Page 1

สคบ.ประสานขนส่งออกกฎคุมรถสาธารณะเอาเปรียบ

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10590 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลา ฤกษ์ อ าคารศู น ย์ก ารแพทย์ ราชวิถี ณ โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อ วันก่อน

เตือนลอบน�ำเข้าสินค้าละเมิดถูกปรับ 4 เท่า

คนไทยหนักใจการเมืองป่ วน ขาดความสามัคคี-แบ่งฝ่ าย ‘สรรพสามิต’สังคุ ่ มเข้มพื้ นทีช่ ายแดน ป้ องกันลอบน�ำเข้าสุรา-เบียร์หนีภาษี

พลเรือเอกสุรศักด์ ิ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บญ ั ชาการทหารเรือ รับ มอบ ของที่ระลึก จากนางสาวอนุกลู วงษ์ บ วั ทอง ผู้สื่ อ ข่ า วอาวุ โ สสาย ทหาร หนังสือพิมพ์สายกลาง ในงาน เลี้ยงอ�ำลาขอบคุณสื่อมวลชน ที่หอ ประชุมกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ เมื่อ วันที่ 20 กันยายน

“สรรพสามิ ต” ประสาน ตร.ทหาร ตรวจสอบน� ำ เข้ า สิ น ค้ า แนว ชายแดนเพือ่ ป้ องกันลอบน�ำเข้า เหล้า เบียร์ หนี ภาษี นายสมชาย พูลสวัสดิ ์ อธิบดี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้สงการให้ ั่ เจ้าหน้าทีเ่ ข้มงวดสินค้าทีน่ �ำเข้าจากประ เทศเพือ่ นบ้าน โดยเฉพาะสุรา เบียร์และ ไวน์ หลังจากที่ ครม. มีมติปรับโครงสร้าง ภาษีทงั ้ ระบบ ในวันที่ 3 ก.ย.ทีผ่ ่านมา

อาจารย์จุฬาฯชี้ หากเด็กเรียนอ่อนจริง สมควรต้องซ�้ำชั้นเพือ่ ใหไดคุ ้ ้ ณภาพ

อาจารย์จุฬ าฯชี้ ห ากเด็ก เรี ยนอ่ อนจริ งก็สมควรต้ องเรียน ซ�ำ้ ชัน้ เพราะหากปล่อยไป จะเป็ น ปัญหาในชัน้ เรียนสูงขึน้ ไป ศ.ดร.วิชยั กาญจนาวาสี อดีต คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการที่ ศธ.มี

แนวคิดทีจ่ ะทบทวนนโยบายให้ สอบ ตกซ�้ำชัน้ ว่าที่ผ่านมา ศธ.กระจาย อ�ำนาจให้สถานศึกษาประเมินผลสัม ฤทธิ ์ทางการศึกษาเด็กเอง โดย ศธ.มี ก� ำ หนดเพีย งตัว ชี้ว ัด เท่ า นั น้ ส่ ว น เครือ่ งมือทีอ่ าจน�ำมาวัดเด็ก เช่น แบบ ทดสอบ การท�ำโครงงาน ให้สถาน

พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม เปิ ดเผยว่า เตรียม หารือร่วมกับ บขส. เพื่อรับทราบ ความคื บ หน้ า เกี่ ย วกับ การจัด ระเบียบรถตู้สาธารณะ เพื่อพิ จารณาถึ ง เส้ น ทางที่ ใช้ บ ริ การและ ปริมาณรถที่จดทะเบียนถูกต้องและ รถตู้เถื่อนเพื่อวางมาตรการแก้ไข

ผูเ้ ชีย่ วชาญวิศวะชี้ กฎคุมอาคารไทยล้าสมัย แนะปรับปรุงให้สอดคล้องกับการบังคับใช้ นายศักดิ์ ชัย ยวงตระกูล อุปนายกสมาคมสถาปนิ ก กล่าว ว่า กรุงเทพฯ เต็มไปด้วยอาคาร ต่ างๆ มากมาย หากเกิ ดภัยพิ บตั ิ ร้ า ยแรงก็จ ะสร้ า งความสู ญ เสี ย อย่างมาก กทม.จึงต้องเตรียมพร้อม รับมือสิง่ ที่เกิดขึน้ กฎหมายควบคุม

โพลชี้ ประชาชนหนักใจการเมืองไทยแตกแยก ทุจริตคอรัปชัน-นักการเมืองทะเลาะเบาะแว้ง

ข่าวล่ า “คมนาคม”จี้ บขส. เร่งแก้ปัญหา รถตู้เถื่อน

ศึก ษาไปก�ำ หนดเอง หากโรงเรีย น ใด ไม่มคี วามพร้อมท�ำให้ผลประเมิน ออกมาไม่มคี ณ ุ ภาพ ผลการประเมินมี ผลต่อการเลือ่ นต�ำแหน่งของครู ท�ำให้ ไม่มใี ครให้เด็กสอบตก สุดท้ายเด็กก็ จะไม่มคี ณ ุ ภาพ ส่งผลต่อการศึกษาใน ขัน้ สูงขึน้ ไปเรือ่ ยๆ

โพลชี้ ป ระชาชน หนั ก ใจ การเมืองไทยแตกแยก สิ นค้าแพง รายได้ไม่พอเศรษฐกิ จย�ำ่ แย่ สวนดุสติ โพล ส�ำรวจความ คิดเห็นจากประชาชนทัวประเทศ ่ เมือ่ วันที่ 22 กันยายนทีผ่ ่านมากว่า ใน หัวข้อความหนักใจของคนไทยวันนี้ จ�ำนวน 1,344 คน ได้ขอ้ สรุปดังนี้ 1. เรือ่ งของการเมืองทีป่ ระชาชนหนักใจ อันดับ 1. คือ การทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้งแตกแยกทางการเมือง 57.25% 2.การทุจริตคอรัปชัน เล่น พรรคเล่นพวก 27.17% 3.พฤติกรรม

ไม่เหมาะสมของนักการเมือง 15.58% 2. ในฐานะของคนไทยจะช่วยให้การ เมืองดีขน้ึ อย่างไร อันดับ 1 ออกไปใช้ สิทธิเลือกคนดีเข้ามาท�ำงาน 40.07% 2.วางตัวเป็ นกลางมีเหตุมผี ล ไม่เข้า ข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง 3.มีส่วนร่วมใน การแสดงความคิด เห็น หรือ ร่ว มท�ำ กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่ อ ระบอบ ประชาธิปไตย 25.73% 3.เศรษฐกิจ ในเรื่องใดทีป่ ระชาชนหนักใจ อันดับ 1.ข้าวของแพง สินค้าและบริการต่างๆ มีราคาสูงขึน้ 50.59% 2. รายได้ไม่พอ กับรายจ่าย 30.34% อันดับ 3. ราคาพืช

เนื่องจากในช่วงหลัง มีการลักลอบน�ำเข้า สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และ กัมพูชา จึงต้องเฝ้าระวังเป็ นพิเศษ ในพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกับชายแดน เพราะการน�ำ เข้ามาท�ำให้ขายถูกกว่าในประเทศเล็ก น้อย รวมทัง้ การเข้าไปตรวจสอบสต็อก สินค้าเก่าของผูป้ ระกอบการเพือ่ ป้องกัน ไม่ให้ขน้ึ ราคาสูงเกินควร โดยได้ประสาน กับ ตร.ตระเวนชายแดนและทหารตรวจ สอบสินค้าน�ำเข้าอย่างเข้มงวด

ผลทางการเกษตรตกต�่ำและเศรษฐกิจ ย�่ำแย่ 18.97% 4.ในฐานะคนไทยจะ ช่วยให้เศรษฐกิจดีขน้ึ อย่างไร อันดับ 1 ประหยัดอดออมไม่ฟ้ งเฟ ุ ้ อ 45.27% 2.สนับสนุ นสินค้าไทย ซื้อของไทย 40.16% 3.ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ คดโกง 14.57% สังคมไทยเรื่องใด ทีป่ ระชาชนหนักใจ อันดับ 1.คนไทย ขาดความสามัคคี ทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝั กแบ่งฝ่ าย 43.21% 2.เอารัดเอา เปรียบเห็นแก่ตวั ไม่มนี ้� ำใจ 32.10% 3.อาชญากรรมความไม่ปลอดภัยใน ชีวติ ทรัพย์สนิ 24.69%

อาคารเป็ นสิง่ ทีด่ ี แต่ปัจจุบนั ค่อนข้าง เก่า ควรจะพัฒนาให้ทนั สมัยมากขึน้ และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอด เวลา อีกทัง้ ผูร้ กั ษากฎหมายควรมี ความทันสมัยและรูเ้ รือ่ งราวต่างๆทีจ่ ะ เกิดขึน้ เพราะความปลอดภัยจะเกิด ขึน้ ก็ต่อเมื่อ 1.รัฐต้องรูว้ ่ากฎหมายที่

มีถูกต้องและเหมาะสมเกิดการบังคับ ใช้ 2.ผูอ้ อกแบบควรต้องปฏิบตั ติ าม 3.เจ้าของอาคารต้องใส่ใจเรื่องความ ปลอดภัยเป็ นอันดับแรก 4. ผูต้ รวจ สอบอาคารควรเป็ น ที่ป รึก ษาให้ก บั เจ้าของอาคารได้ทกุ ด้าน 5.ผูใ้ ช้อาคาร ควรรูถ้ งึ ความปลอดภัยขัน้ พืน้ ฐาน

สคบ.ช่ วยผูบ้ ริโ ภคฟ้ องร้องรถสาธารณะ เรียกค่ าเสียหายประกันไม่พอค่ ารักษา สคบ.ช่ ว ยผู้บ ริ โ ภค ฟ้ อง รถสาธารณะเรียกค่าเสียหายเพิ่ ม เติ ม จากการเกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ น ที่ทำ� ประกันภัยจ่ายชดเชยไม่เพียง พอต่อค่ารักษาพยาบาล นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขา

ธิการคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) เปิ ด เผยว่ า สคบ.เตรีย มให้ ความช่วยเหลือผู้บริโภคเกี่ยวกับการ ฟ้องร้อง ขอชดเชยค่าเสียหายเพิม่ เติม จากกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ โดยเฉพาะการ ใช้บริการ รถสาธารณะ ทัง้ รถประจ�ำ ทาง รถตูโ้ ดยสาร แท็กซี่ เพราะทีผ่ า่ น มาได้ร บั การร้อ งเรีย นจากผู้บ ริโ ภคที่ ประสบอุบตั เิ หตุ จากการเดินทางโดย

รถโดยสารสาธารณะ เป็นจ�ำนวนมากว่า เมื่อเกิดอุบตั เิ หตุและได้รบั บาดเจ็บจะ ได้รบั การชดเชยค่าเสียหาย ไม่เกินวง เงินที่ผู้ให้บ ริก ารท�ำประกัน ไว้เ ท่า นัน้ ซึง่ ถือว่ามีจำ� นวนน้อยมากเมือ่ เทียบกับ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง ดังนัน้ สคบ. จึงพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ ได้รบั ความเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่ สคบ. จะด�ำเนินการส่งเรื่องฟ้องร้องเรียกค่า เสีย หายเป็ น คดีแ พ่ ง แทนประชาชน ส�ำหรับการฟ้องร้องแทนผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ พอใจเงินค่าชดเชยเสียหายนัน้ เชื่อว่า ด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพราะ สคบ. ได้ด�ำเนินการร่วมกับศาลยุติธรรมลด ขัน้ ตอนพิจารณาให้รวดเร็วขึน้


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ ประกาศ (ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56) (ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56) (ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56) (ลง 7 ต.ค. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 - 9 ต.ค. 56)

(ลง 7 - 9 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 - 9 ต.ค. 56)

(ลง 7 - 9 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ (ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 - 9 ต.ค. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 - 9 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 - 9 ต.ค. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

7 ตุลาคม พ.ศ 2556.

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56) (ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ (ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56) (ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56) (ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56) (ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56) (ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ (ลง 7 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ต.ค. 56) (ลง 7 ต.ค. 56)

(ลง 7 ต.ค. 56)

9

7 10 56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you