Page 1

Ja

a u n

ri

e D

1 20

3

b o L

s e b

www.tvb.nl


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Januari 2013

Opgericht 9 februari 1979

Bestuursamenstelling Voorzitter Secretaris/vice-vz Penningmeester Parkbeheercomm. Sponsorcomm. Technische comm. Paviljoencomm. Jeugdcomm. Communicatiecomm.

Ad Saris Anne-Marie Scheffers Joop van Doremalen Stas Hornix Jan Schouten Ard-Jan Stegehuis Freddy Heiderich Rolf de Wilde Michiel Jonker

T: 6562316 T: 6561791 T: 6565325 T: 6571622 E: sc@tvb.nl T: 6414725 M:06-52320954 T: 6579193 T: 6571293

Adressen Bezoekadres TVB Postadres TVB Ledenadministratie Familieberichten

Kraaiengatweg postbus 2038 Wolfskamerweg 72 Kamillestraat 15

5260 5262 5262 5262

CA Vught SC Vught SK Vught DK Vught

Bankrelatie

ING 67.48.46.931 t.n.v. penningmeester TVB te Vught Telefoonnummers Tennispark Wedstrijdcommissie Bespeelbaarheid banen Ledenadministratie Webmasters

Nummer 1

Clubhuis TC-ruimte TVB-infolijn Evelien Marechal Martain Spierings Lex Glandorff

2

T: 6566644 T: 6561047 T: 6560837 [zie ook webcam] T: 6566641 M: 06-21247682 M: 06-38902606

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Digitale adressen Bestuur Ledenadministratie Penningmeester Familieberichten Sponsorcommissie Communicatiecommissie

Anne-Marie Scheffers Evelien Marechal Joop van Doremalen Adrie Schoones Jan Schouten + webmasters

Website: tvb@lobbes.nl

E: E: E: E: E: E:

bestuur@tvb.nl ledenadministratie@tvb.nl penningmeester@tvb.nl aschoones@hotmail.com sc@tvb.nl cc@tvb.nl

Twitter: @tvbergenshuizen

LOBBES Redactie:

Jan van Dulmen A: Esschestraat 23 5262 BA Vught T: 073-5236400 E: lobbes@tvb.nl

Bezorging: Alda Boers A: Ranonkelstraat 20 5262 DL Vught T: 073-6571082

Het volgende Lobbes-nummer (nr. 2) van 2013 verschijnt op 13 april 2013 De kopij dient vrijdag 4 april v贸贸r 19.00 uur ingeleverd te zijn bij Jan van Dulmen, via: Lobbes@tvb.nl

Nummer 1

3

Januari 2013


10% KORTING OP TENNISRACKETS!

geldt niet voor reeds lopende aanbiedingen

PRINCE VIPER VAN e 129,95 VOOR

, 9 9 e

95

Moleneindplein 23 5262 CX Vught Tel. 073 - 6571678

Bij inlevering van deze bon:

Bespanning Prince Tournament van e 18,50 voor e

14,50


De Lobbes

Inhoud

Tennisvereniging Bergenshuizen

Vierendertigste jaargang nr. 1 - Januari 2013

Van de voorzitter

pag.

7

Memo

pag.

9

Redactie(re)actie

pag.

10

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

pag.

13

Toelichting ALV

pag.

14

Jaarverslag 2012

pag.

17

Activiteitenkalender 2013 en 2014

pag.

Van de penningmeester

pag.

26

Bardiensten 2013-2014

pag.

31

Van de Sponsorcommissie...

pag.

33

Open Enkeltoernooi

pag.

35

Contributiebetaling

pag.

37

Wist u dat...

pag.

39

Nummer 1

5

20/21

Januari 2013


Hyundai bewijst kwaliteit: 3 jaar garantie zonder kilometerbeperking


De Lobbes

Uw voorzitter aan het woord‌ Allereerst wil ik iedereen een gezond en gelukkig 2013 toewensen en dat we het komend jaar weer veel tennisplezier mogen beleven op onze vereniging. Ik weet niet hoe het bij jullie zit maar het jaar is weer omgevlogen. En dat merk je met name als je weer even terugblikt. Ik weet nog goed dat we met de voorbereidingen van de herinrichting van het paviljoen bezig waren en nu lijkt het al of het er altijd zo heeft uitgezien. Dat geldt natuurlijk voor veel meer dingen zo. Een ieder beleeft zo het jaar opnieuw al je even terugkijkt. Maar we moeten ook vooruit kijken. Zo is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer aanstaande en ik hoop evenals de afgelopen jaren op een mooie opkomst. Het klinkt clichÊ maar dit is de kans om je mening te geven en mee te denken over het te voeren beleid binnen onze vereniging. Daarnaast is het in ieder geval goed om uit eerste hand te horen te krijgen welke plannen er voor dit jaar op de plank liggen. Kortom, als je de vereniging een warm hart toedraagt (waar ik eigenlijk zeker vanuit ga), dan hoop ik ook dat je je verantwoordelijkheid neemt en naar de vergadering komt. Het is echt niet alleen een saaie vergadering, het is ook een treffen van leden onder elkaar en zoals elk jaar zijn de consumpties gratis! Verder nadert de externe wintercompetitie haar climax waarbij een aantal teams nog zeker mogelijkheden hebben om kampioen te worden. Deze teams uiteraard heel veel succes in de laatste wedstrijden. Ook het open enkeltoernooi is aanstaande en is voor vele weer de aftrap van het nieuwe seizoen. Zelf ben ik zeker ook van de partij en ook hier hoop ik vele leden op de banen tegen te mogen komen. En hierna gaan we al weer op weg naar het voorjaar. Veel tennisplezier! Ad Saris, Voorzitter Nummer 1

7

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

9 t/m 27 januari

Externe wintercompetitie

3 februari

Info-ochtend bardienst nieuwe leden

4 febr., 4 mrt., 8 apr., 6 mei, 3 juni

Interne Jos van Herpen voorjaarcompetitie

9 t/m 17 februari

CARNAVALSWEEK

22 februari

Algemene ledenvergadering

23 februari t/m 3 maart Open Enkeltoernooi 22 (‘s avonds) en 24 maart (overdag)

Zitdag penningmeester

20 maart

Info externe competitie junioren

24 maart tot 12.30 uur

Openingstoernooi jeugd

24 maart vanaf 13.30 uur Openingstoernooi senioren 27 maart

Info externe competitie senioren

31 maart en 1 april

PASEN

En verder:

elke donderdagmorgen Seniorentennisochtend

elke vrijdagavond Pasjesavond

Voor actuele informatie: WWW.TVB.NL

Nummer 1

9

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Re(d)actie Een nieuw jaar; een nieuw begin. De nieuwjaarsreceptie is al weer achter de rug. Uw redactie wil echter via dit medium - het eigen podium tenslotte – alsnog veel goeds wensen voor het nieuwe jaar. Dat alle wensen en dromen mogen uitkomen en dat rampen en tegenspoed ieders deur voorbij mogen gaan. Een nieuw begin…… ook voor de Lobbes. Sedert jaren zullen er dit jaar slechts 4 nummers worden uitgebracht. De redenen daarvoor werden al eerder met u besproken. Vanwege dit nieuwe begin zijn de eerste pagina’s in een nieuw jasje gestoken. Inhoudelijk staat dit nummer vol bijdragen, welke betrekking hebben op de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV). Voor sommigen wellicht wat saaie kost, maar voor elk betrokken lid waardevolle informatie. De redactie schat in dat de laatste groep verre in de meerderheid is. Om diezelfde reden zal de belangstelling voor de ALV weer groter zijn dan vorige jaren. Immers, daar gebeurt het. Gaat de contributie omhoog? Wordt het clubhuis verbouwd? Hoe gaan de competities verlopen? Wanneer worden de banen gerenoveerd? En zo voort. Redenen genoeg om aanwezig te zijn en bovendien zijn de drankjes gratis. Op moment van schrijven waait een gure oostenwind en valt er sneeuw. Niet fijn om buiten te zijn. De redactie hoopt dat alle bezorgers van de Lobbes het over enkele dagen beter zullen treffen. Het is dus een goed moment om Alda en alle bezorgers eens een pluim op de hoed te steken. Zij zorgen er immers voor dat – zomer en winter – het clubblad in ieders brievenbus valt. De banen zijn al bijna een week niet bespeelbaar. Veel lezers/leden houden nu vast veel tijd over, want de vaste groepjes, trainingen of ad hoc partijtjes gaan nu niet door. De redactie vraagt zich af wat mensen Nummer 1

10

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

nu met deze overgebleven tijd doen. Andere sporten; thuis hangen; oud Hollandse spelletjes?? Laat de redactie – in een leuk verhaal – eens weten hoe dat nu gaat. Tot ziens op de algemene ledenvergadering !!! Jan van Dulmen, hoofd/eindredacteur Lobbes

PROFESSIONELE ADVISEURS VOOR PROFESSIONEEL ZELFDOEN GLAS, VERF EN BEHANG Van Voorst tot Voorststraat 71, 5262 AM Vught Tel. : (073) 6562566 • Fax : (073) 6570097 www.vaniersel.nl • info @vaniersel.nl

Nummer 1

11

Januari 2013


Tijdloze lijsten, rosetten, koven... Traditioneel stucwerk is in. Fraai afgewerkt reliĂŤf, lijsten, rosetten en koven ademen de rijke sfeer van weleer. Gebroeders Spierings vervaardigt tijdloos ambachtelijk stucwerk. Met behulp van moderne technieken voorzien wij ook uw interieur van een vleugje traditie. In overleg met u doen wij graag een voorstel over hoe wij uw interieur kunnen verfraaien.

De Ketting 16b Vught, tel. (073) 657 15 51, www.gebroedersspierings.nl


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Algemene ledenvergadering Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de 49e Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 februari 2013 om 20.00 uur in het paviljoen. De agenda is als volgt: 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen Stukken. 4. Notulen ALV 10 februari 2012. 5. Rekening/verantwoording financieel beleid 2012; goedkeuring plannen en begroting 2013; vaststellen contributie en afkoop bardienst. 6. Verslag kascommissie. 7. Decharge penningmeester. 8. Decharge bestuur. 9. Aftreden bestuurs- en commissieleden. 10. Verkiezing/benoeming bestuur. 11. Bestuurswisseling. 12. Benoeming leden kascommissie. 13. Benoeming leden diverse commissies. 14. Activiteitenplan 2013. 15. Rondvraag. 16. Sluiting. Een toelichting op deze agenda vindt u elders in deze Lobbes. Op deze avond wordt er geen vergoeding voor de consumpties gevraagd aan de leden. Het is deze avond geen tennisavond. De ALV is voor de leden dĂŠ gelegenheid om punten in te brengen, vragen te stellen. Indien er besluiten genomen moeten worden, is het noodzakelijk dat minimaal 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Zo niet, dan moeten wij een nieuwe ALV uitschrijven op een nieuwe datum. Wij doen een beroep op jullie om in grote getale aanwezig te zijn! Het bestuur Nummer 1

13

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Toelichting op de agenda van de Algemene Ledenvergadering Ad.4 Notulen 48e Algemene Ledenvergadering van 10 februari 2012 De notulen zijn gepubliceerd in de Lobbes van maart 2012 en zijn tevens digitaal op te vragen bij de secretaris (bestuur@tvb.nl). Ad.5 Financiële verantwoording Alle financiële gegevens m.b.t. het resultaat van 2012 kunnen bij de penningmeester worden opgevraagd (penningmeester@tvb.nl). Onderstaand treft u enkele belangrijke plannen voor 2013. Deze plannen zijn opgenomen in de begroting 2013. De kernpunten van het financieel beleid en van de begroting 2013 zijn hieronder uiteengezet en zullen in de ALV nog besproken worden. Ontwikkeling financieel resultaat: 2010 2011 2012

(concept) begroting € -2.922 € 117 € -432

(verwacht) resultaat € -902 € 5.000 € 5.600

Definitief resultaat € 4.717 € 3.076

Belangrijkste punten uit de exploitatiebegroting 2013: • Aanbouw paviljoen • Financiële positie van de vereniging • Voorgesteld wordt de contributies te handhaven op het niveau van 2012. Contributie:

Entreegelden: Ondersteunende leden:

Nummer 1

Senioren Junioren Minioren Inimini’s Studenten Senioren Junioren

Voorstel 2013 € 120 € 80 € 70 € 40 € 50 € 25 € 15

Senioren Junioren

€ 10 € 6

14

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Leden die via automatische incasso hun contributie betalen krijgen € 2 korting. Borg, boeteregeling en afkoop bardienst: het bestuur stelt voor; om zowel borg (€23,--) alsmede afkoop ( € 100,--) te handhaven. Voor verzuim van een bardienst; zie hiervoor Reglement bar en keukendienst TV Bergenshuizen op de site. Ad.8 Decharge van het bestuur voor het in 2012 gevoerde beleid In het jaarverslag in deze Lobbes geeft het bestuur een weergave van het in 2012 gevoerde beleid. Ad.9 Aftreden van bestuurs- en commissieleden Aftredend bestuurslid is Roel Huijbers (TC). Aftredende commissieleden zijn Monique Kelger (TC), Anne Laansma en Bianca Roelofsen (JC), Monique van den Broek (digitale barteam). Ad.10 Verkiezing/benoeming bestuur Verkiesbare bestuursleden zijn: Ad Saris (voorzitter), Anne-Marie Scheffers (secretaris), Joop van Doremalen (penningmeester), Stas Hornix (PBC), Jan Schouten (SC), Michiel Jonker (CC), Freddy Heiderich (PC), Rolf de Wilde (JC). Jan Bloo stelt zich verkiesbaar namens de TC. Ad.12 Benoeming leden kascommissie De kascommissie bestaat uit Ted Geerts en Fons Spoor. Hannie Rietvelt is in de vorige ledenvergadering benoemd als plaatsvervangend lid. Hannie heeft echter direct de plaats van Fons ingenomen in verband met einde lidmaatschap. Ad.13 Benoeming leden diverse commissies Een overzicht van de te benoemen leden van de diverse commissies is op te vragen bij de secretaris. Ad.14 Activiteitenplan 2013 Zie elders in deze Lobbes. Nummer 1

15

Januari 2013


De Lobbes

Nummer 1

Tennisvereniging Bergenshuizen

16

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Jaarverslag 2012 Het is een jaar vol activiteiten geweest voor de vereniging. Het Open Single Toernooi stond als eerste op de toernooikalender. Er is op hoog niveau getennist en het was wederom een succes. De Technische commissie trapte dit jaar af met het openingstoernooi voor senioren. Hier hebben dit jaar circa 30 leden aan deelgenomen waarvan een klein deel nieuw lid was. Ook dit jaar heeft dit toernooi bijgedragen dat nieuwe leden op een ontspannen manier met de club kennismaken. Het ouder-ouder kind toernooi blijft een toernooi waarvoor het moeilijk is deelnemers te enthousiasmeren. In 2013 gaan we de opzet veranderen en hopen we dat meer leden deel gaan nemen. Het Vroege Vogel toernooi heeft dit jaar weer veel belangstelling gehad. Het toernooi is dit jaar onder leiding van Erwin Kloppenburg georganiseerd. Het blijft de uitdaging om als eerste voor de poort te staan. Een zeer geslaagd toernooi, mede dankzij een sterk organisatieteam en fantastisch ontbijt! Dit jaar is voor 29ste keer het Bavariatoernooi gehouden. Het is en blijft een van belangrijkste momenten waarop wij ons als club profileren. Het is goed te zien dat zoveel leden deze week hun handen uit de mouwen steken om er een geslaagd toernooi van te maken. Ieder TVB-lid glimt van trots tijdens deze week. Het clubkampioenschap voor senioren heeft dit jaar in oktober plaatsgevonden. Opvallend was de grotere deelname van jongere senioren en oudere jeugd. Deze groep nam moeiteloos en op een positieve manier deel aan het toernooi. Ook de goed verzorgde hapjes en de ge誰mproviseerde feestavond hebben bijgedragen aan het succes. Ook in 2012 was er binnen TVB weer veel animo voor de externe competitie, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Bij de voorjaarscompetitie hoefden er deze keer geen teams te worden uitgeloot, maar waren vooral op de zaterdag de banen wel weer maximaal bezet. Ook de wintercompetitie is druk bezet. Voor het eerst bleek de animo voor de vrijdagavond (te) groot te zijn. Na overleg in de TC en met Nummer 1

17

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

het bestuur is besloten om eenmalig de ruimte voor de vrijdagavond competitie te vergroten. Er hebben 6 teams (in plaats van 4 teams) deelgenomen op de vrijdag. Na afloop van de wintercompetitie zal het geĂŤvalueerd worden en zal een besluit genomen worden over de verdere invulling van de vrijdagavond. De interne competitie is dit jaar met 2 speelrondes gedurende 4 maanden gespeeld. De animo is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking tot 2011. De deelnemers zijn enthousiast en kijken alweer uit naar de eerstvolgende ronde. De TC heeft dit jaar met een enthousiast en gemotiveerd team de verschillende activiteiten voor senioren tot een succes gebracht. Roel wil de TC van harte bedanken voor dit succesvolle jaar en Jan Bloo veel succes wensen als nieuwe voorzitter van de TC. Het jaar 2012 stond voor de Jeugdcommissie in het teken van werving van nieuwe jeugdleden. Vooral de allerjongste kregen afgelopen jaar speciale aandacht. Er werden in samenwerking met basisscholen clinics georganiseerd, gericht op kennismaken met tennis en met TVB in het bijzonder. De JC heeft ook afgelopen jaar weer allerlei activiteiten georganiseerd. Het openingstoernooi voor de jeugd, de jeugdclubkampioenschappen, het appelsaptoernooi en een aantal tennis/feestavonden voor zowel de jonge als voor de oudere jeugd. De avonden voor de oudere jeugd werden georganiseerd door het whoZnext team onder leiding van Roel van der pol. Dit jaar is het team nieuw leven ingeblazen door Anne Laansma en Herma Jeeninga, die samen met het team niet alleen activiteiten hebben opgezet en begeleid maar ook het aantal teamleden van WhoZnext op 8 hebben gebracht. Verder hebben we na de zomer met de combinatiefunctionaris van de gemeente afspraken gemaakt om, in samenwerking met deze functionaris, voor komend jaar de clinics voor de lagere scholen uit te breiden. Ook is dit jaar een start gemaakt met het opnieuw beschrijven van het jeugdbeleidsplan. Het plan wordt geschreven door Mark Peeters, Jeroen van Venrooy en Stefan de Goey. Nummer 1

18

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Vanwege de vele en verscheidenheid aan vragen hebben we in 2012 een trainingscoรถrdinator aangesteld. Bianca Roelofsen heeft deze nieuwe taak opgepakt en inmiddels deels overgedragen aan Stefan de Goey. De trainingscoรถrdinator is voor leden de vraagbaak waar het gaat over alles wat betreft de trainingen indien men er met de trainer niet uitkomt. De trainingscoรถrdinator is voor de trainer vraagbaak als het gaat om afspraken die zijn gemaakt of die moeten worden gemaakt maar buiten de verantwoordelijkheid van de trainer liggen. Ook de JTC heeft afgelopen jaar en aantal maal vergaderd met de trainer en een vernieuwd profiel opgesteld. Dit is inmiddels op www.tvb.nl te vinden. Het open jeugdtoernooi (AH-toernooi) is weer succesvol verlopen. De weersomstandigheden waren goed en er was volop strijd. In 2012 heeft de Communicatiecommissie zich toegelegd op het uitbouwen van de communicatiemiddelen om de leden van actuele informatie te voorzien. Met de komst van de webcam begin van het jaar, kregen de leden direct zicht op de situatie op de baan via de website. Een handig hulpmiddel bij twijfel over de bespeelbaarheid van de banen. Daarnaast is het informatiebord verbeterd en nu op afstand te voeden, zodat er snellere updates kunnen plaatsvinden en is het informatiebord verplaatst naar een geschiktere plek, na de herinrichting van het paviljoen. Ook de website heeft zich ontwikkeld; de verschillende commissies zijn veel actiever geworden in het plaatsen van berichten en de site is dan ook qua bezoek vrijwel verdubbeld ten opzichte van 2011. Verder heeft de digitale nieuwsbrief zijn intrede gedaan als aanvulling op de Lobbes. Het is nu gemakkelijker geworden om de leden te informeren of hun mening te vragen over zaken en activiteiten die op korte termijn spelen. Een andere verantwoordelijkheid van de Comcom is het ICT-beheer. De hoofdcomputer waarmee ook de toernooien worden georganiseerd, is vervangen door een snellere en betere. Dit geldt ook voor de beamer, die aan vervanging toe was.

Nummer 1

19

Januari 2013


Nummer 1

20

34 36-49 35-36

Weeknr. 1 2-4 6 6 - 23 7 8 9 12 12 13 13 13 14 14 - 23 18 19 21 21 24 - 25 26 - 33 27

Activiteit Nieuwjaarsreceptie Externe wintercompetitie Info-ochtend bardienst nieuwe leden Interne Jos van Herpen voorjaarcompetitie CARNAVALSWEEK Algemene ledenvergadering Open Enkeltoernooi Zitdag penningmeester Info externe competitie junioren Openingstoernooi jeugd Openingstoernooi senioren Info externe competitie senioren PASEN Externe voorjaarscompetitie MEIVAKANTIE Vroege-vogeltoernooi Ouder-kindtoernooi 14+ familie-toernooi Clubkampioenschappen jeugd ZOMERVAKANTIE Zomerkamp Tennis-bridgetoernooi Bavariatoernooi Interne Jos van Herpen najaarcompetitie Vughtse Jeugdkampioenschappen 17 t/m 25 augustus 2 sept., 30 sept., 4 nov., 2 dec. 31 aug. t/m 8 sep.

Data 6 januari 9 t/m 27 januari 3 februari 4 febr., 4 mrt., 8 apr., 6 mei, 3 juni 9 t/m 17 februari 22 februari 23 februari t/m 3 maart 22 (‘s avonds) en 24 maart (overdag) 20 maart 24 maart tot 12.30 uur 24 maart vanaf 13.30 uur 27 maart 31 maart en 1 april 4 april t/m 10 juni 27 april t/m 5 mei 9 mei (Hemelvaart) 20 mei (‘s-ochtends) 20 mei (’s-middags) 15 t/m 23 juli 29 juni t/m 18 augustus 1 t/m 4 juli

ACTIVITEITENKALENDER 2013

De Lobbes Tennisvereniging Bergenshuizen

Januari 2013


Nummer 1 Elke donderdag 29 maart, 14 juni, 6 september

Daarnaast Seniorenochtend Pasjesavond senioren special

21

Weeknr. 1 2-4 7 6 - 23 9 10 11 12 12 12 13

Activiteit Nieuwjaarsreceptie Externe wintercompetitie Algemene ledenvergadering Interne Jos van Herpen voorjaarcompetitie Open Enkeltoernooi Carnavalsweek Zitdag penningmeester Openingstoernooi jeugd Openingstoernooi senioren Info externe competitie junioren Info externe competitie senioren

Data 5 januari 8 t/m 26 januari 14 februari 3 febr., 10mrt.,7apr.,5 mei,2 juni 22 februari t/m 2 maart 1 t/m 9 maart 15 (’s avonds) en 17 maart (overdag) 17 maart tot 12.30 uur 17 maart vanaf 13.30 uur 19 maart 26 maart

8 sept. 21 t/m 29 september 5 t/m 13 oktober 12 t/m 20 oktober 29 oktober 4 november 6 november t/m 26 januari 21 december t/m 5 januari

High Tea dames middag Albert Heijn Open Jeugdtoernooi Clubkampioenschappen senioren HERFSTVAKANTIE Info externe competitie junioren Info externe competitie senioren Externe wintercompetitie KERSTVAKANTIE

ACTIVITEITENKALENDER 2014

36 39 41 42 44 45 45 - 4 52 - 1

De Lobbes Tennisvereniging Bergenshuizen

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

De Sponsorcommissie heeft, ondanks dat het in het bedrijfsleven moeilijk blijft, met veel inspanningen de sponsoropbrengsten op het niveau van 2011 kunnen houden. Er zijn weinig afmeldingen van sponsors zodat we ook vol vertrouwen het nieuwe jaar in gaan met nieuwe ideeën. De rode draad die vrijwel het gehele jaar de Paviljoencommissie in de greep heeft gehouden was toch wel de verbouwing (lees nieuw interieur) van het paviljoen. Met veel passen, meten, vergaderen en begeleiden van diverse vakmensen mag het resultaat er zijn. Met een drukke activiteitenkalender en de verbouwing hebben we met wat verschuivingen geen hinder van elkaar gehad. Helaas is dit jaar Ton van Helmond overleden, de vrolijke noot binnen de hapjesploeg. De Parkbeheercommissie kende een betrekkelijk rustig jaar. Als belangrijkste activiteiten, naast de dagelijkse en periodieke werkzaamheden, kunnen worden vermeld: • Het aanbrengen van een nieuw hekwerk tussen het park en de Kraaiengatweg; • het verwijderen van de coniferenhaag langs baan 1 (aan de zijde van het paviljoen) en het bestraten van de vrijgekomen ruimte; • de volledige vervanging van de achterwand van de minibaan/ oefenkooi; • een ingrijpend herstel van de speeltoestellen in de speeltuin. Dit was weliswaar niet voorzien, maar noodzakelijk gebleken na afloop van het Bavariatoernooi. We kunnen zonder overdrijven zeggen, dat ons park er altijd op en top verzorgd bij ligt. Dit is in hoge mate de verdienste van onze groundsman, Wim Kapteijns. Op 11 mei vierde hij alweer zijn 25-jarig jubileum bij onze vereniging. Wim, nogmaals onze dank voor jouw inspanningen en we hopen nog geruime tijd van jouw diensten gebruik te kunnen en mogen maken.

Nummer 1

22

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

In oktober organiseerden we onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Wij bedanken al onze vrijwilligers nogmaals voor hun tomeloze inzet en samen met hen gaan we ons 35e verenigingsjaar vol vertrouwen tegemoet. Een jaar waarin we ons nieuwe beleidsplan gaan opstellen en waarin weer volop activiteit op en rond de banen van Bergenshuizen te verwachten is. Het bestuur van TV Bergenshuizen

Nummer 1

23

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Van de Penningmeester Het voorstel is om de contributies voor 2013 te handhaven op het niveau van 2012. De borgsom en afkoop van de bardienstregeling voor het komende tennisseizoen van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 zullen evenmin gewijzigd worden ten opzichte van vorig jaar. De bedragen zijn elders in deze Lobbes opgenomen en worden nog behandeld op de algemene ledenvergadering. Aan senioren, geboren in 1991 of eerder wordt tezamen met de contributie ₏ 23 borg in het kader van de bardienstregeling in rekening gebracht, tenzij de borgsom reeds in een voorgaand jaar is voldaan en men het afgelopen seizoen aan zijn bardienstverplichtingen heeft voldaan. Alle leden vanaf 21 jaar nemen deel aan de bardienstregeling en draaien bardienst. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, behalve voor leden die tijd in de vereniging steken als bestuurs- of commissielid. Deze zijn vrijgesteld. De afkoop van de bardiensten bedraagt ₏ 100 per lid per seizoen. Dit bedrag kan contant worden voldaan bij het afhalen van de ledenpas of overgemaakt worden voor 09 maart op bankrekeningnummer 181902338 t.n.v. Tennisvereniging Bergenshuizen. Bij afkoop krijgt u uw lidmaatschappas mee als u betaald heeft. De bedragen van de boetes bij verzuim van een bardienst kunt u vinden in het Reglement bar en keukendiensten van Tennisvereniging Bergenshuizen op de site. De boete is bedoeld om het verzuim te ontmoedigen. Wanneer mensen niet verschijnen voor hun geplande bardienst geeft dit veel hinder. In het uiterste geval moet dan het paviljoen gesloten blijven. De verzuimde bardiensten worden tijdens het seizoen in rekening gebracht. De meeste leden (>98%) betalen hun contributie via een afgegeven machtiging voor automatische incasso. De verschuldigde contri­butie zal per (gezins)lid afzonderlijk worden afgeschreven. De incassodatum is vastgesteld op 22 februari 2013. Degenen die in het verleden (nog) geen machtiging hebben Nummer 1

26

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

afgegeven ontvangen geen verzoek tot betaling meer. Zij dienen er zelf op toe te zien dat hun contributie op tijd wordt betaald. Het bedrag dient uiterlijk 1 maart 2013 op de rekening van de vereniging (Nr 181902338) te zijn bijgeschreven. Deze regel geldt ook voor leden waarbij de contributie niet geïncasseerd kan worden i.v.m. ontoereikend saldo. Aan de kleine groep leden die in het verleden om een of andere reden heeft geaarzeld bij het afgeven van een machtiging voor de contributie inning, vragen wij vriendelijk om deze alsnog af te geven aan de leden­ ad­ministratie. Het incasseren van de contributie middels een machtiging bespaart zowel u als de penningmeester (vrije) tijd en werk. Machtigen is de makkelijkste en goedkoopste manier van betalen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. Is uw bankrekening(nummer) of zijn uw gegevens kortgeleden gewijzigd? Geeft u dit alstublieft door aan Evelien Marechal. E-mail: ledenadministratie@tvb.nl. Denkt u aan het tijdig aanvragen van een eventueel studentenlidmaatschap¹ ! (In te leveren bij de penningmeester)

Als de contributie is betaald, kunnen de tennispasjes op de hieronder genoemde dag, c.q. avond in het paviljoen worden opgehaald Afhaaldagen tennispasjes • Vrijdag 22 maart 2012 van 20.00 tot 21.00 uur • Zondag 24 maart 2012 van 12.00 tot 16.00 uur Alle leden ontvangen hun pasje uitsluitend na betaling van hun contributie. De blokkade op deze pas wordt opgeheven, indien men heeft voldaan aan de bardienstregeling of de afkoop van de bardienst heeft voldaan.

Nummer 1

27

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om op een van genoemde dagen uw pasje af te halen, wilt u dan iemand anders vragen dit voor u te doen. Vergeet niet dat u zich reeds moet hebben opgegeven voor de bardienst. Joop van Doremalen, penningmeester ¹ Buiten het stadsgewest Den Bosch wonende studenten kunnen (tot uiterlijk 1 februari 2013) bij de penningmeester een studentenlidmaatschap aanvragen; een studentenlidmaatschap geldt steeds voor één jaar en wordt dus niet automatisch verlengd. Het formulier is te downloaden via de site TV Bergenshuizen.

Nummer 1

28

Januari 2013


Brillen & Kontaktlenzen

H e uvel 3 - 5261 EE Vught T e lefoon (073) 656 00 73

St. Elisabethstraat 23 - 5261 VK Vught Tel. 073-6573050 - Fax 073-6573051


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Bardiensten 2013-2014 Vanaf 1 maart 2013 wordt het seizoen 2013-2014 op www.afhangbord. nl opengesteld voor alle leden. Je kunt vanaf die dag je bardiensten inplannen. Zorg dat je al je punten hebt ingepland v贸贸r de zitdagen van de penningmeester anders krijg je geen pasje mee, tenzij je hebt afgekocht. Let op: er zijn belangrijke wijzigingen - Heb je op 1 mei 2013 nog niks ingepland/afgekocht, dan plannen wij jou in en sturen jouw bardiensten met je pasje naar je toe. Komen de geplande diensten niet gelegen, ben je zelf verantwoordelijk voor ruiling met een ander lid. - Er komt een nieuwe bardienst voor de Vrijdagavondcompetitie/feestavond. Deze is duurt tot 01.00 uur, maar levert 5 punten op. - Ben je de inlogcodes kwijt, stuur dan tijdig een mail naar tvb-bardienst@hotmail.com, op de zitdagen zelf (vrijdagavond 22 maart en zondag 24 maart) kun je alleen nog inplannen als je zelf inlogt. En ook nog belangrijk: - Mocht je bar-/keukendienst willen draaien tijdens het Bavariatoernooi of op een finale-zondag, dan kun je deze diensten op de zitdag ter plekke bij Freddy Heiderich afspreken. - Wil je geen dienst draaien op drukke tijdstippen, plan dan niet in op een activiteitendag (dit kan nl. een evenement, toernooi of competitie dag zijn). - Indien de door jouw geplande bardienst door de Paviljoencommissie 2 weken vooraf wordt afgebeld, moet je hiervoor een nieuwe dienst inplannen. - Het ruilen van bardiensten binnen het systeem gaat heel eenvoudig door allebei eerst een extra dienst te plannen op onze wisseldag (= 2e kerstdag) zodat je puntenaantal voldoende blijft. Daarna kun je een dienst wissen, daarna weer inplannen op de te ruilen dag zodra de ander ook heeft gewist. Vergeet niet tenslotte niet de 2e kerstdag weer vrij te maken!! Nummer 1

31

Januari 2013


1987

sinds

Nummer 1

32

Januari 2013

Kempenlandstraat 39, 5262 GK VUGHT T: 073 - 656 05 78, I: www.GEMERTMOONEN.nl

Autobedrijf Van Gemert-Moonen

Prijzen zijn vanaf en incl. BTW, BPM en milieukorting, excl. kosten rijklaar maken, de verplichte verwijderingsbijdrage en registratiekosten. Druk- en/of zetfouten en prijs- en/of specificatiewijzigingen voorbehouden. SE&O. Afgebeelde accessoires kunnen optioneel zijn. Brandstofverbruik (gecombineerd, volgens 80/1268 EvEC) en CO2-uitstoot: Van 7,5 liter/100 km - 176 g/km tot 8,5 liter/100km - 104 g/km tot 5,5 liter/100km - 129 g/km (Cuore Automaat).

langs voor een proefrit!

ruimte. Daarmee is de Cuore een hele grote kleine auto. Kom snel

zuinig met brandstof om - 1 op 23 – en biedt je een zee aan

heel betrouwbaar en gaat hij lang mee. De Cuore springt erg

Cuore wordt dan ook nog echt in Japan gemaakt. Daarom is hij

Consumentenbond en Autoweek. Dit vanwege zijn kwaliteit. De

De Daihatsu Cuore is uitgeroepen als testwinnaar bij de

€ 0,- !


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Van de Sponsorcommissie‌ Beste leden van TV Bergenshuizen, Sponsoring en giften staan in deze tijden vaak bovenaan het lijstje van kostenbesparingen. Deze kostenbesparing bij bedrijven wil niet zeggen dat we de toekomst met onze huidige en toekomstige sponsors niet rooskleurig tegemoet zien. We zien bij onze sponsors dan ook weinig afmeldingen. We willen onze sponsors enorm bedanken voor hun inzet. Aan de leden willen wij vragen om goed na te denken waar u iets koopt. Ons motto: denk aan onze sponsors! We zijn ervan overtuigd met onze nieuwe ideeÍn en plannen in 2013 nog meer sponsorgelden binnen te halen. Sponsoring iets voor u? In ons sponsorplan leest u meer over de verschillende vormen van sponsoring, hoe u ervoor in aanmerking kunt komen en welke informatie wij van u nodig hebben om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Schroom niet om met ons contact op te nemen. sc@tvb.nl Elk bedrag dat u sponsort komt rechtstreeks ten goede aan de rentabiliteit van onze vereniging. Namens de SC. Jan Schouten, voorzitter SC TV Bergenshuizen

Nummer 1

33

Januari 2013


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Open Enkeltoernooi TV Bergenshuizen opent het tennisseizoen met het AvG Accountants & Adviseurs/FairPlay van Helvoort Sport Open Enkeltoernooi Na drie succesvolle edities onder de naam van Keurslager van der Schoot hebben we vanaf 2013 twee nieuwe sponsoren voor het Open Enkeltoernooi: AvG Accountants & Adviseurs en FairPlay van Helvoort Sport. De commissie is zeer verheugd dat twee bekende Vughtse ondernemers met enthousiasme instappen en de steun geven om de vertrouwde kwaliteit op en om de baan te waarborgen en uit te bouwen. Tegelijkertijd bedanken we Martin en Pim voor de uitstekende ondersteuning en prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Met de vierde editie van het toernooi openen we het tennisseizoen van 2013. Vanaf zaterdag 23 februari worden de wedstrijden gespeeld op ons tennispark, in de categorieën 2 tot en met 8 bij zowel de dames als de heren. In de speelsterktes 5 tot en met 8 is er naast de open categorie bovendien de mogelijkheid in te schrijven in de 45+ categorie. Na een week vol wedstrijden worden op zondag 3 maart de finales gespeeld om de eindoverwinning in de diverse categorieën. Het toernooi staat garant voor tennis op topniveau, met name in de sterktes 2/3/4, wat niet vaak te bewonderen is op ons tennispark. Maar ook op de andere niveaus wordt vol strijd en sportiviteit gestreden om de overwinning en de eer. Daarnaast kunnen spelers en toeschouwers rekenen op de voor de voor onze club welbekende gezellige sfeer in het clubhuis en langs de banen, met een goede verzorging van de inwendige mens. Inschrijven voor het toernooi kan tot en met zondag 10 februari via de bekende Toernooi website (www.toernooi.nl). Deelname kost slechts €5 per onderdeel en iedereen kan inschrijven in maximaal 2 onderdelen. Verdere details over het toernooi kan men terugvinden op bovengenoemde website. Schrijf dus snel in en houd de eer van TVB hoog! De wedstrijdleiding Nummer 1

35

Januari 2013


IN DE KOU? Aanleg, reparatie en onderhoud van CV-installaties en gasapparaten Ook service-abonnementen

073 - 656 19 71

Verhuur, lease en verkoop van alle nieuwe CV-ketels

Kempenlandstraat 43 5262 GK Vught E-mail: gasservice-brabant@planet.nl www.gasservice-brabant.nl

aan- en verkoopbemiddeling, taxaties beĂŤdigd makelaar/taxateur onroerende zaken WOZ-gecertificeerd Helvoirtseweg 181 - Vught - telefoon 073 - 656 97 43

lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

Contributiebetaling Sinds enige jaren dient men een incassomachtiging af te geven als men lid wenst te worden van onze vereniging. Er zijn echter nog enkele leden die deze machtiging niet hebben afgegeven. Ook komt het veelvuldig voor dat bij het incasseren van de contributie en of training, de naam en het rekeningnummer niet meer juist zijn, of dat het saldo ontoereikend is om de contributie of het traininggeld af te schrijven. Leden die geen incasso hebben afgegeven en leden waarvan bij incasso blijkt dat het saldo ontoereikend is, zullen er zelf op toe moeten zien dat de contributie op tijd betaald wordt. Men zal geen betalingsherinnering meer ontvangen van de penningmeester. In de regel dient de contributie voor 1 maart van elk jaar voldaan te zijn. Afgifte van het pasje zal pas geschieden na ontvangst van de contributie en voldoende opgegeven bardiensten of na afkoop van de bardienst. Nieuwe leden zullen, indien bij incassering het saldo ontoereikend is, alleen het eerste jaar een betalingsherinnering ontvangen. Dit i.v.m. de te betalen contributie, het inschrijfgeld en de eventuele te betalen borg voor de bardienst. Ook wil ik er iedereen op wijzen om eventuele naamswijzigingen, adreswijzigingen, bankgegevens etc door te geven aan de ledenadministratie. (ledenadministratie@tvb.nl) Joop van Doremalen, penningmeester TVB. penningmeester@tvb.nl

Nummer 1

37

Januari 2013


The Nailbeautique Debbie van der Splinter Haspelstraat 10 • 5261 SP Vught • 06-51488676 info@nailbeautique.nl • www.nailbeautique.nl

Thomas Cook Travel Shop Moleneindplein 5 (naast het Kruidvat) 5262 CW Vught Tel: 073 – 657 10 00 vught@thomascook.nl THOMAS COOK TRAVEL SHOP SPONSORT T.V BERGENSHUIZEN! Per boeking van een lid van T.V Bergenshuizen bij onze Travel Shop in Vught aan het Moleneindplein krijgt T.V Bergenshuizen 10 euro in de clubkas gestort! Kom eens binnen in onze gezellige reiswinkel en laat u informeren over allerlei bestemmingen waar onze medewerkers Ingrid van Belkum, Laura Kloprogge en Eefje van den Heuvel zelf geweest zijn.


De Lobbes

Tennisvereniging Bergenshuizen

… … de Zeveraar wederom geen bijdrage heeft geleverd? … … de redactie dat ten zeerste betreurd? … … ook anderen in de pen mogen klimmen om hun mening over TVB te communiceren? … … de comcom beoordeelt op welk medium een inzending wordt geplaatst? … … het fenomeen Nieuwsbrief dit jaar structureel zal worden opgezet? … … de drankjes op de ledenvergadering niets kosten? … … de redactie benieuwd is naar de plannen van het bestuur? … … de sneeuw bij ons veel zitvlees tot gevolg heeft? … … in Australië in de hitte wordt getennist? … … de redactie nooit doping heeft gebruikt bij het maken van de Lobbes?

Nummer 1

39

Januari 2013


Kerkstraat 13 5261 CP Vught Tel. 073 - 6563831

Off

icie

Marktveld 38 - 5261 EB Vught Tel. 073 - 656 36 66 www.janhamers.nl

el B

ose

dea

ler


Uw “veilige haven” in makelaarsland! Vier makelaars èn een enthousiast en kundig team binnendienst-medewerkers voor de aanen verkoop van woningen en bedrijfsruimtes in Vught, 's-Hertogenbosch, maar zeker ook in Sint-Michielsgestel, Helvoirt, Drunen, Vlijmen, Hedel en Rosmalen. Peter Koppens, Henk van Hoek, Jan Bax en Stephan van Diepen zijn vier deskundigen met specifieke kennis, expertise en een eigen visie op de uitoefening van het mooie makelaarsvak. Samen met Petra van der Poll en Ingrid Schoenmakers van de zo belangrijke binnendienst een hecht team, een bundeling van krachten en een schat aan ervaring op het gebied van vastgoed, taxaties en verkoop/aankoopbemiddeling. Vier enthousiaste dienstverleners met integriteit en beroepsethiek hoog in het vaandel. “Je begeleidt mensen bij een belangrijke beslissing in hun leven. De verandering van een woning is meer dan het inruilen van wat stenen en een dak, het is emotie, het realiseren van een eigen thuis, een plaats om je op je gemak te voelen”. Vier makelaars die een dienst leveren met persoonlijke aandacht, die zich inleven in de wensen van de opdrachtgever en de belangen van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk behartigen. Dat is onze kracht en zorgt tevens voor continuiteit naar de toekomst toe, want een tevreden opdrachtgever komt zelf terug en vertelt vrienden/kennissen over zijn ervaringen.

Betrek ons in uw team en ervaar onze effectieve “service”! Walter Breedveldplein 2, 5231 ME ’s-Hertogenbosch. Bel:

073 621 56 56 of kijk op:

www.viermakelaars.nl


Lobbes januari 2013  

Lobbes januari 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you