Page 35

~ 35 ~

แนวทำงกำรปรับตัว - รักษาพื้นที่ธรรมชาติให้คงอยู่ - เชื่อมโยงพื้นที่อยูอ่ าศัย สร้างเส้นทางอพยพของพืชและสัตว์ ผลกระทบต่ อผลผลิตกำรเกษตร - อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ภัยแล้ง น้ าท่วม - ปริ มาณและการกระจายน้ าฝนเปลี่ยนแปลง - การระบาดของแมลงเพิ่มขึ้น - ผลผลิตลดลง แนวทำงกำรปรับตัว - ปรับพื้นที่และเวลาเพาะปลูก - ปรับปรุ งคัดสายพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ - รวบรวมพันธุกรรมของท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ - สร้างระบบป้ องกันความเสี ยหายของผลผลิตการเกษตร กำรรับมือและปรับวิธีกำรดำรงชีวติ ในปัจจุบันและอนำคต - อาหาร ต้องระมัดระวังในการบริ โภค ต้องได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย - ที่อยูอ่ าศัย หลีกเลี่ยงการตั้งถิ่นฐานที่ก่อให้เกิดความรุ นแรงของมลพิษสิ่ งแวดล้อม - ยารักษาโรค ต้องระมัดระวังในการซื้อและทานยา ต้องพบแพทย์เสมอ - เครื่ องนุ่งห่ม อย่าใช้เครื่ องนุ่งห่มเพราะความสวยงามหรื อไม่ระมัดระวัง - พลัง งาน ยัง ขาดการสนับ สนุ น จากภาครั ฐ ในการเสริ ม สร้ า งความยัง่ ยืน เกี่ ย วกับ พลังงานจากน้ า ลม แสงอาทิตย์ ไบโอดีเซล - ความสะดวกสบาย - ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement