Page 31

~ 31 ~

ผลกระทบทีเ่ กิดกับระบบนิเวศ - เกิดไฟป่ า การระบาดของแมลง การระบาดของโรคต้นไม้ ความแห้งแล้ง การเกิดพายุ ฯลฯ กำรสู ญเสี ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ - เมื่อเกิ ดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ ว เกินกว่าระบบนิ เวศป่ าไม้จะ สามารถพัฒนาโครงสร้ า งและหน้า ที่ เพื่ อ การคงอยู่ไ ด้ทัน พื ช หรื อ สั ตว์ป่าบางชนิ ด ที่ ไ ม่ สามารถปรับตัวได้ จะค่อยๆสู ญพันธุ์ไปในที่สุด ประเทศไทยมีป่าไม้แบบ ป่ าดิบร้อนชื้ นผสมป่ าไม้ผลัดใบ หากร้อนมากขึ้นอาจกลายเป็ น แบบทุ่งหญ้าหรื อกึ่งทะเลทราย แนวทำงทีใ่ ช้ แก้ปัญหำกำรสู ญเสี ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ - การปลูกป่ าเชื่อมต่อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทยีน ทาให้สัตว์มีพ้ืนที่อยูอ่ าศัย เพิ่มขึ้น หรื อสามารถอพยพไปยังแหล่งที่อยูท่ ี่เหมาะสม - ฟื้ นฟูป่าโดยการปลูกไม้ทอ้ งถิ่นบนท้องที่เสื่ อมโทรม - ส่ งเสริ มการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน เช่ น การปลูกพืชหลายชนิ ด แซมไม้ป่าบนพื้นที่ เกษตร ……………………………………………

บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement