Page 11

~ 11 ~

วันที่ 22 เมษายน 2556 1. สภาวะโลกร้อนกับเศรษฐกิจการเกษตร บรรยายโดย นางรัชนีกร สนกนก เศรษฐกรเชี่ ย วชาญ (ด้า นเศรษฐกิ จ ทรั พ ยากรการเกษตร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ผลกระทบด้านน้ ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บรรยายโดย ผศ. ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู ้อ านวยการส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิ เวศและความ หลากหลายทางชีวภาพ บรรยายโดย ดร.ดารงค์ ศรี พระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. แนวทางการทาปุ๋ ยหมัก “แบบใหม่” ในนาเพื่อลดการเผาฟาง บรรยายโดย ผศ. ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร ผูอ้ านวยการสถานบริ การวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5. เสวนา “เตรี ยมตัวรับมือและปรับวิธีการดารงชีวติ อย่างไร” ผูอ้ ภิปราย ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ่ งแวดล้อม มูลนิธิชยั พัฒนา ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บันทึกทีวีรักษ์โลก  
บันทึกทีวีรักษ์โลก  

บันทึกทีวีรักษ์โลก มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO

Advertisement