Page 38

~ 38 ~

1.รอบคัดเลือก จากจานวนชิ้ นงานที่ ส่งเข้าประกวด คัดเลื อกผลงานเข้าสู่ รอบตัดสิ นมี ชิ้นงานผ่าน เข้ารอบทั้งหมด 13 ชิ้นงาน จาก 9โรงเรี ยน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ตำรำงที่ 1 ผลงานที่ผา่ นเข้ารอบการประกวด จำนวน ชื่อผลงำน ชิ้นงำน

ลำดับ โรงเรียน

อำจำรย์ ทปี่ รึกษำ

1

โรงเรี ยนดอนจานวิทยาคม

อ. ชุมพล ชาลีแสน

1

2

โรงเรี ยนสุ ราษฎร์พิทยา

อ. สุ วารี พงศ์ธีระวรรณ

1

3

โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้

อ. อุไรรัตน์ ช้างทรัพย์

2

4

โรงเรี ยนคลองท่อมราษฎร์รังสรร

อ. วิชิต รัตนากาญจน์

2

5 6 7

โรงเรี ยนร่ มเกล้า โรงเรี ยนศรี ประจันต์เมธีปนะมุข โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

อ. ศิริ เอียดตรง อ. สุ พตั รา บุญเมือง อ. กิติพงษ์ สุ ขพงษ์ไทย

1 1 2

9

โรงเรี ยนสารวิทยา

อ. เกศกัญญา สี เลา

2

รวม

13

การผลิตก้อนเชื้อเพลิง อุ่นอาหารจาก กากมะพร้าว แผ่ น เยื่ อ คอมโพสิ ตชนิ ด ย า ง พ า ร า แ บ ค ที เ รี ย เซลลูโลส เครื่ องจักรไอน้ า (Steam Engine ) เครื่ องรดน้ าต้ น ไม้ ด้ ว ย พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่ องผลิ ตไฟฟ้ าพลัง งาน ร่ วมและบาบัดน้ าเสี ย เ ค รื่ อ ง ร ด น้ า ต้ น ไ ม้ อัตโนมัติ 2 ระบบ เครื่ องชาร์จพกพา เรื อรักษ์น้ า กลจักรน้ าลม เรื อตู จักรเยือ Electronic drive

บันทึกทีวีรักษ์โลก  
บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement