Page 8

~8~

1. บทนำ ปัจจุบนั ปัญหาภาวะโลกร้อนอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของโลก ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวาง และทวีความรุ นแรงขึ้นเป็ นลาดับ ซึ่ งถึงแม้ ในประเทศไทย จะเริ่ มมีการรับรู ้ ศึกษาวิจยั ถึงปั ญหาและผลกระทบต่างๆในประเด็นดังกล่าว เพิ่มมากขึ้ นแล้วก็ตาม แต่ ยงั คงเป็ นเพียงการดาเนิ นการอยู่ภายในแวดวงจากัด ยังไม่ เป็ นที่ แพร่ หลายออกไปอย่างกว้างขวาง ถึงมวลชนทุกระดับมากนัก ดังนั้น ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเกิด แนวความคิ ด ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า งๆของสั ง คมขึ้ น ทั้ง ภาครั ฐ ผูป้ ระกอบการ ประชาชน และสื่ อมวลชน เพื่อเชื่อมโยง สร้างการมีส่วนร่ วม และช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ในการผลักดันให้เกิดความตระหนักสานึกรักสิ่ งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดความ ร่ วมมือในการพัฒนาด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและและการรักษาสิ่ งแวดล้อม ได้ อย่างยัง่ ยืนสื บไป การผลักดันให้เกิดการมี “จิตสานึ กร่ วม” นั้น แต่ละภาคส่ วนสามารถเข้ามามีบทบาท ต่างๆกันไป ดังนี้ - ภาครัฐ: เป็ นผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย ข้อกาหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การบังคับใช้ กฎหมายต่างๆ และการบริ หาร การดาเนินการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอ้ งการ - ผู ้ป ระกอบการ: ต้อ งเป็ นผู ้มุ่ ง เน้ น การให้ ค วามใส่ ใ จในเรื่ อ งของการรั ก ษา สิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปกับการประกอบกิจการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับประเด็น การรักษาสิ่ งแวดล้อม - สื่ อมวลชน: ต้องเพิ่ม บทบาทให้เป็ นผูม้ ุ่ ง เน้นการเผยแพร่ ข่ าวสาร การสื่ อ สาร เพื่อให้เกิดจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ซึ่ งถือเป็ นภาคส่ วนที่มีอิทธิ พล และเป็ นปั จจัย สาคัญในการกระตุน้ ให้เกิดการตระหนักและสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว - ประชาชน:

เป็ นพลัง ขับเคลื่ อ นหลัก เป็ นผูก้ าหนดชะตากรรมของสภาวะ

สิ่ งแวดล้อมของชาติ ว่าจะให้เป็ นไปในทิศทางใด ดีข้ ึน หรื อเลวร้ายลง

บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement