Page 17

~ 17 ~

พระมหากษัตริ ย ์ ที่ตอ้ งการให้ประเทศมีการปรับตัว ให้สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงใน โลกปัจจุบนั ราชอาณาจักรภูฏาน มุ่งเน้นการอนุ รักษ์และรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยสรุ ปประเด็นหลัก ได้ดงั นี้ - ในรัฐธรรมนูญมีการกาหนดให้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ประเทศ ต้องปกคลุม ด้วยพื้นที่ป่า ซึ่งปัจจุบนั มีพ้นื ที่ป่าปกคลุมทัว่ ประเทศ 70 % - พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ภายในประเทศทั้งหมดร้อยละ 100 มาจากพลังน้ าจากเขื่อน ไม่มี การใช้พลังงานไฟฟ้ าแหล่งอื่น เช่น ถ่านหิ น หรื อก๊าซ ตามประเทศอื่นๆ ถือว่าเป็ นการมุ่งเน้น ลดปรากฏการณ์สภาวะเรื อนกระจกได้อย่างเป็ นผล มีการวางแผนอนาคตในการสร้างเขื่อน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าถึง 10,000 เมกะวัตต์ ในปี ค.ศ. 2020 - กาหนดพื้นที่ในการขยายความเจริ ญเติบโตของเมือง โดยกาหนดผังเมืองควบคู่ไปกับ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม เช่ น กาหนดว่าพื้นที่ใดควรเป็ นพื้นที่สีเขียว รณรงค์จดั พื้นที่ในการ เดินทางโดยจักรยาน กาหนดขอบเขตสิ้ นสุ ดการขยายตัวเมืองไม่ให้เกินขอบเขตใดขอบเขต หนึ่งของเชิงเขา เพื่อให้ชุมชน และป่ าไม้อยูใ่ นบริ เวณเดียวกันอย่างสมดุล เป็ นต้น - รงณรงค์ให้ประชาชนใช้บริ การรถยนต์โดยสารสาธารณะ และลดการใช้รถยนต์จาก การใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้ ามัน ส่ งเสริ มมุ่งเน้นการใช้รถยนต์จากพลังงานไฟฟ้ า อีกประการหนึ่ งคื อ หัวใจสาคัญในการบริ หารประเทศของราชอาณาจักรภูฏานจะ มุ่งเน้นวัดที่ดชั นี ช้ ี วดั ความสุ ข มากกว่าดัชนี รายได้มวลรวมผลผลิตของประเทศเช่ นประเทศ อื่นๆ เนื่องจากดัชนีดงั กล่าวเป็ นดัชนีตวั ชี้วดั ที่ยงั่ ยืนและเป็ นเป้ าหมายสุ ดท้ายในการดารงชีวิต อยู่ ............................................……………

บันทึกทีวีรักษ์โลก  
บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement