Page 1

Tarihi ve Kültürel Okul Gezileri Tur Organizasyon

TANITIM VE REKLAM H‹ZMETLER‹ • gazete • dergi • y›ll›k • tur organizasyon

Tel: 0216. 482 46 66 Gsm: 0532 596 06 01 e-mail : anadoluyakasihaber@hotmail.com


ÇANAKKALE “Ey bu topraklar için topra¤a düflmüfl asker! Gökten ecdat inerek öpse o pak aln› de¤er.”

S‹ZLER‹ ÇANAKKALE’YE BEKL‹YORUZ... TAR‹H YEN‹DEN CANLANIYOR Büyük kahramanl›k ve mücadelenin yafland›¤›, “Çanakkale Geçilmez” destan›n›n yaz›ld›¤› topraklara turlar›m›z aral›ks›z devam ediyor...

Günübirlik Çanakkale Gezisi: Bal›kesir/Havran-Kocaseyit Köyü Müzesi-KAZDA⁄LARI'n›n EfiS‹Z MANZARASIYLA-‹ntepe/Karanl›k Liman-Dardanos Tabyas›-ÇimenlikkaleKilitbahir/Sar›kule ve Tabyalar-Alç›tepe-ÇANAKKALE fiEH‹TLER‹ AB‹DES‹‹lkflehitler An›t›-Yahya Çavufl An›t›-Sarg›yeri-Kabatepe Müzesi-Anzak KoyuKanl›s›rt-57.Alay fiehitli¤i-Conkbay›r›-Akbafl fiehitli¤i


Kanla yaz›lm›fl bir tarih, ve bir destand›r ÇANAKKALE!...


BURSA B‹LEC‹K-SÖ⁄ÜT-‹ZN‹K

Kültürel miras›m›z› gelece¤e tafl›yan gezi ve organizasyonlar›m›zla e¤itim camias›na unutamayacaklar› anlar yaflat›yoruz... Günübirlik Bilecik-Sö¤üt/Bursa-‹znik Gezisi: Bilecik/ fieyh Edebali Türbesi-Sö¤üt/ Ertu¤rulgazi Türbesi ve Tarihi Mekanlar... Bursa Ulu Camii-Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri-Hacivat ile Karagöz-Süleyman Çelebi Türbesi-‹znik Kalesi ve Arkeoloji Müzesi-‹znik Gölü


Alperenler, bir afl›lmaz da¤d›lar, Ayd›nl›¤a gönül verip, y›ld›zlar› sa¤d›lar. Tufan olup s›¤mazlarken evrene, Sevgi olup, gönüllere s›¤d›lar. Niyazi Y›ld›r›m Gençosmano¤lu

Üç k›taya ün salan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu fiziken oluflturan Gazi Osman Bey ise de, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun manevi oluflumunu haz›rlayan fieyh Edebali’dir.


ED‹RNE

Düflman hatlar› geçtikten sonra ölürsem kendimi flehit kabul etmem. Beni mezara koymay›n. Etimi itler ve kufllar çeke çeke yesinler. Fakat müdafa hatt›m›z bozulmadan flehit olursam, kefenim, lifim, sabunum çantamdad›r. Beni bu mahalle gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime bir abide dikeceklerdir.

Üç nehrin, Üç kültürün, Üç ülkenin bulufltu¤u yer; Bir yerde görürsem ki A¤›r ve edal› akar. Dal dal sö¤ütleri öperek San›r üç bölük gibi, Üç koldan sular. Müjdeler olsun ki gördüm, Edirne'desin. M.Niyazi AKINCIO⁄LU

Edirne Müdafii

Erzurumlu Gazi fiükrü Pafla

Güzellikleri birlikte keflfediyor ve yafl›yoruz... Günübirlik ED‹RNE Gezisi: Selimiye Camii-Üçflerefeli Camii-Bayezit Camii ve Külliyesi-Meriç Köprüsü-Karaa¤aç Tren ‹stasyonu/Lozan An›t›Balklan Savafl› fiehitli¤i/Erzurumlu General fiükrü Pafla An›t›-K›rkp›nar Ermeydan›-Tarihi Hamamlar ve Müzeler...


ANKARA

Günübirlik ANKARA Gezisi: Güksu Park›-Atatürk Orman Çiftli¤i-TBMM ve Eski TBMM-Resim Heykel Müzesi ve Etno¤rafya Müzesi-Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Hac› Bayram Veli Camii-Ankara Kalesi-An›tkabir ve Müzesi-Ankara Hayvanat Bahçes›


Uzman rehberlerimiz öncülü¤ünde tarih, kültür ve do¤a gezilerimize sizleri de bekliyoruz... • ‹stanbul/Topkap› Saray›, Dolmabahçe Saray›, Harbiye Askeri Müze, Pier Loti, Panorama 1453 Müzesi • K›rflehir/Hac› Bektafli Veli • Bolu/Abant-Yedigöller • Mu¤la/Ölüdeniz

• • • • • •

Kapadokya/Peri Bacalar› Safranbolu/Amasra Trabzon/Uzungöl Denizli/Pamukkale Konya/Mevlana Ad›yaman/Nemrut

Bas›n Yay›n Organizasyon Matbaac›l›k Turizm ve Sanayi Ticaret Ltd. fiti. Anadolu Yakas› Temsilcisi: ‹brahim Dinç / Emekli Ö¤retmen fiube: Fatih Mah. Fatih Sultan Cd. fiantiye Sokak No: 4/1 Tuzla/‹stanbul

Tel: (0216) 482 46 66 e-mail: ibrahimdinc44@hotmail.com Merkez: Davutpafla Cad. Güven Sanayi Sitesi C Blok No. 230 Topkap›/ ‹STANBUL Tel: 0212. 493 24 67 - 68 - 69

TANITIM VE REKLAM H‹ZMETLER‹ TAR‹H‹ VE KÜLTÜREL OKUL GEZ‹LER‹ Tur Organizasyon fiube: Fatih Mah. Fatih Sultan Cd. fiantiye Sokak No: 4/1 Tuzla/‹stanbul Tel: 0216 482 46 66 Gsm: 0532 596 06 01 e-mail : anadoluyakasihaber@hotmail.com - e-mail: ibrahimdinc44@hotmail.com

Kültürel Tur Gezi Rehberi  

Kültürel Tur Gezi Rehberi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you