Page 16

~ 16 ~

ไฟ - ใช้ ไบโอดีเซล เป็ น พลังงานทดแทน การใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ป่ ำ - ให้รู้จกั การใช้ป่าให้เป็ นประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ไม่ให้เกิดลักษณะใช้ไป ทาลาย ไป เช่นที่เกิดขึ้นในหลายกรณี - ส่ งเสริ มการปลูกป่ าอย่างต่อเนื่อง จริ งจัง เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม และจากการที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย และจากความสาเร็ จของแนว พระราชดาริ ด้านการเกษตร การบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ความสมดุ ลของระบบนิ เวศ มากขึ้น จนไปถึงประโยชน์สุขที่ ยัง่ ยืน ต่อประชาชนของพระองค์นานับประการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จึงทรงได้รับ การขนานพระนามว่า “กษัตริย์นักพัฒนำ” .................................................... …………………………………………… Culture & Learning – To Live in the World of Change, Bhutan Model บรรยำยโดย Mr.Kinlay Dorjee Mayor of Thimphu , Bhutan ราชอาณาจักรภูฏาน ดาเนินการพัฒนาประเทศ โดยเน้นหลักการใหญ่ 4 หลักการ ดังนี้ 1. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค เพื่อเป็ นปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินชีวติ 2. ให้ความสาคัญอย่างสู ง กับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม 3. ด ารง รั ก ษาไว้ซ่ ึ งวัฒ นธรรมประจ าชาติ อ ัน ดี ง าม เช่ น การแต่ ง กาย, ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อคงความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง 4. บริ หารประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยราชอาณาจักรภูฏานได้เปลี่ยนระบอบ การปกครอง จากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข มาเป็ นการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ภายใต้ รัฐธรรมนูญ ซึ่ งถึงแม้ว่า ประชาชนส่ วนใหญ่จะยังคงต้องการรักษาไว้ซ่ ึ งระบบการปกครอง แบบเดิ ม อยู่ก็ ต าม แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วเป็ นการแสดงให้เ ห็ น ถึ ง วิ สั ย ทัศ น์ ข อง

บันทึกทีวีรักษ์โลก  
บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement