Page 1

Info-Lobbes 2012


eiitt lliitte a a w w k pk op T To nttss iin r r p p 7 n n 2 27 e urre eu . k klle 0 € f€ af na an vva


Algemene gegevens Adres:

Tennisvereniging Bergenshuizen Kraaiengatweg 6 5262 LK Vught

Secretariaat/postadres:

postbus 2038 5260 CA Vught

Bankrelatie:

ING 67.48.46.931

Ledenadministratie:

Wolfskamerweg 72 5262 SK Vught

Website:

www.tvb.nl

E-mailadres:

tc@tvb.nl

Trainers:

zie website

Belangrijke telefoonnummers Paviljoen Wedstrijdcommissie Ledenadministratie Afmelding training Webmaster Familieberichten Bespeelbaarheid banen

Bardienst TC-ruimte Evelien Marechal Rechtstreeks bij trainer Martain Spierings Adrie Schoones TVB Infolijn

T: 6566644 T: 6561047 T: 6566641 zie website M: 06-21247682 T: 6564210 T: 6560837

Statuten en Huishoudelijk Reglement De vereniging draagt de naam ‚Tennisvereniging Bergenshuizen› en is opgericht op 9 februari 1979. De Statuten van onze vereniging zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 29 november 1979. Tijdens deze ledenvergadering is ook het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. In de algemene ledenvergadering van 15 februari 2006 zijn twee artikelen van de Statuten (betreffende de benoeming van ereleden en leden van verdienste) gewijzigd (zie ook paragraaf 1.4). De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn in te zien op onze website www.tvb.nl (tabblad TVB - documenten).

1

Info-Lobbes 2012


Inhoudsopgave Algemene gegevens.................................................................................1 Belangrijke telefoonnummers....................................................................1 Statuten en Huishoudelijk Reglement...........................................................1 Inhoudsopgave.......................................................................................2 1 INLEIDING........................................................................................4 1.1 Van de redactie.................................................................................4 1.2 Algemeen........................................................................................4 1.3 Het bestuur.....................................................................................5 1.4 Ereleden en leden van verdienste...........................................................5 2 DIVERSE ALGEMENE ZAKEN....................................................................6 2.1 Aanmelding nieuwe leden.....................................................................6 2.2 Opzegging lidmaatschap......................................................................6 2.3 Contributie en entreegeld....................................................................6 2.4 Inschrijfgeld en bijdrage als wachtend/ondersteunend lid..............................7 2.5 Borgsom bardienst.............................................................................7 2.6 Trainingsgeld....................................................................................7 2.7 Zitdagen penningmeester.....................................................................8 2.8 Verlies tennispasje.............................................................................8 2.9 Diverse functionarissen........................................................................8 2.10 AED..............................................................................................8 3 TECHNISCHE COMMISSIE (TC).................................................................8 3.1 Taak..............................................................................................8 3.2 Samenstelling...................................................................................9 3.3 Afhangsysteem..................................................................................9 3.4 Baanbeslag......................................................................................9 3.5 Training........................................................................................ 10 3.6 Speelsterkte................................................................................... 10 3.7 Externe competitie.......................................................................... 10 3.8 Clubkampioenschappen..................................................................... 11 3.9 Introductieregeling.......................................................................... 11 4 JEUGDCOMMISSIE (JC)....................................................................... 11 4.1 Taak............................................................................................ 11 4.2 Samenstelling................................................................................. 11 4.3 Speciale introductieregeling junioren - ‘Wisseltennis’................................. 11 5 PAVILJOENCOMMISSIE (PC).................................................................. 12 5.1 Taak............................................................................................ 12 5.2 Samenstelling................................................................................. 12

2

Info-Lobbes 2012


5.3 5.4 5.5 5.6

Digitaal barteam............................................................................. Weekleidsters................................................................................. Hapjesploeg................................................................................... Openingstijden paviljoen...................................................................

13 13 13 14

6 PARKBEHEERCOMMISSIE (PBC).............................................................. 14 6.1 Taak............................................................................................ 14 6.2 Samenstelling................................................................................. 15 6.3 Bespeelbaarheid van de banen............................................................. 15 7 SPONSORCOMMISSIE (SC).................................................................... 7.1 Taak............................................................................................ 7.2 Samenstelling................................................................................. 7.3 Sponsoring.....................................................................................

15 15 15 16

8 COMMUNICATIECOMMISSIE (CC) 8.1 Taak............................................................................................ 16 8.2 Samenstelling................................................................................. 16 8.3 Website........................................................................................ 16 8.4 De Lobbes..................................................................................... 17 8.5 Overige communicatiezaken............................................................... 17 9 BAVARIACOMMISSIE........................................................................... 17 9.1 Taak............................................................................................ 17 9.2 Samenstelling................................................................................. 17 10 COMMISSIE OPEN JEUGDTOERNOOI........................................................ 18 10.1 Taak........................................................................................... 18 10.2 Samenstelling................................................................................ 18 11. COMMISSIE OPEN ENKELTOERNOOI......................................................... 18 11.1 Taak........................................................................................... 18 11.2 Samenstelling................................................................................ 18 12 BIJZONDERE ACTIVITEITEN................................................................ 19 12.1 Donderdagochtend.......................................................................... 19 12.2 Vrijdagavond................................................................................. 19 12.3 Interne competitie......................................................................... 19 12.4 Interne toernooien......................................................................... 19 12.5 Toernooien bij andere verenigingen..................................................... 19 13 ACTIVITEITENKALENDER 2012............................................................... 20 14 LEDENLIJST..................................................................................... 23

3

Info-Lobbes 2012


1

Inleiding

1.1 Van de redactie Deze Info-Lobbes bevat, evenals voorgaande jaren, een flinke dosis informatie over de samenstelling en het functioneren van onze vereniging. Daarnaast proberen wij, zij het beknopt en zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, inzicht te geven in wat Tennisvereniging Bergenshuizen u te bieden heeft en welke regels daarbij in acht moeten worden genomen. In de afgelopen jaren is dit boekje zeer waardevol gebleken als vraagbaak en wegwijzer voor alle (en in het bijzonder de nieuwe) leden van onze vereniging. Wij vertrouwen erop dat ook deze uitgave weer in die behoefte voorziet en wensen u een sportief en gezellig tennisjaar. Voor actuele informatie gedurende het jaar verwijzen wij u naar www.tvb.nl en het clubblad de Lobbes. Inhoudelijk zijn bestuur en commissies verantwoordelijk voor hun eigen bijdrage(n). Deze Info-Lobbes is samengesteld door Jan van Dulmen. Opmaak en druk worden verzorgd door Kleur.nu. Verspreiding geschiedt bij uitreiken ledenpas. 1.2 Algemeen Tennisvereniging Bergenshuizen (TVB) is één van de vijf in Vught gevestigde tennisverenigingen. TVB heeft een fraai eigen complex in Vught-zuid, op het sportpark Bergenshuizen, aan de rand van de wijk ‘De Vughtse Hoeven’. TVB beschikt over 10 verlichte kunstgrasbanen en een minitennisbaan, tevens ingericht als oefenkooi. Centraal op het park staat het paviljoen dat, naast een gezellige bar, is voorzien van kleedruimtes, douches e.d. Op ons park is voldoende parkeerruimte voor fietsen en auto’s. Door de aanwezigheid van kunstgras en baanverlichting kan er, bijzondere omstandigheden daargelaten, het hele jaar worden gespeeld. Het recreatieve tennis staat centraal bij onze club, waarbij 900 leden zijn aangesloten. Van deze leden zijn er 700 senior en 180 junior. Er is momenteel sprake van een kleine wachtlijst. Een wachtend lid kan na maximaal 1 jaar worden toegelaten. Wie lid wil worden doet er verstandig aan zo spoedig mogelijk een aanmeldingsformulier in te vullen en dit bij de ledenadministratie in te leveren. Gedurende het hele jaar worden er vele activiteiten georganiseerd, zoals clubkampioenschappen, interne competities, eendaagse toernooien en bijkomende activiteiten als een fietstocht en kaartavonden. De club is mede bekend door het negendaagse open Bavariatoernooi, dat jaarlijks in de zomer wordt georganiseerd. Ieder jaar weer trekt dit gezellige toernooi veel deelnemers en toeschouwers. Daarnaast kennen we sinds enkele jaren het Open Enkeltoernooi, dat zich in een zeer grote belangstelling kan verheugen. Jaarlijks wordt met twee andere Vughtse verenigingen, Wolfsbosch en Woburnpark, het Vughts Parkentoernooi georganiseerd, dat per toerbeurt op een van de parken wordt gehouden. Ook voor de junioren wordt eenzelfde toernooi georganiseerd in de vorm van de Vughtse Jeugdkampioenschappen. TVB is aangesloten bij de KNLTB en draait dan ook met veel teams mee in de officiële tenniscompetitie, zowel met junioren als met senioren.

4

Info-Lobbes 2012


De club beschikt over gediplomeerde trainers. De drukbezochte training kent twee periodes: de zomertraining van april tot en met september en de wintertraining van oktober tot en met februari. 1.3 Het bestuur De vereniging kent een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het algemeen bestuur (kortweg: het bestuur) wordt gevormd door het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitter (of diens vervanger) van elke functionele commissie. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van 7. Het bestuur regelt het reilen en zeilen van de vereniging en draagt zorg voor de continuĂŻteit van het verenigingsleven. Het bestuur maakt plannen, legt die voor aan de algemene ledenvergadering en na goedkeuring draagt zij zorg voor de uitvoering ervan. Basis voor het bestuurlijk handelen is het beleids- en activiteitenplan van onze vereniging. Doordat de commissies via hun voorzitter zijn vertegenwoordigd in het bestuur houden we de lijnen binnen de vereniging kort. Het bestuur bestaat in 2012 uit: Voorzitter: Ad Saris ad.saris@orange.nl Secretaris/Vicevoorzitter: Anne-Marie Scheffers anne-marie.scheffers@ziggo.nl Penningmeester: Joop van Doremalen penningmeester@tvb.nl Leden: Freddy Heiderich (PC) Michiel Jonker (CC) Jan Schouten (SC) Roel Huijbers (TC) Rolf de Wilde (JC) Stas Hornix (PBC)

T: 6562316 M: 06-30853829 T: 6565325 T: T: T: T: T: T:

6572595 6571293 6572834 6578818 6579193 6571622

1.4 Ereleden en leden van verdienste Zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden, kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot erelid. Onze vereniging telt de volgende ereleden (jaar van benoeming): Jan van Krevel †(1987) Ingrid Westdorp (2004) Henk Bouman (2004) Piet Wouters (2005) Frank van Grinsven (2008) Zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door het bestuur worden benoemd tot lid van verdienste. Als lid van verdienste zijn benoemd: Harry v.Vessem † (1985) Will Vugts (2009)

5

Info-Lobbes 2012


2 Diverse

algemene zaken

2.1 Aanmelding nieuwe leden De snelste manier om u aan te melden is door een formulier te downloaden via de website: www.tvb.nl. Dit ingevulde formulier moet worden ingeleverd bij de ledenadministratie: Evelien Maréchal A: Wolfskamerweg 72 5262 SK Vught T: 6566641 E: ledenadministratie@tvb.nl Het inschrijfgeld bedraagt € 6 voor junioren en € 8 voor senioren. Afhankelijk van het tijdstip van aanmelding, moet op dit moment rekening worden gehouden met een wachttijd van maximaal een jaar. 2.2 Opzegging lidmaatschap In januari van ieder jaar moeten wij onze definitieve ledenlijst doorgeven aan de KNLTB in verband met het aanvragen van de ledenpasjes. Dit betekent dat in december duidelijkheid moet bestaan over de namen van alle spelende senior- en juniorleden. Daarom moeten wij uiterlijk 1 december van ieder jaar weten hoeveel senior- en juniorleden hun lidmaatschap wensen te beëindigen, zodat wij niet nodeloos contributie behoeven af te dragen aan de bond en wij de openvallende plaatsen kunnen opvullen vanuit de wachtlijst. Vandaar extra aandacht voor het volgende: Indien een spelend junior- of seniorlid het lidmaatschap voor het volgende jaar wenst op te zeggen, dient dit volgens de navolgende (verenigings-)regels te gebeuren: Schriftelijk vóór 1 december: Bij de secretaris of bij de ledenadministratie

TVB Postbus 2038 5262 CA VUGHT Wolfskamerweg 75 5262 SK Vught.

Gezien het feit dat de vereniging financiële verplichtingen aangaat met de KNLTB op basis van verstrekte gegevens per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, dient u zich strikt aan bovenvermelde procedure te houden. Het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap heeft tot gevolg dat de contributie over het gehele volgende jaar volledig door u zal moeten worden betaald. 2.3 Contributie en entreegeld Jaarlijks wordt de hoogte van het inschrijfgeld, het entreegeld en de contributie vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, die in januari/februari wordt gehouden. De contributie voor het volgende tennisjaar wordt vervolgens eind februari in één keer automatisch geïncasseerd. Nieuwe leden betalen bovendien eenmalig entreegeld.

6

Info-Lobbes 2012


Voor 2012 gelden de volgende bedragen: Contributie: Senioren Junioren Minioren Inimini’s Studenten Entreegelden: Senioren Junioren Ondersteunende/wachtende leden: Senioren Junioren

€ 120 € 80 € 70 € 40 € 50 € 25 € 15 € 10 € 6

Leden die via automatische incasso contributie betalen krijgen € 2 korting, uitgezonderd ondersteunende en wachtende leden. In geval van langdurige ziekte kan onder bepaalde voorwaarden restitutie van contributie plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de penningmeester. 2.4 Inschrijfgeld/bijdrage als wachtend/ondersteunend lid Wanneer men zich inschrijft als nieuw lid van de vereniging betaalt men eenmalig inschrijfgeld (€ 6 voor junioren en € 8 voor senioren). Wachtende en ondersteunende leden betalen jaarlijks een bijdrage voor de kosten van het verenigingsblad ‘De Lobbes’ dat zij ontvangen. Deze bijdrage wordt eind februari automatisch geïncasseerd. 2.5 Borgsom bardienst Alle leden van 21 tot 75 jaar nemen deel aan de bardienstregeling. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, behalve voor leden die tijd in de vereniging steken, bijvoorbeeld als commissie- of bestuurslid. Deze zijn in principe vrijgesteld. De afkoopsom voor het draaien van bardiensten bedraagt € 100,-- per lid per seizoen. Dit bedrag moet contant worden voldaan bij het afhalen van de ledenpas of voor 1 april zijn overgemaakt op bankrekeningnummer 67.48.46.931 t.n.v. Penningmeester Bergenshuizen Vught. Men ontvangt de pas nadat men heeft voldaan aan de bardienstverplichting volgens het nieuwe systeem of nadat de afkoopsom door de penningmeester is ontvangen. Van alle leden van 21 jaar en ouder wordt een borgsom gevraagd voor het uitvoeren van de bardienstregeling. Deze borgsom bedraagt € 23,--. Als niet eerder een borgsom is voldaan wordt deze in februari, tegelijk met de contributie, geïncasseerd. De boete voor verzuimde bardiensten bedraagt € 35,-- tot € 55,-- en wordt tijdens het seizoen in rekening gebracht. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging wordt de borgsom terugbetaald, mits men heeft voldaan aan zijn bardienstverplichtingen. 2.6 Trainingsgeld Wanneer men zich opgeeft om deel te nemen aan een serie trainingen (zomer, winter of geheel jaar), wordt het daaraan verbonden trainingsgeld automatisch geïncasseerd. De incassodatum wordt tijdig bekend gemaakt door de trainer.

7

Info-Lobbes 2012


2.7 Zitdagen penningmeester Omstreeks half maart van ieder jaar - dat is circa 14 dagen nadat de jaarcontributie is geïncasseerd - is er in het paviljoen op zondagmiddag een ‘zitdag’ van de penningmeester. De daarop volgende vrijdagavond is er nog een tweede (en laatste) zitdag. Op deze dagen kunnen de tennispasjes voor het nieuwe seizoen worden afgehaald, mits de contributie is voldaan. Zie hiervoor ook De Lobbes en de Activiteitenkalender. Bent u van plan uw bardienstverplichting af te kopen, dan dient u bij het afhalen van de pas de afkoopsom van € 100,-- contant te voldoen, dan wel dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer 67.48.46.931 t.n.v. Penningmeester Bergenshuizen Vught. Na ontvangst van dit bedrag wordt de pas uitgereikt. 2.8 Verlies tennispasje Wanneer iemand zijn tennispasje is kwijtgeraakt, moet een nieuwe pas worden aangevraagd bij de ledenadministratie. Hieraan zijn kosten verbonden. In afwachting van de nieuwe pas wordt tijdelijk een ‘noodpasje’ verstrekt, want zonder tennispas kan men niet afhangen en dus ook niet spelen op het park. 2.9 Diverse functionarissen Bezorging Lobbes: Alda Broers Familieberichten: Adrie Schoones Competitieleiders: senioren: Gertjan de Beer William Vugts jeugd: Simone de Krijger 2.10 AED TVB is sinds jaren voorzien van een AED = automatische externe defibrillator. Binnen TVB worden jaarlijks cursussen gegeven omtrent reanimatie en bediening van de AED. Deze cursus wordt gefaciliteerd door TVB en gecertificeerd door een erkend instructeur. Elk najaar worden er beginners- en herhalerscursussen gegeven. Deze worden via de communicatie middelen aangekondigd. Inmiddels heeft TVB maar dan 50 mogelijke AED-bedieners. Meer informatie: chriskeijsers@ziggo.nl

3 Technische Commissie (TC) 3.1 Taak De TC heeft als taak de tennistechnische zaken zodanig te regelen dat alle leden kunnen deelnemen aan de tennissport. In het beleidsplan van onze vereniging is een en ander nader uitgewerkt. De TC is onder meer verantwoordelijk voor de in- en externe competitie, de clubkampioenschappen en interne toernooien. Het behoud van het plezier in tennis en een goede sfeer binnen onze vereniging staan bij het beleid van de TC altijd centraal.

8

Info-Lobbes 2012


3.2 Samenstelling De TC bestaat in 2012 uit: Voorzitter/bestuurslid: Vice-voorzitter: Leden: Competitieleiders:

Roel Huijbers Jan Bloo Frans Joseph van Laarhoven Stef van Ham Ardjan Stegehuis Jolanda Schuurmans Antonie Clijnk Monique Kelger Senioren: William Vugts en Gertjan de Beer Jeugd: Simone de Krijger

3.3 Afhangsysteem Sinds 2008 maakt onze vereniging gebruik van het zogeheten digitale afhangsysteem. Dit systeem werkt met behulp van een touchscreen en een kaartlezer. Verdere uitleg over het gebruik ervan hangt bij het scherm. Met dit systeem kan alleen met geldige pasjes worden afgehangen! Het afgelopen jaar is gebleken sommige leden, niet afhangen of door ‘creatief’ afhangen de speelduur onrechtmatig verlengen. Voorbeelden hiervan zijn: 2 keer een enkelpartij afhangen terwijl er dubbel wordt gespeeld; niet afhangen, maar zodra het druk wordt wel afhangen; ‘doorhangen’: als de reguliere speeltijd is verstreken opnieuw op dezelfde baan afhangen zodra het druk wordt. Het bestuur acht dit buitengewoon onsportief ten opzichte van de overige leden en heeft daarom het volgende besloten: Bij overtreding van de geldende regels voor het afhangen worden betrokkenen per direct voor de duur van een maand geschorst. Bij herhaling volgt een zwaardere sanctie, nader te bepalen door het bestuur. Als de magneetstrip op het pasje is beschadigd, is het pasje onbruikbaar voor het afhangsysteem. In dat geval dient men bij de ledenadministratie een nieuw pasje aan te vragen. In afwachting hiervan wordt een tijdelijke pas verstrekt. 3.4 Baanbeslag Het tennispark Bergenshuizen omvat 10 tennisbanen. Naast deze banen is er een minitennisbaan annex oefenkooi. Op alle banen kan worden gespeeld tenzij banen worden gereserveerd voor training, toernooien of competitie. Indien er toernooien worden georganiseerd zal worden aangegeven hoeveel banen voor vrij tennis beschikbaar zijn. Op de zaterdagen en zondagen dat er externe competitie wordt gespeeld zijn er vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur in principe geen vrije banen beschikbaar. Ook bij de interne competitie zijn er minder banen beschikbaar.

9

Info-Lobbes 2012


3.5 Training De training kent twee afzonderlijke periodes, te weten, de zomertraining vanaf april tot en met september (met een onderbreking gedurende de zomervakantie) en de wintertraining vanaf oktober tot en met februari. Van maandag tot en met zaterdag bestaat de mogelijkheid om trainingslessen te volgen. De middagen en de zaterdagochtend zijn gereserveerd voor de jeugd en in de avonduren kunnen de senioren hun tennis op peil houden of verbeteren. De trainingen worden verzorgd door professionele tennisleraren. Er wordt in principe getraind in groepen van 8 personen op 2 banen gedurende 1 uur. Een trainingsperiode duurt 17 weken en wordt voor de senioren twee keer per jaar aangeboden. De jeugd verbindt zich voor een heel jaar aan de training. De jeugdleden kunnen zich inschrijven voor een of twee trainingen per week. Op dit moment wordt er door vier trainingsgroepen prestatief tennis gespeeld. Zij worden daarbij begeleid door een trainer. De senioren hebben ook de keuze om een of twee keer in de week te trainen. Daarnaast bestaat, bij voldoende ruimte, de mogelijkheid om te trainen in een kleinere groep dan 8 personen. Er wordt bij het samenstellen van de groepen zoveel mogelijk rekening gehouden met de speelsterkte, de gewenste trainingstijd en andere voorkeuren. Bij verhindering wordt men dringend verzocht de trainer hiervan op de hoogte te stellen. Voor de telefoonnummers van de trainers: zie website. 3.6 Speelsterkte De KNLTB stelt aan het eind van het tennisseizoen (in november) van ieder bondslid de speelsterkte (enkel en dubbel) vast met behulp van het Dynamisch Speelsterktesysteem (DSS). Dit gebeurt op basis van de eindejaarsrating: het gemiddelde van de behaalde resultaten, eventueel gecorrigeerd met een acceleratiewaarde of met een dempingswaarde. Die eindejaarsrating bepaalt tevens de plaats op de speelsterkteranglijst van de KNLTB. De nieuwe speelsterkte - die wordt vermeld op de tennispas - gaat per 1 januari in en blijft een jaar geldig. De actuele rating van de speler kan na iedere officiĂŤle wedstrijd wijzigen. Op basis van de eindejaarsrating kan men in speelsterkte promoveren, gelijk blijven of degraderen. Zie voor verdere informatie over DSS de website van de KNLTB: www.knltb.nl. 3.7 Externe competitie Voor de leden bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor de externe competitie. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt in een winter- en voorjaarscompetitie. Aanmelding voor deze competities vindt plaats in teams en is mogelijk via de website. Ieder teamlid dient zich individueel op te geven. Bij een te groot aantal inschrijvingen zal door middel van loting worden bepaald wie kan deelnemen aan de competitie.

10

Info-Lobbes 2012


3.8 Clubkampioenschappen Jaarlijks organiseert de TC clubkampioenschappen in diverse categorieën en speelsterktes. Inschrijven kan via de website. 3.9 Introductieregeling Bij de vereniging bestaat een introductieregeling. Elk lid kan een ander uitnodigen om op onze banen een balletje te slaan. Hiervoor kan men zich melden bij de bar in het paviljoen of, als de bar gesloten is, bij de groundsman. Hier liggen introductiepasjes klaar, die direct na het afhangen weer dienen te worden ingeleverd. Je kunt reserveren voor de ochtend of de middag en alleen tijdens het weekeinde ook voor de avond. Er worden maximaal 3 pasjes per dagdeel uitgegeven, waarbij geldt dat wie het eerst komt het recht heeft om te spelen. De kosten bedragen € 2,50 per dagdeel. Naast deze algemene introductieregeling is er voor de jeugd nog een speciale regeling van toepassing, waarop in paragraaf 4.4 nader wordt ingegaan.

4 Jeugdcommissie (JC) 4.1 Taak De taken en doelstellingen van de JC staan omschreven in het Jeugdbeleidsplan, dat is in te zien op de website of schriftelijk te verkrijgen is. Het Jeugdbeleidsplan is vastgesteld voor een bepaalde periode en zal, waar nodig, worden bijgesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de JC en de door de JC te organiseren activiteiten wordt kortheidshalve verwezen naar het voor de jeugd uitgegeven informatieboekje, de ‘Jeugdlobbes’. 4.2 Samenstelling De JC bestaat in 2012 uit: Voorzitter/bestuurslid: Rolf de Wilde T: 6579193 Vice-voorzitter: Herma Jeeninga (penningmeester) Leden: Rob Duijghuizen Mariëtte Glandorff (jeugdcompetiteleider) Simone de Krijger (jeugdcompetitieleider) Anne Laansma Evelien Maréchal Roel van der Pol Bianca Roelofsen 4.3 Speciale introductieregeling junioren - ‘Wisseltennis’ Vanaf half april is het voor de jeugdleden van TVB weer mogelijk om jeugdspelers van TV Wolfsbosch op ons park te introduceren en omgekeerd. Ieder jeugdlid van TVB mag één introducé van deze vereniging meenemen, dus introduceren gaat één op één met in principe een maximum van één baan en tot 19.00 uur

11

Info-Lobbes 2012


‘s avonds. Indien het rustig is op het park dient hiermee coulant te worden omgegaan. Indien alle banen bezet zijn genieten leden van TVB de voorkeur, met uitzondering van deze ene baan binnen de gestelde tijden. Geïntroduceerde jeugdleden kunnen, na het tonen van hun (geldige) tennispas, gebruik maken van een introductiepas, waarmee ze ons afhangsysteem kunnen bedienen. De introductiepas dient direct na het afhangen weer te worden ingeleverd. Vanwege in het verleden gebleken onregelmatigheden zal streng worden toegezien op een correcte naleving van de regels met betrekking tot Wisseltennis. Naast deze speciale regeling is de normale regeling voor introducés die geen lid zijn van Wolfsbosch van toepassing (zie paragraaf 3.9).

5 Paviljoencommissie (PC) 5.1 Taak Het paviljoen is in velerlei opzicht het hart van onze vereniging. Om het paviljoen draaiende te houden moet veel werk worden verzet. Deze werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Het meest in het oog springend onderdeel van dit vrijwilligerswerk is waarschijnlijk wel de bardienst. Binnen het bestuur is de afspraak gemaakt dat alle leden van onze vereniging van 21 tot 75 jaar een aantal maal per jaar bardienst draaien. Hoewel het mogelijk is deze bardienst af te kopen, juichen we dit niet toe. Immers, als we met veel mensen bardienst verrichten, kunnen we het aantal bardiensten per persoon beperkt houden. Vanzelfsprekend is het mogelijk om meer bardiensten te verrichten. Andere taken waarmee de PC is belast, en zaken die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zijn: • inkoop drank, snoep en etenswaren etc.; • schoonmaken van het paviljoen; • weekleidsters; • hapjesploeg. 5.2 Samenstelling De PC bestaat in 2012 uit: Voorzitter/bestuurslid: Vice-voorzitter: Leden:

Freddy Heiderich Willy Koks Dave van Doremalen Hans Broekhof Liana van Genuchten Jos van Ham Anneke Slijkhuis

T: 6572595

Binnen de PC is, vanwege het vele en uiteenlopende werk, een verdeling gemaakt waarbij elk zijn/haar eigen taak heeft. Deze verdeling is essentieel omdat de PC bij vrijwel elke gebeurtenis binnen onze vereniging werkzaamheden moet verrichten, dan wel anderszins is betrokken.

12

Info-Lobbes 2012


5.3 Digitaal barteam De bar- en keukendiensten worden door de leden zelf digitaal ingepland. Op de zitdag van de penningmeester wordt aan alle leden, tegelijk met het tennispasje, een wachtwoord verstrekt (voor zover dat nog niet eerder is gebeurd). Met dit wachtwoord en KNLTB-lidnummer kan worden ingelogd op www.jiba-afhangbord.nl. Door vervolgens te kiezen voor ‘bardienst’ kan met één klik met de muis een bar- of keukendienst worden gepland. Voor vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot de bar- en keukendienstplanner kan men mailen naar tvb-bardienst@hotmail.com. De bar is bijna dagelijks open. Men kan kiezen voor rustige diensten of voor diensten tijdens evenementen. Bij de bardienst hoort ook het maken van tosti’s. De keuken is alleen open tijdens evenementen. De werkzaamheden in de keuken bestaan uit het bakken van frites, kroketten en frikadellen en het maken van tosti’s en broodjes kaas. Het Digitaal barteam organiseert en begeleidt het digitaal inplannen van de bar- en keukendiensten. Het team bestaat uit: Monique van den Broek, Liana van Genuchten, Astrid Keijsers en Annet Timmermans 5.4 Weekleidsters De weekleidsters zien er (per wekelijkse toerbeurt) op toe dat het paviljoen er tiptop uitziet. Hoewel een deel van het schoonmaakwerk is uitbesteed, worden ook door hen nog diverse schoonmaakwerkzaamheden verricht (zoals o.a. het schoonmaken van het koffieapparaat, keuken- en barbenodigdheden enz.). Tevens controleren zij dagelijks of de leden, die de avond ervoor bardienst hebben gehad, het paviljoen naar behoren hebben achtergelaten. Een instructie hiertoe bevindt zich achter de bar en dient door eenieder te worden opgevolgd. Ook dienen de weekleidsters te worden geïnformeerd als bardiensten worden geruild. Benadrukt wordt hier, dat het niet hun taak is om voor vervanging van bardienst te zorgen; dat is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de betrokkene zelf. De weekleidsters zijn: Frieda Bergman, Annet Broekhof, Petra van Haaren, An Jacobs, Willy Koks, Jacqueline Kuppens, Alice van Leeuwen, Hannie Rietvelt, Anneke Slijkhuis en Ingrid Westdorp 5.5 Hapjesploeg Een vaste ploeg binnen de PC is de Hapjesploeg. Zij verzorgen de hapjes op speciale momenten zoals tijdens toernooien of andere evenementen. Elk lid dat interesse heeft om hierin een bijdrage te leveren kan zich hiervoor opgeven bij de PC. Uw assistentie wordt zeer op prijs gesteld. De Hapjesploeg bestaat in 2012 uit: Voorzitter: vacature Leden: Ingrid Boon, Anne-Marie van den Bosch, Marino de Bruijn, Karin de Goey, Ton van Helmond, Ellen van den Heuvel, Herma Jeeninga, Simone de Krijger, Gonny Vugts en Bernadet van Wijk.

13

Info-Lobbes 2012


5.6 Openingstijden paviljoen Het paviljoen is, met uitzondering van enkele feestdagen, dagelijks geopend volgens onderstaand schema: Zomerperiode (1 april t/m 30 september): Weekdagen 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur 19.30 - 23.30 uur Zaterdag 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur Zondag 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur 19.30 - 23.30 uur Winterperiode (1 oktober t/m 31 maart): Weekdagen 10.00 - 12.00 uur 19.30 - 23.30 uur Zaterdag 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur Zondag 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur 19.30 - 23.30 uur Tijdens de competitie, toernooien of andere evenementen kunnen, zowel in de zomer als in de winter, afwijkende openingstijden gelden.

6 Parkbeheercommissie (PBC) 6.1 Taak De PBC voert, enkele specifieke uitzonderingen daargelaten, het beheer over alle infrastructuur, bebouwing en begroeiing van ons tenniscomplex. Dit behelst onder meer: • het onderhoud van de kunstgrasbanen, het paviljoen (uitgezonderd het bargedeelte), de paden, het terras, de parkeerplaats en de aanwezige begroeiing; • het onderhoud van de verlichting van de banen en van alle overige verlichting op het park; • het onderhoud van de kleedkamers en natte ruimten (met uitzondering van de schoonmaakwerkzaamheden); • het onderhoud van de centrale verwarming, alarminstallatie etc. Het dagelijks onderhoud van de kunstgrasbanen, paden en begroeiing wordt uitgevoerd door onze groundsman, de heer Wim Kapteijns. De groundsman is door het bestuur tevens belast met het toezicht op het park en de uitgifte van introductiepasjes bij afwezigheid van de bardienst. De aanwijzingen van de groundsman dienen te allen tijde te worden opgevolgd!

14

Info-Lobbes 2012


6.2 Samenstelling De PBC bestaat in 2012 uit: Voorzitter/bestuurslid: Vice-voorzitter: Leden: Groundsman:

Stas Hornix T: 6571622 Jo van de Sande Mart Damen Wiel Hendriks Wim Kapteijns

6.3 Bespeelbaarheid van de banen Normaal gesproken gaat het park ‘s morgens om 9.00 uur open en kan er worden getennist tot ‘s avonds 23.00 uur. Tijdens toernooien kan hiervan worden afgeweken. Tijdens de winterperiode (oktober t/m maart) sluit het park ‘s zaterdags om 16.00 uur. Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het park gesloten. In de winter gelden de volgende criteria voor het gebruik van de kunstgrasbanen: • Er mag niet worden getennist bij strenge vorst, d.w.z. bij een temperatuur onder de min 10º C; • de banen zijn gesloten als er sneeuw of ijzel is gevallen of als er sprake is van opdooi. U kunt thuis (via webcam) zelf constateren of de banen open zijn. Als er maar enige vorm van sneeuw in uw omgeving zichtbaar is, zijn de kunstgrasbanen niet bespeelbaar, omdat de op de banen aanwezige sneeuw langer zal blijven liggen. Via de website en het antwoordapparaat (T: 6560837) wordt men geïnformeerd over de bespeelbaarheid. Als het park gesloten is mag er niet worden getennist. Het is dan ook absoluut niet toegestaan over het toegangshek te klimmen, te meer omdat, zoals in het verleden is gebleken, hierdoor het sluitingsmechanisme van de poort wordt beschadigd.

7 Sponsorcommissie (SC) 7.1 Taak De doelstelling van de SC is zowel het verzorgen en optimaliseren, als het actief bevorderen van de sponsoring van onze vereniging. De commissie staat open voor ideeën en voor vragen die betrekking hebben op het reilen en zeilen binnen onze club op het gebied van sponsoring. 7.2 Samenstelling De volgende leden maken in 2012 deel uit van de SC: Voorzitter/bestuurslid: Jan Schouten Vice-voorzitter: Ronald Schuurmans Leden: Paul Bolenius Bjön Bijnen

15

E: sc@tvb.nl

Info-Lobbes 2012


7.3 Sponsoring De sponsoring is de afgelopen jaren succesvol verlopen. Desondanks vraagt de vereniging aan leden/ondernemers die tot nu toe nog geen gelden hebben gespendeerd aan sponsoring om dit toch eens te overwegen. Voor een klein bedrag kunt u al deel uitmaken van de zeer gewaardeerde groep sponsors. Voor de potentiĂŤle nieuwe sponsors spelen we graag open kaart met de redenering die ook vorige jaren is gevolgd. De sponsorgelden komen voor honderd procent ten goede aan onze vereniging. Tevens willen wij u overtuigen van het nut dat deze sponsoring kan hebben voor uw bekendheid binnen onze regio. Uiteraard erkennen wij daarbij dat u in de eerste plaats sponsort om de vereniging financieel te versterken en dat het werkelijke profijt daaruit voor uw onderneming moeilijk is in te schatten. Op deze wijze zijn we de laatste jaren met uw medewerking in staat gebleken een waardevolle bijdrage voor TVB te verwezenlijken. Om potentiĂŤle sponsors/adverteerders volledige informatie over de diverse mogelijkheden en de daarvoor geldende tarieven te verstrekken, heeft de SC een speciale sponsormap samengesteld die wij belangstellenden graag verstrekken.

8 Communicatiecommissie (CC) 8.1 Taak De CC heeft tot doel heeft om de communicatie binnen de club te stroomlijnen. In eerste instantie is de vernieuwing van de website de belangrijkste taak van de CC geweest. De CC richt zich op alle zaken op het gebied van communicatie, zowel binnen de club, als van de club met de buitenwereld. Om een en ander te structureren heeft de CC een communicatieplan gemaakt. 8.2 Samenstelling De CC bestaat in 2012 uit: Voorzitter/bestuurslid: Vice-voorzitter: Secretaris: Leden:

Michiel Jonker Rolf van Sprang Jan van Dulmen Lex Glandorff Adrie Hol Martain Spierings

8.3 Website Inmiddels is de nieuwe website in gebruik genomen en hopelijk tot tevredenheid. De CC heeft zich tot doel gesteld om de website overzichtelijker te maken en meer aan te passen aan de eisen van deze tijd. Er is goed rondgekeken bij diverse andere verenigingen en geprobeerd zoveel mogelijk goede elementen daarvan over te nemen. Uiteraard blijft de site in ontwikkeling en zijn verbetersuggesties altijd welkom. Hoofddoel is dat de TVB-site voor iedereen de logische start wordt voor tenniszaken, zowel binnen als buiten de club. De CC hoopt daar in 2012 verder in te gaan slagen. Sowieso krijgen alle commissies verantwoordelijkheid over hun eigen deel, zodat de site daardoor ook veel actueler wordt. Verder biedt de site ook diverse interactieve

16

Info-Lobbes 2012


mogelijkheden, zoals een ideeĂŤnbus en twitter. Iedereen is van harte uitgenodigd om daarvan gebruik te maken. Het site-adres blijft ongewijzigd www.tvb.nl. Op twitter is TVB te volgen via het account: @tvbergenshuizen. De webmaster is te bereiken via het e-mailadres cc@tvb.nl. 8.4 De Lobbes De Lobbes is het clubblad van de vereniging en verschijnt in een oplage van 6x per jaar. In het clubblad worden de voor de komende periode relevante activiteiten aangekondigd. Daarnaast wordt leden de gelegenheid geboden op eigen initiatief verslagen van evenementen e.d. in te zenden. In de Lobbes krijgen sponsors de gelegenheid een advertentie te plaatsen. Last but not least staan in De Lobbes namen, adressen en belangrijke telefoonnummers. De geplande verschijningsdata van De Lobbes in 2012 zijn: 19 januari, 17 maart, 12 mei, 6 juli, 8 september en 3 november. Jan van Dulmen is verantwoordelijk voor de redactie van De Lobbes. Kopij dient minimaal een week voor de verschijningsdatum te worden aangeleverd; bij voorkeur digitaal. Dit kan per email: lobbes@tvb.nl of op het postadres Esschestraat 23, 5262 BA Vught. 8.5 Overige communicatiezaken De CC kijkt verder naar alle overige zaken waar de communicatie binnen en buiten de club kan worden verbeterd. Voorbeelden daarvan zijn het infoscherm in het clubhuis en de nieuwsbrief per e-mail. Via de website en De Lobbes zullen zij de leden daarvan op de hoogte houden. Tips en suggesties zijn van harte welkom via: cc@tvb.nl.

9 Bavariatoernooicommissie 9.1 Taak Ieder jaar, in de tweede helft van augustus, wordt het open toernooi van onze vereniging georganiseerd voor senioren vanaf 25 jaar. Dit toernooi staat bekend onder de naam Bavariatoernooi en telt elk jaar weer een kleine 700 deelnemers. De Bavariatoernooicommissie is belast met de organisatie van dit toernooi. De inschrijving, die openstaat voor iedere 25-plusser met een geldige KNLTB tennispas, wordt aangekondigd in De Lobbes, via de website en per email. 9.2 Samenstelling De Bavariacommissie bestaat in 2012 uit: Voorzitter: Lia Fockens T: 6566306 Vice-voorzitter: Nel van Gijlswijk Leden: Gerdy Bergmans Henk Bouman (wedstrijdleider) Alex van Gerven Voorzitter PC (Freddy Heiderich) Voorzitter SC (Jan Schouten)

17

Info-Lobbes 2012


10 Commissie Open Jeugdtoernooi 10.1 Taak De toernooicommissie is belast met de organisatie van het open jeugdtoernooi van onze vereniging. In 2004 is dit toernooi nieuw leven ingeblazen en met succes. In 2012 vindt de negende editie plaats van dit toernooi, dat zich mag verheugen op een grote en nog steeds groeiende belangstelling. Hoofdsponsor van het toernooi is AH Vught. De inschrijving staat open voor alle jeugdspelers met een geldige tennispas en wordt aangekondigd in De Lobbes, via de website en door middel van affiches. 10.2 Samenstelling De toernooicommissie bestaat in 2012 uit: Voorzitter: Hans Schuurmans T: 6567799 Leden: John van Gogh (wedstrijdleider) Tineke van Gogh (penningmeester) Jeanine Pen Jolanda Schuurmans Mieke Schuurmans William Vugts (wedstrijdleider)

11. Commissie Open Enkeltoernooi 11.1 Taak Onze vereniging kent sinds 2010 een Open Enkeltoernooi, dat zich direct al in een verrassend grote belangstelling mocht verheugen. Het toernooi is een initiatief van de JTC en vloeit onder meer voort uit het Jeugdbeleidsplan en een in 2009 georganiseerd invitatie-toernooi. De doelstellingen van het toernooi zijn: a de jeugd tussen de 15 en 25 jaar (samen met ouderen) ook een open toernooi op elk niveau aan te bieden; a ook de spelers met een hogere speelsterkte (2, 3 en 4) de gelegenheid te geven aan het toernooi deel te nemen. 11.2 Samenstelling Voorzitter: Chris Keijsers T: 6567659 Leden: Sponsoring/PR: Pierre van Engelen Wilko Wolters Bar en Keuken: Jos van Ham Door van Ham Wedstrijdleiders: Bianca Roelofsen Stef van Ham Wilbert van Laarhoven Marloes Ruijs Hoofdsponsor: Vershof Van der Schoot Subsponsor: Harrie van Helvoort / Fairplay sport

18

Info-Lobbes 2012


12 Bijzondere

activiteiten

12.1 Donderdagochtend Elke donderdagochtend bestaat de mogelijkheid om vrij te tennissen zonder een afspraak te maken. Alle leden van 16 jaar of ouder zijn van harte welkom. Op deze ochtend wordt telkens drie kwartier gespeeld op vaste tijden, waardoor het mogelijk is om zelf te bepalen wanneer men wil gaan spelen. Aangezien de opkomst van de dames en heren op deze ochtenden steeds wisselend is, zal de indeling van de dubbelpartijen steeds afhankelijk zijn van de opkomst. We spelen zowel dames-, heren- als gemengddubbelpartijen. De speeltijden zijn: 9.15 - 10.00 uur, 10.15 - 11.00 uur en 11.15 - 12.00 uur. De indeling van de partijen is willekeurig en onafhankelijk van speelsterkte, zodat niet telkens dezelfde mensen met of tegen elkaar spelen. 12.2 Vrijdagavond De vrijdagavond is een vrije spelavond (pasjesavond) voor alle seniorleden. Vanaf 19.30 uur kan iedereen zijn tennispasje deponeren, waarna, op vergelijkbare wijze als op de donderdagochtend, de teams per spelronde worden ingedeeld. De spelrondes duren 30 minuten en men kan op elk gewenst moment van de avond starten en stoppen. De laatste spelronde eindigt uiterlijk om 23.00 uur. 12.3 Interne competitie Jaarlijks wordt een aantal keer per seizoen een interne competitie georganiseerd door de TC. Deze competitie draagt de naam ‘Sports Centre Competitie’ en wordt op maandagavond gehouden (1x per maand). Op de website verschijnt tijdig de mogelijkheid om hiervoor in te schrijven. Er wordt gespeeld door vaste koppels van 2 personen die per avond 2 dubbel-, dan wel 2 gemengddubbelpartijen spelen. Er is een reservelijst van leden die benaderd kunnen worden, indien een deelnemer is verhinderd. De speeldata worden bekendgemaakt via de website en De Lobbes. 12.4 Interne toernooien De activiteitenkalender van onze vereniging wordt jaarlijks gepubliceerd in de InfoLobbes (paragraaf 13) en staat op de website. Hierop zijn alle interne toernooien en overige activiteiten voor het komend jaar opgenomen. Informatie over de inschrijving voor de toernooien vindt men te zijner tijd in De Lobbes en/of op de website. 12.5 Toernooien bij andere verenigingen Net als wij organiseren ook andere verenigingen open toernooien, waaraan iedereen met een geldige tennispas kan meedoen. Van een aantal toernooien in onze regio hangen affiches in het paviljoen. Inschrijven gaat normaliter toernooi.nl of via de website van de desbetreffende vereniging, maar in enkele gevallen zijn ook nog inschrijfkaarten beschikbaar.

19

Info-Lobbes 2012


ACTIVITEITENKALENDER 2012 Weeknr. 1 2-4 6 - 23 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 - 23 15 18 20 22 22 24 25 26 - 33 27 28 34 36-49 37 37 37 39 41 42 43 44 45 45 - 4 52 52 - 1

Activiteit Nieuwjaarsreceptie Externe wintercompetitie Interne Jos van Herpen voorjaarcompetitie Algemene ledenvergadering Info-ochtend bardienst nieuwe leden CARNAVALSWEEK Van der Schoot Open Enkeltoernooi Jeugdavond (t/m 25 jaar) Openingstoernooi jeugd Openingstoernooi senioren Zitdag penningmeester Info externe competitie junioren Info externe competitie senioren Externe voorjaarscompetitie PASEN MEIVAKANTIE Vroege-vogeltoernooi Ouder-kindtoernooi Ouder-ouder kind toernooi Vughts Parkentoernooi (Woburn) Clubkampioenschappen jeugd ZOMERVAKANTIE Zomerkamp Tennis-bridgetoernooi Bavariatoernooi Interne Jos van Herpen najaarcompetitie Vughtse Jeugdkampioenschappen (Simon Tennis) High Tea dames middag Appelsaptoernooi / Late-avondtoernooi Albert Heijn Open Jeugdtoernooi Clubkampioenschappen senioren HERFSTVAKANTIE Vrijwilligersavond Info externe competitie junioren Info externe competitie senioren Externe wintercompetitie Soeptoernooi KERSTVAKANTIE Daarnaast Seniorenochtend Pasjesavond senioren Pasjesavond senioren special

Data 8 januari 11 t/m 29 januari 1e maandag v.d. maand febr-juni 10 februari 12 februari 18 t/m 26 februari 25 februari t/m 4 maart 10 maart 11 maart 11 maart 18 (overdag) en 23 maart (’s avonds) 21 maart 28 maart 2 april t/m 10 juni 8 en 9 april 28 april t/m 6 mei 17 mei (Hemelvaart) 28 mei (‘s-ochtends) 28 mei (’s-middags) 9 t/m 17 juni 16 t/m 24 juni 30 juni t/m 19 augustus 2 t/m 5 juli 12 juli 18 t/m 26 augustus 1e maandag v.d. maand sept.-dec. 8 t/m 16 september 9 september 15 september 22 t/m 30 september 6 t/m 14 oktober 13 t/m 21 oktober 27 oktober 30 oktober 5 november 10 november t/m 27 januari 27 december 22 december t/m 6 januari

Elke donderdag Elke vrijdag 6 april, 15 juni, 7 september

20

Info-Lobbes 2012


Notities _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

21

Info-Lobbes 2012


Notities _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

22

Info-Lobbes 2012


Uw “veilige haven” in makelaarsland! Vier makelaars èn een enthousiast en kundig team binnendienst-medewerkers voor de aanen verkoop van woningen en bedrijfsruimtes in Vught, 's-Hertogenbosch, maar zeker ook in Sint-Michielsgestel, Helvoirt, Drunen, Vlijmen, Hedel en Rosmalen. Peter Koppens, Henk van Hoek, Jan Bax en Stephan van Diepen zijn vier deskundigen met specifieke kennis, expertise en een eigen visie op de uitoefening van het mooie makelaarsvak. Samen met Petra van der Poll en Ingrid Schoenmakers van de zo belangrijke binnendienst een hecht team, een bundeling van krachten en een schat aan ervaring op het gebied van vastgoed, taxaties en verkoop/aankoopbemiddeling. Vier enthousiaste dienstverleners met integriteit en beroepsethiek hoog in het vaandel. “Je begeleidt mensen bij een belangrijke beslissing in hun leven. De verandering van een woning is meer dan het inruilen van wat stenen en een dak, het is emotie, het realiseren van een eigen thuis, een plaats om je op je gemak te voelen”. Vier makelaars die een dienst leveren met persoonlijke aandacht, die zich inleven in de wensen van de opdrachtgever en de belangen van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk behartigen. Dat is onze kracht en zorgt tevens voor continuiteit naar de toekomst toe, want een tevreden opdrachtgever komt zelf terug en vertelt vrienden/kennissen over zijn ervaringen.

Betrek ons in uw team en ervaar onze effectieve “service”! Walter Breedveldplein 2, 5231 ME ’s-Hertogenbosch. Bel:

073 621 56 56 of kijk op:

www.viermakelaars.nl


Info Lobbes 2012  
Info Lobbes 2012  

Info Lobbes 2012 TV Bergenshuizen

Advertisement