Page 13

~ 13 ~

โครงการในลักษณะดังกล่าว มีจานวนมากถึง 4,350 โครงการ โดยกระจายอยูแ่ ทบทุก จังหวัดทัว่ ประเทศ ครอบคลุมกิจกรรมมากมาย อาทิ การเกษตร สิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มอาชี พ พัฒนาแหล่งน้ า คมนาคม สื่ อสารสวัสดิการสังคม สู่ สมดุลพัฒนำ การบริ หารจัดการดิ น น้ า และป่ าอย่างสมดุล ด้วยกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เอื้อให้เกิดผลดี ต่อ ระบบนิเวศอย่างมาก ผลพวงที่ตามมาก็คือ ระบบนิ เวศ หรื อ ธรรมชาติจะ ให้ผลผลิตที่เอื้อต่อการใช้ชีวติ อย่างพอเพียงในสภาพแวดล้อมที่ยงั่ ยืน ประชาชนสามารถพี่งพา ตนเองได้อย่างสุ ขสบาย มีความสุ ขในลักษณะ “พออยู่ พอกิน” ปัญหำทรัพยำกรดิน 1.ความเสื่ อมโทรมของดิน เกิดจาก - การปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็ นเวลานาน - การปลูกพืชที่มีลกั ษณะในการทาลายดิน - ธาตุอาหารพืชถูกทาลายด้วยการกระทาต่างๆ 2. ดินมีปัญหาพิเศษที่ทาให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ เช่น -ดินทรายจัด -ดินตื้น -ดินเค็ม -ดินเปรี้ ยว -ดินพรุ -ดินที่ลาดชันมาก -ดินที่ลุ่มน้ าขัง - ดินเป็ นพิษ 3. สภาพภูมิอากาศไม่อานวย 4. การพังทลายของดิน

บันทึกทีวีรักษ์โลก  
บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement