Page 1

CLOSER COMPANY ® REPORT 2016-2018


Nội dung báo cáo Giới thiệu sơ lược về công ty Closer Company ▸ Tổng quan công ty & cơ cấu nhân sự

▸ Thị phần của công ty

Phân tích khả năng tạo ra lợi nhuận ▸ Phân tích biến động chi phí, doanh thu, lợi nhuận

▸ Phân tích các chỉ tỷ suất LN/DT và mức độ sửu dụng chi phí

Phân tích điểm số ▸ Phân tích ROM ▸ Phân tích CSS ▸ Phân tích NP ▸ Phân tích MS


CÔNG TY CLOSER COMPANY Thành lập năm 2016

TỔNG QUAN CÔNG TY

Lĩnh vực hoạt động: ▸ Kinh doanh balo Khách hàng mục tiêu: ▸ Urban comminute

Mục tiêu: • Trở thành công ty có thị phần dẫn đầu thị trường

Các đối thủ cạnh tranh : Năm 2016- quý 1/2017 • Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: FuBag, La Ombre • Đối thủ cạnh tranh gián tiếp:,VICGO.Inc, G IOM Quý 2/2017- năm 2018 • Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: FuBag, • Đối thủ cạnh tranh gián tiếp: La Ombre, VICGO.Inc, G IOM


Cơ cấu nhân sự


5 Market Share 2016

Market Share 2017

12%

16%

20%

Market Share 2018

12%

10% 20%

7%

Market share 2016-2018

19% 16%

14%

18%

13%

31%

FUBAG Company

Closer Company

Yobal Crew

La Ombr

G IOM

VICGO Inc.

31%

12%

13%

22%

12%

FUBAG Company

Closer Company

FUBAG Company

Closer Company

Yobal Crew

La Ombr

Yobal Crew

La Ombr

G IOM

VICGO Inc.

G IOM

VICGO Inc.

 Nhận xét: • Thị phần của công ty tăng qua các năm từ 14% (2016) đến 19% (2017), 31% (2018) • Năm 2018, công ty có thị phần dẫn đầu thị trường( xét trong 6 nhóm game)  đạt được mục tiêu mà công ty đề ra


Corporation

Year

1. Phân tích biến động chi phí, doanh thu, lợi nhuận

Closer Company 2016

2017

2018

$15.628,22

$38.755,03

$143.065,01

25,36%

34,82%

38,78%

$38.630,12

$49.173,99

$92.162,51

Units Sold

1396

2482

6843

Unit Price

$69,50

$87,50

90

Unit Cost

$31,25

$34,25

$33,00

Total Revenue

$61.636,22

$111.304,60

$368.884,01

COGS

$46.008,00

$72.551,00

$225.819,00

Market Costs

$10.350,00

$32.100,00

$67.200,00

Distribution Costs

$2.705,00

$9.085,00

$10.000,00

Total Fixed Costs

$13.055,00

$41.185,00

$77.200,00

Total Cost

$59.063,00

$113.736,00

$303.019,00

Net Profit

$2.573,22

-$2.431,40

$65.865,01

$38,25

$53,25

$57,00

$41.203,34

$46.742,59

$158.027,52

Gross Profit Gross Margin Starting Balance

Contribution Margin Final Balance


Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2018 $400.000,00

45,00%

$350.000,00

1. Phân tích biến động chi phí, doanh thu, lợi nhuận

38,78%

$300.000,00

40,00% 35,00%

34,82%

$250.000,00

30,00% 25,36%

$200.000,00

25,00%

$150.000,00

20,00%

$100.000,00

$65.865,01

$50.000,00

10,00%

-$2.431,40

$2.573,22

15,00%

$0,00

5,00% 2016

2017

2018

-$50.000,00

0,00% Total Cost

Total Revenue

Net Profit

Gross Margin

 Nhận xét: • Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2016-2017 có xu hướng tăng dần thông qua tổng lợi nhuận hàng năm tăng từ $2,573 ( 2016) đến $ 65,865 (2017). • Năm 2017 lợi nhuận của công ty là - $2,431 do đẩy mạnh chi cho các hoạt động xúc tiến nhằm tăng độ nhận biết (interest level) của khách hàng về sản phẩm của công ty


Phân tích các chỉ tỷ lệ mức độ sử dụng chi phí trên doanh thu

74,64% 65,20% 61,22%

38,78% 34,82% 28,83%

27,10%

25,36%

18,22% 8,16%

16,79%

0,004%

Tỷ lệ GVHH/DT

Tỷ lệ CPXT/DT 2016

Tỷ lệ CPBH/DT 2017

Tỷ lệ LN/DTT

2018

 Nhận xét: • Khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đang tăng thể hiện qua chỉ số tăng của gross profit (Tỷ lệ Lợi nhuận/Doanh thu thuần) từ 25,36% lên 38,78% • Giá vốn hàng hóa luôn chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu • Hiệu quả bán hàng ngày càng được cải thiện thông qua


Phân tích điểm số trong game 60

60

50

50

53

53

Phân tích điểm số trong game

45

43

40 30

50

48 39 34

33

32

40

35 30

30

20

20

10

10

0

0 Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 NP

ROM

MS

CSS

Score

 Thứ hạng: Đứng thứ 22 trong tổng 30 nhóm ( Số điểm: 45)  Nhận xét: Điểm số cấc quý trong năm 2016 có xu hướng tăng điều từ 33 (Q1/2016) đến 53 (Q4/2016) nhưng từ năm 2017 điểm số lại có xu hướng giảm điều từ 48 (Q1/2016) đến 32 (Q4/2016). Đến năm 2018 điểm số có xu hướng tăng từ 30 đến 45


Closer Company

Phân tích điểm số trong game

Quý 1/2016 Quý 2/2016 Quý 3/2016 Quý 4/2016 Quý 1/2017 Quý 2/2017 Quý 3/2017 Quý 4/2017 Quý 1/2018 Quý 2/2018 Quý 3/2018 Quý 4/2018

Score

33 50 53 53 48 43 34 32 30 35 39 45

NP

13 13 12 11 9 8 6 5 4 5 5 6

ROM

MS

CSS

10 16 23 25 22 20 16 12 11 13 13 16

4 8 7 7 7 7 6 6 6 6 7 8

6 13 11 10 10 8 6 9 9 11 14 15


11

Phân tích điểm số trong game 2016

Phân tích ROM

▸Từ quý 1/2016-Q 3/2016 tăng mạnh từ 16- Phân tích MS ▸Từ quý 1/2016- Q 4/2016 tăng từ 4-7 23 nằm ở mức thấp trong tổng điểm 15 ▸Tăng nhẹ vào quý 4/2016 là 25  Chỉ số ROM 2016 là cao nhất trong 3 năm 2016- 2018.

Nguyên nhân:

▸ Quý 1/2016-Q 3/2016 ROM tăng do lợi nhuận công ty tăng ▸ Mức chi cho hoạt động xúc tiến, bán hàng thấp dao động trong khoảng $ 2000 - $3000

Phân tích CSS • •

Quý 1/ 2016-quý (2/2016) từ 6 lên 13 Quý 4/ 2016 giảm xuống 10

Nguyên nhân: • •

Công ty liên tục thay đổi thông điệp Feedback của khách hàng về sản phẩm là “ không phù hợp”

Phân tích NP

▸ Quý 1/2016-quý 4/2016 giảm từ 13 xuống 11

Nguyên nhân:

▸ Tổng chi phí cho cac hoạt động xúc tiến và bán hang liên tục tang. ▸ Doanh thu của công ty lại giảm dần qua từng quý


12

Phân tích ROM

▸Từ quý 1/2017-Q 4/2017 giảm mạnh từ 22-12

Nguyên nhân:

Phân tích điểm số trong game 2017

▸ Tổng chi phí cho các hoạt động xúc tiến $32 100 và bán hang $ 9 085 liên tục tăng. ▸ Lợi nhuận của công ty âm $2 431

Phân tích CSS •

Quý 1/2017-Q 4/ 2017 giảm nhẹ từ 9 -10 và thấp hơn so với cùng kì năm 2016.

Nguyên nhân: •

Công ty tiếp tục thay đổi thông điệp và chịu sự cạnh tranh về thông điệp với đối thủ

Phân tích MS

▸MS không thay đổi nhiều so với năm 2016 ở mức 6. Từ năm 2016-2017 MS vẫn nằm ở mức thấp trong tổng điểm 15

Phân tích NP

▸Trong năm 2017 NP giảm từ 9 xuống còn 5

Nguyên nhân:

▸ Tổng chi phí cho các hoạt động xúc tiến và bán hang liên tục tăng. ▸ Doanh thu của công ty lại giảm dần qua từng quý


13

Phân tích ROM

▸ROM tăng điều qua các quý từ 11-16 sau khi liên tục giảm điểm trong năm 2017

Nguyên nhân:

▸ Lợi nhuận của công ty tăng nhanh

Phân tích điểm số trong game 2018

Phân tích CSS •

Năm 2018, chỉ số CSS tăng điều qua các quý từ 9-15

Nguyên nhân: • •

Thông điệp được thay đổi phù hợp với khách hàng mục tiêu Độ nhận biết thương hiệu thể hiện qua chỉ số interest level đạt 83 điểm ở quý 4/2018

Phân tích MS

▸MS trong năm 2018, tăng nhưng không có thay đổi nhiều trong mức 6-8 điểm Từ năm 2016-2017 MS vẫn nằm ở mức thấp trong tổng điểm 15

Phân tích NP

▸2018, NP không có thay đổi nằm trong mức 5-6 điểm

Nguyên nhân:

▸ Mức tăng lợi nhuận của công ty không cạnh tranh lại với đối thủ


THANKS!

Closer  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you