Page 14

~ 14 ~

กำรแก้ปัญหำ การแก้ปั ญหาเรื่ อ งดิ น ตามประสบการณ์ ของการศึ กษาทดลง ตามพระราชด าริ มี แนวทางดังนี้ 1. ด้วยการอนุรักษ์ผวิ ดิน 2. ด้วยการสงวนต้นไม้ที่มีอยูไ่ ม่ให้หมดไป 3. การปรับปรุ งดิน 4. การปลูกหญ้าแฝก เพื่อยึดหน้าดิน และรักษาความชุ่มชื้น กำรบริหำรกำรจัดกำรนำ้ ตำมแนวพระรำชดำริ มีแนวทางดาเนินการดังนี้ 1. ฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้ง ในพื้นที่ที่ฝนแล้งอย่างมากและต่อเนื่อง 2. ปลูกป่ า ส่ งเสริ มการปลูกป่ าอย่างยัง่ ยืน เนื่องจากเป็ นที่พิสูจน์แล้วว่า เป็ นวิธีการเก็บ น้ าตามธรรมชาติที่ดีที่สุด 3. สร้างฝายต้นน้ า เพื่อการชะลอน้ า ลดการพังทลายของหน้าดิน 4. ปลูกหญ้าแฝกป้ องกันดินทลาย 5. สร้างอ่างเก็บน้ าบริ เวณเชิงเขา ไล่ระดับรองรับน้ าจากการสร้างฝายที่ตน้ น้ า 6. สร้างเขื่อนกักเก็บ และเพื่อการจัดการน้ า ตามความจาเป็ น 7. สรุ ปองค์ความรู ้ให้เป็ นเกษตรทฤษฏีใหม่ ว่าด้วยการจัดการที่ดินและน้ าสาหรั บ เกษตรกร 8. สร้างอ่างเก็บน้ าแบบแก้มลิงในพื้นที่ระดับถัดลงมาจากอ่างเก็บน้ าเชิงเขา 9. สร้างคันกั้นน้ า เพื่อเก็บกัก จัดการ รักษาน้ า ไม่ให้ลน้ เสี ยออกไปโดยเปล่าประโยชน์ 10.ทาทางน้ าผ่าน เพื่อการระบายน้ า ทาให้น้ าเหลือใช้ ไหลลงสู่ ที่ต่าได้เร็วขึ้น 11.ประดิษฐ์กงั หันน้ าชัยพัฒนา เพื่อเพิ่มอากาศให้น้ า ช่วยในการบาบัดน้ าเสี ย 12.สร้างระบบการเร่ งระบายน้ าลงทะเล เพื่อจัดการปัญหาน้ าท่วม 13.รักษา และปลูกเพิ่มป่ าชายเลน เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เป็ นต้น

บันทึกทีวีรักษ์โลก  
บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement