Page 2

~2~

คำนำ ปัจจุบนั เรี ยกได้วา่ เราอาศัยอยูใ่ นยุค ที่โลก กาลังแสดงผลลัพธ์ของความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดมาจากการกระทาของมนุ ษย์ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในหลายมุมโลก เป็ น ตัวอย่างที่แสดงถึงความปั่ นป่ วนรุ นแรงและชัดเจนที่สุดของภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ที่มีความ เปลี่ยนแปลงของโลกและภาวะโลกร้อนเป็ นตัวการสนับสนุ น และเมื่อมนุ ษย์ตอ้ งเผชิ ญกับ ความเปลี่ ย นแปลงที่ รุ น แรงและหนัก ข้อ มากขึ้ น การเรี ย นรู ้ ที่ จ ะปรั บ ตัว อยู่ร่ ว มกับความ เปลี่ ยนแปลงต่ างๆ ดู จะเป็ นบทสรุ ปที่ จะทาให้ชีวิตมนุ ษย์มีคุณภาพชี วิตที่ มีความยัง่ ยืนได้ มากกว่า บทสรุ ป "บันทึกทีวีรักษ์โลก" จากการจัดงาน "มหกรรมทีวีรักษ์โลก360องศา 2013 Save The World Expo" โดย รายการ "ทีวี 360 องศา" และ "ครอบครัวข่าว3" เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2556 ที่อิมแพค เมืองทองธานี จึงเป็ นการนาเสนอทางออกสาหรับภาคประชาชนและ ภาครัฐ ในการวางแผนระยะยาว เพื่อการนาพาประเทศสู่ Road map แห่ งการเรี ยนรู ้อยูร่ ่ วมกับ ความเปลี่ยนแปลงของโลก หรื อ "Learn to Live in the World of Change" ขณะเดียวกัน ก็ยงั สามารถดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ให้อยูค่ ู่คนไทย และคนทั้งโลกได้ ในนามของ "ครอบครั วข่าว3" ผมขอเป็ นตัวแทนในการกล่าวขอบคุ ณพันธมิตรผูม้ ี อุดมการณ์ ที่ร่วมกันผลักดันให้ประเด็น "สิ่ งแวดล้อม เป็ นวาระแห่ งชาติ" ผ่านการจัดงานที่ เป็ นตัวแทนของพลังการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนครั้งนี้ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการ พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ (กปร.) , สานักปลัดสานัก นายกรัฐมนตรี , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม , บริ ษทั ทีทีซี น้ าดื่มสยาม จากัด , บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) , บริ ษทั บุญรอดเทรดดิ้ง จากัด , บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) , กระทรวงพลังงาน , บริ ษทั คูโบต้า คอปอร์เรชัน่ จากัด และ ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) แม้วนั นี้เราจะรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องยากเหลือเกินที่จะทาให้ผคู ้ น หันมาใส่ ใจรักษ์โลกรักษ์ สิ่ งแวดล้อม จากใจจริ ง แต่ผมก็เชื่ อว่า หากเราเหล่าพันธมิตรยังเดินเคียงข้างกันไปข้างหน้า เพื่อปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน เราก็จะได้พลังจากประชาชนที่ มีใจตระหนักในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นเรื่ อยๆ และเมื่อวันนั้นประสบความสาเร็ จ

บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement