Page 1

Stipendiaatide mõtteid

Mobiilsusbüroo on osa sihtasutuse Archimedes allüksuste hulka kuuluvast kõrghariduse arenduskeskusest, mis koordineerib riiklikke haridusalgatusi ja toetusmeetmeid ning viib ellu Euroopa Liidu struktuuritoetuste raames erinevaid programme.

lmimisele doktoritöö va u in m on s tu hakanud Välislähe d. Esiteks olen nu da ai a as alt, teiseks palju ka senisest laiem a m ge nä at vaheliste oma teem danud rahvus ai a as ka s tu andaks on lähe isele ning kolm im kk te e et uh võõrkeeli. koostöös praktiseerida e us al im võ andnud mise eest! tuste võimalda he lä lis vä n Täna 6 oRa tegevuse t, D ooli doktoran stipendiaat Tallinna Ülik r välismaal“ te es m se e id nt ra to ok „D

Olen Kristjan Jaagu stipend iumiga väga rahul ning loodan, et mulle avaneb edaspidi veelgi võimalusi seda kasutada. Tän an väga usalduse eest! Lähetusel viibimine ait as mind väga doktorantuuriõpingutega eda si liikumisel. Te teete võimalikuks paljud e unistusi! Tartu Ülikooli doktora nt, Kristjan Jaagu osalise õppe stipendiaat

Kui asu sin 2004 . aastal õppima London , unista is magis sin vahe doktoriõ triõppes l, et saa pingute ksin sea g a jätkat teema, l ka a. Mul õ mis min nnestus doktora d k ö leida itis ning ntuuri s sellega isse ast Jaagu d ka uda - ku oktoran id ilma tuuri st Kristjan mul oln ipendiu ud võim mita ei alik om See stip oleks at endium ileping a ööd ette võtta. majand ndis mu usliku k lle vajali indluse ku et oma n ing mor õpingud aalse to Londo e d e ukalt lõ , ni petada. Kristja Kuningliku M n Jaag uusik u dokto

aakade em r välism ia doktoran t, aal stip endiaa t

rantuu

Mobiilsusbüroo koordineerib riiklikke stipendiumiprogramme ja programmi “DoRa”, mille raames toetatakse üliõpilaste, õppejõudude ja teadlaste vahetust, tutvustatakse Eesti kõrgharidust välismaal ning viiakse ellu mitmeid teisi kõrghariduse rahvusvahelistumist toetavaid tegevusi. Samuti vahendab mobiilsusbüroo erinevaid välisriikide pakutavaid stipendiume. Anname välja stipendiume nii välismaal õppimiseks kui ka Eestisse õppima asumiseks. Meie peamiseks sihtgrupiks on magistrandid ja doktorandid. Pakutavate stipendiumide kohta leiad täpsemat infot meie kodulehelt aadressil: www.archimedes.ee/stipendiumid. Küsimuste korral võta julgesti meiega ühendust kas telefonitsi 6979 232 või e-posti teel stipendiumid@archimedes.ee!

Mobiilsusbüroo Kõrghariduse arenduskeskus Sihtasutus Archimedes stipendiumid@archimedes.ee www.archimedes.ee/stipendiumid Kontor Tallinnas: Koidula 13a 10125 Tallinn Tel 697 9232 Kontor Tartus: Väike-Turu 8 51013 Tartu Tel 730 0809

ukeskkonna, „Loome areng ada mis aitab tag ja teaduse Eesti hariduse me konkurentsivõi maailmas.“

Stipendiumid doktorandile


Hea doktorant!

Soovid minna semestriks välisülikooli? Selleks pakuvad Sulle stipendiumi taotlemise võimalusi • Kristjan Jaagu osalise õppe stipendium • Programmi DoRa tegevuse 6 stipendium „Doktorantide semester välismaal“

Mida nende stipendiumide toel teha saab? Stipendiumi võib kasutada nii loengute külastamiseks, individuaalseks tööks kui konsultatsioonideks oma valdkonna spetsialistidega. Toetatakse õpinguid nii välisülikoolides kui teadusasutustes. Välismaal tuleb viibida vähemalt üks kuu, kuid mitte rohkem kui viis kuud.

Kuidas stipendiumi taotleda? • Vali välja just Sulle sobiv programm. Selleks tutvu Kristjan Jaagu osalise õppe stipendiumi tingimustega aadressil www.archimedes.ee/stipendiumid/ kristjan-jaak ja DoRa tegevuse 6 tingimustega aadressil www.archimedes.ee/stipendiumid/programmdora. • Vajadusel võta ühendust Kristjan Jaagu programmi või DoRa tegevuse 6 konsultandiga sihtasutuses Archimedes. Nemad aitavad Sul taotlemisega algust teha ja annavad vajalikku nõu.

Mida stipendium sisaldab? • Taotleda saab elamiskulude ja sõidukulude katmist. • Toetuste määrad on fikseeritud ja riigiti erinevad. Oma sihtkoha stipendiumimääradega saad tutvuda meie kodulehel aadressil www.archimedes.ee/ stipendiumid

Soovid minna aastaks välisülikooli?

Selleks pakub Sulle stipendiumi taotlemise võimalust • Kristjan Jaagu tasemeõppe stipendium

Mida stipendiumi toel teha saab? Programmist toetatakse aastaseid õpinguid väliskõrgkooli või teadusasutuse juures doktoriõpingute raames. Toetust võib kasutada nii loengute külastamiseks, individuaalseks tööks kui konsultatsioonideks oma valdkonna spetsialistidega. Õpinguid väliskõrgkoolis toetatakse ühe akadeemilise aasta ulatuses üks kord doktoriõppe jooksul. Stipendiumi taotlemiseks võid olla nii Eesti kui ka välisülikooli doktorant.

Kuidas stipendiumi taotleda? • Esmalt tutvu Kristjan Jaagu tasemeõppe stipendiumi tingimustega aadressil www.archimedes.ee/ stipendiumid/kristjan-jaak. • Vajadusel võta ühendust Kristjan Jaagu konsultandiga sihtasutuses Archimedes, kes aitab taotlemisega algust teha ja annab kasulikku nõu taotluse koostamiseks. • Taotluste esitamise tähtaeg on igal aastal 1. mail.

Mida stipendium sisaldab? • Taotleda saab elamiskulude, sõidukulude ja õppemaksu katmist. Toetuste määrad on fikseeritud ja riigiti erinevad. Oma sihtkoha stipendiumimääradega saad tutvuda meie kodulehel aadressil www.archimedes.ee/stipendiumid. • Täiendavate õppetöö kulude (laborikulud, õppemaks vmt) katmist saab taotleda juhul, kui välisülikoolis ei ole võimalik tasuta õppida.

Soovid minna doktoriõppesse välisülikooli? Selleks pakuvad Sulle stipendiumi taotlemise võimalusi • Kristjan Jaagu doktorantuur välismaal

Mida nende stipendiumide toel teha saab? Konkurss on avatud kõigile, kes soovivad jätkata või alustada oma õpinguid doktoriõppe tasemel välisülikoolis ja soovivad pärast kraadi kaitsmist tööle asuda doktorikraadi nõudval ametikohal Eestis.

Kuidas stipendiumi taotleda? • Tutvu stipendiumi tingimustega aadressil www.archimedes.ee/stipendiumid/kristjan-jaak. • Võta ühendust sobiva välisülikooliga ning tee sisseastumiseks vajalikud toimingud. • Vajadusel võta ühendust programmi konsultandiga sihtasutuses Archimedes, kes aitab stipendiumi taotlemisega algust teha ja annab kasulikku nõu taotluse koostamiseks. • Taotluste esitamise tähtaeg on igal aastal 1. märtsil.

Mida stipendium sisaldab? • Taotleda saab elamiskulude ja sõidukulude katmist. Toetuste määrad on fikseeritud ja riigiti erinevad. Oma sihtkoha stipendiumimääradega saad tutvuda meie kodulehel aadressil www.archimedes.ee/ stipendiumid. • Taotleda saab ka täiendavate õppetöökulude (laborikulud, õppemaks vmt) katmist. Õppekulude katmist on võimalik taotleda vaid juhul, kui välisülikoolis ei ole võimalik õppida tasuta. • Stipendium sisaldab vajadusel ka lapsetoetust ja tervisekindlust.

Doktorandid  

Doktorantidele mõeldud stipendiume tutvustav voldik

Doktorandid  

Doktorantidele mõeldud stipendiume tutvustav voldik