Page 28

~ 28 ~

ระดับชุมชน - ปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการระบบน้ า - พัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรน้ าบนพื้นฐานการมีส่วนร่ วมของชุมชน - สร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าของชุมชน ระดับประเทศ - ปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐาน - สนับสนุนการวิจยั และพัฒนา - ปรับปรุ งพันธุ์พืช สัตว์ ที่ทนต่อภัยแล้ง น้ าท่วมและโรคระบาด - ปรับปรุ งรู ปแบบ ระบบการจัดการฟาร์ม ความร่ วมมือระหว่างประเทศ - สร้างความร่ วมมื อระหว่างประเทศในด้าน การวิจยั การพัฒนาเทคโนโลยี สร้าง เครื อข่าย สร้างความร่ วมมือด้านการลดก๊าซเรื อนกระจก …………………………………………… ผลกระทบด้ ำนนำ้ กับกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ บรรยำยโดย ผศ. ดร. อำนนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ และภูมสิ ำรสนเทศ (องค์ กำรมหำชน) ผูบ้ รรยายเริ่ มต้นด้วยการตั้งประเด็นคาถามว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกี่ ยวข้อง อย่างไรกับน้ า และอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ ฝนในประเทศไทย มีที่มาจาก 3 ส่ วนคือ 1. มรสุ ม จะตกใกล้พ้นื แผ่นดินที่ใกล้ทะเล ซึ่งยิง่ ห่างจากทะเลยิง่ มีฝนน้อย

บันทึกทีวีรักษ์โลก  
บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement