Page 5

~5~

- ลม: มุ่งเน้นการใช้ลมเป็ นพลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุ ด เช่น กังหันลมเพื่อใช้ในการเกษตรแบบดั้งเดิม รวมถึงการใช้ลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า - ไฟ: มุ่งเน้นการใช้เป็ นพลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้เชื้ อเพลิงเพื่อการผลิต พลังงานรู ปแบบอื่น เช่น ใช้ประโยชน์จากแสงแดด เพื่อผลิตพลังงานความร้อน ผลิตพลังงาน ไฟฟ้ า หรื อใช้เชื้ อเพลิงชี วภาพจาก ไบโอดีเซล เพื่อเป็ นต้นกาลังเครื่ องจักรเพื่อการผลิตทาง การเกษตร และการขนส่ ง เป็ นต้น 3. กาหนดเป้ าหมายเพิ่มปริ มาณพื้นที่ป่าไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอดังกล่าว เป็ นการด าเนิ น รอยตามการปฏิ บัติ ข องประเทศภู ฏ านซึ่ งก าหนดปริ ม าณพื้ น ที่ ป่ าไว้ใ น รัฐธรรมนูญให้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ 4. ลด และปรับเปลี่ยนการใช้เชื้ อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้ า ที่จะส่ งผลกระทบในการ ทาลายสิ่ งแวดล้อม เช่น จากการใช้น้ ามันดิบ น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็ นต้น 5. กาหนดพื้นที่ในการขยายความเจริ ญเติบโตของเมืองให้มีขีดจากัดภายในวงใดวง หนึ่ ง หากเกินขอบเขตวงนี้ จะต้องมีการขยายในเมืองใหม่กาหนดผังเมืองโดยคานึ งถึงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็ นหลัก 6. สร้างระบบการขนส่ งมวลสาธารณะพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทัว่ ถึงและ รณรงค์ให้ประชาชนใช้ระบบการบริ การการขนส่ งสาธารณะในชี วิตประจาวันเพื่อลดการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลรวมทั้งส่ งเสริ มการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ าหรื อพลังงานทดแทนด้านอื่น 7. ส่ ง เสริ มการใช้ ดั ช นี ว ัด ความสุ ข ควบคู่ ไ ปกับ ดั ช นี ร ายได้ ม วลรวมผลผลิ ต ประชาชาติเนื่องจากการวัดจากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวถือว่าไม่ครบถ้วน และมีส่วนในการสร้างความเสี ยหายด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมาก 8. จัดตั้งสมาคม หรื อ องค์กร ร่ วมกับผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งภายในและต่ างประเทศ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หา สาเหตุ รวมทั้ง หาวิ ธี ก ารป้ องกัน ปรั บ ตัว เพื่ อ รองรั บ กับ สภาพการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 9. ต้องเริ่ มคานึงถึงและให้ความสาคัญต่อปั ญหาแผ่นดินไหว เนื่องจากมีสิ่งบอกเหตุ ว่า มีความใกล้ตวั คนไทยมากขึ้น และหากเกิดขึ้นจะส่ งผลความสู ญเสี ยอย่างมาก เพราะการ ก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณู ปโภคในประเทศ ส่ วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับ แผ่นดินไหวระดับรุ นแรง และเพื่อรองรับผลกระทบอย่างเพียงพอรวมทั้งต้องมีการเตรี ยมแผน รองรับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว ตั้งแต่บดั นี้

บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement