Page 27

~ 27 ~

ยุทธศาสตร์พฒั นาการเกษตร ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชี วิตเกษตรกร เพื่อให้พี่งพาตนเองได้ พร้อมรับความ เสี่ ยง มีความสามารถในการผลิต การตลาด มีความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสิ นค้าการเกษตร และ ความมัน่ คงทางอาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน การ สร้างมูลค่าเพิ่ม กาหนดมาตรฐานและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค และระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สมดุ ล และยัง่ ยืน เพื่อใช้ทรัยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างมีประสิ ทธิภาพ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรปี 2556-2559 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การปรั บตัว รองรั บการเปลี่ ยนแปลง เตรี ยมความพร้ อมและสร้ า ง ภูมิคุม้ กัน การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเก็บกักและการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในภาคการเกษตร ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู ้ก๊าซเรื อนกระจก ส่ งเสริ ม สนับสนุนการปรับระบบ ผลิตสู่ เกษตรที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ด้วยการสร้างความรับรู ้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน เพิ่มศักยภาพบุคลากร สร้างกลไกในการติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ การปรับตัวต่อความปรวนแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับครัวเรื อนเกษตรกร - เปลี่ยนรู ปแบบการปลูกพืชให้มีความหลากหลาย ปลูกพืชหมุนเวียน - เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรดินและน้ า - ใช้เทคโนโลยีและการจัดการฟาร์ม แปลงเกษตร อย่างเหมาะสม

บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement