Page 1

ต่างชาติเข้าใจเหตุการเมืองเงินทุนยังไหลเข้าต่อเนือ่ ง

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10611 วันพุธที่ 6 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

จัดตั้งระบบภูมสิ ารสนเทศน�้ำบาดาล

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็ จ ฯแทนพระองค์ ไ ปใน การทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล สัตตมวาร(7 วัน)ถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราชฯ ณ ต�ำหนัก เพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

‘ไข้เลือดออก’ปี นี้ ตาย 126 ราย

ระบาดรุนแรงในรอบ 20 ปี

ขนส่งเร่งแก้รถตูเ้ ถือ่ นวิง่ ทับเส้นทาง

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ. เป็ นผูแ้ ทน ผบ.ทบ.เดินทาง ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ดการแข่ ง ขัน ยิ ง ปื นทาง ยุทธวิธีกองทัพบกอาเซียน ณ เมือง PYIN OO LWIN, MYANMAR โดยมี ชาติสมาชิกกองทัพบกอาเซียน เข้า ร่วมจ�ำนวน 10 ประเทศ

เร่งหารถสาธารณะอืน่ วิง่ ให้บริการ

ขนส่งเร่งแก้รถตู้เถื่อนวิ่ งทับ เส้นทาง จะหารถสาธารณะให้บริ การ เพิ่ ม โดยวิ เ คราะห์ร ายละเอี ย ด ให้ ชัดเจนก่อน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รอง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิ ด เผยว่า ได้รบั รายงานผลการศึกษาเส้น ทางการให้บริการของรถตูส้ าธารณะ ที่ จดทะเบียนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย(รถ ตูเ้ ถื่อน) พบว่ามีรถตูโ้ ดยสารหมวดที่ 2

ธปท.มันใจแบงก์ ่ พาณิชย์เพิม่ ปล่อยสินเชือ่

กระตุน้ เศรษฐกิจปี หน้าขยายตัวต่อเนือ่ ง

นายเมธี สุภาพงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุ โ สสายเศรษฐกิ จ การเงิ นธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สินเชือ่ ของธนาคาร พาณิชย์ยงั ชะลอตัวต่อเนื่อง แต่เชือ่ ว่า ตลอดทัง้ ปี ก ารขยายตัว ของสิน เชื่อ ของระบบธนาคารพาณิชย์จะขยายตัว

ในระดับทีด่ แี ละเป็ นไปตามเป้าหมาย และยังท�ำให้เศรษฐกิจปี หน้าขยายตัว ได้ตอ่ เนื่อง ส่วนการใช้จา่ ยภาครัฐน้อย กว่าทีค่ าด โดยเดือน ก.ย.อัตราเงินเฟ้อ ยังคงชะลอตัว ขณะทีร่ ายได้เกษตรกร ลดลง 2.6% ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่เทียบกับประเทศคู่คา้ อยู่ในระดับ

นายวิ ฑูรย์ สิ มะโชคดี ประ ธานกรรมการ กนอ. เปิ ดเผยว่า กนอ.มีมติ เห็นชอบให้จดั ตัง้ นิ คม อุต สาหกรรมเพื่ อ รองรับ อุต สาหกรรมที่ มีมูลค่ าเพิ่ มด้ านพลาสติ ก ในพื้ น ที่ จ งั หวัด ระยอง พื้ น ที่ ป ระมาณ 500 ไร่ เพื่อรองรับคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมพลาสติ ก

ก.ทรัพยากรน�้ำบาดาลโอนภารกิจให้ทอ้ งถิน่ น�ำร่อง‘นครราชสีมา-ขอนแก่น-เชียงใหม่ ก.ทรัพ ยากรน�้ ำ บาดาล จัดตัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมถ่ายโอนภารกิ จน�้ำบาดาลให้ ท้องถิ่ น น�ำร่องพืน้ ที่ 3 จังหวัด นายสุวฒ ั น์ เปี่ยมปั จจัย รอง อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล (ทบ.) กล่าวว่า ทบ.ได้วางแผนเร่งถ่ายโอน

‘อนามัยโลก’พบ‘ไข้เลือดออก’ระบาด ปท.หนาว

ข่าวล่ า กนอ.ตัง้ นิคมฯ เพิ่มที่ จ.ระยอง รองรับ รง.พลาสติก

ทีท่ รงตัว ขณะทีด่ ุลการค้ายังเกินดุล ต่อเนื่อง ไตรมาส 3 เกิน 5,000 ล้าน เหรียญ แต่ขาดดุลบริการ 3,100 ล้าน เหรียญ เนื่องจากต่างประเทศส่งผล ก�ำไรกลับขณะทีด่ ลุ เงินทุนไตรมาส 3 ไหลออก 3,328 ล้านเหรียญ แต่ใน 9 เดือนแรกไหลเข้า 3,810 ล้านเหรียญ

เชื้ อโรคพัฒนาขึ้ น-ยังไม่มวี คั ซีนรักษา

“ไข้ เ ลื อ ดออก”ระบาด หนักปี นี้ ตาย 126 ราย เหตุจากไม่มี วัคซีนรักษาโดยเฉพาะ อนามัยโลก เร่งหาทางแก้ไขเพราะเชื้อพัฒนา ระบาดสู่ประเทศแถบหนาว นพ.วิชยั เทียนถาวร ผูช้ ว่ ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวเปิดภายหลังการประชุม ไข้ เลือดออกนานาชาติครัง้ ที่ 3 “ไข้เลือด ออกเด็งกีโ่ ลก : ความท้าทายและพันธ สัญญาร่วมกันว่า องค์การอนามัยโลก ได้ร ายงานสถานการณ์ โ รคไข้เ ลือ ด ออกว่า เป็ น 1 ใน 40 โรค ทีก่ ลับ

มาแพร่ระบาดใหม่ รวมทัง้ ก�ำลังเป็ น ปั ญหาสาธารณสุขของ 100 ประเทศ ทัวโลก ่ ซึง่ มีผตู้ ดิ เชือ้ ประมาณ 50-100 ล้านราย และเสียชีวติ ปีละกว่า 25,000 ราย จากการติดตามสถานการณ์ พบ ว่า เชือ้ โรคไข้เลือดออกได้มกี ารพัฒนา ตัวและระบาดไปยังพืน้ ทีใ่ หม่ๆ รวม ถึงในประเทศแถบหนาว ทัง้ นี้ โรค ไข้เ ลือ ดออกเป็ น โรคประจ�ำ ถิ่น ของ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ยัง ไม่ ม ีว คั ซีน และยารัก ษาโรคโดย เฉพาะจึ ง ท� ำ ให้ ม ี ผู้ ป่ วยและผู้ เ สี ย ชีวติ มากขึน้ ทุกปี ส่วนใหญ่เป็ นเด็ก

วิง่ ให้บริการทัง้ กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ในระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร 60 เส้นทาง ส่วนทีจ่ ดทะเบียนถูกต้อง บาง เส้น ทางมีเ พีย งพอกับ ผู้โ ดยสาร บาง เส้นทางไม่เพียงพอ โดยจะพิจารณาหา รถโดยสารสาธารณะประเทศอื่น เข้า ไปวิง่ ให้บริการเพิม่ เติม โดย ขบ.จะมี การวิเ คราะห์ร ายละเอีย ดข้อ มูล เสนอ ให้ กระทรวงการคมนาคมพิจารณาใน เร็วๆ นี้

ปั ญหาหลักทีท่ วโลกเผชิ ั่ ญ คือ เข้าถึง ได้ชา้ อย่างไรก็ตามองค์การอนามัย โลกได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก ส�ำหรับภูมภิ าค เอเชียแปซิฟิกระหว่างปี 2551-2558 เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ผี เู้ สีย่ งชีวติ ต่อ การติดเชื้อมากกว่า 70% ของผูต้ ดิ เชือ้ ทัวโลก ่ โดยสถานการณ์ไข้เลือด ออกล่ า สุด ในประเทศไทยปี น้ี ถือ ว่า รุนแรงทีส่ ุดในรอบ 20 ปี โดยข้อมูล ตัง้ แต่ตน้ ปีจนถึงวันที่ 15 ต.ค.ทีผ่ า่ น มามีผปู้ ่ วย 135,344 ราย เสียชีวติ 126 ราย

ภารกิจการจัดการน�้ำบาดาล 5 ด้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อ หารูปแบบทีเ่ หมาะสมในการถ่ายโอน ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ด�ำเนินการในพืน้ ทีน่ � ำร่อง 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ ผลที่ไ ด้ จ ากการศึก ษาชี้ใ ห้ เ ห็น ถึง

ปั ญหาการถ่ายโอน คือ จะต้องปรับ ปรุงพัฒนาระบบและแผนปฏิบตั งิ าน ด้านน�้ำบาดาลของรัฐและท้องถิน่ ให้ม ี ความเชือ่ มโยงกัน เร่งพัฒนากระบวน การถ่ายทอดด้านข้อมูลวิชาการและ ข้อ มูล ทางด้า นการประกอบกิจ การ เตรียมพร้อมรองรับเพือ่ การถ่ายโอน

บีโอไอสนับสนุ นเอสเอ็มอี 39 รายการ เว้นภาษี นิติบุคคล-น�ำเข้าเครื่องจักร

นายอุด ม วงศ์วิ ว ฒ ั น์ ไ ชย เลขาธิ การส�ำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้ส่งเสริมการลงทุน ให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอี 2 มาตรการ คือ ส่งเสริมการลงทุน และส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต โดย ภายใต้ 2 มาตรการนี้จะต้องยืน่ ส่งเสริม การลงทุ น ภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 57 และมีเงือ่ นไขหลัก คือ ต้องมีขนาด การลงทุนขัน้ ต�่ำ 500,000 บาท โดย ถือครองหุน้ โดยบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย เป็ นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 51% ของ ทุนจดทะเบียน เมือ่ รวมกิจการทัง้ หมด

โดยกิจการที่เปิ ดให้ส่งเสริมการลงทุน ทัง้ หมด 39 ประเภท กระจายอยูใ่ น 4 กลุม่ ได้แก่ 1.กิจกรรมเพิม่ มูลค่าทางการ เกษตร 13 ประเภท อาทิ การขยายพันธุ์ พืชและสัตว์การผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ย อินทรีย์ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง 2. กลุม่ กิจการทักษะการผลิต 16 ประเภท อาทิ การผลิตเครือ่ งจักร ชิน้ ส่วนยานพาหนะ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก สิง่ พิมพ์ 3.กลุ่มกิจการเชิงสร้างสรรค์ 7 ประเภท อาทิ เสื้อ ผ้า เครื่อ งนุ่ ง ห่ ม อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องเรือน 4.กลุ่มกิจการบริการและสนับสนุ นการ ท่องเทีย่ วได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงศิลป วัฒนธรรม การสร้างภาพยนตร์ไทย


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56) (ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56) (ลง 6 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56) (ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ (ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 - 8 พ.ย. 56) (ลง 6 - 8 พ.ย. 56) (ลง 6 - 8 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 6 - 8 พ.ย. 56)

(ลง 6 - 8 พ.ย. 56)

(ลง 6 - 8 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56) (ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56) (ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56) (ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ (ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56) (ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56) (ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

(ลง 6 พ.ย. 56)

6 11 56  
Advertisement