Page 1

JA A R V E R S L A G

2 0 1 1


J A A R V E R SL A G

2011

Participeren, integreren, emanciperen: OKIJ doet een appèl op de innerlijke motivatie, creativiteit en lef om het zelf te doen. Dit inspireert tot participeren, leren en eigen regie.

1


Begeleiding van mensen Trajecten en interventies Methodiek Participatie


Inhoud 1 Inleiding 7 Verbinding van de WMO en de WWB 7 Output: Mooie cijfers 7 Outcome: Succesvolle burgers 7 2 Onbenutte Kwaliteiten (OK) 9 2.1 Sociale activering & Participatie 9 2.2 OK IJsselmonde 9 3 Organisatie 11 3.1 Stedelijke organisatie OK 11 3.2 Stichting Onbenutte Kwaliteiten IJsselmonde 11 3.3 Strategie OK IJsselmonde 11 4 Uitvoering 13 4.1 Team 13 4.2 Veranderingen 13 4.3 Werken in wijkteams 14 4.4 Talentenmanagement 15 5 Producten en Resultaten 17 5.1 IJsselmonde en Feijenoord 17

5.4

Extra faciliteiten voor alle OK deelnemers

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7

Nieuwsflits Rotterdampas OK Agenda OK Nieuwjaarsborrel OK Club Dag van de Dialoog OK in de wijk en overige activiteiten

31

5.5

Bijzonder vrijwilligerswerk

34

5.5.1 5.5.2 5.5.3

Gastvrouwen in actie bij eerste CO Kunstexpositie Kledingbank IJsselmonde Koninginnedag in Hordijkerveld

6 Tot slot

5.2

OK trajecten in IJsselmonde

17

Bijlage: OK Keurmerk

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8

OK Klassiek (extra) OK Wijk Actief OK Mensenwerk OK Activerende Zorg Coaching 2010 OK Klassiek voor UWV-ers OK Participatieplaatsen OK Sterk in Vrijwilligerswerk EVC voor vrijwilligers

19

5.3

Cursussen en activiteiten

26

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.10 5.3.11

Burgerschapscompetenties Taal en Participatie OK Praathuis Module Taalstimulering Lezing Marjan Berk Module Budgetteren Module Assertiviteit Module Sport Werkt Wijkbijeenkomsten Module Communicatie Beauty Workshop

26

32 33 33

34 34 34

Projecten

34 34

22 23 24 25

26 28 28 29 29 29

31

32

ParticipatieWijzer Sociaal Investeren Hordijkerveld Toeleiding en samenwerking

22

30

32

5.6.1 5.6.2 5.6.3

21

30

31

5.6

20

29

31

Uitgave: Stichting Onbenutte Kwaliteiten IJsselmonde Vormgeving + productie: Jim van der Put Fotografie: medewerkers OKIJ, Rotterdam Imagebank, Hans de Vries en Laura de Haan (Opzoomer Mee)

36 37 38 39


Voorwoord Leefbaarheid OKIJ is een maatschappelijke organisatie. We dragen bij aan het vergroten van de leefbaarheid van de samenleving. We beogen duurzame maatschappelijke participatie. Wij spelen in op wijkgerichte vragen en bemiddelen deelnemers bij voorkeur naar vrijwilligerswerk en activiteiten in hun eigen buurt. Zo dragen wij bij aan het versterken van de wijken. De focus van de OK trajecten is werk vanuit de motto’s:

‘iedereen een stap vooruit’ & ‘iedereen draagt bij aan de maatschappij’ Stichting Onbenutte Kwaliteiten IJsselmonde (OKIJ) heeft opnieuw in 2011 goede resultaten laten zien. De beleidsmatige en economische ontwikkelingen zorgen voor extra uitdaging en leiden tot een bewogen jaar voor OKIJ, haar medewerkers, deelnemers en alle samenwerkingspartners. De effecten zijn groot. We zien een terugloop van het werk in IJsselmonde en een uitbreiding van het werk in Feijenoord. En inhoudelijk worden er stapjes terug gedaan door de professionals en laten we meer over aan de eigen kracht van mensen en (vrijwilligers) organisaties. Door wijk- en groepsgericht te werken bouwen we aan sociale netwerken en versterken we de sociale cohesie. Als resultaat hiervan zien we een stijging van zowel de output en de outcome van onze dienstverlening.

OKIJ staat voor een integrale benadering en aansluiting bij de WMO en Welzijn Nieuwe Stijl. Cijfers en verhalen Effectmeting, transparantie, verantwoording van resultaten. Ook OKIJ doet mee en we gaan nog een stapje verder. Want zicht krijgen op het effect van OK is meer dan het transparant en overtuigend presenteren van aantallen en bedragen. Cijfers (output) zeggen niet alles. Als we het daarbij laten doen we de mensen in OK tekort, het rendement (outcome) is zoveel meer. Ter illustratie en nuancering van de cijfers belichten we in dit jaarverslag een aantal korte casussen van klanten van OKIJ. Netwerken OKIJ werkt in de leefwereld van mensen. Daar gaat het niet altijd om grote aantallen, maar om individuele waarden en de kracht van het netwerken. De waarde van de individuele deelnemer is het vergroten van zelfvertrouwen, van ontmoeten, maar de waarde van netwerken is de inzet van mensen voor elkaar in de buurt. Het inzetten van vrijwilligers in hun buurt heeft een positieve invloed op de sociale cohesie en om verschillen tussen autochtone en allochtone groepen te overbruggen. OKIJ heeft hier in 2011 een belangrijke bijdrage in geleverd. Wij zijn dan ook bijzonder trots op onze resultaten.

Wij zijn er trots op! 2011 IJsselmonde & Feijenoord 1400 trajecten/interventies 1200 mensen 400.000 uur maatschappelijke inzet We kijken vooruit! Ondanks de economische crises en de daaruit volgende bezuinigingen durven we vooruit te kijken. Als één van de twee OK banken in Rotterdam zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Uiteraard met de nodige zelfreflectie, flexibiliteit en aansluiting zoekend bij de ontwikkelingen in de Rotterdamse samenleving. Bereid om met onze expertise als partij mee te werken met partners om de samenleving nog meer te versterken.

Namens Stichting Onbenutte Kwaliteiten IJsselmonde Lia Dam, directeur juni 2012

5


J A A R V E R SL A G

2011

Resultaten van de OKIJ tevredenheid-

onderzoeken 2011 Het gemiddelde rapportcijfer dat de deelnemers geven voor de dienstverlening van OK IJsselmonde is een 8,5. De range hierbij is 5-10. Dit is een hoog cijfer, de klanttevredenheid is erg hoog. Dit correspondeert met de resultaten van de gehele vragenlijst en komt tot uitdrukking in toegevoegde opmerkingen als: ‘Uitmuntend tevreden’, ‘Iedereen gelijk behandelen’, ‘Heb zelf goede vrijwilligerswerkplek gevonden en OK ondersteunde mij hier erg goed in’ en ‘Het is goed op orde’.

CASUS

Het gemiddelde rapportcijfer dat de opdrachtgevers voor de dienstverlening van OKIJ geven is een 7,5. De range hierbij is 6-9. In aanmerking nemend dat de beoordeling heeft plaatsgevonden door kritische professionals is dit een mooi cijfer, de opdrachtgevertevredenheid is hoog.

Iets terugdoen voor de samenleving

Een vrouw van Afghaanse afkomst van wie de echtgenoot in Kabul is achtergebleven heeft last van chronische migraine. Zij zorgt alleen voor vier kinderen. Toch doet zij via OK Klassiek vrijwilligerswerk omdat zij graag iets terug wil doen voor de samenleving. Ze werkt als gastvrouw vier keer per week in een zorginstelling. Ze is extra blij dat ze daar ook haar Nederlandse taal kan oefenen en de bewoners vinden haar erg aardig.

6

De volgende toegevoegde opmerkingen illustreren dit: ‘Tevreden over behaalde resultaten, omdat tegen de verwachting in een aantal klanten doorbemiddeld kon worden naar een reguliere baan’, ‘Tevreden, omdat wat betreft de plaatsingen het wel goed zit’ en ‘Ooit zelf via OK hier terecht gekomen!’.


1 Inleiding Verbinding van de WMO en de WWB Vanuit de WWB is activering een tijdelijke interventie, de participatiegraad van uitkeringsgerechtigden wordt vergroot waardoor de kans op een baan toeneemt. De WMO wil actieve burgers die participeren in de eigen buurt en bijdragen aan de civil society. De OK interventies en OK trajecten gaan verder, mensen gaan meedoen en blijven betrokken. En hiermee sluit OKIJ perfect aan op de doelstelling van de WMO: meedoen en erbij blijven.

8,5) als de opdrachtgevers (cijfers 7,5) in IJsselmonde zeer tevreden zijn over de kwaliteit van het werk van OKIJ. Voor ons is dat nog eens versterkt door een werkbezoek van wethouder Korrie Louwes aan OKIJ in maart 2011. Outcome: Succesvolle burgers OKIJ staat voor activering en participatie. Onze werkwijze legt verbindingen tussen mensen, om ontmoetingen in gang te zetten en te bouwen aan nieuwe netwerken. Zo worden de sociale samenhang en de leefbaarheid versterkt. Wij werken bewust buurtgericht en aan buurtactivering. We maken onze output meetbaar met cijfers. Maar de outcome is ook sociale stijging, voorkomen van overlast en het bevorderen van participatie. En voelen mensen zich daardoor beter, veiliger en gelukkiger? Zijn mensen meer zelfredzaam in en rondom huis? Zijn ze andere dingen gaan doen? Komen mensen uit hun isolement? Hiervoor zijn verhalen nodig.

Output: Mooie cijfers OKIJ heeft in 2011 in totaal 537 OK trajecten in IJsselmonde uitgevoerd. Van Wijk Actief interventies, Activerende Zorg trajecten, OK Participatieplaatsen, ‘gewone’ OK trajecten, OK trajecten voor UWV-ers tot SiV-trajecten. En in elk traject levert OKIJ individueel maatwerk. Daarnaast heeft OKIJ per 1 november 2011 ruim 450 lopende OK trajecten overgenomen van Stichting Welzijn Feijenoord (SWF) en zijn er nog 50 reguliere OK trajecten en 30 Full Engagement trajecten in Feijenoord van start gegaan. Daarmee gaan we in 2011 ver over onze voorgaande resultaten heen, we komen uit op een aantal van bijna 1400 trajecten/interventies!

In dit jaarverslag worden de resultaten van OKIJ in 2011 daarom niet alleen kwantitatief beschreven maar ook kwalitatief onderbouwd. In dit jaarverslag komt u in aanvulling op de teksten korte casusbeschrijvingen en resultaten van acties van OKIJ tegen. Na het inleidende hoofdstuk 1 staan in hoofdstuk 2 de visie en de werkwijze van OKIJ beschreven. De kaders en de organisatievorm volgen in hoofdstuk 3. Hoe en op welke wijze de uitvoering vorm kijgt staat in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op de producten en de resultaten van 2011 in met name IJsselmonde, voor het deel Feijenoord is alleen getalsmatige informatie beschikbaar. In hoofdstuk 6 worden, tot slot, de beleidspunten voor 2012 uiteen gezet.

Voor het IJsselmondse deel van het werk is gekeken naar het maatschappelijk rendement van de dienstverlening. Het gaat daarbij om het aantal uren dat de OK deelnemers werkzaam geweest zijn in vrijwilligerswerk, mantelzorg of een participatieplaats. Eind 2010 zijn er 598 OK deelnemers in IJsselmonde die samen 183.864 uur werk leveren. Medio 2011 leveren de 445 OK deelnemers samen 213.928 uur maatschappelijke inzet. Als we het rendement van OK IJsselmonde voor de IJsselmondse samenleving in euro’s uitdrukken en we rekenen met 10 euro per uur komen we voor 2011 op een rendement van meer dan 2 miljoen euro. Ook zijn voor het IJsselmondse eind 2011 de gebruikelijke representatieve tevredenheidonderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zowel de klanten (cijfer

7


J A A R V E R SL A G

2011

Acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

gericht op de vraag achter de vraag gebaseerd op de eigen kracht van de burger direct er op af formeel en informeel in optimale verhouding doordachte balans van collectief en individueel integraal werken niet vrijblijvend, maar resultaatgericht gebaseerd op ruimte voor de professional

8


2 Onbenutte Kwaliteiten (OK) 2.1 Sociale activering & Participatie

Missie OKIJ is een zelfstandige, ideële organisatie met een maatschappelijke doelstelling. OKIJ wil werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in (met name) de deelgemeente IJsselmonde motiveren en activeren tot maatschappelijk participatie en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor worden de individuele mogelijkheden van deelnemers groter en zijn zij beter in staat een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de (eigen) leefomgeving.

Sociale activering beoogt in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) met diverse re-integratieen activeringstrajecten deelnemers maatschappelijk actiever te krijgen door het verrichten van betaald werk, of zolang dat niet mogelijk is, onbetaald werk. Activering van uitkeringsgerechtigden richting een haalbaar niveau van maatschappelijke participatie is een belangrijk doel van het huidige sociale zekerheidsstelsel. In Rotterdam is dit aangescherpt in het Full Engagement beleid, in ruil voor een uitkering ‘verwacht’ SoZaWe minimaal 20 uur per week maatschappelijke participatie.

Visie Stichting Onbenutte Kwaliteiten IJsselmonde activeert mensen met als doel maatschappelijke participatie, integratie en emancipatie. Deze visie sluit aan op de stedelijk vastgestelde visie in het kader van het OK Keurmerk.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stelt dat participatie belangrijk is voor het welbevinden van mensen. Participatie maakt het mogelijk dat men zich onderdeel voelt van een groep, het levert waardering op, het biedt ontplooiingsmogelijkheden en het vergroot de sociale zelfstandigheid of zelfredzaamheid. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met belemmeringen of beperkingen, voor wie participatie minder gemakkelijk en vanzelfsprekend is. Mensen die participeren voelen zich beter en dit komt hun omgeving ten goede.

Motto’s In het kort worden de missie en visie samengevat in de motto’s van OKIJ: ‘iedereen een stap vooruit’ & ‘iedereen draagt bij aan de maatschappij’ Kernwaarden OKIJ werkt vanuit de kernwaarden duurzaamheid, betrouwbaarheid en vitaliteit: • Door vraaggericht te werken en tegemoet te komen aan de wensen van de klant worden er duurzame resultaten behaald in de diverse OK trajecten. • OKIJ wil een betrouwbare partner zijn in de afspraken en contacten met haar deel nemers, opdrachtgevers en samenwerkings partners. • Als kleine, zelfstandige organisatie met een deskundig en betrokken team van professionals is OKIJ in staat snel, flexibel en passend te handelen.

De WWB en de WMO liggen duidelijk in elkaars verlengde en het integraal oppakken van sociale activering en participatie ligt voor de hand. Voorwaarden voor succes zijn onder andere de (sturings)relatie tussen gemeenten en OKIJ en de kwaliteit en professionaliteit van het werk. Om op deze twee punten een verbeterslag te kunnen maken is het landelijke programma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ gelanceerd. OKIJ heeft de WMO en Welzijn Nieuwe Stijl opgenomen in de ontwikkeling van OKIJ, haar medewerkers en producten.

2.2 OK IJsselmonde

Werkwijze OKIJ streeft ernaar met behulp van diverse typen trajecten en interventies het sociaal isolement van werkzoekenden te doorbreken, hun participatie te vergroten en hen een opstap te bieden richting arbeidsmarkt. Naast de Individuele, Vraaggerichte Benadering (IVB) wordt gebruik gemaakt van Empowerment en jobcoaching. Er wordt groeps- en wijkgericht gewerkt.

De Rotterdamse variant van sociaal activeren heet Onbenutte Kwaliteiten. Sinds 1995 is OKIJ in de deelgemeente IJsselmonde uitvoeringsorganisatie van diverse activeringstrajecten gericht op maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling, de focus daarbij is (vrijwilligers)werk.

9


J A A R V E R SL A G

2011

De deelnemer heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het (activerings)traject. Dat wil ondermeer zeggen dat zijn motivatie, wensen en perspectieven het uitgangspunt van het traject vormen, dat hij overzicht krijgt en houdt over het traject, zelf keuzes maakt en zelf de nodige stappen onderneemt (empowerment). Hierbij krijgt hij ondersteuning van een participatiecoach die de kwaliteiten bezit het traject vraag- en resultaatgericht, gebiedsgericht en outreachend te begeleiden. Er wordt nauw samengewerkt met instellingen in het netwerk. Iedereen een stap vooruit kan op vele manieren bereikt worden. OKIJ maakt hiervoor gebruik van het netwerk.

Keurmerk OK De interne audit voor het Keurmerk OK 2010-2011 is succesvol verlopen. OKIJ krijgt van de auditor een compliment voor het actueel en gevarieerd relatiebestand blijkend uit de grote diversiteit

CASUS

Vanaf 1 mei 2011 zijn er vier wijkteams actief in IJsselmonde. Door in wijkteams te werken kunnen de deelnemers nog beter in hun OK traject begeleid worden. De trajectbegeleider weet wat er speelt in de wijk, houdt spreekuur in de wijk en kent de wijk op en top. De deelnemers worden dichtbij huis begeleid en ondersteund naar activiteiten en vrijwilligerswerk in hun eigen wijk. Er wordt meer en meer ingespeeld op initiatieven van deelnemers (Burgerinitiatieven) waardoor er meer contacten tussen bewoners komen en de verbindingen in de wijk versterkt worden.

aan trajecten, de profilering van OKIJ met vrijwilligerswerk, de aansluiting op de WMO, de samenwerkingen die met andere organisaties aangegaan zijn en de samenwerking binnen de keten naar werk (zie bijlage).

Tijdelijk vrijwilligerswerk (SIV traject)

Mevrouw van Nederlandse afkomst is op zoek naar werk, maar omdat dit niet zo snel lukt, wil zij actief blijven. Ze heeft zich gemeld aan de balie bij het Werkplein. Door OKIJ is mevrouw bemiddeld naar een zorgcentrum waar ze twee dagen per week aan de slag gaat als vrijwilliger.

10


3 Organisatie 3.1 Stedelijke organisatie OK De beleidsmatige uitgangspunten van OK worden op stedelijk niveau vastgesteld. Financiering van de trajecten vindt deels plaats via deelgemeentelijke subsidies en deels via stedelijke contracten met opdrachtgevers. Deelgemeenten en de uitvoerende diensten van de opdrachtgevers (Werkpleinen) houden zich vooral bezig met de (praktische) invulling van het beleid. Elke Rotterdamse deelgemeente heeft één of meer OK uitvoeringsorganisaties die zijn ondergebracht bij verschillende instellingen in de sociale sector. Daarnaast is er een groot netwerk in het veld van zorg, welzijn, onderwijs en re-integratie bij OK betrokken. Deze organisaties leveren activeringsplaatsen, hulpverlening, scholing en vervolgtrajecten voor deelnemers. Een coördinerende rol in dit gehele veld wordt vervuld door Stichting OK Rotterdam (StOK). OK IJsselmonde heeft in 2011 voldaan aan de voorwaarden voor monitoring die door StOK gesteld zijn. OK erkent het belang van samenwerking maar zal de eigen koers blijven bepalen om haar strategisch beleid waar te kunnen maken. Naast forse bezuinigingen is het toekomstige beeld een gebiedsgerichte aanbesteding waarin een koppeling van zorg, welzijn en werkgelegenheid centraal staat. Voor de traditionele OK producten zijn zowel de markt als de middelen weggevallen. Op 8 juli 2011 is in een onderling netwerkoverleg besloten het OK Netwerk op te heffen. De waarde die OK gehad heeft voor mensen blijft bestaan, maar voortzetting van het product niet meer.

3.2 Stichting Onbenutte Kwaliteiten IJsselmonde In de deelgemeentelijke participatieketen op het gebied van werk, scholing, re-integratie en activering is OKIJ de uitvoeringsorganisatie in de deelgemeente IJsselmonde en Feijenoord. Het lokale niveau waarop OKIJ is georganiseerd, zorgt voor een maximale aansluiting bij de lokale context en een goede bereikbaarheid van de dienstverlening voor de doelgroep.

Het bestuur van Stichting OKIJ is 2011 ingegaan met vier bestuursleden: • Dhr. A. Hendriks, voorzitter • Mevr. Y.C.M. de Rijk, penningmeester (tot maart 2011) • Mevr. M.Th. Mastik-Sonneveldt, secretaris • Dhr. J.J.E. van Cleeff, algemeen bestuurslid tot en penningmeester vanaf maart 2011 In maart 2011 is mevrouw Y.C.M. de Rijk na een kort ziekbed overleden. De impact van het verlies van een capabel, integer en betrokken bestuurslid is groot voor een kleine organisatie als OK IJsselmonde. De functie van penningmeester is overgegaan naar de heer Van Cleeff. In 2011 zijn er 7 bestuursvergaderingen geweest. Beleid rond personeel en financiën staan hierin centraal en worden gerelateerd aan wegvallende subsidies. Daarnaast zijn er meerdere strategische onderzoeken ingezet voor verder reikende samenwerking en mogelijkheden tot samengaan met andere partijen. Voor de toekomst van OKIJ zijn uitgangspunten geformuleerd door bestuur en directie. Er heeft bijstelling plaatsgevonden van het strategisch beleidsplan voor de aanpak voor 2011 en 2012. OKIJ heeft een duidelijke lokale oriëntatie maar de ontwikkelingen stimuleren OKIJ om zich te beraden op schaalvergroting.

3.3 Strategie OK IJsselmonde OKIJ werkt in een snel veranderende omgeving. Het aanpassingsvermogen van de organisatie is bepalend voor de continuïteit van de organisatie. Belangrijke veranderingen komen voort uit de marktwerking waardoor steeds meer bedrijfs- en marktrisico’s voor rekening van OKIJ komen. Daarbij wordt de speelruimte bepaald door politieke actoren als deelgemeente, gemeente en het rijk. De beleidslijnen voor de toekomst gaan uit van een strategie die is gebaseerd op samenwerking en aansluiting op de ontwikkelingen in de omgeving. Daarbij werkt OKIJ in toenemende mate samen met partners in en buiten IJsselmonde. De stichting heeft zich oriënterend opgesteld naar krachtige en stimulerende samenwerkingspartners. In 2011 ligt de inhoudelijke focus op Welzijn Nieuwe Stijl, Wijkgericht werken en Full Engagement.

11


J A A R V E R SL A G

CASUS

2011

Trots op haar EVC certificaat

Mevrouw C. heeft op dinsdag 25 oktober tijdens de feestelijke bijeenkomst bij OKIJ haar EVC certificaat in ontvangst genomen. EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. De vaardigheden, kennis en gedrag opgedaan in het vrijwilligerswerk worden als competenties benoemd. Ze worden vastgelegd in een portfolio-map en na een positieve beoordeling met het certifaat erkend. Mevrouw C. heeft haar certificaat ontvangen voor 5 competenties: omgaan met tijd en tempo, communiceren, presentatie, samenwerken en al doende leren. In haar portfolio heeft zij laten zien dat zij over deze 5 competenties beschikt door het verzamelen van bewijzen, zoals foto’s, getuigschriften en referenties. Waarom heb je meegedaan met de EVC procedure van OKIJ? Ik ben uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomst over EVC en ik vond het best

interessant. Ik had nog nooit zoiets gedaan en ook nog nooit een C.V. opgesteld. Ik heb me opgegeven om mee te doen en ben daarna begonnen. In het begin vond ik het wel zwaar, ik moest er tijd voor vrij maken want ik werk 20 uur als vrijwilliger bij basisschool De Barkentijn in de Beverwaard en ik heb een dochter van 15 jaar, in de pubertijd, die best aandacht nodig heeft. Het was toch leuk om te doen: door de bewijzen te verzamelen, blijkt wat je allemaal doet. Normaal ga je gewoon naar je werk en nu ben je bewust bezig met wat je allemaal doet op je werk. De competenties die ik gekozen heb sluiten het beste aan bij mijn werk. Het was geen probleem om de bewijzen te vragen, de mensen om me heen vonden het leuk dat ik dit deed. En ze doen het ook omdat ze mij niet kwijt willen. Ik heb héél veel geleerd van het EVC. Heel veel over mezelf. Ik heb nagedacht over alles en wat ik precies doe in het leven. Ik ben me bewust van de werkplek en die klopt bij mij. Aan andere OK deelnemers raad ik aan om ‘gewoon te beginnen’. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik heb er geen spijt van. Ik heb een mooie portfolio-map die ik kan laten zien bij sollicitaties.

12


4 Uitvoering

contracten en de effectieve taakverdeling ruimte om formatie en inzet te wijzigen.

4.1 Team

Eind 2011 is het personeelsbestand opgehoogd naar 14,44 fte. Noodzakelijk om de overgenomen trajecten in Feijenoord op te kunnen pakken. Voorzien wordt het terugbrengen van de formatie in 2012 bij afronding van de (overgenomen) trajecten. Door de inzet en flexibiliteit van alle medewerkers zijn de veranderingen in caseload en uitbreiding van werkgroepen goed verlopen. Aandacht voor de medewerkers kan niet los staan van aandacht voor effectiviteit en efficiëntie. In het kader hiervan zijn er in 2011 meerdere trainings- en opleidingstrajecten gestart.

Het team van OKIJ bestaat voornamelijk uit participatiecoaches/zorgcoaches met ondersteunend administratief medewerkers. Iedere medewerker valt rechtstreeks onder de directeur. Alle trajectbegeleiders hebben minimaal een HBO-opleiding aangevuld met relevante werkervaring. Daarnaast is er ruimte geboden voor twee HBO stagiairs om hun praktijkervaring te versterken en hun opleiding tot een goed resultaat te brengen. In een kleine, platte organisatie ligt een redelijke mate van zelfsturing voor de hand. De participatiecoaches hebben daartoe een caseload afgestemd op het aanstellingspercentage. De uren die resteren na aftrek van de noodzakelijke overhead, zijn beschikbaar voor de uitvoering van teamtaken. Deze teamtaken passen bij de individuele deskundigheid, ervaring en affiniteit van de participatiecoaches. De teamtaken wisselen in aansluiting op de snel veranderende omgeving met enige regelmaat. De teamtaken worden individueel of in een werkgroep opgepakt, uitgewerkt en in gang gezet. In 2011 draaien de werkgroepen: • Wijkgericht werken & buurtactivering • Erkenning Verworven Competenties (EVC) voor vrijwilligers • Inburgering • Participatieplaatsen • PR • Contacten Werkplein Dwarsdijk en Balie Werkplein Dwarsdijk • Kwaliteit Halverwege 2011 heeft SoZaWe haar lopende aanbestedingen ingetrokken. Ten gevolge van de forse noodzakelijke bezuinigingen worden er geen OK producten meer ingekocht. Dit heeft grote consequenties voor het voortbestaan van OKIJ en haar medewerkers. Het overnemen van de OK trajecten in Feijenoord komt dan ook op een goed moment voor OKIJ. Voortbordurend op een effectieve inzet van de personeelsuren in 2011 kan OKIJ zonder grote zorgen verder gaan, daarnaast bieden de flexibele

4.2 Veranderingen Inhoudelijk zijn een aantal taakveranderingen nodig geweest door het beëindigen van bestaande producten, uitbreiding van bestaande producten en voor versterking van nieuwe producten. In aansluiting op de WMO en Welzijn Nieuwe Stijl wordt de functie van trajectbegeleider meer en meer omgezet naar de functie van participatiecoach waardoor een omslag gemaakt kan worden van individueel naar groepsgericht werken en van deelgemeentelijk naar wijkgericht werken. In 2011 is de totale formatie van OKIJ van 12,72 fte naar 14,44 fte gegaan (zie tabel 1 en tabel 2). Bij aanvang van 2011 zijn er 13 reguliere medewerkers. In het voorjaar 2011 is afscheid genomen van twee medewerkers die met pensioen zijn gegaan. Samen hebben zij 26 jaar voor OKIJ gewerkt. In de loop van het jaar vertrekken er twee reguliere medewerkers en worden er aanstellingen gewijzigd. Er komen vier reguliere medewerkers en twee stagiaires bij. Eind 2011 zijn er 15 reguliere medewerkers. Dit is een uitbreiding van 1,72 fte (zie tabel 3) die tijdelijk nodig is om de uitvoering van de trajecten van OK Feijenoord over te kunnen nemen. Ook bij de vrijwillige medewerkers zijn er wisselingen, met name bij de baliepool waar doorstroming een doel is. Ieder half jaar krijgen nieuwe baliemedewerkers een kans om hun competenties hierin te versterken en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

13


J A A R V E R SL A G

2011

1: tabel tabel 1: urenfte’s c.q.per fte’s perbij taak OK IJsselmonde per 1 januari AantalAantal uren c.q. taak OKbij IJsselmonde per 1 januari 2011 2011

Taak Taak

uren uren aantalaantal fte fte

Directie/Staf Directie/Staf 36 36 TB Klassiek TB Klassiek 170 170 TB AZ/AZC TB AZ/AZC 12 12 TB UWV 8 TB UWV 8 TB PPTB PP 24 24 Mensenwerk Mensenwerk Acquisitie Acquisitie 12 12 Projectontwikkeling Projectontwikkeling 12 12 Administratie/beheer Administratie/beheer 28 28 Kansen in IJsselmonde Kansen in IJsselmonde ontwikkeling ontwikkeling 16 16 Kansen in IJsselmonde Kansen in IJsselmonde balie balie24 24 ParticipatieWijzer ParticipatieWijzer ontwikkeling/balie ontwikkeling/balie ID ID 36 36 Vrijwilligers Vrijwilligers 80 80 TotaalTotaal

2: tabel tabel 2: urenfte’s c.q.per fte’s perbij taak OK IJsselmonde 31 december AantalAantal uren c.q. taak OKbij IJsselmonde per 31per december 2011 2011

458 458

1,00 4,72 0,33 0,22 0,67 0,33 0,33 0,78

Taak Taak

Directie/Staf Directie/Staf 36 36 Klassiek TB/PCTB/PC Klassiek 284 284 TB AZ/AZC 4 TB AZ/AZC 4 TB UWV 6 TB UWV 6 TB PPTB PP 12 12 Mensenwerk 4 Mensenwerk 4 Acquisitie Acquisitie 12 12 Projectontwikkeling Projectontwikkeling 12 12 Administratie/beheer Administratie/beheer 34 34 Kansen in IJsselmonde Kansen in IJsselmonde ontwikkeling ontwikkeling Kansen in IJsselmonde Kansen in IJsselmonde balie balie ParticipatieWijzer ParticipatieWijzer ontwikkeling/balie ontwikkeling/balie 36 36 ID ID Vrijwilligers Vrijwilligers 80 80

1,00 4,72 0,33 0,22 0,67 0,33 0,33 0,78

0,44 0,44 0,67 0,67 1,00 1,00 2,22 2,22

TotaalTotaal

12,72 12,72

De markt waarop OK moet opereren verandert continu en krimpt in 2011 ten gevolge van de econo5: tabel tabel 5: mische crisis. Het OK is trajecten vanperbelang om de2011 taakstelling Aantallen lopende per 1 januari OK IJsselmonde Aantallen lopende OK trajecten 1 januari 2011 bij OKbij IJsselmonde te behalen en kwaliteit te tonen. Dit vergt een extra impuls op trajectbegeleiding, coaching, acquisitie, Lopend OK traject aantal procentueel Lopend OK traject aantal procentueel administratie en aansturing. Begin 2011 wordt het concept Kansen in(extra) IJsselmonde/WerkWijzer, wat OK Klassiek 85 % OK Klassiek (extra) 397 39785 % sinds in ontwikkeling is, op verzoek OK2010 AZC 2010 8van 2% OK2010 AZC 8 2 %de OK UWV aangepast naar ParticipatieWijzer. 7 2% 2% deelgemeente OK UWV 7 OK SIV 16 het 3% OK SIV 16 op 3 % WerkDe ParticipatieWijzer wordt uitgevoerd OK Participatieplaats OKDwarsdijk. Participatieplaats 35 35 8 % 8 % plein Hierdoor wordt de samenwerking met SoZaWe nog sterker dan voorheen. En door TotaalTotaal 463 463 100 %100 % samenwerking met OK Feijenoord lukt het om deze balie dagelijks open te houden met een of twee medewerkers. Na de zomervakantie trekt OK Feijenoord zich geleidelijk terug en worden er twee stagiaires aangetrokken om de openstelling te garanderen. Eind tabel 8: is er een enorme piek in het aantal tabel 8: 2011 Aanmeldingen potentiële deelnemers OK Klassiek (extra) 2011 reguliere OK trajecten door de overname van deinOK Aanmeldingen potentiële deelnemers OK Klassiek (extra) in 2011 OK IJsselmonde bijtrajecten OKbij IJsselmonde van OK Feijenoord. Er wordt fors herschikt in de uren van IJsselmonde en er worden nieuwe Aanmelding OKgeheel KlassiekProcentueel Procentueel Aanmelding door door om OKhet Klassiek mensen aangetrokken te kunnen (extra) (extra) begeleiden. SoZaWe SoZaWe nieuwnieuw trajecttraject 71 71 27 % 27 % SoZaWe vervolgtraject 184 Coaching SoZaWe vervolgtraject 184Zorg 69 %69 Voor het product Activerende is % beStedelijke 7 minder3 % 3% Stedelijke Zorg Zorg 7 er perkte belangstelling waardoor trajectbeZelfmelder 3 Zelfmelder 3 1% 1% Anders 0 Anders 0 0% 0% TotaalTotaal

265 265

100 %100 %

uren uren aantalaantal fte fte 1,00 7,88 0,11 0,18 0,33 0,11 0,33 0,33 0,95

1,00 7,88 0,11 0,18 0,33 0,11 0,33 0,33 0,95

-

-

1,00 1,00 2,22 2,22

520 520

14,4414,44

geleiding nodig tabel 6: tabel 6: is. Ook de Aanmeldingen opdrachten van potentiële het deelnemers UWVdeelnemers nemen af Aanmeldingen OKqua trajecten in 2011 potentiële OK trajecten in 2011 bij OK IJsselmonde kwantiteit waardoor er minder uren ingezet hoeven bij OK IJsselmonde worden. Tot juli is er een gestage instroom participatieplaatsen waardoor de inzet tot het einde van het Aanmelding procentueel Aanmelding voor voor aantalaantal procentueel jaar gelijk blijft. OK OKer Klassiek (extra) 265 265 57 % 57 % In 2011 wordt netKlassiek als in (extra) 2010 gewerkt met vrijwilOKActief Wijk Actief OKbalie Wijk 15 15 3% 3% ligers voor de en verschillende cursussen/ OK Mensenwerk 3 3 1% 1% activiteiten. OK Mensenwerk OK Activerende OK Activerende Zorg Zorg OK UWV OK UWV OK SIV OK SIV 4.3 Werken in wijkteams OK Participatieplaats OK Participatieplaats

0 0 0 0 133 133 52 52

0% 0% 0% 0% 28 %28 % 11 % 11 %

In de lijn vanTotaal de Totaal WMO en het stimuleringspro468 468 100 %100 % gramma Welzijn Nieuwe Stijl worden bewoners gestimuleerd om burgerkracht te ontwikkelen om zelf verantwoording te nemen voor hun buurt. De noodzaak van het uitzetten van deze lijnen wordt tabeltabel 8: 8: versterktAantal doorAantal de huidige economische crisis en de2010 bij deelnemers de periode januari - december 2010 bij deelnemers in de in periode januari - december daarbij horende dalende budgetten. OK IJsselmonde OK IJsselmonde De inhoudelijke lijn om in te zetten op eigen kracht, empowerment en gebiedsgericht werken is doortotaal OKtotaal deelnemers aangemeld deelnemers aantalaantal aangemeld in trajectbij tb-er deelnemers bij tb-er in traject deelnemers IJsselmondeMaand al inMaand 2010 ingezet. januari januari 2010 2010

401 401

21

21

mei 2010 mei 2010 juni 2010 juni 2010 juli 2010 juli 2010 augustus augustus 2010 2010

399 419 442 448

399 419 442 448

64 42 26 23

64 42 26 23

422 422 425 432 438 463 463 461 461 468 468 471 471

In 2011 is door de medewerkers van OKIJ hard gefebruari februari 2010 2010 403 403 22 22 425 werkt om wijkteams te vormen. Ook de deelnemers maartmaart 2010 2010 402 402 30 30 432 waren hierbijapril betrokken april 2010omdat velen 403 andere 2010 403 een 35 35OK 438 14


trajectbegeleider/participatiecoach kregen. Het was een inspanning en verandering voor velen. Maar het resultaat mag er zijn! Vanaf 1 mei 2011 zijn er 4 OK wijkteams actief in IJsselmonde: • Lombardijen • Groot-IJsselmonde Zuid: Hordijkerveld en Reijeroord • Groot-IJsselmonde Noord: Kreekhuizen, Sportdorp, Tuinenhoven en de Hagenbuurt • Beverwaard en Oud-IJsselmonde Voordeel OK wijkteams Door in wijkteams te werken worden de deelnemers nog beter begeleid. De trajectbegeleider/participatiecoach weet wat er speelt in de wijk, houdt spreekuur in de wijk en kent de wijk. Deelnemers kennen hun eigen woongebied en worden dichtbij huis begeleid en ondersteund naar activiteiten en vrijwilligerswerk in hun eigen wijk. Ze kunnen ook zelf initiatieven nemen tot activiteiten in hun eigen wijk. Zo wordt door OKIJ de kennis van trajectbegeleiders en deelnemers gebundeld om daarmee de sociale cohesie en de verbindingen in de wijken te versterken. Instellingen in de wijk waarmee OKIJ samenwerkt, krijgen te maken met een klein slagvaardig wijkteam. De trajectbegeleiders/participatiecoaches kennen de

instellingen in de wijk en weten welke behoeften er zijn in de instellingen. Op vragen van instellingen kan snel en effectief worden ingegaan, waardoor de matches tussen vrijwilliger en instelling sterker worden. Ook is het nu makkelijker snel in te springen op incidentele en kleine vrijwilligersklussen en worden hoge reiskosten voor vrijwilligers voorkomen.

4.4 Talentenmanagement Sinds een aantal jaren heeft OKIJ beleid voor talentenmanagement. Scholing kan naar de mening van bestuur en directie niet los gezien worden van organisatiedoelen en organisatiecultuur. Het is essentieel voor het succes van een bedrijf. Gezien de aard van OKIJ is gekozen om talentenmanagement ook in 2011 te continueren.

Sterk met een vitaal netwerk Maria Scheffers

(uitgeverij Coutinho, ISBN 978 90 469 0220 2)

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben professionals in de hulp- en dienstverlening de taak gekregen om cliënten te begeleiden naar het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid en het vergroten en benutten van de onderlinge solidariteit. Daarbij is werken vanuit empowerment en de sociaal netwerkmethodiek essentieel.

tabel 3: Verschil in uren en fte per taak per 1 januari 2011 en 31 december 2011

Taak

Verschil in uren per 1-1-2011 en 31-12-2011

Verschil in fte per 1-1-2011 en 31-12-2011

Directie/Staf TB Klassiek TB AZ/AZC TB UWV TB PP Mensenwerk Acquisitie Projectontwikkeling Administratie/beheer Kansen in IJsselmonde ontwikkeling Kansen in IJsselmonde balie ParticipatieWijzer ontwikkeling/balie ID Vrijwilligers

0 +114 -8 -2 -12 +4 0 0 +6

0 +3,16 -0,22 -0,04 -0,33 +0,11 0 0 +0,17

-16

-0,44

-24

-0,67

+36 -36 0

+1,00 -1,00 0

Totaal

+62

+1,72

tabel 7: Aantallen nieuwe OK trajecten in 2011 bij OK IJsselmonde

tabel 4: Aantallen lopende OK trajecten in 2011 bij OK IJsselmonde

Sterk met een vitaal netwerk beschrijft hoe professionals deze werkwijze in hun beroepsLopend OK trajectHiertoe wordt eerst aantal praktijk kunnen toepassen. de WMO en haar en dienstver-463 Perimpact 1 januari op 2011hulpin IJsselmonde lening beschreven. gaat het boek 397 in NieuwVervolgens in 2011 in IJsselmonde Per 1 november 2011 in Feijenoord 447 op de manier waarop professionals hun cliënten Nieuw bij vanaf 1 november in Feijenoord kunnen begeleiden het vergroten van hun 80 zelfregie (empowerment). Daarbij gaat het niet Totaal De hulpverlener zelf moet 1387 alleen om de cliënt. gericht werken aan zijn eigen attitude om cliënten aansluitend op hun leefwereld, niet alwetend en oplossend, maar open en coachend te kunnen benaderen.

15

procentueel 33 % 29 % 32 % 6% 100 %


J A A R V E R SL A G

2011

De nadruk ligt op scholing en teambuilding. En wordt vervolgens ingezet als competentiemanagement en als beloning in de strategie om mensen te behouden en te motiveren om mee te bewegen in de sterk veranderende markt waarin OKIJ opereert. Het scholingsbeleid richt zich, conform de Cao-welzijn, op het huidige en toekomstige functioneren van de medewerkers binnen en buiten OKIJ (employability). Medewerkers worden gestimuleerd een individuele opleiding te volgen passend bij eigen opleidingswensen en de opleidingsbehoefte van de organisatie. Teamtraining Ter versterking van de professionele competenties en noodzakelijk voor de omslag naar een werkwijze in de lijn van Welzijn Nieuwe Stijl is er voor de uitvoerend medewerkers in het najaar van 2011 een maatwerk training ‘Van individueel naar wijkgericht werken’ georganiseerd. De inhoudelijke ontwikkeling en de uitvoering van de training was in handen

van Maria Scheffers, auteur van het boek ‘Sterk met een vitaal netwerk’. Uiteraard was deze training ook van belang in het kader van teambuilding. Individuele opleidingen Hiervan is in 2011 goed gebruik gemaakt. Twee medewerkers hebben de RINO-opleiding ‘omgaan met psychiatrie’ gevolgd. Vier medewerkers hebben de training ‘EVC voor vrijwilligers’ gevolgd. Daarnaast zijn er een masterclass ‘Social Work’ en een opleiding ‘VO management, Organisatie en Beleid’ gevolgd en succesvol afgesloten. Voor een medewerker is een coaching traject ingezet. Twee OK trajectbegeleiders hebben deelgenomen aan de training ‘voorzitter Dialoogtafel’ van de organisatie Dag van de Dialoog. Op 17 mei 2011 is er een thema bijeenkomst geweest over Welzijn Nieuwe Stijl in opdracht van de deelgemeente met het thema ‘de opdracht van vandaag zal niet de opdracht van morgen zijn’. Deze bijeenkomst is door vier medewerkers van OK bezocht.

16


5 Producten en Resultaten Het productenaanbod is in 2011 wederom gevarieerd en op de resultaten kunnen we trots zijn! Eind 2011 breidt het werkgebied van OKIJ zich uit naar de deelgemeente Feijenoord. Door overname van de lopende OK trajecten in de deelgemeente Feijenoord voert OKIJ in 2011 bijna 1400 OK trajecten/interventies uit.

In aanvulling op deze producten zijn er cursussen en activiteiten die vanuit OKIJ ingezet zijn. Daarnaast zijn er extra faciliteiten die OKIJ haar deelnemers biedt. Dat we een hele grote groep deelnemers bereiken door de hoge target laat zich terugzien in een groot aanbod van cursussen en activiteiten.

tabel 4: Aantallen lopende OK trajecten in 2011 bij OK IJsselmonde

Ook in 2011 zijn er weer enkele projecten aangehaakt bij OKIJ. Deze projecten hebben een sterke link met de inhoud en de doelgroep van OK IJsselmonde. Ze zijn in 2011 mede uitgevoerd of ontwikkeld om OKIJ een stevige basis te geven en continu茂teit van de organisatie te vergroten. Deze (nieuwe) producten sluiten aan bij nieuwe beleidslijnen en hebben een doorwerking op de kwaliteitsontwikkeling van het bestaande werk.

Lopend OK traject

aantal procentueel

Per 1 januari 2011 in IJsselmonde 463 Nieuw in 2011 in IJsselmonde 397 Per 1 november 2011 in Feijenoord 447 Nieuw vanaf 1 november in Feijenoord 80 Totaal

1387

33 % 29 % 32 % 6% 100 %

In november 2011 is de opdracht OK Feijenoord in onderaanneming overgenomen van Stichting Welzijn Feijenoord. De opdracht zal doorlopen tot eind 2012. Het betreft 447 lopende trajecten OK Klassiek (extra). Er moeten nog 50 trajecten gestart worden om de deelgemeentelijke target OK Klassiek extra 2011 van Feijenoord te halen. Daarnaast schuift StOK een kleine opdracht door voor 30 OK trajecten voor het Full Engagement gebied Bloemhof. Dit is mogelijk door een onderrealisatie in Crooswijk.

5.1 IJsselmonde en Feijenoord

In de eerste plaats natuurlijk de core-business van OKIJ: OK Klassiek (extra) in opdracht van de deelgemeente IJsselmonde en de gemeente Rotterdam. Direct daaraan gerelateerd zijn er de trajecten OK Activerende Zorg, OK UWV, OK Participatieplaatsen en OK SIV (Onderdeel van OK Klassiek). Bijzonder in 2011 is dat de stedelijke opdracht voor In de maanden november en december van 2011 tabel 10: de trajecten OK Klassiek extra 2011 loopt tot 1 juli staat de overname, het verdelen en het op orde Aantal deelnemers OK AZ trajecten in 2009 bij OKIJ 2011. Het betreft 175 nieuw te starten trajecten binbrengen van de caseload in de registratiesystemen nen 6 maanden, dit is 60% meer dan in voorgaande n centraal. Daarnaast moeten in grote haast nog 80 e d K der e an rO jaren en vraagt gextraininzet. nieuwe trajecten gestart worden. tak eder ectpl t naa naar or in e tr aj ht s ch rac56 t dodit jaarverslag is daarom geen inhoudelijke bel eld atiev t-toe Aopdracht Door de deelgemeentelijke In Z tr erdra van u p a d m v n o r t e g n e K lo ui bo ni ov ne aa ov15 Jaar trajecten OK Klassiek (18Omaanden), trajecten schrijving van het werk in Feijenoord opgenomen. OK Mensenwerk, 51 interventies OK Actief en 25 v贸贸r 2009 nvt nvt 86 28 14 0 2 42 trajecten OK nvt SiV zoveel mogelijk door te schuiven 2009 58 5 6 47 9 9 2 8 19 naar de tweede helft van 2011 levert dit echter geen 5.2 OK trajecten in IJsselmonde problemen op. De OK spreekuren in Lombardijen en Groot-IJsselmonde lopen het hele jaar. In aanvulTotaal resultaat van alle OK trajecten in 2011 ling hierop zijn er wijkspreekuren in Trefcentrum Per 1 januari 2011 zijn er in totaal 463 deelnemers Lombardijen, Trefcentrum De Dijk en Trefcentrum in de diverse lopende OK trajecten bij OKIJ. Het De Focus. Gaande het jaar zijn er verschuivingen en merendeel hiervan zijn trajecten OK Klassiek (extra). tabel 11: toevoegingen binnen de aantallen tegemoet te De maximale trajectduur van de diverse OK trajecten Aantal deelnemers OK Mensenwerk in 2008om bij OKIJ komen aan de vraag van de burgers. Uiteraard in is verschillend. overleg en met instemming e de opdrachtgever. akevan k t a n n g i e int zowel 009 als pla stedelijke OK IJsselmonde heeft v rt n2 ldinin e2011 ng deom me egati W ko W la itstro oor i n a d u Mgehaald. n targets M a de deelgemeentelijke Jaar Voor 2008 2008 totaal 2008

nvt 18 18

nvt 13 11 2 16 0 2 29 11

24 12 36

0 6 6

17


tabel 1: A A V EbijROKSIJsselmonde L A G 2per 0 11januari 1 Aantal uren c.q. Jfte’s perRtaak 2011

Taak

uren

aantal fte

tabel 2: Aantal uren c.q. fte’s per taak bij OK IJsselmonde per 31 december 2011

Taak

Directie/Staf 36 1,00 TB Klassiek 170 4,72 TB AZ/AZC 12 0,33 TB UWV 8 0,22 TB PP 24 0,67 CASUS Mensenwerk Acquisitie 12 0,33 Projectontwikkeling 0,33 Meneer meldt zich via 12 de ParticipatieAdministratie/beheer 28 detacherings0,78 Wijzer. Hij vertelt via een Kansen in IJsselmonde bureau bij schuldhulpverlening werkontwikkeling 16 0,44 zaaminte zijn, maar Kansen IJsselmonde balieop dit 24 moment 0,67zit hij een aantal weken zonder werk. Meneer ParticipatieWijzer ontwikkeling/balie zoekt naar een zinvolle -vrijetijdsbesteabel 1: IDding, 1,00 meantal uren c.q. fte’s per taak bij OKthuis IJsselmonde per361isjanuari want zitten niets2011 voor Vrijwilligers 80 2,22

Zinvolle tijdsbesteding

uren

aantal fte

men dat dit tekort verder oploopt Directie/Staf 36 en het ontstane 1,00 gat moet gevuld worden. Als gevolg wordt TB/PC Klassiek 284 hiervan 7,88 TB AZ/AZC 4 0,11 de lopende aanbesteding voor sociale activering TBtweede UWV 6 0,18 voor de helft van 2011 abrupt stopgezet. TB project PP 12 Ook het participatieplaatsen wordt 0,33 per 1 juli Mensenwerk 0,11 2011 stopgezet. Het UWV heeft al4eerder laten weten Acquisitie 12 0,33 geen budget meer te hebben voor OK trajecten. Projectontwikkeling 12 0,33 Voor het stedelijk OK Netwerk is dit aanleiding om Administratie/beheer 34 0,95 tot opheffing over te gaan omdat markt en middelen Kansen in IJsselmonde weggevallen zijn. ontwikkeling Kansen in IJsselmonde balie

-

-

Aanmeldstop ParticipatieWijzer ontwikkeling/balie 36 1,00 tabel 2: In de loop van 2011 wordt steeds duidelijker dat tabel 3: IDdeelgemeente ookc.q.de IJsselmonde per 31 december Aantal uren fte’s per taak bij OK IJsselmonde per 31- december 2011 Verschil Vrijwilligers 80 zal stoppen. 2,22 Niet 2011 haar subsidie voor activering neer. Met wat gesprekken en wat zoeken alleen als bezuiniging, maar activering wordt als is meneer bemiddeld naarfteeen 12,72 adminisTa Taak uren aantal Taak uren aantal Totaal 520 fte Totaal 458 onderdeel van een aanbesteding Welzijn in14,44 de markt tratieproject waarbij ouderen worden Di gezet. Directie/Staf 36 1,00 Directie/Staf 1,00 ondersteund in36hun administratie. TB TB/PC Klassiek 7,88 aantal TB Klassiek 170 4,72 Vanaf de zomer zijn er 284 nog een beperkt Meneer is hier 12 zeer tevreden mee. TB TBnieuwe AZ/AZC trajecten en interventies 4 0,11 TB AZ/AZC 0,33 beschikbaar. Dit TB TBloopt UWV parallel met de invoering 6 0,18 TB UWV 8 0,22 van het Full Engagetabel 6: TB TBment PP 12waardoor0,33 TB PP 24 0,67 beleid van SoZaWe WWB-ers snel en Aanmeldingen potentiële deelnemers OK trajecten in 2011 M tabel 5: Mensenwerk 4 0,11 Mensenwerk zelfstandig alsIJsselmonde vrijwilliger aan de slag moeten. bij OK Ac per 1 januari 12 0,33 AcquisitieAantallen lopende OK trajecten 12 0,33 2011 bij OK IJsselmonde Acquisitie In juni 2011 gaat VoorWerk van SoZaWe hiermee aan Pr Projectontwikkeling 12 0,33 Projectontwikkeling 12 0,33 de slag. Ad Administratie/beheer 34 0,95 Administratie/beheer 28 0,78 Aanmelding voorer ‘voorzichtig’ aantal aangemeld procentueel Lopend OK traject aantal procentueel Bij OK IJsselmonde wordt Ka Kansen in IJsselmonde Kansen in IJsselmonde door SoZaWe.OKDe potentiële deelnemers die nog 57 % on Klassiek (extra) 265 ontwikkeling ontwikkeling OK Klassiek (extra)16 0,44 397 85 % Ka aangemeld worden brengen een enorme problemaOK Wijk Actief 15 3 % Kansen in IJsselmonde balie Kansen in IJsselmonde balie 24 0,67 OK AZC 2010 8 2% ba Mensenwerk 3 1% tiek met zich OK mee. Dit levert voor OK IJsselmonde ParticipatieWijzer ParticipatieWijzer OK UWV 7 2% Pa OK Activerende Zorg 0 0 % ontwikkeling/balie 36 1,00 ontwikkeling/balie een spagaat op voor wat betreft de target Wijk OK SIV 16 3% on OK UWV ID Actief. Dit nieuwe - 0 tussen 0 % ID 36 1,00 OK Participatieplaats 35 8% product- -de verbinding ID OK SIV 133 28 % Vrijwilligers 80 2,22 Vrijwilligers 80 2,22 de WMO en WWB- werkt volgens de principes van Vr OK Participatieplaats 52 11 % Totaal 463 100 % Welzijn Nieuwe Stijl en doet een groot beroep op de Totaal 520 14,44 Totaal 458 12,72 eigen kracht van WWB-ers. Er worden echter weinig To Totaal 468 100 % mensen aangemeld die over de benodigde ‘eigen Goed begin kracht’ beschikken. Voor de diverse OK trajecten zijn er in 2011 in totaal 468 aanmeldingen; dit zijn 175 aanmeldingen tabel 6: tabe tabel 8: minder ten opzichte van 2010. Dit was niet voorzien Aanmeldingen potentiële deelnemers OK trajecten in 2011 tabel 8: Aantal deelnemers in de periode januari - december 2010 bij Aant tabel 5: en wordt pas in de loop van 2011Klassiek duidelijk. is het bij OK IJsselmonde potentiële (extra)Het in 2011 OK IJsselmonde Aantallen Aanmeldingen lopende OK trajecten per 1deelnemers januari 2011OK bij OK IJsselmonde gevolg van het stopzetten of niet continueren van bij OK IJsselmonde opdrachten vanwege de bezuinigingen. deelnemers aangemeld totaal aantal Aanmelding voor aantal Lopend OK aantal procentueel in trajectprocentueel bij tb-er deelnemers Aanmelding doorhelft vanOK Klassiek Is er intraject de eerste 2011 nog eenProcentueel enorme toeMaand (extra) leiding van potentiële deelnemers door SoZaWe om OK Klassiek (extra) 265 57 % OK Klassiek (extra) 397 85 % januari 2010 401 21 422 de 2010 hoge stedelijke target te realiseren, de%tweede OK Wijk Actief 15 3% SoZaWe nieuw traject 71 OK AZC 8 2 % in27 februari 2010 403 22 425 OK Mensenwerk 3 1 % SoZaWe vervolgtraject 184 69 % helft kan er nauwelijks aangemeld worden omdat er OK UWV 7 2% maart 2010 402 30 432 OK Activerende Zorg 0 0% 3% geenStedelijke plekkenZorg meer beschikbaar OK SIV 167 zijn. 3% Zelfmelder OK Participatieplaats Anders Bezuinigingen

353 0

8%

1% 0%

Totaal 463 100in %Rotterdam Medio 2011 loopt de dienst SoZaWe Totaal 265 100 %

tegen een tekort van 120 miljoen euro aan. Er moet direct en drastisch bezuinigd worden om te voorko-

tabel 8:

35 OK UWV april 2010 0 403 0% mei 2010 399 64 OK SIV 133 28 % juni 2010 419 42 OK Participatieplaats 52 11 % juli 2010 442 26 augustus 2010 23 Totaal 468 448 100 % september 2010 445 26 oktober 2010 436 33 november 2010 431 30 december 2010 397 43 18 tabel 8: Aantal deelnemers in de periode januari - december 2010 bij

438 463 461 468 471 471 469 461 440

tabe


al rs

TB Klassiek +114 +3,16 TB AZ/AZC -8 -0,22 TB UWV -2 -0,04 TB PP -12 -0,33 Mensenwerk +4 +0,11 Acquisitie 0 0 Projectontwikkeling 0 0 Veel belangstelling Administratie/beheer +6 +0,17 Ten gevolge van de invoering van het Full EngaKansen in IJsselmonde gementbeleid voor de vrijontwikkeling is er veel belangstelling -16 -0,44 willigersvacatures op onze site en aan de balie van Kansen in IJsselmonde balie -24 -0,67 ParticipatieWijzer op het Werkplein Dwarsdijk. ParticipatieWijzer ontwikkeling/balie +36 Deze 468 aanmeldingen resulteren in +1,00 372 nieuwe ID -36 -1,00OK KlasOK-trajecten in 2011. Het merendeel voor Vrijwilligers 0 0

tabel 4: Aantallen lopende OK trajecten in 2011 bij OK IJsselmonde Lopend OK traject

Per 1 januari 2011 in IJsselmonde 463 Nieuw in 2011 in IJsselmonde 397 Per 1 november 2011 in Feijenoord 447 Nieuw vanaf 1 november in Feijenoord 80 Totaal

CASUS

tabel 7: Aantallen nieuwe OK trajecten in 2011 bij OK IJsselmonde

aantal

procentueel

OK Klassiek (extra) OK Wijk Actief OK Mensenwerk OK Activerende Zorg OK UWV OK SIV OK Participatieplaats OK EVC (modulair)

247 11 8 0 0 52 42 12

67 % 3% 2% 0% 0% 14 % 11 % 3 %

Totaal

372

100 %

5.2.1 OK Klassiek (extra) OK klassiek (extra) is bedoeld voor mensen met een tabel 9: Aantal deelnemers naar doorstroom, uitstroom, uitval,dat bezodanig grote afstand tot de arbeidsmarkt niet-reageerders en niet-toetreders in dehen periode taald werk er (vooralsnog) voor nietjanuari in zal- zitten. december 2010 bij OK IJsselmonde Maatschappelijke participatie en voorkoming van sociaal isolement staan voorop. Middels een traject ers rs erd trede m OK Klassiek beogen zij hun tot de oafstand e agearbeidstro troom al o e t s r r markt te verkleinen. doo uits uitv niet niet Maand Deelname aan OK is vrijwillig, maar niet vrijblijvend; 2010 29 is8 ondertekend 1 11 16 indienjanuari er een trajectplan wordt de februarigeacht 2010 zich 14 te houden 3 2 aan 2 de8gemaakte deelnemer maart 2010 25 7na 12 8 maanden 1 28 een nieuw afspraken. Het is mogelijk 17 5 de gestelde 9 8 trajectapril op2010 te starten indien trajectdoelen 20 4 2 1 13 (nog) mei niet2010 behaald zijn. juni 2010 25 10 1 3 11 Begin 2011 ligt er een stedelijke target voor 175 trajuli 2010 26 3 3 6 jectenaugustus OK Klassiek extra en een2 deelgemeentelijke 2010 30 9 1 8 targetseptember van 56 trajecten 2010 38 OK 13Klassiek. 4 2 7 oktober 2010

35

10

3

1

6

In de november loop van2010 2011 geeft de 28 6 deelgemeente 4 1 6 IJsselmonde zij geen decemberaan 2010dat46 9 OK 3 trajecten 1 5 met een looptijd van 18 maanden meer wil. Daarnaast is totaal 333 872011 30 beleidsmatig 36 122 in IJsselmonde gedurende een

Het leven meer onder controle 1387

33 % 29 % 32 % 6% 100 %

Een vrouw van 48 jaar van Nederlandse afkomst met chronische klachten en schuldproblematiek heeft een doorstart van haar vrijwilligerswerk gemaakt en met steun van OK een schuldsaneringtraject aangevraagd. Daarnaast is mevrouw getart met psychotherapie omdat zij steeds opnieuw in problemen kwam vanwege haar vermijdingsgedrag. Door begeleiding tabel 10: en stimulans van OK heeft mevrouw haar Aantal OK AZonder trajectencontrole. in 2009 bij OKIJ levendeelnemers weer meer

siek, OK Klassiek extra en Participatieplaatsen. Ondanks het grote aantal aanmeldingen voor SiV Totaal +62 +1,72 worden er slechts een klein aantal trajecten formeel op papier gezet in de vorm van een trajectplan SiV. Dit is conform de werkwijze Welzijn Nieuwe Stijl.

Nieuw OK traject

aantal procentueel

Jaar

en K erd lan aar O aar d ke er p a t t g in ed rajec cht n ht n etr c ldin eve t a me egati iet-to K AZ verdr erdra onus itval u b n o O n aan ov

doorontwikkeling van de WMO en Welzijn Nieuwe Stijl waar OK IJsselmonde v贸贸r 2009 nvt nvt met nvt een 86veranderende 28 14 0 2 werkwijze staat 2009 op aansluit. 58 5Centraal 6 47 daarbij 9 9het 2 8 gebieds- en groepsgericht werken. Ook sluit OK IJsselmonde aan bij het Full Engagement beleid van Rotterdam dat stelt dat WWB-ers minimaal 20 uur vrijwilligerswerk moeten doen in ruil voor hun uitkering. De basis van de traditionele OK methodiek, tabel 11:leent zich hier uitstekend voor. Dit empowerment, Aantal deelnemers OK in product: 2008 bij OKIJ leidt tot de ontwikkeling vanMensenwerk een nieuw OK Wijk Actief. In overleg met de deelgemeente e tak ake OK trajecIJsselmonde zullen de deelgemeentelijke n 9 g in e int pla om n i 200 v ld tie knaar ng tWijk ort laOK eworden ten zoveel mogelijk omgezet ro or in a m s g t n W o W i d u M ne M aa Actief met bijbehorende modulen. Jaar 24 0 Resultaat Voor 2008 nvt nvt 13 11 2008 zijn er 18 2 16 trajecten 0 12 OK 6 Op 1 januari 2011 397 lopende totaalPer 2008 18 2 29 11 zijn36 6 Klassiek (extra). 31 december 2011 er 265 potenti毛le deelnemers aangemeld voor een traject OK Klassiek (extra) bij OKIJ. Dit resulteert in 247 nieuwe trajectplannen OK Klassiek (extra) in 2011. De intensieve samenwerking met Werkplein Dwarsdijk in het kader van de toeleiding is in 2011 gecontinueerd. Het directe contact tussen trajectbegeleiders OKIJ en klantmanagers SoZaWe is succesvol. Van de 265 aanmeldingen is 96 % afkomstig van SoZaWe. Ruim 69% zijn aanmeldingen voor een vervolgtraject OK Klassiek (extra), zie tabel 8.

19

42 19


Totaal

J A A R V E R SL A G

OK Klassiek (extra)

tabel 8: Aantal deelnemers in de periode januari - december 2010 bij OK IJsselmonde

Procentueel

SoZaWe nieuw traject SoZaWe vervolgtraject Stedelijke Zorg Zelfmelder Anders

71 184 7 3 0

27 % 69 % 3% 1% 0%

Totaal

265

100 %

Maand januari 2010 februari 2010 maart 2010 april 2010 mei 2010 juni 2010 juli 2010 augustus 2010 september 2010 oktober 2010 november 2010 december 2010

Per 31 december 2011 zijn er 265 aanmeldingen voor een traject OK Klassiek extra. Er waren 18 nietreageerders/niet-toetreders (7%). Uiteindelijk zijn er 247 nieuwe trajectplannen OK Klassiek (extra) waarvan er 8 een looptijd van 18 maanden hebben, de resterende 239 hebben een looptijd van 12 maanden. Zowel de stedelijke als de deelgemeentelijke taakstelling is hiermee behaald. De stedelijke taakstelling, volgens afspraak, al per 1 juli 2011. Ook in 2011 bleek het weer lastig de definitieve cijfers vast te stellen doordat het soms (erg) lang duurt voor een trajectplan geaccordeerd geretourneerd wordt door SoZaWe. Eind 2011 lopen er 417 trajecten door in 2012.

CASUS

100 %

2011

tabel 8: Aanmeldingen potentiële deelnemers OK Klassiek (extra) in 2011 bij OK IJsselmonde Aanmelding door

468

Niet meer geïsoleerd en actief in de wijk

Een mevrouw van 51 jaar van Bosnische afkomst heeft last van een posttraumatische stress-stoornis. Mevrouw leeft geïsoleerd omdat ze niet zoveel contacten aan kan. Ze komt daardoor ook niet veel buiten. Na een aantal gesprekken bij OK en het zoeken naar passend vrijwilligerswerk is mevrouw terecht gekomen bij een kantine van een voetbalclub. Daar werkt mevrouw drie keer in de week in de ochtend, een lekker rustige plek waar ze zichzelf wel goed verdienstelijk kan maken. Mevrouw komt hierdoor structureel een paar keer per week buiten de deur.

deelnemers aangemeld totaal aantal in traject bij tb-er deelnemers 401 403 402 403 399 419 442 448 445 436 431 397

21 22 30 35 64 42 26 23 26 33 30 43

422 425 432 438 463 461 468 471 471 469 461 440

5.2.2 OK Wijk Actief Vanuit de WWB is activering een tijdelijke interventie, de participatiegraad van uitkeringsgerechtigden wordt vergroot waardoor de kans op een baan toeneemt. De WMO wil actieve burgers die participeren in de eigen buurt en bijdragen aan de civil society. Wijk Actief sluit aan bij deze ontwikkelingen en werkt volgens de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl en volgt het Rotterdamse Full Engagement beleid. Wijk Actief werkt in de eigen buurt van uitkeringsgerechtigden. Zij starten met vrijwilligerswerk of stabiliseren hun vrijwilligerswerk. Daarna wordt de participatiegraad versterkt door uitbreiding van hun maatschappelijke inzet. Door inzet van hun talenten bij activiteiten en projecten in de eigen buurt dragen deze actieve burgers minimaal 20 uur per week bij aan de samenlevingsopbouw en het versterken van de sociale cohesie.

20


Portfolio Na aanmelding door SoZaWe is er een startgesprek met het Wijk Activerings Team (WAT). De deelnemer maakt kennis met de participatiecoach (PC) en ontvangt een portfoliomap. De deelnemer tekent een participatieplan dat door het WAT ter accordering wordt toegezonden aan SoZaWe. In het participatie portfolio laat de deelnemer zien hoe hij maatschappelijk actief is en participeert. Dit kan door het verrichten van vrijwilligerswerk, het deelnemen aan activiteiten in de eigen wijk en het volgen van cursussen. De verantwoordelijkheid voor Wijk Actief ligt bij de deelnemer; hij toont door de bewijzen in het participatie portfolio aan wat hij heeft gedaan. De participatiecoach heeft een ondersteunende rol: werkt wijk- en groepsgericht, organiseert wijkbijeenkomsten, houdt spreekuur in de wijk, houdt (telefonische) voortgangsgesprekken. Na 12 maanden is er een resultaatgesprek en moet een deelnemer zelfstandig de aangeleerde werkwijze en verantwoording doorzetten. De klantmanager van SoZaWe neemt dan de controlerende en stimulerende rol van de PC over. Wijk Actief is een eenmalige interventie. Modules Ervaring leert dat niet iedere uitkeringsgerechtigde meteen vanuit de eigen kracht als actieve burger aan de slag gaat en blijft. Hiervoor zijn verdiepende en aanvullende modules beschikbaar. De vraag

hiervoor komt van de deelnemer of het werkveld. Uitvoering is (bij voorkeur) groepsgewijs en er wordt gebruik gemaakt van zowel het reguliere aanbod als maatwerk. Resultaat Omdat er pas vanaf december een aanmeldcode beschikbaar is voor Wijk Actief in de re-integratieladder van SoZaWe zijn er formeel slechts 15 aanmeldingen. Er zijn 4 niet-reageerders/niet-toetreders waardoor er uiteindelijk 11 participatieplannen met een looptijd van 12 maanden zijn. Deze lopen alle door in 2012. 5.2.3 OK Mensenwerk Het traject OK Mensenwerk is gericht op mensen die door de gestapelde, enkelvoudige problematiek en/of meervoudige complexe problematiek inactief worden en zorgmijdend zijn. De werkwijze is ontwikkelingsgericht en ondersteunt klanten naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het primaire doel is het wegnemen en/of beheersbaar maken van de problematiek en het ontwikkelen van mogelijkheden die iemand heeft op het gebied van wonen, werken en welzijn. Gedurende het traject zal de zorgvraag steeds minder centraal komen te staan, omdat eraan gewerkt wordt, en gaat activering een steeds grotere rol spelen. Doel hiervan is dat de deelnemer het hoogst haalbare participatieniveau wil en kan nastreven, gericht op het (weer) participeren, integreren en

21


J A A R V E R SL A G

2011

emanciperen in de maatschappij. In de loop van 2011 wordt het traject Mensenwerk omgezet naar een module die eventueel beschikbaar is naast een interventie Wijk Actief De taakstelling voor OK Mensenwerk is in 2011 vastgesteld op 15 nieuwe trajecten Resultaat Per 1 januari lopen geen trajecten OK Mensenwerk door uit 2010. In 2011 zijn er drie aanmeldingen. Daarnaast blijkt vijf keer na een intake voor een regulier traject, dat er sprake is van multiproblematiek en wordt de aanmelding omgezet naar OK Mensenwerk. Eind 2011 zijn acht Mensenwerk trajecten gerealiseerd (waarvan drie modulair aangeboden); er lopen drie trajecten door in 2012. 5.2.4 OK Activerende Zorg Coaching 2010 OK Activerende Zorg Coaching 2010 is een traject van maximaal 18 maanden. Het traject OK AZ is gericht op mensen die door de gestapelde, enkelvoudige, problematiek en/of meervoudige complexe problematiek inactief worden en zorgmijdend zijn. De werkwijze is ontwikkelingsgericht en ondersteunt klanten naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het primaire doel is het wegnemen en/of beheers-

baar maken van de problematiek en het ontwikkelen van mogelijkheden die iemand heeft op het gebied van wonen, werken en welzijn. Gedurende het traject zal de zorgvraag steeds minder centraal komen te staan, omdat eraan gewerkt wordt, en gaat activering een steeds grotere rol spelen. Doel hiervan is dat de deelnemer het hoogst haalbare participatieniveau wil en kan nastreven, gericht op het (weer) participeren, integreren en emanciperen in de maatschappij. Resultaat In 2011 is er 1 nieuw traject, formeel hoort dit traject bij 2010 omdat de aanmelding laat in december 2010 was. In 2011 zijn er geen nieuwe aanmeldingen meer voor OK AZC. Begin 2011 zijn er 8 lopende trajecten en op 31 december 2011 lopen er 3 door in 2012 en zijn er 5 trajecten waarvan de officiĂŤle nazorgperiode van 6 maanden doorloopt in 2012. 5.2.5 OK Klassiek voor UWV-ers Sinds 1 januari 2005 is er een convenant met het UWV voor het activeren van uitkeringsgerechtigden van UWV met een WW- of WAO/WAZ/WAJONG-uitkering voor wie nagenoeg geen perspectief op (toeleiding naar) arbeid bestaat. Het convenant is diverse keren uitgebreid en liep tot 31 december 2011.

22


De inhoud en de werkwijze is nagenoeg gelijk aan die van OK Klassiek. Verschil is dat een OK traject voor UWV cliënten 6 maanden langer (maximaal 2 jaar) duurt. De doelgroep vraagt wel intensievere begeleiding. Sinds 2010 pakt OK IJsselmonde geen nieuwe aanmeldingen meer op vanwege het teruglopende aantal aanmeldingen door het UWV. Per 1 januari 2011 zijn er 11 lopende trajecten die worden afgerond volgens afspraak. In oktober 2011 is een van de ervaren trajectbegeleiders gedetacheerd aan OK Feijenoord om voor hen 5 UWV trajecten te begeleiden en af te ronden.

CASUS

Een man van 46 jaar wordt aangemeld voor een OK traject vanuit Stedelijke Zorg. Meneer is methadon-verslaafd en werd nergens geaccepteerd vanwege zijn verslaving. Meneer heeft door ondersteuning van OK IJsselmonde nu twee verschillende vrijwilligersplekken en vooral veel structuur en ritme gekregen. Het levert meneer veel zelfwaardering op en de kracht om zijn methadon verder af te bouwen. Meneer heeft dit bijna helemaal afgebouwd.

Resultaat In 2011 zijn er geen nieuwe aanmeldingen voor OK UWV. Per 31 december 2011 zijn er geen trajecten die doorlopen in 2012. Alle trajecten zijn beëindigd in 2012. 5.2.6 OK Participatieplaatsen Participatieplaatsen zijn sinds 2009 onderdeel van het productenaanbod van OKIJ. De participatieplaatsen blijken een goede manier om werkervaring en arbeidsritme op te doen met behoud van uitkering en al werkende te ervaren wat iemand kan en dit te tonen aan een werkgever. Participatieplaatsen zijn voor WWB-ers die lange tijd een uitkering hebben, 27 jaar of ouder zijn, geen ontheffing van de arbeidsplicht en een lage opleiding hebben. Als tegenprestatie voor de uitkering en om werkervaring op te doen, worden zij door SoZaWe 32 uur per week in een participatieplaats aan de slag gezet. Een participatieplaats duurt maximaal twee jaar en er mag niet langer dan 12 maanden op dezelfde plek gewerkt worden. Voor deelnemers OK die aan het einde van hun OK traject kunnen uitstromen biedt OKIJ participatieplaatsen aan voor bewoners van IJsselmonde en Feijenoord. Mede dankzij de inzet van de deelgemeente IJsselmonde heeft OKIJ sinds 2009 zelfstandig een overeenkomst met SoZaWe Rotterdam voor 75 participatieplaatsen. De acquisitie is in 2011 hiervoor verder uitgebreid. Er zijn voldoende geschikte werkplekken gevonden. In de loop van 2011 wordt ten gevolge van de bezuinigingen van de gemeente Rotterdam het contract helaas opgezegd, vanaf juli 2011 mogen er geen nieuwe deelnemers meer aangemeld worden. De lopende participatieplaatsen gaan door tot de einddata op de individuele participatie overeenkomsten.

Methadonverslaafd en vrijwilligerswerk

Het beleid van de gemeente Rotterdam stimuleert de wederkerigheid van cliënten SoZaWe en gaat daarbij uit van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de cliënten. ‘VoorWerk’ is een alternatief voor onder andere de participatieplaatsen. Vanuit VoorWerk helpen medewerkers van SoZaWe cliënten met het vinden van passend vrijwilligerswerk. Er is geen begeleiding van mensen die als vrijwilliger aan de slag gaan. OKIJ heeft vanaf voorjaar 2011 ingezet op samenwerking met hen en deelt in 2011 de balie bij SoZaWe met de medewerkers van VoorWerk. De werkprocessen worden op elkaar afgestemd en de beschikbare vacatures gedeeld. Resultaat In 2011 zijn er 52 aanmeldingen die resulteren in 42 participatieovereenkomsten. Deze mensen gaan daadwerkelijk aan de slag. In de loop van 2011 zijn er twee deelnemers tussentijds uitgestroomd; één is uitgestroomd naar werk en de ander wegens privé problemen. Er zijn 10 negatieve intakes gehouden, als achterliggende redenen werden genoemd verslavingsproblematiek, lichamelijke en psychische klachten, principiële weigering van een participatieplaats of slechte beheersing van de Nederlandse taal.

23


J A A R V E R SL A G

2011

De interne taakstelling van OKIJ is 75 lopende participatietrajecten. Per 1 januari 2011 zijn er 32 lopende trajecten OK PP. In 2011 worden er 42 nieuwe participatie-overeenkomsten getekend. Het gaat om trajecten met een looptijd van 12 maanden dus alle trajecten die in 2010 gestart zijn lopen af in 2011, daarnaast stromen twee mensen uit voordat het jaar voorbij is. Per 31 december 2011 zijn er 17 lopende participatietrajecten bij OKIJ. 5.2.7 OK Sterk in Vrijwilligerswerk In 2011 wordt op basis van de resultaten van 2010 opnieuw toestemming gegeven door de deelgemeente om met SIV door te gaan. Deze keer is er zelfs een target van 25 interventies. SIV is geheel in lijn met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die participatie van alle burgers beoogt. Het doel van de pilot is een wijkgerichte snelle plaatsing van potentiële vrijwilligers. In een OK interventie van 2-3 maanden wordt gezorgd voor een juiste match van vraag en aanbod op de vrijwilligersmarkt, vervolgaanmelding is niet mogelijk. Naast de reguliere doelgroepen van OK staat OK SIV met name open voor mondige, goedgemotiveerde potentiële vrijwilligers die snel aan de slag kunnen en willen. Voor het bereiken van de doelgroep wordt gebruik gemaakt van de site www.vrijwilligerswerk-ijsselmonde.nl. De acquisitie van vrijwilligersvacatures sluit in het kader van wijkgericht werken aan op de IWAPS-gebieden (Integraal Wijk Actie Plan Sociaal) en bij Sociaal Investeren Hordijkerveld. De trajecten OK SIV zijn ook een goede ingang voor toeleiding van wijkbewoners voor OK Klassiek (extra), OK AZ en OK UWV en voor de acquisitie van nieuwe vrijwilligersvacatures. De vrijwilligers die geplaatst worden via een SIV traject beschikken namelijk over een behoorlijke portie eigen kracht en geven daarmee een kwaliteitsimpuls aan het vrijwilligerswerk. Met dit type vrijwilligers is OK IJsselmonde zeer welkom bij (vrijwilligers) organisaties en zij bieden een goede mogelijkheid om een minder krachtige vrijwilliger te begeleiden binnen een organisatie. De groepen Taal en Participatie bij OKIJ draaien al 3 jaar goed dankzij de inzet van (wisselende) SIV vrijwilligers.

CASUS

Fulltime baan niet mogelijk maar participatieplaats wel

Een vrouw van 30 jaar wordt doorverwezen door SoZaWe voor een participatieplaats. Mevrouw is alleenstaand en heeft de zorg voor vijf kinderen. Een fulltime baan is voor mevrouw momenteel niet mogelijk. Met een participatieplaats blijft mevrouw actief en kan mevrouw aan zichzelf werken. Mevrouw blijkt moeite te hebben om voor zichzelf op te komen. Mevrouw wil graag met kinderen werken en zou dat ook als baan in de toekomst willen doen. Op grond van deze informatie is mevrouw geplaatst bij een zelforganisatie in IJsselmonde waar mevrouw meehelpt met de kinderactiviteiten. Het werk is hierdoor prima te combineren met haar gezin. Resultaat In 2011 zijn er 81 aanmeldingen via de site www.vrijwilligerswerk-ijsselmonde.nl. Daarnaast komen er via ParticipatieWijzer en de wijkspreekuren nog 52 aanmeldingen. In totaal zijn er 133 aanmeldingen die resulteren in 96 intake gesprekken en 52 plaatsingen als vrijwilliger. Daarvan worden er 23 trajecten afgehandeld als formele OK SIV trajecten van gemiddeld 3 maanden met een plaatsing op vrijwilligerswerk. Het vrijwillige karakter van deze trajecten en de overstap naar Welzijn Nieuwe Stijl (minder bureaucratie, meer doen!) zorgen ervoor dat er slechts 23 trajecten ‘formeel’ op papier gezet zijn; dat wil zeggen dat er een kort intake-trajectplan opgesteld is, ondertekend door de deelnemer en vergezeld van een kopie van een geldig ID-bewijs. De target was 25 maar door een telfoutje zijn er twee niet formeel afgehandeld als SIV. Het aantal plaatsingen was 52, ruim 200% van de gestelde target. Los van de formele registratie verloopt de uitvoering vlot en zowel de klanten als de vrijwilligersorganisaties waar mensen geplaatst worden in vrijwilligerswerk zijn erg tevreden.

24


5.2.8 EVC voor vrijwilligers In 2011 heeft OKIJ deelgenomen aan het een onderzoek naar EVC (Erkenning Verworven Competenties) voor vrijwilligers. Het onderzoek is uitgevoerd door het Trimbos instituut in opdracht van Movisie. Movisie wil aantonen dat EVC een goede methode is om talenten van vrijwilligers in kaart te brengen. Veel vaardigheden staan namelijk niet in een diploma, zoals samenwerken, op tijd komen, een betrouwbare kracht zijn. Terwijl de vrijwilliger deze vaardigheden vaak wel heeft opgedaan in het vrijwilligerswerk. OKIJ heeft aan dit onderzoek deelgenomen om een vervolgstap te zetten in de kwaliteitsontwikkeling van het werk en ter voorbereiding van de overstap van trajectplan naar portfolio als werkwijze. De portfoliomethodiek EVC voor vrijwilligers vraagt een aantal groepsbijeenkomsten en gemiddeld 40 uur persoonlijke begeleiding per vrijwilliger. Voor het onderzoek vullen de kandidaten drie keer een vragenlijst in. Eisen die aan de deelnemers van het onderzoek gesteld werden zijn: een goede beheersing van de Nederlandse taal, actief zijn in vrijwilligerswerk en bereid zijn tijd te investeren in het portfolio.

Resultaat Als organisatie heeft OKIJ een waardevolle ervaring opgedaan met de EVC procedure. Vier trajectbegeleiders zijn getraind om de EVC procedure te begeleiden en hebben praktijkervaring opgedaan. Eind 2010 is er een voorlichtingsbijeenkomst voor potentiĂŤle deelnemers georganiseerd met Movisie/ Trimbos. Hieraan hebben 36 mensen deelgenomen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn 24 mensen geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek wat liep tot oktober 2011. De helft is daadwerkelijk gestart met de portfoliomethodiek en de andere helft heeft als controlegroep gefungeerd. Voor de twaalf mensen die gestart zijn met het portfolio waren er drie groepsbijeenkomsten. Gemiddeld zijn er 8 persoonlijke gesprekken met de kandidaten geweest voordat het portfolio kon worden ingeleverd. Tijdens een feestelijke uitreiking zijn er eind oktober 2011 negen EVC certificaten uitgereikt. De totale resultaten van het Trimbos onderzoek zullen pas bekend worden, als het onderzoek bij alle organisaties die meedoen, is afgerond.

Wat is EVC? EVC is een afkorting die staat voor: Erkenning Verworven Competenties. EVC is een product dat is ontwikkeld door Movisie, een instituut voor kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling. Het doel van EVC is om ervaringen te benoemen en te waarderen. Dat kunnen ervaringen zijn uit: zorgtaken, vrijwilligerswerk, betaald werk en een cursus of opleiding. Concreet gaat de EVC deelnemer zijn vaardigheden en ervaringen zichtbaar maken middels een portfolio. Het vullen van het portfolio is een intensieve opdracht waarbij de deelnemer ondersteuning krijgt van een begeleider van OK IJsselmonde. Om deze procedure goed uit te kunnen voeren zijn 4 medewerkers van OKIJ 4 dagdelen getraind door Movisie op locatie in Utrecht. De training ging in op de inhoud van het product EVC, de manieren waarop instructie mogelijk zou zijn, het begeleiden van de deelnemers en de beoordeling van de portfolio’s. Het materiaal dat door Movisie voor de EVC procedure is ontwikkeld omvat enkele filmfragmenten met interviews over EVC kandidaten die uitleg geven hoe zij de EVC procedure ervaren en een instructiefilm over de EVC procedure, het portfolio, een toelichting op het portfolio, digitale versie van het portfolio, een handleiding EVC begeleider en een handleiding beoordelaar. Wat levert EVC op? Verschillende branches in de arbeidsmarkt kennen de betekenis van EVC. Ook veel opleidingen werken met EVC. Voor de deelnemer geeft de EVC procedure zelfinzicht en een bewijsmiddel, het portfolio, met het onafhankelijk oordeel over de behaalde competenties. Het portfolio kan in een gesprek met mogelijke werkgevers een goed beeld geven over de persoon en vaardigheden die door andere bronnen bevestigd kunnen worden.

25


J A A R V E R SL A G

2011

5.3 Cursussen en activiteiten In aanvulling op de diverse OK trajecten zijn in 2011 een aantal cursussen en activiteiten ontwikkeld en geïnitieerd. 5.3.1 Burgerschapscompetenties In samenwerking met Spior loopt rond de zomerperiode 2011 voor de tweede keer een cursus Burgerschapscompetenties voor OK deelnemers. De eerste cursus in 2010 is door de deelnemers als zeer succesvol ervaren wat heeft geleid tot het starten van een nieuwe cursus in 2011. Het doel van de cursus is bewustmaken van de eigen vaardigheden, doorbreken van sociaal isolement en het stimuleren van het werken als vrijwilliger. De cursus duurt 12 weken en de groep komt tweemaal per week bij elkaar. Er is veel aandacht voor een goede onderlinge sfeer. Het programma behandelt onderwerpen zoals bijvoorbeeld voeding, gezondheid, budgetteren en diversiteit. In aansluiting op een besproken onderwerp volgt een creatieve workshop waardoor de lesstof nog beter tot de deelnemers kan doordringen en ze handvaten krijgen om er ook wat mee te kunnen doen in hun dagelijks leven. Daarnaast is er aandacht voor bewust bewegen op muziek. Hierdoor komen cursisten daadwerkelijk in beweging en is de ervaring dat het veel plezier geeft om samen te

bewegen en gezond bezig te zijn. Na de cursus zetten deelnemers hun vervolgstappen om maatschappelijk actief te worden of te blijven. Resultaat Er is 1 cursus van start gegaan waarvoor 18 aanmeldingen waren. Allen zijn door hun trajectbegeleider OK persoonlijk benaderd en individueel ingetaked door Spalburg & Kerkhoven Consultancy (uitvoerders in opdracht van Spior). Er zijn 12 mensen met de cursus van start gegaan. Van hen zijn er 7 die de cursus afgerond hebben. De inhoudelijke resultaten zijn zeer goed. Alle deelnemers zijn individueel teruggekoppeld naar hun trajectbegeleider OK om hen in beweging te houden. 5.3.2 Taal en Participatie OK In Nederland geldt vanaf januari 2007 de Wet Inburgering. Deze wet verplicht mensen die in Nederland wonen ertoe Nederlands te kunnen spreken en te weten hoe men in Nederland met elkaar omgaat. Dit heet inburgeren. OKIJ biedt inburgeraars de contextrijke omgeving die zij nodig hebben om hun inburgering tot een succes te maken, als de beheersing van de Nederlandse taal onvoldoende is om bijvoorbeeld als vrijwilliger aan de slag te gaan. Voor hen en voor de ‘gewone’ OK deelnemers die weinig taalvaardig zijn, zijn er wekelijkse groepsbijeenkom-

26


sten bij OKIJ waar de taal geoefend wordt. Van daaruit zetten zij hun eerste stappen naar participatie in de wijken. In 2011 is de naam van Inburgeringsgroep veranderd in Taal en Participatie. Een naam die veel meer passend is bij de huidige tijd en situatie. De begeleiding van de groepen inburgeraars is in handen van een vast team OK vrijwilligers. Zij worden inhoudelijk ondersteunend en begeleid door een reguliere OK medewerker bij het uitvoeren van een maatwerkprogramma. Het oefenen van de Nederlandse taal gebeurt niet alleen in het leslokaal maar juist ook tijdens de ‘lesbezoeken’ aan bijvoorbeeld de deelgemeente, de bibliotheek, het Centrum Jeugd en Gezin en dergelijke. Dan is er ook aandacht voor de mogelijkheden om daar vrijwilligerswerk te doen. De maximale duur van de deelname aan de Taal en Participatiegroep OK is gekoppeld aan de looptijd van het OK traject. Indien de beheersing van de Nederlandse taal voldoende is, wordt er gezocht naar een passende vrijwilligersplek of een ‘maatjesplek’ om vrijwilligerswerk te kunnen doen (samen met een goed Nederlands sprekende OK vrijwilliger aan de slag).

Om de doorstroom te bevorderen, stromen deelnemers die aan de slag gaan als vrijwilliger uit de Taal en Participatiegroep. In 2011 zijn de eerste ontwikkelingsstappen gezet om de groepen om te buigen naar een meer wijkgericht karakter onder de naam Taal in de Wijk. Hiervoor is samenwerking gewenst met de Welzijnsinstelling. De gesprekken hierover lopen nog aan het einde van 2011.

Resultaat In 2011 hebben in totaal 56 OK deelnemers gebruik gemaakt van dit aanbod. Er zijn twee groepen die gedurende 39 middagen les hebben, per groep zijn er 20 deelnemers ingeschreven, per bijeenkomst zijn er gemiddeld 14-18 aanwezig. De bijeenkomsten vinden plaats op maandag- en dinsdagmiddag. Er zijn twee groepjes van drie of vier vrijwilligers elk (gedurende het jaar zijn er wisselingen mogelijk) die de groepen begeleiden. Allen zijn ook deelnemers van OK IJsselmonde. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Deze groepen worden in 2012 voortgezet.

27


J A A R V E R SL A G

2011

5.3.3 Praathuis Het Praathuis is een groepsaanbod dat door OKIJ is ontwikkeld voor deelnemers die de Nederlandse taal redelijk spreken, begrijpen en dúrven gebruiken. In de eigen omgeving wordt echter onvoldoende Nederlands gesproken waardoor terugval in taalniveau dreigt. In wekelijkse bijeenkomsten wordt aan de hand van thema’s niet alleen gesproken met elkaar, maar worden deelnemers ook uitgenodigd en gestimuleerd om assertiever te worden in het gebruiken van de Nederlandse taal. De begeleiding van de groep is in handen van een vast team OK vrijwilligers. Zij worden inhoudelijk ondersteund en begeleid door een reguliere OK medewerker bij het uitvoeren van een maatwerkprogramma.

en zes mannen) hebben 28 mensen een taalachterstand (NT2-ers). En van de 34 OK deelnemers die vrijwilligerswerk doen met kinderen of jongeren, hebben 16 personen een taalachterstand (NT2-ers). Naar schatting zijn er 125-150 OK deelnemers voor wie de beheersing van de Nederlandse taal een belemmering is voor het vinden/krijgen van een baan. In november 2011 is er een training van 2 dagdelen door Taalmeester Heleen van der Meijden voor opvoeders uit de groepen Taal en Participatie. Er zijn 15 deelnemers. Mogelijk komt er in 2012 een vervolg om aan de gesignaleerde behoeften te voldoen.

De taalvaardigheid is voor een deel van de Rotterdammers een probleem

Resultaat In 2011 is er 1 Praathuis groep. Er zijn 37 bijeenkomsten, de groep heeft 20 ingeschreven deelnemers met een gemiddelde opkomst van 11 deelnemers. In 2011 hebben in totaal 20 OK deelnemers gebruik gemaakt van dit aanbod. Er is een ploeg van twee of drie vrijwilligers die de groep begeleidt. Deze groep wordt voortgezet in 2012.

Met het Taaloffensief wil Rotterdam het taalniveau verhogen. Gemeente en stad werken samen en pakken met slimme combinaties en verbindingen op een effectieve manier de taalachterstand in Rotterdam aan. Verbinden Verbindingen leggen is één van de kerntaken van de taalmeesters. Deze mensen werken per deelgemeente en kijken per gebied wat de behoefte is. Door dat naast het beschikbare aanbod te leggen en een goede analyse te maken van de doelgroep in dat gebied, brengen ze structuur aan. Daarnaast zorgen de taalmeesters ervoor dat taal op de agenda komt in de wijk. Hierbij werken ze nauw samen met de verschillende deelgemeenten.

5.3.4 Module Taalstimulering De gemeente Rotterdam loopt bij het programma talentenontwikkeling aan tegen de te beperkte taalvaardigheid van een flink deel van de Rotterdammers. Goed taalonderwijs alleen blijkt niet voldoende. Om de taalvaardigheid van kinderen en jongeren een stevige impuls te geven is het ook nodig dat familie en professionals een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van de taalvaardigheid: de spreekvaardigheid, de woordenschat, het plezier in de taal, enzovoort. Het project Taal in de Wijk, onderdeel van de Rotterdamse aanpak ‘Taaloffensief’ start in 2011 een pilot in Groot-IJsselmonde. DE CED-groep geeft trainingen over taalstimulering voor ouders/opvoeders en professionals.

Bron: website gemeente Rotterdam

Resultaat Eind september 2011 is er een inventarisatie van de caseload op potentiële deelnemers voor het trainingsaanbod van het Taaloffensief. Er bleek zeker behoefte aan extra taalondersteuning. Van de 41 OK deelnemers met een kind/kinderen op de basisschool tot en met groep 2 (35 vrouwen

28


De toeleiding is in handen van OKIJ en de uitvoering gebeurt door het maatschappelijk werk. Via het AMW konden ook niet-OK deelnemers toegeleid worden naar de module. Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor OK deelnemers is er gebruik gemaakt van de locatie van OK IJsselmonde. Resultaat In maart 2011 is een groep van 11 OK deelnemers die de module van 8 bijeenkomsten in aanvulling op hun OK traject heeft gevolgd. De module is goed verlopen en zowel OK IJsselmonde als het AMW zijn zeer positief over de samenwerking. In het najaar van 2011 is er een wachtlijst voor een nieuwe module, helaas was er bij het AMW geen budget om tot uitvoering over te gaan. 5.3.5 Lezing Marjan Berk Op 8 februari 2011 heeft schrijfster Marjan Berk een bezoek gebracht aan OK IJsselmonde. Het bezoek werd georganiseerd door de bibliotheek IJsselmonde en OKIJ en kon plaats vinden dankzij subsidie in het kader van het project laaggeletterdheid. Tijdens de lezing vertelde Marjan Berk enthousiast over de boeken ‘Een goeie truc’ en ‘Zout’. ‘Een goeie truc’ is een boekje dat geschreven is in korte zinnen en met gemakkelijke woorden voor volwassenen die beter Nederlands willen leren en schrijven. In het boek ‘Zout’ staat Sebahat, een oudere vrouw van Turkse afkomst centraal, die haar man naar Nederland volgde en hier heeft leren lezen en schrijven. Marjan vertelde over haar gesprekken met Sebahat en over het plezier dat lezen en schrijven geeft. Zij liet de aanwezigen hiermee actief kennismaken door hen een stukje te laten schrijven en te laten voorlezen over hun eigen leven. Zij benadrukte dat Nederlands leren lezen en schrijven belangrijk is om mee te kunnen doen in de samenleving. Resultaat De lezing is bezocht door 45 bewoners van IJsselmonde. Voor het grootste deel de deelnemers van de taalgroepen van OK IJsselmonde en van Perspect. 5.3.6 Module Budgetteren In het kader van armoedebestrijding en het voorkomen van schulden is in samenwerking met het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) van Dock een module Budgetteren georganiseerd. De insteek van de module is goed omgaan met geld en voorkomen van schulden.

5.3.7 Module Assertiviteit De trajectbegeleiders OK signaleren bij veel OK deelnemers behoefte aan een assertiviteitsmodule om te werken aan hun zelfredzaamheid. In samenwerking met het AMW is er een module Assertiviteit uitgevoerd. Via OK IJsselmonde zijn een aantal deelnemers persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de module in de locatie van OK IJsselmonde. De uitvoering gebeurt door het AMW. Doel van de module is mensen leren uit te komen voor wat ze willen, voelen of denken en hierbij een ander in zijn waarde te laten. Aanleren van respect voor jezelf en de ander. Vergroting van het zelfoplossend vermogen in problemen binnen (vrijwilligers) werksituaties en relaties in algemene zin. Resultaat In mei 2011 is er een groep van 10 OK deelnemers die naast hun OK traject een module van 8 bijeenkomsten heeft gevolgd. De module is goed verlopen en zowel OKIJ als het AMW zijn zeer positief over de samenwerking. In het najaar van 2011 is er een wachtlijst voor een nieuwe module, helaas was er bij het AMW geen budget om tot uitvoering over te gaan. 5.3.8 Module Sport Werkt In samenwerking met SoZaWe is er eind 2010 een groep Sport Werkt voor deelnemers aan een traject OK Klassiek (extra) die doorloopt in 2011. Doelgroep zijn deelnemers met een herkenbare en soms zichtbaar ‘ongezonde levensstijl’ en die in het algemeen ‘onvoldoende vitaliteit en zelfvertrouwen tonen’ en baat hebben bij activiteiten in groepsverband. Dit alles naar mening van de trajectbegeleider OK.

29


J A A R V E R SL A G

2011

Sport Werkt is een module van drie maanden die start en eindigt met een keuring door de sportarts om de fysieke gezondheid vast te kunnen stellen en de vooruitgang van de gezondheid te kunnen bepalen. Tijdens een intake worden de gegevens en de doelen van de deelnemer schriftelijk vastgelegd. Gedurende drie maanden wordt twee keer per week in groepsverband getraind in de sportschool onder deskundige begeleiding. Doel is dat deelnemers na drie maanden zelfstandig verder gaan met sporten. Voor deze module is samenwerking gezocht met sportschool IJsselmonde. Resultaat In februari 2011 hebben 18 OK deelnemers het programma volledig afgerond en zijn zelfstandig verder gegaan met sporten. Er waren 33 aanmeldingen, 22 mensen zijn van start gegaan en vier deelnemers zijn tussentijds afgevallen. Tijdens de evaluatie bleek de tevredenheid van de deelnemers groot. De fysieke resultaten zijn vooral gewichtsverlies, een betere conditie en verbeterde bloedwaarden (ijzer, suiker, cholesterol). Deelnemers geven aan minder last van pijn en ongemakken en minder last van stress te hebben. Ze slapen beter en voelen zich vitaler en energieker. Naast deze medische resultaten zijn er ook enkele belangrijke sociale resultaten zichtbaar. Mensen krijgen meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld, de moraal neemt toe. Ze hebben meer sociale contacten, komen uit een sociaal isolement. Ook durven ze meer tijd voor zichzelf te claimen en onafhankelijker te zijn. Ze nemen meer de eigen verantwoordelijkheid. Eind april 2011 is er een lijst met 21 kandidaten voor een nieuwe Sport Werkt module, in juni 2011 stopt de financiering SoZaWe en gaat de module niet door.

5.3.9 Wijkbijeenkomsten OKIJ werkt sinds mei 2011 wijkgericht. Doel daarbij is om deelnemers meer te betrekken bij hun eigen buurt en meer initiatieven te laten ontwikkelen waardoor er meer verbindingen ontstaan in de buurt. Om dit extra te stimuleren zijn er door OK IJsselmonde een viertal wijkbijeenkomsten georganiseerd waarbij drie onderwerpen besproken zijn. 1. kennismaken met het wijkteam en de deelnemers centraal staat.

CASUS

Straatvrees en toch vrijwilliger zijn

Een vrouw van 64 jaar van Nederlandse afkomst wordt bij OK aangemeld met straatvrees. OK spreekt intensief met haar en bemiddelt haar naar het oude vrijwilligerswerk terug. Bezoekvrijwilliger voor eenzame ouderen in haar kerkgemeenschap. Eenmaal bemiddeld komt mevrouw nog tweemaandelijks bij OK langs voor een gesprek om de straatvrees steeds meer kwijt te raken en het vrijwilligerswerk vol te houden.

2. 3.

kennismaken met en informatie verkrijgen van kinderwerkers over kinderactiviteiten van Perspect. kennismaken met het project Buren voor Buren.

Resultaat Er zijn 4 bijeenkomsten in juni 2011: In de wijk Lombardijen in het W.O.C, in GrootIJsselmonde Zuid in Trefcentrum De Dijk, in de wijk Groot-IJsselmonde Noord in de Meerweide en in de Wijk Beverwaard in trefcentrum De Focus. In totaal hebben 86 deelnemers van deze bijeenkomsten gebruik gemaakt. 5.3.10 Module Communicatie We spreken dezelfde taal en toch begrijpen we elkaar soms niet goed. We spreken een andere taal maar weten precies wat de ander bedoelt. Hoe zit dat? Vrijwilligers die op hun werkplek veel moeten communiceren, bijvoorbeeld gastvrouwen en begeleiders van een conversatiegroep, hebben bij OK IJsselmonde een module Communicatie gevolgd uitgevoerd door Scala. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen waren onder andere verbaal en non-verbaal, culturele verschillen, actief luisteren, vragen stellen, aandacht vragen en gezien worden, je mening geven, jezelf presenteren. De training is gegeven in vier bijeenkomsten.

30


Resultaat De module van vier bijeenkomsten is van start gegaan met 12 OK deelnemers en 11 ervan hebben de cursus met succes en enthousiasme afgerond. Wat bijzonder was, is dat de hele groep op een persoon na, vanaf de start tot en met de afronding bij elkaar is gebleven. Er is geoefend met communicatieve vaardigheden die direct toepasbaar zijn op de werkvloer. 5.3.11 Beauty Workshop OK deelnemers zijn zich aan het ontwikkelen, willen een Stap Vooruit zetten. Daarbij is het presenteren van jezelf en het hebben van zelfvertrouwen een belangrijk fenomeen. Maar nog belangrijker is het om te leren tijd te nemen voor jezelf als mens. In samenwerking met Scala is daarom een workshop aangeboden over de invloed van het uiterlijk op het zelfvertrouwen. Samen met andere vrouwen of mannen praten deelnemers over het belang van uiterlijk. De vraag is dan of uiterlijk van invloed is op je zelfvertrouwen. Ook is de vraag welke invloed reclame heeft op je uiterlijk en je uitstraling. Resultaat Een groep van 8 deelnemers heeft ervaringen uitgewisseld over het verschil tussen uiterlijk, schoonheid, uitstraling. Er is gesproken over het belang van tijd nemen voor jezelf. En ze zijn aan de slag gegaan met het maken van natuurlijke verzorgingsproducten. Een verwenochtend waarna de groep vrolijk en sprankelend naar buiten kwam.

meerd over mogelijkheden en activiteiten die kunnen bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en hun betrokkenheid bij de samenleving vergroten. Resultaat In december 2008 is de eerste vernieuwde OKIJ Nieuwsflits in een oplage van 700 exemplaren verschenen. In 2011 verschijnen er 3 nummers waarbij de oplage, in navolging van het oplopend deelnemersaantal oploopt naar 1000 exemplaren. De redactie blijft in handen van OKmedewerkers maar wordt versterkt met twee vrijwilligers (OK deelnemers).

5.4 Extra faciliteiten voor alle OK deelnemers Alle deelnemers van OK IJsselmonde kunnen in 2010 gebruik maken van de volgende faciliteiten: 5.4.1 Nieuwsflits De Nieuwsflits is een OK krant vóór en dóór OK deelnemers. Jaarlijks zijn er drie uitgaven die verspreid worden onder deelnemers, samenwerkingspartners en diverse contacten. Middels de Nieuwsflits worden deelnemers geïnfor-

5.4.2 Rotterdampas In het kader van activering vergoedt OKIJ reeds enkele jaren de kosten van de Rotterdampas voor OK deelnemers om hen te activeren op de gebieden sport, cultuur en binding. In 2009 worden 85 Rotterdampas-

31


J A A R V E R SL A G

2011

sen verstrekt via OKIJ, in 2010 is er een actiedag om het gebruik en de aanschaf te stimuleren en worden 445 Rotterdampassen verstrekt via OKIJ. Omdat iedere Rotterdampashouder schriftelijk geïnformeerd wordt over de aanschaf van een nieuwe Rotterdampas gaan we er in 2011 vanuit dat er geen actiedag nodig is en dat mensen zelfstandig de pas aanschaffen. Resultaat De nawerking van de Rotterdampas actiedag in 2010 valt tegen, er worden in 2011 door OK IJsselmonde 123 Rotterdampassen vergoed. Dat is 72% minder dan in 2010, jammer want wie kan rekenen schaft een pas aan en neemt zijn voordeel. Maar vooral ook jammer omdat vanuit de ervaring bekend is dat het hebben van een pas ervoor zorgt dat mensen meer Rotterdamse activiteiten ondernemen. 5.4.3 OK Agenda Op tijd komen is een van de vaardigheden waaraan deelnemers van OKIJ werken. Op tijd komen betekent ook dat je bij het vrijwilligerswerk van waarde bent en dat je te vertrouwen bent. Daarom biedt OKIJ haar deelnemers jaarlijks een OK agenda aan. Alle deelnemers kunnen deze agenda ophalen bij de balie van de ParticipatieWijzer van OK IJsselmonde op het Werkplein. Resultaat In 2011 zijn ruim 800 OK agenda’s uitgedeeld.

5.4.4 OK Nieuwjaarsborrel Begin januari organiseert OKIJ de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel voor OK deelnemers. In 2011 zijn ook de IJsselmondse bestuurders/raadsleden en de samenwerkingspartners uitgenodigd. OKIJ stimuleert het onderlinge contact tussen alle genodigden. Resultaat De opkomst op de Nieuwjaarsborrel is goed; er zijn ruim 100 bezoekers. Het merendeel deelnemers, naast diverse bezoekers uit het netwerk van OKIJ. 5.4.5 OK Club Regelmatig organiseert OKIJ een uitstapje voor OK deelnemers met als doel hen uit het isolement te halen en tot activiteiten te bewegen. OK deelnemers worden algemeen geïnformeerd over de uitstapjes en, indien nodig, door de participatiecoach individueel benaderd en gemotiveerd tot deelname. Tijdens de uitstapjes stimuleert de OK begeleiding de onderlinge contacten. De kosten voor de deelnemers worden zo laag mogelijk gehouden, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Rotterdampas. Resultaat In 2011 zijn er drie uitstapjes geweest: naar het Wereldmuseum gecombineerd met de Spido (26 deelnemers), Diergaarde Blijdorp (33 deelnemers) en de Kunsthal gecombineerd met een bezoek aan de Euromast (21 deelnemers). De groepen waren wisselend van samenstelling en elke keer zeer enthousiast over het uitstapje en de opgedane contacten.

32


5.4.6 Dag van de Dialoog. Voor de tiende keer wordt in 2011 in Rotterdam de Dag van de Dialoog georganiseerd. Aan dialoogtafels wordt via de gespreksmethodiek een sfeer van intimiteit gecreëerd die het mogelijk maakt om openhartig met elkaar te praten. Luisteren staat voorop. De nadruk ligt op het kennisnemen van de gedachten en ervaringen van de ander. Belangrijk is het delen van elkaars waarden (en normen) waarnaar mensen handelen en leven in Rotterdam. Resultaat OK IJsselmonde heeft meegedaan aan de Rotterdamse Dag van de Dialoog met twee dialoogtafels voor 16 OK deelnemers. De mensen aan tafel zijn met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van het thema ‘Kom over de brug’. De Dialoogtafels zijn georganiseerd door OKIJ in de Twee Bruggen en Antonius. De deelnemers aan tafel waren samengesteld uit deelnemers OK, vrijwilligers van de instellingen en vrijwilligerscoördinatoren. Daarnaast heeft OK met een aantal deelnemers deelgenomen aan de Dialoogtafels in Hordijkerveld, Mona Lisa en in de Focus in de Beverwaard. 5.4.7 OK in de wijk en overige activiteiten Daarnaast investeert OKIJ in tal van extra zaken die zij belangrijk acht in het kader van activering zoals het versturen van verjaardagskaarten aan deelnemers, huisbezoeken als deelnemers door

omstandigheden niet naar OK kunnen komen, nazorgcontacten na uitschrijving bij OK, wisselende presentaties van kunst door OK deelnemers, deelname aan markten, evenementen enzovoort. Resultaat In 2011 is de OK verjaardagskaart aan alle deelnemers verstuurd. Er worden steeds vaker huisbezoeken afgelegd als vorm van outreachend werken. Vanwege het grote belang van samenwerking heeft OK IJsselmonde in 2011 meegedaan aan diverse wijkactiviteiten: 1. Een informatiemarkt over werk en scholing van het Albeda College in winkelcentrum De Keizerswaard op 26 maart 2. Een stand op het wijkfeest in de Beverwaard op zaterdag 25 juni. 3. Een raadpleging van de deelgemeente IJsselmonde om door bewoners aan te laten geven wat zij ervan vinden dat welzijn gaat veranderen. Er zijn circa 40 meningen van OK deelnemers verzameld en doorgegeven aan de deelgemeente. 4. Een stand bij de opening van het nieuwe kantoor van deelgemeente IJsselmonde in september.

33


J A A R V E R SL A G

2011

gen droom waargemaakt. Ze heeft een kledingbank in Sportdorp in gebouw ’t Zaaltje geopend. Deze bijzondere vorm van vrijwilligerswerk is zeker een ‘Stap vooruit’!

5.5 Bijzonder vrijwilligerswerk OKIJ hecht er waarde aan om mee te gaan met de veranderingen die spelen in de wijk en om deelnemers volgens ons motto ‘een stap vooruit’ te helpen. De resultaten hiervan willen wij u niet onthouden. Wij zijn er trots op. 5.5.1 Gastvrouwen in actie bij eerste CO Kunstexpositie Op donderdag 10 maart 2011 is de eerste Kunstexpositie van de Stichting Creatieve Ondernemers IJsselmonde van start gegaan in het nieuwe hart van IJsselmonde bij de Keizerswaard. Kunstenaars uit de deelgemeente exposeren hun werk. Om de bezoekers voor de tentoonstelling te ontvangen en te informeren zijn 6 vrijwilligers van OK IJsselmonde als gastvrouw ingezet en ze zijn met veel passie aan de gang gegaan. Ze hebben 3 weken lang van donderdag 10 maart tot en met zaterdag 26 maart zo’n 340 bezoekers gastvrij ontvangen en wegwijs gemaakt. De reacties op de gastvrouwen waren zeer positief en de gastvrouwen hebben gezegd dat zij veel geleerd hebben en bij een eerstvolgende tentoonstelling weer van de partij zijn. 5.5.2 Kledingbank IJsselmonde Dat deelnemers van OK vanuit hun eigen kracht en talenten komen tot ontwikkeling van eigen initiatieven blijkt duidelijk geworden met het initiatief van mevrouw Sandra Zimmerman. Haar droom was een kledingbank voor Rotterdam-Zuid/IJsselmonde. Via OKIJ is ze op vrijwilligersstage bij de kledingbank in Delfshaven gegaan. Vervolgens is ze met ondersteuning van Welzijnsorganisatie Perspect, erin geslaagd zelf een stimuleringssubsidie van de deelgemeente te regelen. Hiermee heeft ze haar ei-

De kledingbank verstrekt gratis kleding aan mensen die dat hard nodig hebben maar niet kunnen betalen. Zij krijgen dan twee keer per jaar drie sets gratis kleding per persoon. Dit vindt plaats op indicatie van instanties op het gebied van hulpverlening en welzijn. OKIJ heeft in 2011 meerdere deelnemers als vrijwilliger geplaatst bij de kledingbank. Tijdens de opening van het nieuwe Deelgemeentekantoor IJsselmonde heeft de Kledingbank IJsselmonde, met inzet van meerdere incidentele OK vrijwilligers een modeshow georganiseerd. 5.5.3 Incidenteel vrijwilligerswerk op Koninginnedag Op Koninginnedag heeft een groep van 6 deelnemers van OK geholpen bij de vieringen in Hordijkerveld/Reijeroord. De twaalf extra handen werden zeer gewaardeerd!

5.6 Projecten 5.6.1 ParticipatieWijzer De ParticipatieWijzer is een opdracht van de deelgemeente IJsselmonde. Een opvolger van de WerkWijzer IJsselmonde. De ParticipatieWijzer is vanaf 1 juli 2011 actief. De resultaten die hier vermeld staan, zijn dan ook van een half jaar. De ParticipatieWijzer kent twee fasen 1. Ontwikkelfase 2. Uitvoeringsfase 1. Ontwikkelfase Met de wijziging van WerkWijzer naar ParticipatieWijzer is de aankleding van de balie gewijzigd en er is een vrijwilligersvacaturebank toegevoegd. Het loket is vanaf dan vier dagen per week geopend en wordt bezet door een frontoffice en een backoffice. De frontoffice is voor de ontvangst van klanten en een backoffice voor de bemiddeling en plaatsing en de netwerkcontacten. In de ontwikkelfase is het netwerk geïnformeerd over de ParticipatieWijzer en is er acquisitie in samenwerking met OK uitgevoerd. De vacaturebank is gerealiseerd en de activiteitenkalender is ontwikkeld.

34


OKIJ als uitvoerder van deze ParticipatieWijzer heeft grote meerwaarde gebracht. De OK medewerkers kennen het netwerk en hebben het vertrouwen van het netwerk. Korte lijnen, vertrouwen en kennen van de vacatures leverde snelle en kwalitatief goede matches op. Het bood ook garantie voor vraaggericht werken, want de klant aan de balie vraagt een bepaalde vacature die snel gevonden kan worden. OK werkt al geruime tijd wijkgericht waardoor de medewerkers ook veel bewoners kennen. Dit heeft als voordeel dat de inwoners de weg naar de balie sneller weten te vinden. De groei van het aantal bezoekers in de tweede helft van het jaar is dan ook duidelijk merkbaar. Ook in de ontwikkelfase bleek dit vertrouwen van belang. De vacaturebank was snel gevuld, organisaties weten snel de weg te vinden naar de ParticipatieWijzer. De bekendheid van het loket is extra vergroot door een aantal acties: 1. De vrijwilligersvacaturesite www.vrijwilligers werk-ijsselmonde.nl. De mensen die hierop reageerden zijn uitgenodigd bij de Participatie Wijzer. Ruim 50% van de mensen die reageer den zijn verschenen voor een informerend gesprek en 50% van degene die gesproken zijn is bemiddeld naar vrijwilligerswerk. 2. Een folder van de ParticipatieWijzer. 3. Een activiteitenkalender die gemaakt is en verspreid in de deelgemeente in de wijken Lombardijen, Beverwaard en Groot-IJsselmonde. 2 Uitvoeringsfase In het projectplan van de WerkWijzer is gesproken over een brede intake voor klanten aan de balie, maar de effecten van de beleidsomvorming en de

recessie zijn zo ingrijpend dat een andere werkwijze voor de ParticipatieWijzer noodzakelijk is. Door de gerichtheid van de klant aan de balie is het vraaggericht werken als onderdeel van Welzijn Nieuwe stijl toegepast en is de brede intake als middel niet ingezet. Er bleek geen vraag naar te zijn. Om klanten zo optimaal mogelijk te begeleiden en de participatie zo groot mogelijk te maken is nauw samengewerkt met het netwerk van IJsselmonde en zijn individuele klanten na een bezoek nagebeld. Doel ervan was om service te verlenen en zoveel mogelijk zeker stellen dat klanten geplaatst worden om daarmee IJsselmonde maatschappelijk te versterken. Klanten worden direct aan de balie geholpen zonder afspraak of wachttijd. Een klant vult beknopt een inschrijfformulier in met daarop de NAW- gegevens en de vraag aan de ParticipatieWijzer. Eenvoudige vragen worden direct beantwoord en afgerond. Meer complexe vragen worden door de adviseur afgehandeld. Bij verwijzing naar partners is aan de klanten duidelijk verteld wat zij daar kunnen verwachten. Het adviesteam helpt bij het leggen van de noodzakelijke contacten en het maken van afspraken. De komende tijd zullen de klanten nog na drie maanden en na zes maanden nagebeld worden om de effecten van de dienstverlening te toetsen en waar nodig extra service te bieden met het doel de participatiegraad zo hoog mogelijk te houden. Resultaat De opdracht betreft als eerste het bieden van informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan bewoners van IJsselmonde. Dit is vanuit diverse invalshoeken benaderd. Vrijwilligerswerk: Voor het vrijwilligerswerk zijn de backoffice medewerkers wekelijks op bezoek geweest bij een van de vele organisaties in IJsselmonde. Bijzonder zijn de extra contacten die opgebouwd zijn in deze periode met kerken (Petrakerk en Johanneskerk) en met allochtone voetbalverenigingen en Rhama-ah, een joods Antilliaanse gemeenschap. Activiteiten: Voor cursussen en activiteiten is er veel contact geweest met alle instellingen die activiteiten aanbieden in IJsselmonde. Dit is tot uiting gekomen in de maandelijkse activiteitenkalender. Hierin zijn niet alleen de activiteiten van gerenommeerde organisaties opgenomen, maar ook de activiteiten van buurtgroepen of andere kleine initiatieven.

35


J A A R V E R SL A G

2011

Vrijwilligers Aanmeldingen

Gesprekken

Plaatsingen

Reden geen plaatsing

Website (81 aanmeldingen)

44

24

Balie

19

14

Wijkspreekuren en netwerkbijeenkomsten

26

10

Niet gereageerd op uitnodiging (17) Gebeld, maar vanuit klant geen motivatie om te komen (20) Werk gevonden (2) Niets meer laten horen na gesprek (3) Vrijwilligerswerk niet passend naar het idee van de klant (15) Klant zocht een traject met intensieve begeleiding (1) Klanten vinden geen passende vacature naar hun mening (4) De geïnteresseerde klanten zijn uitgenodigd voor een vervolggesprek bij de ParticipatieWijzer maar hebben niet meer gereageerd (16)

Aanmeldingen via klantmanagers aan de balie

7

4

Klanten zijn aangemeld bij OK na overleg met backoffice medewerker (3)

Aanmeldingen Participatieplaatsen

46

29

Klanten zijn niet verschenen of de gezondheid was niet goed genoeg om te starten (17)

Totaal

142

81

De vrijwilligers zijn geplaatst bij diverse instellingen in IJsselmonde

Cursussen: Voor cursussen voor vrijwilligers beschikt de ParticipatieWijzer steeds over de laatste nieuwe informatie van grootstedelijke organisaties als CVD en Scala, maar ook de organisaties die aanbod hebben in IJsselmonde zoals Perspect, VraagWijzer en Dock. Deze info ligt bij de balie en is in te zien door bezoekers. Werkgelegenheid: Er zijn verschillende werkgevers gesproken om op de hoogte te zijn van de werkgeverssituatie en om klanten te kunnen helpen bij vragen naar werk. Er is meegedaan aan de Match en Werk bijeenkomsten en speed-dates die georganiseerd zijn op de Werkpleinen Dwarsdijk en Dynamostraat. Er zijn werkgeverscontacten opgebouwd maar dit heeft niet geleid tot directe plaatsingen. De belangrijkste reden die hiervoor genoemd is door werkgevers, is de stop op loonkostensubsidies door de gemeente Rotterdam. Activiteitenkalender: Er is een activiteitenkalender ontwikkeld die per wijk overzicht biedt van de activiteiten van de maand. Deze kalender is verspreid in de wijk in openbare gebouwen en verstuurd naar instellingen met veel bezoekers. De activiteitenkalender is in oktober 2011 de eerste keer uitgegeven.

Resultaten vrijwilligerswerk De resultaten qua plaatsing vrijwilligerswerk zijn opgebouwd uit diverse kanalen. In bovenstaande matrix wordt dit inzichtelijk gemaakt. Naast de genoemde aantallen zijn er veel telefoontjes geweest van mensen die eerder aan de balie vragen hebben gesteld en later opnieuw een vraag hebben. Dit is echter niet geregistreerd. 5.6.2 Sociaal Investeren Hordijkerveld Al vanaf 2007 is OKIJ betrokken bij het Sociaal Investeringsplan van het Masterplan Vernieuwing Hordijkerveld. Ook in 2011 is hieraan weer gewerkt. In samenwerking met het overleg Sociaal Investeren Hordijkerveld en in opdracht van Vestia is door OKIJ extra geïnvesteerd in het activeren van bewoners uit Hordijkerveld. Vanuit haar visie en missie wil OKIJ activeren met als doel maatschappelijke participatie, met name van bewoners die in een isolement leven en bewoners die kampen met multi-problemen, waardoor zij weinig ruimte hebben om maatschappelijk actief te worden. Vanuit de motto’s ‘Iedereen een stap Vooruit’ en ‘Iedereen draagt bij aan de Maatschappij’ heeft OKIJ in aansluiting op de afspraken in voorgaande jaren 36


met name ingezet op de match tussen bewoners en de activiteiten in de wijk. Hierdoor gaan meer bewoners deelnemen aan activiteiten die in de wijk georganiseerd worden. Zij steken zo zelf de handen uit de mouwen bij die activiteiten, waardoor de betrokkenheid met de wijk vergroot. OKIJ richt zich in 2011 in Hordijkerveld op samenlevingsopbouw en het versterken van de sociale cohesie door het bevorderen van participatie door middel van de match tussen bewoners en het aanbod in de wijk.

CASUS

Een vrouw van 46 van Nederlandse afkomst met HIV besmetting, wordt aangemeld bij OK voor bemiddeling naar vrijwilligerswerk. Mevrouw heeft 2 tienerdochters die beide tienermoeder zijn. Mevrouw heeft bij OK geleerd om voor zichzelf op te komen en woont nu alleen. Mevrouw is bemiddeld naar een zorginstelling en heeft het aantal keren al uitgebreid naar 5 keer per week. Ze is nu een zeer gewaardeerde vrijwilliger die andere vrijwilligers begeleidt.

Resultaat Conform het projectplan inventariseert en verzamelt OKIJ drie keer per jaar het activiteitenaanbod, de organisatiebeschrijvingen en de vraag naar vrijwilligers in Hordijkerveld. De gegevens zijn in 2011 door Vestia verwerkt tot drie wijkagenda’s die toegevoegd zijn aan de Nieuwsbrief Hordijkerveld. Deze wijkagenda’s worden doorlopend door de trajectbegeleiders OK onder de aandacht gebracht van OK deelnemers uit Hordijkerveld. 5.6.3 Toeleiding en samenwerking De taakstellingen voor de verschillende OK producten is in 2011 hoog. Begin 2011 is er een groot aantal aanmeldingen om binnen zes maanden 175 trajecten OK Klassiek extra te kunnen starten. Daarnaast zorgt het product OK Participatieplaatsen voor een grote instroom van deelnemers in de eerste helft van 2011. Samenwerking met het netwerk om alle nieuwe deelnemers te kunnen plaatsen wordt steeds belangrijker.

Zeer gewaardeerde vrijwilliger

Resultaat In de loop van 2011 worden de gevolgen van de economische crises steeds duidelijker. Het Werkplein Dwarsdijk heeft een stijgend aantal inschrijvingen. Dit heeft tot gevolg dat de eisen aan deelnemers aan re-integratietrajecten verhoogd worden. De doelgroep voor OK neemt toe en dit uit zich in een grote toestroom van aanmeldingen. SoZaWe ontwikkelt Full Engagement. Een vorm van verplicht vrijwilligerswerk voor minimaal 20 uur. OK IJsselmonde volgt dit beleid actief en stimuleert alle OK deelnemers om een zo hoog mogelijk aantal vrijwilligersuren te werken. In de loop van 2011 zien we een stijging in zowel het aantal uren maatschappelijke inzet, zowel totaal als per deelnemer. Door een intensieve samenwerking met het Werkplein Dwarsdijk en de verschillende vaste contactpersonen verloopt dit zonder al te veel problemen, er wordt wel een stevig beroep gedaan op de flexibiliteit en inventiviteit van de trajectbegeleiders OK. Het blijft nodig extra vacatures te creëren en te vinden bij (vrijwilligers)organisaties. Hiervoor worden verschillende ingangen gebruikt. Het wijkgericht werken leidt ertoe dat er meer kleine en incidentele vrijwilligersklussen opgepakt worden door OK deelnemers. De sleutelwoorden zijn directe samenwerking, betrouwbaarheid, deskundigheid en flexibiliteit.

37


J A A R V E R SL A G

2011

6 Tot slot

Het werkveld van OKIJ blijft divers en in ontwikkeling. Vanaf 2007 is OKIJ nadrukkelijk bezig aanpassing en innovatie van de organisatie op verschillende terreinen vorm te geven. In 2011 heeft OK IJsselmonde veel meer wijkgericht en groepsgericht gewerkt. Met een focus van nog meer verzelfstandigen van de deelnemer. Veel meer verantwoording bij de deelnemer voor de eigen keuzes en opbouw van het aantal vrijwilligersuren. Er is meer ruimte geboden voor nieuwe initiatieven van bewoners die ondersteund zijn door OK medewerkers. Met het wijkgericht werken kennen de trajectbegeleiders de wijk door en door. De sociale kaart is bekend maar

ook een groot aantal bewoners. Deze kracht is in te zetten voor het verdere wijkwerk wat in de komende tijd met Welzijn Nieuwe Stijl en de WMO noodzakelijk is. De recessie compliceert zowel de inhoudelijke als de technische sturing op financiĂŤn. De beschikbare middelen nemen af en de opdrachtgever wil de resterende middelen optimaal inzetten. Dit noopt tot nog meer samenwerking, integraal werken en het leveren van kwaliteit. OK IJsselmonde staat voor een grote uitdaging in 2012, maar gaat die graag aan.

38


Bijlage

OK Keurmerk Sinds 2006 zijn alle 12 deelgemeentelijke OK banken gecertificeerd, wat betekent dat zij het ‘OK Keurmerk’ hebben behaald. Dit kwaliteitskeurmerk waarborgt de kwaliteit van werken; sinds 2006 mogen de OK banken geen OK trajecten uitvoeren zonder dat ze het keurmerk hebben behaald. OK heeft ervoor gekozen om een eigen keurmerk te ontwikkelen, omdat naar onze mening andere keurmerken niet genoeg keken naar de klantgerichte aspecten van de begeleiding; wat bij OK juist zo centraal wordt gesteld. Het OK keurmerk concentreert zich dan ook op kwaliteitscriteria die aan onze visie en methodiek gerelateerd zijn. Om de twee jaar vinden er onafhankelijke audits plaats. Het OK ‘stempel’ houdt in dat de trajecten voldoen aan eisen wat betreft onder meer: • Het uitvoeren van trajecten volgens vast gestelde procedures en protocollen • Het werken met een klachten- en privacy reglement • Het werken met de deelnemer als uitgangspunt • Normen voor het aantal contactmomenten met de deelnemer • Normen voor de groei en ontwikkeling die in ieder traject moeten plaatsvinden • Aandacht voor deskundigheidsbevordering van de medewerkers • Regelmatige klant- en opdrachtgever-tevreden heidonderzoeken Om het keurmerk te behouden is er elke twee jaar een interne audit. Voor de periode 2010-2011 heeft OKIJ wederom de interne audit met goed gevolg doorlopen.


Groene tuin 293 3078 KG Rotterdam tel. 010 483 43 71

OKtest  

Oktest jaarverslag 40 pagina's

Advertisement