Page 33

~ 33 ~

ดังนั้น หากมีการนาเศษพืชมาผลิตเป็ นปุ๋ ยหมักในนาแทนการเผาทาลาย เท่ากับเป็ นการ หมุนเวียนจุลธาตุ ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารหลัก ให้กลับลงสู่ ดิน การกาหนดให้กองปุ๋ ยมี รู ปร่ างเป็ นรู ปสามเหลี่ยม มี ความสู ง 1.50 เมตร ทาให้สามารถสะสมความร้อนที่เกิดจาก กระบวนการย่อยสลายเอาไว้ในกองปุ๋ ยได้ เมื่ออากาศร้อน อากาศในกองปุ๋ ยลอยตัวสู งขึ้น ก็จะ ชักนาให้อากาศภายนอกที่เย็นกว่าไหลเข้าไปในกองปุ๋ ยทางด้านข้าง เท่ากับเป็ นการเติมอากาศ ตามธรรมชาติ (Passive Aeration) ให้กบั กระบวนการย่อยสลาย เป็ นไปตามหลักการทาง วิศวกรรม การพาความร้อน (Chimney Convection)หัวใจของการทาปุ๋ ยหมักวิธีน้ ีคือ การรักษา ความชื้นของกองปุ๋ ย การผลิตปุ๋ ยหมักในนาจะช่ วยลดการเผา ลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ลด ปั ญหาหมอกควันพิษ ลดการใช้เชื้ อเพลิงฟอสซิ ลในการขนย้ายวัสดุ การใช้ปุ๋ยหมักช่ วยเพิ่ม คุณสมบัติของดินเพาะปลูก ลดความเป็ นกรดของดิน ลดการเกิดโรคเชื้อราและโรครากเน่ า ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุน เพิ่มกาไร เพิ่มศักยภาพการเกษตรอินทรี ยข์ องประเทศ ปุ๋ ยหมักที่ได้มีค่าคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร ………………………… กำรเสวนำ “เตรียมตัวรับมือและปรับวิธีกำรดำรงชีวติ อย่ ำงไร” ผูอ้ ภิปราย ศ.ดร.เกษม จันทร์ แก้ว ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนสิ่ งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนำ ดร.วีระชัย นำควิบูลย์ วงศ์ เลขำธิกำรสำนักงำนกำรปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำยธีรพล ดิรวศิน ประธำนกลุ่มอุตสำหกรรมกำรจัดกำรเพือ่ สิ่ งแวดล้อม สภำอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย

ผูด้ าเนินรายการ

รศ.ดร.กันฑรีย์ บุญประกอบ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง นำยธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ พิธีกรรำยกำรทีวี 360 องศำ ครอบครัวข่ ำว 3 สถำนีวทิ ยุโทรทัศน์ ไทยทีวสี ี ช่อง 3

บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement