Page 34

~ 34 ~

กำรปรับตัวต่ อผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ ปั ญหาภัยพิบตั ิ ทางธรรมชาติ มีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ต้องเตรี ยมตัวรับมื อและ ปรั บวิธีก ารด ารงชี วิต ให้อ ยู่ก ับปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ลดโลกร้ อน แผ่นดิ น ไหว ดิ น ถล่ ม สารพิษ ปนเปื้ อน ลงให้เหลือน้อยที่สุด สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ดิน การเพิ่มขึ้น ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ อันเกิดจากการเผาป่ า กระบวนการผลิตพลังงาน การ คมนาคม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงทิศทางลม พายุ และน้ าแข็งในขั้วโลก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศที่เกิดขึ้น เนื่ องจากความรุ นแรงของสภาพ อากาศและเหตุการณ์ภูมิอากาศ ตามความคาดการณ์ ถึง กลางและปลายศตวรรษที่ 21 โดยไม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรื อการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว อาจทาให้ พ้ืนดิ น ส่ วนใหญ่อุ่นขึ้น วัน – คืน ที่เย็นลดลง วัน – คืนที่ร้อนเกิดบ่อยครั้งขึ้น เกิดคลื่นความร้อนใน พื้นดิน บ่อยครั้ง ฝนตกหนักบ่อยครั้ง ส่ งผลให้ผลผลิตพืชในเขตร้อนลดลง การระบาดของ แมลงเพิ่มขึ้น อันตรายจากไฟป่ าเพิ่มขึ้น ดิ นถูกชะล้าง มีปัญหาด้านคุ ณภาพน้ า แหล่งน้ าใช้ ปนเปื้ อนมนุษย์เสี ยชีวติ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและเย็น ผลกระทบต่ อคุณภำพและปริมำณนำ้ เปลีย่ นแปลง - การระเหยของน้ า และน้ าทะเลหนุ น มี ผ ลต่ อ น้ าใช้ ใ นครั ว เรื อน การเกษตร อุตสาหกรรม น้ าท่วมและภัยแล้วจากความปรวนแปรของน้ าฝน แนวทำงกำรปรับตัว - สร้างแนวป้ องกันน้ าท่วม - วางแผนการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อรับมือกับภัยแล้ง น้ าท่วม - เพิ่มประสิ ทธิภาพการกระจายน้ าไปยังผูใ้ ช้ ผลกระทบต่ อทรัพยำกรป่ ำไม้ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ - โครงสร้างป่ าไม้เปลี่ยนแปลง มีผลต่อสมดุลของระบบนิเวศ - พืชและสัตว์บางชนิดอาจสู ญพันธุ์ - สุ ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งพันธุกรรมและผลผลิตป่ าไม้ลดลง

บันทึกทีวีรักษ์โลก  
บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement