Page 7

~7~

17. มอบหมายให้มี การศึ ก ษา วิจ ัย หาวิธี แ ละสร้ า งระบบการก าจัด แบตเตอรี่ ที่ เหมาะสมและยัง่ ยืน รวมทั้งสร้างการรับรู ้ให้เห็นความสาคัญ เช่นในต่างประเทศ จะมีการนา แก้วทรงกระบอกขนาดใหญ่ สู งเท่าตัวคน มาวางไว้ในที่สาธารณะ ให้ประชาชนนาแบตเตอรี่ (แบบถ่านไฟฉาย) ที่ใช้แล้ว มาทิ้ง เป็ นการสร้างความรับรู ้ สร้างจุดสนใจ ในปั ญหาดังกล่าว เป็ นต้น 18. รักษาความสะอาดของแม่น้ า คู คลอง ให้มีความสะอาด สวยงาม สดใส และ ปลอดภัยสู งสุ ด ไม่ให้เห็นเศษขยะ วัชชพืช หรื อสิ่ งแปลกปลอมที่ไม่พึงประสงค์ ลอยอยู่ใน แม่น้ า ลาคลอง แม้แต่ชิ้นเดียว 19. บุ ค คลและองค์ก ร ในทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมไทย ต้อ งพร้ อ มใจกัน แสดง เจตนารมณ์อย่างเข้มแข็ง ในการ รักษ์โลก..รักษ์ธรรมชาติ ..รักษ์สิ่งแวดล้อม ...เพื่ออยู่ใน โลก…อย่างพอเพียง พอดี โดยยึดสมดุลของสิ่ งแวดล้อม ตามพระราชดาริ เป็ นหลักชัยสู งสุ ด 20. องค์กรโทรทัศน์ ในฐานะสื่ อมวลชนที่มีอิทธิ พลโดยตรง ต่อการสร้างการรับรู ้ ความเชื่ อมัน่ ของสังคม ต้องร่ วมกับสื่ อมวลชนอื่นๆ ทุกสาขา ได้แก่ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ และสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ ทุ ก ประเภท ในการทาหน้า ที่ สื่อ ข้อ มูล ข่ าวสาร ด้า น สิ่ งแวดล้อมและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อประชาชนอย่างสม่าเสมอ ด้วยเนื้ อหาที่ ครอบคลุม กว้างขวาง เที่ยงตรง 21. รณรงค์อ ย่า งเข้ม ข้น เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้เ ยาวชน มี หัว ใจรั ก สิ่ ง แวดล้อ มและ ธรรมชาติ เพื่อสื บทอดเจตนารมณ์ ในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ ให้ดารงอยู่อย่าง ยัง่ ยืน สื บไป

บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement