Page 1

คนไทยต้องกินข้าวแพงสูงกว่าราคาส่งออกกิโลละ 6 บ.

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10671 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ราคา 5 บาท

ทีวดี จิ ิตอลเริม่ ออกอากาศทัว่ ปท.เม.ย.นี้

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดงานเทศกาล ตรุษจีนเยาวราชฉลองนักษัตร ปี มะเมีย 2557 พร้อมทรงอักษร ภาษาจีนมงคล ที่ซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ ชนมพรรษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม

วิตก ศก.ไทยขยายตัวเหลือ 2% วิกฤตการเมือง-ศก.โลกยังไม่ฟื้น สมาคมโรงสีแนะน�ำข้าวในสต็อกรัฐ ท�ำข้าวถุงราคาถูกขายช่วยชาวบ้าน

พล.ร.ต.สุธีพงศ์ แก้วทับ ผู้บญ ั ชาการโรงเรียนเสนาธิการทหาร เรือ มอบของที่ระลึกให้แก่ พ.อ.กษิดิศ หลักกรด รองผู้บญ ั ชาการกองก�ำลัง ผาเมือง ในโอกาสในคณะอาจารย์และ นายทหาร นักเรียนหลักสูตรนายทหาร อาวุโส รุ่นที่ 46 เข้าเยี่ยมชมและรับฟัง การบรรยาย สรุป ณ บก.กองก�ำลังผา เมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สมาคมโรงสี เผยคนไทยกิ น ข้าวแพงกว่าราคาส่งออกถึง กิ โลละ 5-6 บาท ทัง้ ที่เป็ นประเทศ 1 ใน 3 ของ ผูส้ ่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก นายชู เ กี ย รติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ ์ สมาคมโรงสีขา้ วไทย เปิ ดเผยว่า ขณะนี้คนไทยกินข้าวแพง กว่าต่างชาติ ทัง้ ทีเ่ ป็ นประเทศ 1 ใน 3 ของผูส้ ่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก โดย ข้าวสาร 5% ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

ส.อ.ท.เผยผลส�ำรวจเอสเอ็มอี 70%ทรุดต่อเนือ่ ง

เหตุการเมือง-ศก.โลกไม่ฟื้นกระทบส่งออก

ส.อ.ท.เผยหากปั ญหา การเมืองยืดเยือ้ และเศรษฐกิ จโลก ไม่ ฟื้ นตัวจริ ง จะท�ำให้ เศรษฐกิ จ ไทยขยายตัว แค่ 2% จากที่ ค าด การณ์ว่าจะขยายตัว 3-4% นายวิ ศิ ษ ฏ์ ลิ้ ม ประนะ รองประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ด เผยว่า ส.อ.ท.ได้รว่ มประชุมร่วมกับ ประธาน สภาอุตสาหกรรม 40 จังหวัด เพื่อ ั หาการ หารือ ถึง ผลกระทบจากป ญ เมืองต่อเศรษฐกิจไทย ซึง่ คาดว่าจะ เติบโต 3-4% จากการประเมินจาก ปจั จัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจโลก

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รอง เลขาธิ การส�ำนักงานเศรษฐกิ จการ เกษตร (สศก.)เปิ ดเผยว่ า ราคา สับปะรดในปี นี้ จะมีแนวโน้ มเพิ่ มขึน้ อี ก เนื่ องจากผลผลิ ตออกสู่ตลาด น้ อยลง ท�ำให้ ราคาที่ ไร่นาเพิ่ มขึ้น ต่อเนื่ อง โดยในเดือนมกราคมราคา เฉลี่ย กก.ละ 5.88 บ. เพิ่ มขึน้ 99%

ธปท.เผยคนไทย 30%ขาดความรูด้ า้ นการเงิน

ภาคอีสานมากสุด-ค�ำนวณดอกเบี้ ยสินเชือ่ ไม่ได้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลส� ำ รวจรายงาน การส�ำรวจทักษะทางการเงิ นของ คนไทยที่ ผ่านมา พบว่า มีคนไทย มากกว่า 30% ยังมีคะแนนความรู้ ทางการเงินอยูใ่ นเกณฑ์ต่ำ� และมีคน ไทย 40% ทีม่ คี วามรูท้ างการเงินอยู่

กสทช.ส่งมอบหมายเลขช่องทีวดี จิ ิตอล

ข่าวล่ า สศก.คาดสับปะรด มีแนวโน้ มราคาดี เหตุผลผลิตน้ อย

ทีค่ วบคูก่ นั เพราะเชือ่ ว่า ศก.โลกจะ ฟื้ นตัวตามทีม่ กี ารประเมิน แต่หาก สถานการณ์การเมืองยืดเยือ้ ถึงกลาง ปีน้ี จะท�ำให้เศรษฐกิจไตรมาส 2 และ เศรษฐกิจโลกไม่ได้ฟ้ื นตัวจริงๆ ก็ม ี โอกาสทีจ่ ดี พี อี าจลดเหลือ 2% แต่เชือ่ ว่าปจั จัยดังกล่าวจะคลีค่ ลายลงได้

ทยอยออกใบอนุญาต-มันใจออกอากาศ ่ 1 เม.ย.

กสทช.ส่ ง มอบเลขหมาย ช่องทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิ จอย่าง เป็ นทางการแล้ว เริ่ มจากช่อง 1336 และต้นปี 58-59 จะเริ่ มออกใบ อนุญาตช่องบริ การชุมชน 12 ช่อง มันใจ ่ 1 เม.ย.นี้ เริ่ มออกอากาศได้ พ.อ.นที ศุ ก ลรัต น์ รอง ประธาน กสทช.ในฐานะประธาน กรรมการ กิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า หมายเลข ช่ อ งอย่ า งเป็ น ทางการส� ำ หรับ ที วี ดิจติ อลประเภทธุรกิจ 24 ช่อง ซึ่ง เริ่ม จากหมายเลข 13-36 โดยเริ่ม

จากหมวดข่าวเด็กช่อง 13 บริษทั บีอี ซี-มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (ช่อง 3) ช่อง 14 บริษทั อสมท. จ�ำกัด(มหาชน) ข่อง 15 บริษทั ไทยทีวี จ�ำกัด (ทีวพี ลู ) หมวด ข่าวสารเริม่ จากช่อง 16 บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด (ทีเอ็นเอ็น) ช่อง 17 ทีวพี ลู ช่อง 18 บริษทั ดีเอ็นบอร์ด คลาสท์ จ�ำกัด (เดลินิวส์ทวี )ี ช่อง 19 บริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชนั ่ จ�ำกัด ช่อง 20 บริษทั 3 เอมาร์เก็ตติง่ จ�ำกัด ช่อง 21 บริษทั วอยซ์ทวี ี จ�ำกัด และ ช่อง 22 บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั ่ จ�ำ กัด (กลุ่ม เนชัน)หมวดทั ่ วไปแบบ ่

อยูท่ ่ี กก.ละ 18-18.50 บาท อต่ราคาส่ง ออก ณ ท่าเรือ F.O.B. อยูท่ ่ี กกละ13-14 บาท เท่านัน้ ทัง้ นี้มขี อ้ เสนอว่า รัฐควร น� ำข้าวสารที่มอี ยู่ในสต็อกรัฐมาท�ำข้าว ถุง ราคาถูกขายให้กบั ประชาชน แต่ตอ้ ง ป้องกันไม่ให้มกี ารทุจริตเช่น โครงการ ท�ำข้าวถุ งที่ผ่านมาที่เบิกข้าวไปหลาย แสนตัน แต่ไม่มขี า้ วถุงราคาถูกขายตลาด ส่วนคาดว่าราคาข้าวถุงปี น้ีคาดว่าจะไม่ ขึน้ ราคาเพราะต้นทุนข้าวสารไม่ขน้ี

ความคมชัดมาตรฐาน (เอสดี) เริม่ จากช่อง 23 บริษทั ไทยบอร์ดคาสติง้ จ�ำกัด ช่อง 24 บริษทั ทรูทที ดี ี จ�ำกัด ช่อง 25 บริษทั จีเอ็มเอ็มเอสดี ดิจทิ ลั จ�ำกัด ช่อง 26 บริษทั แบงคอก บิสเิ นส บรอดแคสดิง้ จ�ำกัด พ.อ.นที กล่าวว่า การออกใบอนุญาตนัน้ คาดว่าจะเป็ น ช่วงปลาย มี.ค.-เม.ย.57 โดยเดือน ก.พ.-มี. ค.จะเป็ น ช่ ว งที่ผู้ป ระกอบ การ ต้องเตรียมการด้านเอกสารตาม เงือ่ นไขการยืน่ ค�ำขอใบอนุ ญาตช�ำระ เงินค่าประมูลงวดแรก และท�ำสัญญา กับผูใ้ ห้บริการโครงข่ายทีต่ อ้ งชัดเจน

ในเกณฑ์ปานกลาง และเมื่อศึกษา ในองค์ประกอบ ด้านการเงินพบว่า ความทางการเงิน ของคนไทยยังไม่ เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยมีคนไทยกว่า ครึง่ หนึ่ง ค�ำนวณดอกเบีย้ ของสินเชือ่ ไม่ถกู ทัง้ นี้ หากพิจารณาในระดับภาค และจังหวัดพบว่า ประชาชนในภาค

อีสานมีทกั ษะทางการเงินต�่ำสุด และ ทุกจังหวัดมีคะแนนทักษะทางการเงิน ต�่ำทุกภาค จะเป็ นจังหวัดทีม่ ธี ุรกรรม ทางการเงิน ไม่ ม าก เมื่อ เทีย บกับ จังหวัดอืน่ ในภาคเดียวกัน ส�ำหรับช่อง ทางการรับรูข้ อ้ มูลด้านการเงินพบว่า มาจากธนาคารมากทีส่ ดุ

ทล.เร่ งหารือส�ำนักงบฯขอเบิกงบปี 57

ซ่ อมถนนสายหลักที่ช�ำรุดใหใชได ้ ้ ้

นายชัช วาลย์ บุ ญ เจริ ญ กิ จ อธิ บดีกรมทางหลวง เปิ ดเผยว่า กรมฯ จะหารือกับส�ำนักงบประมาณ เพื่อขอโยกงบประมาณปี 2557 บาง ส่ ว นที่ ล่ า ช้ า มาใช้ บ ำ� รุง รัก ษาถนน และบูรณะเส้นทางสายหลักแทน ภาย หลังจากที่ พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ที่ถู ก วางให้น� ำ ไปซ่ อ มแซมถนนสาย หลักยังไม่สามารถใช้งานได้ เพราะอยู่ ระหว่างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนู ญ หาก พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน ไม่ผา่ นงบ ของถนนสายหลักทีถ่ กู บรรจุใน พ.ร.บ. 2 ล้านล้าน ก็จะไม่มงี บในการก่อสร้าง กรมฯจึงจะขอโยกงบโครงการทีด่ �ำเนิน การล่าช้า และงบบ�ำรุงจาก 104 แขวง

18 เขต ทัวประเทศที ่ ม่ อี ยู่ 5,000 ล้าน บาท มาใช้ควบคูใ่ นการซ่อมแซมบ�ำรุง ทางสายหลัก ส่วนงบลงทุนในส่วนอืน่ ๆ จะมาพิจ ารณาใหม่ ใ นปี ง บประมาณ 2558 ว่าจะต้องท�ำอย่างไรต่อไป ขณะ เดียวกัน กรมขอยืนยันว่า โครงการก่อ สร้างถนน 4 เลน ระยะที่ 2 และบูรณะ สายทางหลักจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ได้ เพราะหากไม่ได้ดำ� เนินการ ต้นทุน ค่าขนส่งก็จะเพิม่ ขึน้ กว่าที่เป็ นอยู่ใน ั บนั หากรัฐบาลใหม่อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนิน ปจจุ การก่อสร้างโครงการ 4 เลนระยะที่ 2 และบูรณะทางสายหลัก กรมฯก็พร้อมที่ จะประกวดราคาใน 3 เดือน และใช้เวลา ก่อสร้าง 2 ปี


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 )

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 - 7 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 5 - 7 ก.พ. 57 )

(ลง 5 - 7 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 - 7 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 - 7 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 )

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 5 ก.พ. 57 ) (ลง 5 ก.พ. 57 )

(ลง 5 ก.พ. 57 )

5 2 57  
Advertisement