banen weer worden gerenoveerd!!!

35


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

LEDEN ADMINISTRATIE INFORMATIE VAN DE LEDENADMINISTRATIE Sinds 1996 wordt aan elk spelend lid van de vereniging een KNLTB pas uitgereikt. Speciaal voor onze nieuwe leden volgt hier een uitleg over de lidmaatschapskaart. De lidmaatschapskaart wordt afgegeven door de KNLTB. Op de voorzijde staat vermeld of u senior of junior bent. Tevens uw KNLTB bondsnummer, uw verenigingsnummer, geboortedatum, geslacht en de speelsterkte voor enkel en dubbelspel. Het adres is i.v.m. privacy achterwege gelaten. De lidmaatschapskaart is tevens bewijs van lidmaatschap van T.V. De Molen, het bewijs dat uw contributie betaald is en u gebruikt de pas om een baan “af te hangen”. Zonder uw lidmaatschapskaart bent u niet speelgerechtigd. U kunt dus geen baan reserveren, niet meedoen aan (KNLTB) toernooien en (competitie) wedstrijden. Controleer altijd voor u naar het tennispark komt of u uw lidmaatschapkaart bij u hebt. WAT TE DOEN BIJ VERLIES VAN DE PAS? Controleer of u de kaart achtergelaten hebt na de laatste keer gespeeld te hebben. In de kantine van het tenniscentrum is een bakje met “vergeten pasjes”. Mocht de pas zich hier niet bevinden, dan kunt u via de ledenadministratie een nieuwe pas aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. CONTRIBUTIE Aan het begin van het seizoen krijgen alle leden een accept-

36

girokaart. Om de kosten en administratieve handelingen zoveel mogelijk te beperken verzoeken wij de leden ons te machtigen om de contributie automatisch te incasseren. De voordelen zijn niet alleen voor de ledenadministratie, maar u kunt gespreid betalen (2 termijnen) waardoor u niet in 1 x het volle pond hoeft te betalen. Daarnaast hoeft u er zelf niet meer om te denken WIJZIGING DOORGEVEN Indien er wijzigingen zijn m.b.t. uw lidmaatschap, naamsverandering, adres, telefoon of andere zaken, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven. Dit kan door een mailtje te sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl of via het mutatieformulier wat u kunt vinden op de website. Dit formulier vult u in en stuurt het op naar Postbus 6080, 8902 HB LEEUWARDEN. Een andere mogelijkheid is in de groene bus in de hal van het Tenniscentrum deponeren t.a.v. ledenadministratie. Als wij niet op de hoogte zijn van uw adres wijziging ontvangt u o.a. de Wiekslag niet meer. STUDENTEN Als je in aanmerking wilt komen voor het speciale studenten tarief, dan dien je jaarlijks een kopie van je geldige studentenpas in te leveren bij de ledenadministratie. Zorg ervoor dat dit aan het begin van het nieuwe jaar gebeurt. Als de ledenadministratie geen kopie van een geldige studentenpas heeft wordt het normale tarief in rekening gebracht. De kopie kun op opsturen via de post naar T.V. De Molen, Postbus 6080, 8902 HB

Leeuwarden of als bijlage via de mail ledenadministratie@tvdemolen.nl of deponeer dit in de groene bus van het tenniscentrum o.v.v. ledenadministratie. OPZEGGING LIDMAATSCHAP Een opzegging dient uiterlijk voor 1 december van enig jaar schriftelijk of via het mutatieformulier wat u op de website kunt vinden, aan de ledenadministratie te worden gericht. U kunt dit formulier als bijlage sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl of opsturen naar Postbus 6080, 8902 HB LEEUWARDEN of in de groene bus in de hal van het Tenniscentrum t.a.v. ledenadministratie. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging. LET OP !!!!! Houdt u rekening met het volgende. Mocht uw opzegging niet voor 1 december van enig jaar bij ons binnen zijn, dan bent u verplicht het contributiegeld voor het daarop volgende jaar te voldoen. De ledenadministratie van Tennisvereniging de Molen wordt verzorgd door Marja van Dijk, heeft u vragen dan kunt u haar bereiken op 0582673318. Tevens kunt u een e-mail sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

Inschrijfformulier

OPENINGSTOERNOOI SENIOREN Zondag 30 maart 2008 van 10.00 tot circa 18.00 uur De recreatiecommissie organiseert het openingstoernooi voor senioren (vanaf 17 jaar). Je kunt je opgeven als individu of als koppel. In het laatste geval moet ook de partner een formulier inleveren. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal bekeken worden hoe er wordt gespeeld. Het inschrijfgeld is € 6,= per persoon en moet voor aanvang van de wedstrijden bij de toernooileiding worden betaald. Inschrijving verplicht tot betaling. Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier vóór dinsdag 25 maart 18.00 uur te deponeren in de groene bus in de hal van het tenniscentrum. We willen zoveel mogelijk tennisliefhebbers mee laten doen, maar het aantal beschikbare banen brengt wel een beperking in het aantal deelnemers met zich mee. Daarom worden de aanmeldingen verwerkt in volgorde van binnenkomst. Telefonische inlichtingen over de aanvangstijden worden niet verstrekt. Het overzicht van de speeltijden hangt vanaf vrijdagavond 28 maart in de hal. Openingstoernooi senioren zondag 30 maart 2008 Voor en –achternaam ………………………………………………… Man / Vrouw* Adres …………………………………… Postcode ……..

Woonplaats …………………

Telefoonnummer** ……………….. E-mailadres** .................................................................................. Speelsterkte*

4

5

6

7

8

9

(zie tennispasje)

Naam partner (eventueel) …………………………………………….. * omcirkel wat van toepassing is

** verplicht veld

INLEVEREN VÓÓR DINSDAG 25 MAART IN DE GROENE BUS! 37


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

38


Evenementen 2008

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008 Week agenda

Banen

maandag

senior-plus tossen

dinsdag vrijdag

toss-avond senior-plus tossen

Maart za za zo ma di wo do

1 15 16 17 25 26 27

za zo ma

29 30 31

April di do za zo di wo

1 3 5 6 8 9

do

10

vr za zo zo di wo

11 12 13 13 15 16

do

17

za zo zo di wo

19 20 20 22 23

do

24

za zo

26 27

Mei do za zo di wo

1 3 4 6 7

do

8

ma di wo

12 13 14

do

15

vr za zo zo

16 17 18 18

Open dag Open dag + inschrijving lessen dubbeltoernooi alle jeugdspelers inschrijven lessen pasjes afhaalavond + inschrijving lessen vriend/vriendinnentoernooi informatieavond comp.spelers jeugd idem senioren openingstoernooi jeugd openingstoernooi senioren start senior-plus tossen (elke week)

09.00-10.30 10.30-12.00 18.30-23.00 09.00-10.30 10.30-12.00

6 4 8 6 4

11.00-14.00 11.00-14.00 13.00- 17.00 19.30-21.30 20.00-21.30 14.00-16.00 19.00 20.00 09.00-18.00 09.00-18.00

8 8

start toss-avond (elke week) dateko district comp. zaterdag landelijke comp. zondag district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko openingstoernooi senior-plus district comp. zaterdag landelijke comp. zondag midi-competitie district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. zaterdag landelijke comp. zondag midi-competitie district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. zaterdag landelijke comp. zondag

09.00-11.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.30-12.30 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00- 12.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00- 12.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.00-18.00 09.00-18.00

4 9 8 2 5 3 4 6 6 9 8 indoor 2 5 3 4 6 9 8 indoor 2 5 3 4 6 6 8

inhaaldag alle competitiesoorten inhaaldag district comp.zaterdag inhaaldag landlijke comp. zondag district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko inhaaldag alle competitiesoorten district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko midi/mini toss district comp. zaterdag landelijke comp. zondag midi-competitie

09.00-18.00 09.00-18.00 09.00- 18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 16.00- 19.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00- 12.00

8 8 8 2 5 3 4 6 8 2 5 3 4 6

39

2

9 8 indoor


Evenementen 2008

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008 di wo

20 21

district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. zaterdag landelijke comp. zondag midi-competitie district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko (slotdag) heteko (slotdag) afsluiting jeugdcompetitie en BBQ Teenage toernooi district comp. zaterdag Thema avond en huldiging kampioenen competitie

13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00- 12.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 18.00 21.00- 01.00 09.00-18.00 19.00

2 5 3 4 6 9 8 indoor 2 5 3 4 6

do

22

za zo zo di wo

24 25 25 27 28

do

29

vrij vrij za za

30 30 31 31

Juni zo di wo

1 3 4

11 15 17 18 20 22 23 21 28/29

landelijke comp. zondag inhaaldag district comp. dinsdag inhaaldag district comp. woensdag jeugd inhaaldag district comp. woensdag veteranen mallemolen toernooi (senior-plus) inhaaldag district comp.zaterdag inhaaldag landlijke comp. zondag Friese districtskampioenschappen (claim KNLTB) inhaaldag district comp. dinsdag Friese districtskampioenschappen (claim KNLTB) inhaaldag district comp. woensdag jeugd inhaaldag district comp. woensdag veteranen Friese districtskampioenschappen (claim KNLTB) Diepenmaattoernooi eerste ronde PIP KNLTB minitoss Gemengd rolstoel/loper toernooi Jong-Oud toernooi Start Open Molentoernooi finale Molenpip Finaleweekend Open Molentoernooi

09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.30-15.30 09.00-18.00 09.00- 18.00 09.00- 16.00 13.30-18.00 09.00- 16.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00- 16.00 10.00- 18.00

8 2 5 3 8 8 8 6 2 6 4 3 6 8

vrij za zo ma di di wo

6 7 8 9 10 10 11

wo zo di wo vr zo ma za za/zo Juli ma zo

13.0019.0009.0017.0014.0009.00-

4 2 6 6

14 20

start Windmill K1 toernooi einde Windmill K1 toernooi

Augustus ma zo ma

4 10 18

vrij zo ma zo

22 24 25 31

start K4 toernooi jeugd einde K4 toernooi jeugd start jeugdclubkampioenschappen (enkel) woensdag van district senior-plus toernooi finaledag jeugdclubkampioenschappen (enkel) start seniorenclubkampioenschappen finaledag jeugdclubkampioenschappen (dubbel)

09.00-20-00 09.00-20-00 16.00- 18.30 13.00- 18.30 09.30- 15.30 09.00- 18.00 18.30- 23.00 09.00- 18.00

6 6 6 6 8 6 8 8

September za/zo za/zo di zo za/zo vrij zo

6/7 13/14 16 21 27/28 26 28

finale weekend seniorenclubkampioenschappen Friesland Cup 2e ronde PIP KNLTB Nieuw Talententoernooi Friesland Cup slottoernooi senior-plus slottoernooi senioren

10.00-18.00 10.00-18.00

8 4

10.00- 14.00 10.00-18.00 09.30-12.30 09.00-18.00

4 4 6 8

6 8 8

Wijzigingen zijn voorbehouden aan de technische commissie Start lessen:

31 maart 2008 (onder voorbehoud)

Vakanties:

Meivakantie: 26 april t/m 4 mei Zomervakantie (basisonderwijs): 28 juni t/m 10 augustus

40

16.00 23.00 18.00 23.00 19.00 18.00

2 9

Wiekslag 2008-1  

Clubblad TV De Molen