Page 1

ค้าปลีกวอนรัฐลดภาษีนำ� เข้า-กระตุน้ ก�ำลังซื้ อรากหญ้า

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10549 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

คนไทยตายจากมะเร็งตับ ชม.ละ 2 คน

สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชด�ำเนินไปทรงเปิดอาคาร ไปรษณี ยก์ ลาง ในโอกาสครบรอบ 130 ปี กิจการไปรษณี ยไ์ ทย และ 10 ปี บริษทั ไปรษณี ยไ์ ทย พร้อมทอด พระเนตรนิ ทรรศการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สื่อสารไทย ณ อาคารไปรษณี ย-์ กลาง บางรัก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม

ผลส�ำรวจชี้ คอรัปชัน่ เพิ่มสู ง

้ ะแลกงาน เอกชนยอมจ่ ายใตโต๊ แพทย์ชี้ชีวติ คนไทยเสีย่ งมะเร็งตับ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมก�ำลัง พลในการดูแลรักษาความปลอดภัย ที่ ทำ� เนี ยบรัฐบาล โดยยืนยันหาก จ�ำ เป็ นจะใช้ แ ค่ ก ระสุน ยางเท่ า นั น้ ในการสกัดกลุ่มผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

คาดอีก 20 ปี จะป่ วยถึง 33,517 ราย

แพทย์ชี้คนไทยเสี่ ยงมะเร็ง ตับ จากพฤติ กรรมการใช้ชีวิต คาดอีก 20 ปี ผูป้ ่ วยเพิ่ ม 33,517 ราย เสียชีวิต 31,028 ราย เฉลี่ย 3 คนต่อชัวโมง ่ นพ.ธี ร วุ ฒ ิ คู ห ะเปรมะ ผู้ อ�ำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใน ฐานะ ประธานมูลนิธสิ ถาบันมะเร็งแห่ง ชาติ เปิดเผยว่า มะเร็งตับเป็ นโรคทีพ่ บ บ่อย อันดับ 1 ในผูช้ าย และอันดับ 3 ในผู้ หญิง โดยเป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับ

สมาคมค้าปลีกลดเป้าการเติบโต ศก.เหลือ 9% จาก 12.4%มูลค่า 9.27 แสน ล.กระทบจีดพี ี 1-2%

สมาคมค้ า ปลี ก ปรับ ลด เป้ า การเติ บโตเหลือ 9% จากเดิ ม 12.4% สูญเงินกว่าแสนล้าน กระทบ จีดีพี 1-2% จากหนี้ ครัวเรือน ผ่อน รถและค่ าใช้ จ่ายประจ�ำวันที่ เพิ่ ม ขึน้ น.ส.บุ ษ บา จิ ร าธิ ว ั ฒ น์

ประธานสมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย กล่าว ภายหลั ง การประชุ ม สมาคมเพื่ อ ประเมิน สถานการณ์ ค้า ปลีก ครึ่ง ปี หลัง 2556 ว่าแนวโน้ มการค้าปลีก ครึ่งปี หลังน่ าจะอยู่ในสภาวะทรงตัว หรือขยายตัวประมาณ 9% จากครึง่ ปีแรก 8% ส�ำหรับสาเหตุทท่ี ำ� ให้การ

ค้าปลีก ครึง่ ปีแรกขยายตัวต�่ำกว่าคาด การณ์ 4% เพราะผูบ้ ริโภคใช้จา่ ยหนี้ ครัวเรือนเพิม่ ขึน้ จากรถยนต์คนั แรก ราคาสินค้าในชีวติ ประจ�ำวันเพิม่ ขึน้ ทัง้ ค่าอาหาร ค่าโดยสาร และเชือ้ เพลิง และขาดแรงกระตุน้ จากโครงการรัฐซึง่ คาดว่าสถานการณ์จะต่อเนื่องถึงสิน้ ปี

หอการค้าชี้ คอรัปชัน่ ท�ำรัฐสูญ 2.35 แสนล้าน ชาวบ้าน 74%มองรุนแรง-ห่วงโกงรับจ�ำน�ำข้าว

ม.หอการค้าเผยคอรัปชัน่ ปี นี้ รุน แรงขึ้ น เอกชนกว่ า 78% ยอมจ่ายใต้โต๊ะเพื่อแลกกับงานท�ำ รัฐสูญงบ 2.35 แสนล้าน ห่วงโกงรับ จ�ำน�ำข้าวสูงสุด นางสาวเสาวณี ย์ ไทยรุ่ ง โรจน์ อธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย

อาชีวะขยายแผนรับเด็กพิการเข้าเรียนเพิม่ ของบเพิม่ เพือ่ สร้างคนป้อนสถานประกอบการ

ก.วิทย์ฯใช้ นวัตกรรม แบคที เรียปราบยุง มุ้งเคลือบนาโน ป้ องกันไข้เลือดออก นายพี ร พัน ธุ์ พาลุ สุ ข รมว.ก.วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ สวทช.น�ำนวัตกรรม เพื่อป้ องกันไข้เลือดออกประกอบ ด้วย มุ้งเคลือบฆ่ ายุงนาโน แบคที เรีย “บาซิ ลสั ธรินจิเอ็นซิ ส อิ สราเอล เอ็นซิ ส” ในพืน้ ที่เสี่ยงไข้เลือดออก 5 จังหวัดเพื่อป้ องกันการระบาด

คณะกรรมการอาชีวศึกษา ขยายแผนรับเด็กพิ การเข้ าเรี ยน เพิ่ ม เพื่ อ รองรับ สถานประกอบ การ โดยเสนอของบพิเศษจากแผน พัฒนาคุณภาพชีวิต จ�ำนวน 196.5 ล้านบาท ดร.ชัย พฤกษ์ เลขาธิก าร คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิ ดเผยว่า ที่ผ่านมาเด็กพิการต้อง เรีย นสายอาชีพ สูง มาก แต่ ด้ว ยข้อ จ�ำ กัด ของวิท ยาลัย ที่ม ีค รูผู้ส อนคน พิการน้ อย ท�ำให้เด็กพิการต้องเดิน ทางมาเรียนไกลบ้าน ขณะเดียวกัน

สถานประกอบการก็มคี วามต้องการ รับคนพิการเข้าท�ำงานตามกฎหมาย แต่ ก ลับ ไม่ ม ีค นพิก ารที่ม ีศ ัก ยภาพ ในการท�ำงาน ดังนัน้ ส�ำนักงานคณะ กรรมการการอาชีว ศึก ษา (สอศ.) มีแผนขยายจ�ำนวนการรับนักเรียน นักศึกษาทีม่ คี วามพิการทางร่างกาย เข้าเรียนเพิม่ มากขึ้น โดยร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้ พื้น ฐาน (สพฐ.) พัฒ นาครูใ ห้ม ี ความสามารถในการสอนเด็กพิการ โดยกระจายไปยังกลุม่ จังหวัดเพือ่ ให้ม ี ความรูเ้ กีย่ วกับการเรียนการสอนคน

1 ของประเทศไทย ขณะเดียวกันยังพบผู้ ป่ วยรายใหม่ปีละ 20,000 ราย ทัง้ นี้ ข้อมูล จากองค์การอนามัยโลกพบว่าในปี 2553 มีผปู้ ่ วยมะเร็งตับในประเทศไทย 23,410 ราย เสียชีวติ 20,334 ราย คิดเป็ นอัตรา การเสียชีวติ 55 คนต่อวัน หรือ 2 คน ต่อ ชัวโมง ่ และคาดว่าในปี 2573 หรืออีก 20 ปี จะมีผปู้ ่ วยเพิม่ เป็ น 33,517 ราย เสีย ชีวติ 31,028 รายคิดเป็ นอัตราการเสีย ชีวติ ถึง 70 คนต่อปี หรือ 3 คนต่อชัวโมง ่

พิก ารแต่ ล ะด้า น ซึ่ง ในปี ก ารศึก ษา 2556 วิทยาลัยในสังกัด สอศ. มีเด็ก พิการเรียน 1,323 คน เป็ นระดับ ปวช. 905 คน ปวส. 418 คน นอกจากนี้ ยัง เรียนในหลักสูตรระยะสัน้ 1,747 คน สาขาทีน่ กั เรียนพิการสนใจเรียนมาก ทีส่ ุดคือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยปี น้ี ตัง้ งบไว้ 18 ล้านบาท และ สอศ. ก�ำลัง จะเสนอของบฯพิเศษจากแผน พัฒนา คุณภาพชีวติ คนพิการ ของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมันคงของ ่ มนุ ษย์ (พม.) 196.5 ล้านบาท เพื่อ ช่วยจัดการเรียนการสอนได้มากขึน้

หอการค้าไทย เปิดเผยถึงการส�ำรวจ ดัชนีสถานการณ์ คอรัปชัน่ จากการ ส�ำ รวจกลุ่ ม เป้ าหมาย 3 กลุ่ ม คือ ประชาชน ผู้ป ระกอบการและเจ้า หน้าทีร่ ฐั จ�ำนวน 2,400 ตัวอย่าง มอง ว่าปั ญหาทุจริตคอรัปชันในประเทศ ่ รุนแรงขึน้ ขณะทีป่ ระชาชนกว่า 79%

มองว่าปั ญหาคอรัปชันไม่ ่ ใช่เรือ่ งไกล ตัว นอกจากนี้ผลส�ำรวจดัชนีทุจริต คอรัปชันพบว่ ่ าในส่วนของภาคเอกชน กว่า 78% จ่ายเงินพิเศษแก่ขา้ ราชการ และนักการเมืองเพื่อให้ได้สญ ั ญาใน การจัดซือ้ จัดจ้าง และ 50.8% จ่ายเงิน มากกว่า 25% ของมูลค่าสัญญานัน้

กสทช.ออกประกาศห้ามเกิดเหตุ ซิมดับ ช่ วงเปลี่ยนผ่านคลื่นมือถือระบบ 1800 กสทช.ออกประกาศ ห้ า มเกิ ด ปั ญ หาซิ มดับ หลัง สิ้ น สุ ด สั ม ปทานคลื่ น ระบบ 1800 เมกะเฮิ รตซ์ ให้สามารถใช้งานได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนจัดสรร เปิ ดประมูล ใหม่ ซึ่ ง ข้ อ บัง คับ จะ หมดภายในเดือนกันยายนนี้ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ

รองประธานกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทร คมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภาย หลังร่วมงานประชาพิจารณ์รา่ งประกาศ กสทช. เรื่อ งมาตรการคุ้ม ครองผู้ใ ช้ บริการในกรณีสน้ิ สุดการอนุญาตการให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 25

กรกฎาคมว่า ร่างประกาศดังกล่าว มีขน้ึ เพื่อเยียวยาผูใ้ ช้งานคลื่นความถี่ ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ หลังหมดสัมปทาน ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)ที่ท� ำ ร่ ว มกับ บริษัท ทรู มู ฟ จ�ำกัด และบริษทั ดิจติ อลโฟน จ�ำกัด หรือ ดีพซี ี ทีย่ งั คงค้างอยู่ในระบบราว 17 ล้านคน ไม่ให้มเี หตุ การณ์ ซิมดับ และสามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใน ระยะเวลา 1 ปี ก่อนน�ำมาจัดสรรคลื่น เพื่อเปิ ดประมูลใหม่ กระบวนการดัง กล่าวหลังการท�ำประชาพิจารณ์ จะน� ำ เข้าสูก่ ารรวบรวมความเห็นทัง้ หมดเพือ่ เสนอบอร์ด กทค. และ กสทช.ใน ส.ค.นี้ เพือ่ ให้ทนั ก่อนหมดสัมปทานใน ก.ย.นี้


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56) (ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ (ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 ส.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56) (ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 ส.ค. 56) (ลง 8 ส.ค. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ (ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 -13 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 ส.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 -13 ส.ค. 56) (ลง 8 -13 ส.ค. 56)

(ลง 8 -13 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 -13 ส.ค. 56)

(ลง 8 -13 ส.ค. 56)

(ลง 8 -13 ส.ค. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 -13 ส.ค. 56) (ลง 8 -13 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 -13 ส.ค. 56)

(ลง 8 -13 ส.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ (ลง 8 ส.ค. 56) (ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ (ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 ส.ค. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56) (ลง 8 ส.ค. 56)

(ลง 8 ส.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ส.ค. 56)

9

8 8 56  

saiklang

Advertisement