Page 1

แก้กฎหมายให้ชา้ งเกิดใหม่ตอ้ งท�ำตัว๋ รูปพรรณทันที

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10576 วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

เพิม่ วงเงินผู้ โอนไปต่าง ปท.ผ่านตัวแทน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุ ม วิ ช าการ เรื่อง“การปรากฏขึน้ และการสังสม ่ สมบัติ ภูมิ ปั ญ ญาของปั ญ ญาชน สตรีเอเชีย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราช เทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ใน การนี้ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เฝ้ ารับเสด็จ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เมื่อวันที่ 10 กันยายน

การศึกษาไทยที่ 8 ในอาเซี ยน

ตามหลังกัมพู ชา-เวียดนาม เอกชนวอนออกมาตรการกระตุน้ ศก.

พลเรือตรีจมุ พล ลุมพิกานนท์ รับมอบการติดตัง้ เทคโนโลยี 3 จี และดาวเที ยม บนเรือหลวง กระบี่ จากสายงานปฏิบตั ิ การเอไอ เอส โดย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร กรรมการผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส เพื่อ ร่วมสนับสนุนกิจการของกองทัพ เรือ เมื่อเร็วๆ นี้

หนุนการค้าชายแดน-เพิม่ ส่งออก

กกร.วอนรัฐออกมาตรการ กระตุ้นก�ำลังซื้อ หลังจากที่ ทัง้ ค่าก๊าซ ไฟฟ้ า ทางด่ ว น ปรับ ขึ้น พร้ อ มกับ กระตุ้นการค้าชายแดนเพื่อเพิ่ มยอด ส่งออก นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผย ภายหลัง การประชุมคณะกรรมการร่วม เอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจ�ำเดือน กันยายนว่า ทีป่ ระชุมได้หารือถึงสภาวะ

ธปท.ผ่อนคลายจ�ำนวนน�ำเงินไทยออกนอก ปท.

จาก 5 แสนบาทเป็ น 2 ล้านรับการค้า-ลงทุน

ธปท.เพิ่ ม วงเงิ น การน� ำ ธนบัตรไทย ออกนอกประเทศตาม แนวชายแดน จาก 5 แสนบาท เป็ น 2 ล้านล้าน รับการค้าการลงทุนที่ เพิ่ มขึน้ รองรับเออีซี นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ ช่วยผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย

(ธปท.) สายตลาดการเงิน เปิดเผยใน การผ่อนคลายเกณฑ์การน� ำเงินออก นอกประเทศ ของบุคคลและนิตบิ ุคคล ไทย ตามแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อน ย้ายระหว่างประเทศ เฟสที่ 1 ว่า ล่าสุด ธปท.ได้เ ห็น ชอบการเพิ่ม วงเงิน ใน การน� ำธนบัตรไทยออกนอกประเทศ

ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เป็ นไม่เกิน 2 ล้านล้านต่อคน จากเดิม ที่ก�ำหนดไม่เกิน 500,000 บาทต่อ คน เพราะจากการส�ำรวจพบว่า ภาค เอกชนต้องการให้มกี ารขยายวงเงิน ดังกล่าวเพิม่ เติม เพือ่ รองรับการขยาย ตัวของการค้าชายแดนเมือ่ เปิดเออีซี

จัดท�ำเกณฑ์ประเมินเลือ่ นวิทยฐานะแบบใหม่

ในรูปสารนิพนธ์-งานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร

นายชินภัทร ภูมริ ตั น์ เลขา ธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้มกี ารระดมผูร้ พู้ ฒ ั นา ระบบประเมินวิทยฐานะและความก้าว หน้ า ของครู เพื่อ ยกระดับ คุ ณ ภาพ การ ศึกษา โดยขณะนี้กำ� ลังจัดท�ำราย ละเอีย ดหลัก เกณฑ์ก ารมีแ ละเลื่อ น

เร่งแก้การศึกษาไทยรั้งอันดับ 8 ในอาเซียน ศธ.สังวิ ่ เคราะห์เจาะลึกก่อนปรับทั้งระบบ ‘คลัง’สัง่ ธอส.ปล่อยกู้ ต่อเติม -ซ่อมบ้าน ดบ.คงที่ 4% นาน 10 ปี นายทนุ ศ ัก ดิ์ เล็ก อุ ท ัย รมช.คลัง เปิ ดเผยว่า ได้สงให้ ั ่ ธ.อ.ส. จัด เตรี ย มโครงการกู้เ พื่ อ ต่ อ เติ ม ซ่อมแซมบ้าน โดยมีวงเงิ น 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% นาน 10 ปี และให้ผอ่ น 1,000 บาทต่อ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิ น 300,000 บาท ผ่อนเดือนละ 3,000 บาท 10 ปี

ศธ.สัง่ วิ เ คราะห์ เ จาะลึ ก การศึ กษาไทยทัง้ ระบบ หลังการ จัดอันดับในกลุ่มอาเซี ยน ไทยอยู่ อันดับ 8 จาก 10 ประเทศตามหลัง กัมพูชา และเวียดนาม โดยอันดับ 1 คือ สิ งคโปร์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผูช้ ว่ ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากข้อมูลของการประชุม “เวทีเศรษฐกิจโลก” ได้มกี ารน� ำเสนอ การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของ ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนให้อยู่ใน กลุม่ สุดท้ายอันดับที่ 8 ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่

มีคะแนนต�่ำสุดรองจากเวียดนามทีไ่ ด้ อันดับ 7 และกัมพูชาอันดับที่ 6 จาก ผลการจัดอันดับสรุปว่า เงินทุนไม่ใช่ ปั จจัย ที่ส�ำ คัญ ที่สุด ของการมีร ะบบ การศึกษาทีด่ แี ละการทีค่ รูหรืออาจารย์ ที่ม ีเ งิน เดือ นสูง ก็ไ ม่ไ ด้ห มายความ ว่า จะมีความสามารถการสอนสูงไป ด้วย ส�ำหรับประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา เราผลักดันเรือ่ งเงินเดือน ครูซง่ึ เป็ นสืง่ ทีด่ ี แต่กต็ อ้ งเร่งรัดเรื่อง ประสิท ธิภ าพการสอนควบคู่ก ัน ไป ทัง้ นี้ ประเทศทีม่ คี ุณภาพการศึกษา ที่ดีท่ีสุ ด ในกลุ่ ม อาเซี ย นเรีย งตาม

เศรษฐกิจในประเทศ หลังจากทีร่ ฐั บาล ประกาศขึ้นราคาก๊ าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้ า และค่าทางด่วน โดยเห็นว่าผลกระทบ จากนโยบายดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบ ต่อค่าครองชีพมาก นอกจากนี้ ควรจะ สนับสนุน การค้าชายแดนกับ 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย พม่า ลาว และกัมพูชา เวียดนาม เนื่องจากการค้าชายแดนมี โอกาสขยายตัวมากกว่ากลุม่ ประเทศเป้า หมายทีก่ ำ� ลังซือ้ หดตัว

ล�ำดับ ได้แก่ อันดับ 1.สิงคโปร์ 2. บรูไน 3.มาเลเซีย 4.ฟิ ลปิ ปิ นส์ 5. อินโดนีเซีย 6.กัมพูชา 7.เวียดนาม 8.ไทย ซึง่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว. ศึกษาธิการ ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้ มาก ได้สงั ้ การให้วเิ คราะห์ ทีม่ าทีไ่ ป ของผลการจัดอันดับดังกล่าว เท่าที่ ดูเป็ นการประเมินโดยภาพรวมจาก การจัดการศึกษาและน� ำคะแนนการ สอบ ประเมินนักเรียนนานาชาติมา ประกอบด้ ว ย ซึ่ ง ข้อ มู ล เรื่อ งนี้ น่ า ตกใจ เพราะถือว่าต�่ำมากเมื่อเทียบ กับอันดับโลก

วิทยฐานะแนวใหม่ด้วยการประเมิน สมรรถนะ ซึ่งมีองค์ประกอบ หลัก ของการประเมินได้แก่ การประเมิน สมรรถนะของผู้เข้า รับ การประเมิน ทางด้านวิชาการ ด้านการเรียนการ สอนที่ส่งผลต่ อ คุณ ภาพของผู้เรีย น โดยจะมีก ารน� ำ ผลสัม ฤทธิท์ างการ

เรียนของนักเรียนทัง้ คะแนนสอบโอ เน็ต และการประเมินผลสัมฤทธิทาง ์ การเรีย นของนัก เรีย น ส�ำ หรับ การ ประเมินแนวใหม่น้ี ครูไม่ต้องท�ำผล งานวิชาการทีห่ นามากแต่ให้เขียนใน รูป แบบสารนิ พ นธ์ โดยจะเป็ น การ เรียบเรียงสิง่ ทีค่ รูดำ� เนินการตัง้ แต่ตน้

ก.อุทยานฯส่งทีมลาดตระเวนคุณภาพ

แก้ปั ญหาในพื้ นที่ชา้ งป่ าอาละวาด กรมอุทยานฯจัดที มลาด ตระเวนเชิ ง คุณ ภาพประจ�ำ การ พื้นที่ ช้างอาละวาด ให้ ผอ.ส่ วน อนุรกั ษ์สตั ว์ป่า หัวหน้ าอุทยานฯ อบรมควาญช้ าง โดยก�ำหนดท�ำ ตั ๋วรูปพรรณทันทีหลังมีลกู ช้างเกิ ด ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาสวมทะเบียน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รอง อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พชื แถลงข่าว เรือ่ งการแก้ปัญหาช้างในประ เทศไทยว่า ได้มคี �ำสังให้ ่ กรมอุทยาน แห่งชาติและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเร่ง แก้ปัญหา เรื่องเร่งด่วนคือการอยู่ร่วม กัน ระหว่างคนกับช้างโดยจะมีการตัง้ ทีมเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังช้างป่ า และ

ผลักดันให้เข้าไปอยู่ในป่ าเหมือนเดิม โดยจะมีก ารปลูก พืช อาหารสัต ว์เ พิ่ม ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งจะท�ำรัว้ กัน้ ส่วนปั ญหา การล่าช้างนัน้ ได้ส่งทีมลาดตระเวนเชิง คุ ณ ภาพลงพื้น ที่ 30 แห่ ง ที่ม ีปั ญ หา และในปี 2557 จะตัง้ ชุดพิทกั ษ์ป่าใน จุดทีช่ า้ งป่ ามีปัญหากับชาวบ้าน 30 จุด พร้อมทัง้ จะมีการเข้มงวดเรื่องการท�ำ ตั ๋วรูปพรรณ กับช้างบ้านมากขึน้ เพื่อ ป้องกันการลักลอบเอาช้างป่ ามาสวม เป็นช้างบ้าน ขณะนี้ กรมการปกครองได้ ออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทราบแล้วว่า ต่อไปนี้เมือ่ มีชา้ งตกลูกให้ เอาลูกช้างไปท�ำ ตั ๋วรูปพรรณทันที ไม่ ต้องรอให้ครบ 8 ปีเหมือนทีผ่ า่ นมา


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 17 ก.ย. 56) (ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56) (ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56) (ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56) (ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56) (ลง 17 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56) (ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56) (ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 17 -19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 -18 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 -19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 -18 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 17 - 19 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 17 ก.ย. 56)

(ลง 17 ก.ย. 56)

9


saiklang

10

(ลง 17 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 -19 ก.ย. 56)

(ลง 17 -19 ก.ย. 56) (ลง 17 -19 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 17 -19 ก.ย. 56) (ลง 17 -19 ก.ย. 56) (ลง 17 -19 ก.ย. 56)

11

17.9.56  

saiklang

17.9.56  

saiklang

Advertisement