Page 1

เร่ง อย.คุมเข้มยาชุดผสม‘สเตียรอยด์’ระบาดตามชุมชน

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10632 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

พิษการเมืองกระทบตลาดเงินตลาดทุน

ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไป ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วน ั ณ โรงเรียน อัสสัมชัญนครราชสีมา อ�ำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ครึ่งปี คนไทยเป็ นหนี้ 1.6 แสน ภาคอีสานใช้จ่ายสูงสุด 80% เงินบาทอ่อนค่าจากพิษการเมือง

พล.อ.อ.ตรี ท ศ สนแจ้ ง เสนาธิการทหารอากาศ เป็ นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมวันเอดส์โลกของ กองทัพอากาศประจ�ำปี 2556 โดย มี การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยว กับโรคเอดส์ และการแสดงวิสยั ทัศน์ ของเยาวชนที่ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทอง ใหญ่) เมื่อเร็วๆ นี้

ธปท.ไม่ยอมรับยืนยันเป็ นภาวะปกติ

เหตุการเมืองป่ วนบานปลาย กระทบตลาดเงิ นตลาดทุน เงิ นบาท อ่อนค่า 32 บาทต่อดอลลาร์ นักค้าเงินจากธนาคารพาณิชย์ แห่ง หนึ่ ง ระบุ ว่า ค่า เงิน บาทอ่ อ นลงที่ ระดับ 32.10 บาทต่อดอลลาร์แล้ว นับ เป็ นการอ่อนค่ามากทีส่ ดุ ในรอบ 2 เดือน หลัง จากที่เ คยอ่ อ นค่ า ที่ร ะดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ ผ่านมา โดยการอ่อนของเงินบาทขณะ

กบง.สัง่ ปตท.ติดตามสถานการณ์ตลาดโลก ราคาก๊าซแอลพีจีพงุ่ ตันละ 1,000 ดอลลาร์

กบง.สัง่ ปตท. เกาะติ ด ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลก หลัง ราคาเพิ่ มตันละ 1,000 ดอลลาร์ นายสุเทพ เหลีย่ มศิรเิ จริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิ ดเผยว่า กบง.ได้สงได้ ั ่ สงการให้ ั่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด(มหาชน) ติดตามสถานราคา

ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจ)ี ตลาดโลกอย่าง ใกล้ชดิ หลังพบราคาตลาดโลกซือ้ ขาย ล่วงหน้า ม.ค.2557 ปรับขึน้ สูงขึน้ ผิด สูงขึน้ ผิดปกติ โดยเคลือ่ นไหวที่ 1,209 เหรียญ สหรัฐฯต่อตัน ซึง่ ปรับขึน้ อย่าง ต่อเนื่อง โดยเดือน ธ.ค.นี้ เคลือ่ นไหว ที่ 1,051 เหรียญฯและเดือน พ.ย.ที่

นายศิริวฒ ั น์ ขจรประศาสน์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม มือด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร กับ 4 หน่ วยงาน เพื่อท�ำข้อมูลแจ้ง เตือนภัยด้านประมง 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2560-2560 เพื่อเตือนภัยธรรมชาติ ที่สร้างความสูญเสียนับแสนล้าน

คน กทม.-ปริมณฑลเป็ นหนี้ ครัวเรือนกว่า จว.อืน่

ใช้ซื้อบ้าน-ทีด่ นิ -อุปโภคบริโภค-การศึกษา

ส� ำ นั ก งานสถิ ติ เผย คน กทม.และปริ ม ณฑล เป็ นหนี้ ใน ครัวเรือนมากกว่าจังหวัดอื่น เหตุ ซื้อบ้านที่ดิน ใช้อปุ โภคบริ โภค และ การศึกษา ส�ำนักงานสถิตแห่งชาติ เผย ผลส�ำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

การเมืองป่ วน 23 ปท.เตือนห้ามเทีย่ วไทย เอกชนวอนหันหน้าเข้าหากันเพือ่ หาทางออก

ข่าวล่ า จัดท�ำแผนเตือนภัย ด้ านประมง 5 ปี ลดความสูญเสีย

ผ่านมาอยูท่ ่ี 891 เหรียญฯ ทัง้ นี้ เพือ่ เตรีย มแผนรองรับ ราคากรณี ป รับ ราคาสู ง ผิด โดยเฉพาะ ทัง้ นี้ เพื่อ เตรียมแผนรองรับการปรับราคา และ ทีป่ ระชุม กบง. ยังได้เห็นชอบปรับลด ราคาอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ำมันส�ำหรับดีเซลลดลง 0.60 บาทต่อลิตร

ต่างชาติ 23 ประเทศเตือน ห้ามเที่ยวไทย เพิ่ มจาก 19 ประเทศ สภาอุตฯ ห่วงการชุมนุมกระทบผู้ ผลิ ต ท�ำให้ต้องเสียรายได้ช่วงฤดู ท่องเที่ยว นายวัลลภ วิตนากร รอง ประธาน ส.อ.ท.กล่าวว่า ต้องการเห็น ฝ่ ายการเมือ งถอยคนละก้ า ว แล้ว เจรจาเพือ่ สร้างความปรองดอง หาก มีเหตุให้รุนแรงขึน้ รัฐควรพิจารณา คืน อ�ำนาจให้กบั ประชาชนโดยเฉพาะ การยุบสภาและให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ เพราะจะส่งผลต่อค�ำสังซื ่ อ้ ท�ำให้เพราะ

ขณะนี้เป็ นช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว และ ต้องเสียโอกาสท�ำให้ตอ้ งเสียโอกาสใน การรับค�ำสังซื ่ อ้ จากผูซ้ อ้ื ต่างประเทศ ทีจ่ ะซือ้ สินค้าจากไทยไม่กล้าสังเข้ ่ ามา ด้านนายศุ ก รีย์ สิท ธิวานิ ช รองผูว้ า่ การด้านการสือ่ สารการตลาด การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 พ.ย. ได้มจี ำ� นวนประเทศทีอ่ อกประกาศเตือนนัก ท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เป็ น 23 ประเทศ จาก 19 ประเทศ อย่างไรก็ตามยังไม่ม ี ประเทศใดประกาศเตือ นใน 5 คือ

นี้ เ กิด จากสถานการณ์ ท างการเมือ งที่ บานปลาย ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ของ นักลงทุนต่างชาติ ด้าน นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ รองผูว้ า่ การด้านเสถียรภาพ ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงสถานการณ์คา่ เงินบาท ในขณะนี้ท่ี 32 บาทต่อดอลลาร์ ถือว่า เป็ นการเคลือ่ นไหวทีป่ กติ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อการเคลื่อนไหว ของค่าเงินบาทมีหลายปั จจัยประกอบกัน

ห้ า มนั ก ท่ อ งเที่ย วเดิน ทางมาไทย รวมทัง้ ยัง ไม่ม กี ารเตือ นในระดับ 4 คือให้ ทบทวนการเดินทางหรือมีการ หลีก เลี่ย งการเดิน ทางที่ไ ม่ จ� ำ เป็ น ทัง้ นี้ ประเทศส่วนใหญ่ประกาศเตือน ในระดับ 2 ซึง่ มีถงึ 21 ประเทศ คือให้ ใช้ความระมัดระวังตนเอง ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรังเศส ่ สวีเดน ญีป่ นุ่ ไต้หวัน แคนาดา ออสเตรีย บราซิล สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมนี ฮังการี อิตาลี ฟินแลนด์ เบลเยีย่ ม และ สเปน รวมอีก 4 ประเทศ คือ เดนมาร์ก จีน เกาหลีใต้ และ สหรัฐอเมริกา

ของครัวเรือน ช่วง 6 เดือนแรกใน ปี 2556 พบว่า ค่าใช้จ่ายแและหนี้สนิ ครัวเรือนเป็ นรายภาค กทม. นนทบุร ี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าใช้ จ่ายและหนี้สนิ ต่อครัวเรือน 33,095 บาท และหนี้สนิ ในครัวเรือน 283,560 บาท มีสดั ส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้ ร้อย

ละ 75 ทัง้ นี้ ครัวเรือนมีหนี้มากถึงร้อย ละ 54.4 โดยมีหนี้สนิ เฉลีย่ 159,492 บาท/ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็ น หนี้เพือ่ ใช้ใ นครัวเรือ น เช่น ซื้อ บ้า น ที่ดิน ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้เพื่อ การศึกษาส่วนใหญ่ เป็ นหนี้ในระบบ 156,356 บาท นอกระบบ 3,136 บาท

ยาลูกกลอนผสม‘สเตียรอยด์’ยังระบาด ชาวบ้านนิยมเพราะกินแล้วหายป่ วยเร็ ว เภสัช ฯเตื อ น ยาชุ ด ยา ลูกกลอน ยังระบาดในชุมชนทัว่ ประเทศ เพราะกิ นแล้วหายป่ วย เร็ว เพราะผสม “สเตียรอยด์” แนะ อย.เร่งควบคุมป้ องกันผูบ้ ริโภคตก เป็ นเหยื่อ ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยงิ่ อัง-

ศุลี ผูจ้ ดั การแผนงานพัฒนากลไกเฝ้า ระวังระบบยา (กพย.) เปิ ดเผยว่า ยัง พบปญั หาการใช้ยาผสมสารเตียรอยด์ จ�ำนวนมากโดยเฉพาะในย่านชุมชนของ จังหวัดต่างๆ ทัวประเทศ ่ เนื่องจากยัง ั มี ปญหาการจ่ายยาชุดโบราณ หรือ ยา ลูกกลอน อวดอ้างสรรพคุณว่า รักษาได้ สารพัดโรค ลดอาการปวดเมีอ่ ย เรื่อง

นี้ ไม่ได้รบั ความสนใจมากนัก ทัง้ ๆ ที่ เป็น เรือ่ งเกีย่ วพันกับชีวติ ของประชาชน นอกจากนี้ยงั พบว่า ระบบการควบคุม การขึน้ ทะเบียนยายังไม่ดพี อ เนื่องจาก ยังพบว่า ยังมียาจ�ำนวนมากทีอ่ า้ งว่า ขึน้ ทะเบียน มีการรับรองจาก อย. แต่เมือ่ ตรวจสอบกลับไม่มหี ลักฐานปรากฎ เป็น เพราะผูผ้ ลิตยาบางแห่งผลิตยาประมาณ 100-200 เม็ด แต่แจ้งขึน้ ทะเบียนเพียง ครึง่ หนึ่ง เนื่องจากความต้องการความ รวดเร็วในการได้รบั การจ�ำหน่ าย โดย เมื่อ ได้ร บั เลขทะเบีย นแล้ว ก็น� ำ ยาที่ ผลิตทัง้ หมดออกสู่ตลาด และปั จจุบนั อย.ไม่มกี ารตรวจสอบ ดัง้ นัน้ อย.ควร เข้มงวดในเรือ่ งนี้ดว้ ย


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 - 11 ธ.ค. 56)

(ลง 6 - 11 ธ.ค. 56) (ลง 6 - 11 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 - 11 ธ.ค. 56) (ลง 6 - 11 ธ.ค. 56) (ลง 6 - 11 ธ.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) 6 ธันวาคม พ.ศ 2556.

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

11


saiklang

12 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56) (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ (ลง 6 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 6 - 11 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 - 11 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 - 11 ธ.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 6 - 11 ธ.ค. 56)

(ลง 6 - 11 ธ.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 ธ.ค. 56)

(ลง 6 - 11 ธ.ค. 56)

13

6 12 56  
6 12 56  
Advertisement