Page 1

เร่งเรียกเงินคืนจากผูท้ ำ� ผิดเงือ่ นไขโครงการรถคันแรก

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10650 วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

ส่งเสริมเพาะเลี้ ยงสัตว์ป่าลดการล่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จฯ จากพระต�ำหนัก เปี่ ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ไปยังโครง การชังหั ่ วมันตามพระราชด�ำริ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็ นการส่วนพระองค์ ทอด พระเนตรกิจการปศุสตั ว์ภายใน โครงการฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม

ป.3,ป.6 อ่ านไม่ออก 4 แสนคน ครูไม่ใส่ใจ-สอนไม่ตรงวิชาเอก สธ.ยืนยันไม่มมี ติคงการใช้แร่ใยหิน เป็ นแค่ศกึ ษาผลกระทบจากการใช้

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร อดีตผู้บญ ั ชาการทหารบก ให้การ ต้อนรับสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมอวยพร เนื่ องในเทศกาลต้อนรับปี ใหม่ โดยมี นางสาวอนุกลู วงษ์บวั ทอง บรรณาธิการ น.ส.พ.สายกลาง ร่วม ด้วย ที่ สโมสรทหารบก เทเวศร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม

สธ.ยืนยันไม่มีมติ ให้คงการ ใช้ แร่ใยหิ น เพี ยงแค่ ให้ มีการศึ กษา ผลกระทบ โดยพบว่าแร่ใยหิ นไครโซ ไทล์แตกต่ างจากชนิ ดอื่ น เพราะใช้ เวลาย่อยสลายใน 3 เดือน นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รอง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะ ประธานการประชุมคณะท�ำงานศึกษาข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ จากแร่ใยหิน กล่าวถึงกรณีคณะแพทย

กรมอุทยานส่งเสริมเพาะสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ ลดการล่า-ลักลอบค้า-สร้างธุรกิจทางเลือก

นายธี รภัทร ประยูรสิ ทธิ รองอธิบดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สัต ว์ ป่ าและพัน ธุ์ พื ช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า เวลานี้ กระบวนการ ลักลอบฆ่า ค้าสัตว์ป่าก�ำลังทวีความ รุนแรงขึน้ ส่งผลต่อการท�ำลายระบบ

นิเวศโดยตรง จึงต้องออกมาตรการ เพือ่ หยุดยัง้ ครอบคลุมทุกด้าน ไม่วา่ จะ เป็ นการปราบปราม เช่น การท�ำระบบ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพือ่ หาปจั จัย การคุกคามสัตว์ปา่ สกัดกัน้ ขบวนการ ลักลอบฆ่า บังคับใช้กฎหมายอย่าง เข้มข้น โดยน�ำระบบนิตวิ ทิ ยาศาสตร์

นายปริ ยวัจน์ ไชยนุวตั ิ ผู้ ช่ วยผู้ว่าการสายออกธนบัตรธนาคาร (ธปท.) กล่าวว่าได้คาดการณ์วา่ ปริ มาณการพิ มพ์ธนบัตรในปี 2557 จะมี ธ นบัต รเข้ า สู่ร ะบบเศรษฐกิ จ เพิ่ ม 6-7% โดยค�ำนวณ จากจีดีพีที่ จะเติ บโตที่ 4% รวมกับเงินเฟ้ อที่ 2% ซึ่งมาจากความต้องการในประเทศ

‘สรรพสามิต’ปิ ดโครงการรถคันแรก 31 ม.ค.นี้

คาดทิ้ งใบจองแสนคันเหตุเปลีย่ นซื้ อรุ่นอืน่

“สรรพสามิ ต ”เตรี ย มปิ ด โครงการรถคัน แรกในสิ้ น เดื อ น นี้ คาดยอดทิ้ งใบจองกว่าแสนคัน พร้อมเร่งเรียกเงิ นคืนจากผู้ทำ� ผิ ด เงื่อนไขกว่า 600 ราย นายสมชาย พูลสวัสดิ ์ อธิบดี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า โครงการ

เตรียมพัฒนาหลักสูตรฟื้ นข้อสอบแบบอัตนัย เด็กสอบเข้าอุดมศึกษายังเขียนอธิบายไม่ได้

ข่าวล่ า ธปท.เตรียมพิมพ์ ธนบัตรเพิ่ม 6-7% รองรับใช้ จ่ายใน ปท.

มาใช้ เพื่อการประกอบหลักฐานการ ส่ง ฟ้ องผู้ต้อ งหา นอกจากนี้ ยัง ได้ ประชาสัมพันธ์โครงการเพาะเลีย้ งสัตว์ ปา่ เชิงพาณิชย์ เพือ่ จูงใจให้ประชาชน หันมาเพาะเลีย้ งแทนการล่าจากธรรม ชาติ นอกจากท�ำให้ลดสัตว์ป่าทีถ่ กู ล่า ยังสร้างธุรกิจทางเลือกอีกด้วย

นายจาตุร นต์ ฉายแสง ปฏิ บั ติ หน้ าที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงศึกษาธิ การ (ศธ.) เปิ ด เผยว่า ในการประชุมผูบ้ ริหารองค์กร หลักของ ศธ.เมือ่ เร็วๆ นี้วา่ สพฐ. ได้ รายงานผลการด�ำเนิน โครงการเร่งรัด คุณภาพการอ่านรูเ้ รื่อง และสื่อสาร ได้ โดย สพฐ.ได้ทำ� เครือ่ งมือคัดกรอง ตรวจสอบความสามารถ ในการอ่าน ออกเสียง และความเข้าใจ การอ่าน ของนักเรียนชัน้ ป.3 และชัน้ ป.6 ทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 1.6 ล้านคน ในช่วง เดือนกันยายนทีผ่ ่านมา สรุปปญั หา

แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ นักเรียนอ่าน ไม่ได้จำ� นวน 45,929 คน เป็ นชัน้ ป.6 จ�ำนวน 12,845 คน นักเรียนทีอ่ า่ น เข้าใจเรื่องบ้างอยู่ในระดับปรับปรุง จ�ำนวน 365,420 คน เป็ นชัน้ ม.3 จ�ำ นวน 184,598 คน ชัน้ ป.6 จ�ำนวน 180,822 คน ทีเ่ หลือเป็นกลุม่ ทีอ่ า่ นได้ และเข้าใจเรื่องดี เมื่อรวมทัง้ หมดจะ มีเด็กทีอ่ ่านไม่ได้ อ่านได้เข้าใจเรื่อง บ้างควรปรับปรุง อ่านได้แต่ไม่เข้าใจ และอ่านเข้าใจบ้าง 200,590 คน ซึง่ สาเหตุทท่ี �ำให้นักเรียนมีปัญหาเรื่อง การอ่าน มาจากครูไม่มเี วลาเอาใจใส่

ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลระบุวา่ สธ.เตรียม เสนอ ครม.ให้คงการใช้แร่ใยหินไครโซ ไทล์ ทัง้ ทีผ่ ลการศึกษาของคณะท�ำงาน ที่ สธ.ตัง้ ขึน้ ยืนยันมีผลกระทบต่อสุขภาพ ว่าทีป่ ระชุมผูบ้ ริหาร สธ.ไม่ได้มมี ติให้คง การใช้ เป็ นเพียงให้มกี ารศึกษาผลกระทบ โดยคณะท�ำงานได้ศกึ ษาข้อมูลพบ ว่า แร่ใยหินไครโซไทล์ จะย่อยสลายใน 3 เดือน ซึง่ ต่างจากแร่หนิ ชนิดอืน่ ทีป่ ระกาศ ยกเลิกไปแล้ว ซึง่ สะสมนาน 20 ปี

เพราะต้องท�ำงานอื่น ครูสอนไม่ตรง วิชาเอก และไม่ให้ความส�ำคัญด้าน การสะกดค�ำ ส่วนวิธแี ก้ไขต้องเน้น การสอนทีเ่ ข้มข้น ปรับปรุงแบบเรียน ทีช่ ว่ ยในการอ่าน โดยต้องดูแลความรู้ ภาษาไทยทีก่ ว้าง ทัง้ ทักษะฟงั อ่าน เขีย น คิด วิเ คราะห์อ ย่ า งมีเ หตุ ผ ล เนื่องจากได้ยนิ จากผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อ่ื เสียงว่า เด็กทีส่ อบเข้ามี ปัญหาเรือ่ งอ่านสรุปความ เขียนอธิบายไม่ได้ สะท้อนให้เห็นว่าไปเน้ น ข้อสอบทีไ่ ม่ต้องอธิบายไม่มขี อ้ สอบ อัตนัย จึงขอให้ สพฐ.ไปดูให้กว้างขึน้

รถคันแรกจะสามารถปิดได้ภายในสิน้ เดือนมกราคม 2557 โดยขอความร่วม มือค่ายรถยนต์ให้สอบถามลูกค้าว่า ยังต้องการรับรถหรือไม่ หากไม่มา รับภายใน 30 วันถือว่าสละสิทธิ ์ เพือ่ ป้องกันถูกฟ้องภายหลัง ซึง่ มียอดคง เหลือทีไ่ ม่ได้รบั 1.26 แสนคัน ส�ำหรับ

ผู้ท่ไี ด้รบั เงินตามสิทธิ แต่เมื่อตรวจ สอบแล้วขาดคุณสมบัตจิ �ำนวน 600 ราย เป็ นเงิน 31 ล้านบาท ได้เรียก น� ำส่งเงินคืนแก่กรมสรรพสามิตแล้ว 504 ราย เป็ นเงิน 25 ล้านบาท จึงต้อง ติดตามเรียกคืน 155 ราย ส�ำหรับผู้ ครอบรถยนต์เมือ่ ครบ 1 ปี

สภาอุตฯชี้ สินค้าบางกลุ่มปรับราคาขึ้ น ตามวัตถุดิบที่น�ำเข้า-อัตราแลกเปลี่ยน สภาอุตฯ คาดราคาสิ นค้า ปี นี้ มี แ นวโน้ มปรับ เพิ่ ม ขึ้ น บาง ประเภทจากเงินบสาทที่อ่อนค่าลง นายวัลลภ วิตนากร รองประ

ธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาสินค้า ในปี 2557 อาจมีการปรับขึ้นในกลุ่ม สิน ค้า ที่ใ ช้ว ตั ถุ ดิบ น� ำ เข้า มาเพื่อ ผลิต เพื่อจ�ำหน่ ายในประเทศ และสินค้าน� ำ เข้าส�ำเร็จรูป เนื่องจากสินค้ากลุม่ นี้ ได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนค่า เงินบาทที่อ่อนลงท�ำให้ต้นทุนเพิม่ ขึ้น แต่กลุ่มอื่นยังไม่มกี ารปรับ เนื่องจาก คาดว่า ในไตรมาสแรกปี 2557 ก�ำลัง ซื้อของคนไทยยังลดจากปั ญหาความ

ไม่แน่นอนทางการเมือง ส�ำหรับราคา สินค้าโดยรวมในปี 2557 ภาพรวมมีแนว โน้มปรับขึน้ แต่จะมากหรือน้อยต้องขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของผูป้ ระกอบการ ในการแบกภาระ เนื่องจากปั จจัยค่าแรง ขันต� ้ ่ำ 300 บาทต่อวัน ราคาวัตถุดบิ และ ค่าขนส่งโดยรวมปรับขึน้ มาต่อเนื่อง แต่ การปรับราคาสินค้ากลับท�ำไม่ได้อย่าง ครอบคลุม เนื่องจากปั จจัยหลักส�ำคัญ คือ แรงซื้ อ ที่ล ดลง และสิน ค้ า หลาย รายการถูกตรึงราคาเอาไว้ ส่วนกลุ่ม อุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น คาด ว่าจะวางแผนการลงทุนไปยังประเทศ เพื่อนบ้านเพิม่ มากขึน้ เพื่อลดต้นทุน ค่าแรง


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

(ลง 7 ม.ค. 57 ) (ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 ) (ลง 7 ม.ค. 57 )

(ลง 7 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 ) (ลง 7 ม.ค. 57 )

(ลง 7 ม.ค. 57 )

3


saiklang

4 ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 ) (ลง 7 ม.ค. 57 )

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7-9 ม.ค. 57 )

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7-9 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 ) (ลง 7 ม.ค. 57 )

(ลง 7 ม.ค. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 7 ม.ค. 57 ) (ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ (ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

(ลง 7 ม.ค. 57 )

(ลง 7 ม.ค. 57 )

7


saiklang

8 ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 ) (ลง 7 ม.ค. 57 )

(ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 ) (ลง 7 ม.ค. 57 )

ประกาศ

(ลง 7 ม.ค. 57 )

7 1 56