Page 1

เปิ ดเผยข้อมูลระบายน�้ำเขือ่ นใหญ่เพือ่ วางแผนใช้น้ ำ�

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10567 วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป ทรงเปิดงาน “สานสายใย เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ณ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม

‘พาณิชย์’ขึ้ นราคาข้าวถุง 10 บ.ลดภาระรัฐ

ผลักดันไทยศู นย์ทบั ทิมโลก เจรจาเอฟทีเอร่วมปากีสถาน ส�ำนักพลังงานลดเก็บดีเซล 40 สต. ราคาน�้ำมันโลกเพิม่ -เหตุวุ่นวายอียปิ ต์

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐ มนตรี ให้ ก ารต้ อ นรับ พ.ท.ลัดดา แทมมี่ ดักเวิรธ์ ส.ส. ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ลูก ครึ่ ง ไทย-อเมริ ก นั ที่ ม าเยื อ น ไทยในฐานะแขกกระทรวงการ ต่างประเทศ ที่ทำ� เนี ยบรัฐบาล

สนพ.ลดเก็บเงิ นส่ งเข้ากอง ทุ น ส�ำ หรับ น�้ ำ มัน ดี เ ซลลง 40 สต. เนื่ องจากราคาน�้ ำมันดิ บดูไบปรับตัว สูงขึน้ หลังรับผลจากเหตุในอียิปต์ นายสุเทพ เหลีย่ มเจริญ ผู้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก นโยบายพลัง งาน (สนพ.) เปิ ดเผยถึงผลการประชุมคณะ กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบการปรับลดอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนน�้ำมันเชือ้ เพลิงส�ำหรับ

ศธ.เผยผลสอบทุจริตครูผชู ้ ่วยท�ำผิดวินยั ขั้นร้ายแรง 4-6 คน-มีระดับ จนท.เกีย่ วข้อง

นายจาตุ ร นต์ ฉายแสง รมว. ศึกษาธิ การ (ศธ.) เปิ ดเผยว่า ขณะนี้ การสืบสวนข้อเท็จจริ งกรณี สอบทุจริ ตครูผ้ชู ่ วย กรณีท่มี คี วาม จ�ำเป็ นเหตุพเิ ศษ ว.12 ได้สง่ ผลสรุป ผลสอบ นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผูต้ รวจ ราชการ ศธ. อดีตรองเลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน(กพฐ.) นายสุเทพ ชิตยวงศ์ ผูต้ รวจราชการ ศธ. อดีต ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร กพฐ. นายไกร เกษทัน ผูอ้ �ำนวยการส�ำนัก ติดตามและประเมินผล สพฐ.อดีตผู้ อ�ำนวยการ ส�ำนักงานพัฒ นาระบบ บริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

และข้า ราชการที่เ กี่ย วข้อ งมาให้ต น พิจารณา โดยในจ�ำนวนนี้มผี เู้ ข้าข่าย ท�ำผิดวินัยอยู่ดว้ ย ซึง่ จะมอบให้ปลัด ศธ.ไปด�ำเนินการ ทัง้ นี้ มีขรก.ถูกระบุ ความผิดวินัย 4-6 คนซึ่งอาจมีการ ขยายผลสอบเพิม่ ขึน้ จาก 3 คน เพราะ มีระดับเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องด้วย

เร่งเจรจาเขตการค้าเสรีปากีสถาน 7 สาขา เพิม่ มูลค่าการค้า-ลดต้นทุนผูป้ ระกอบการ “พาณิ ชย์” เร่งส่งเสริ มให้ กทม.เป็ นศูนย์กลางทับทิ มโลก โดย ร่วมกับปากีสถานด้านวัตถุดิบและ น�ำมาแปรรูป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และเพิ่ มมูลค่าการค้า นายยรรยง พวงราช รมช. พาณิชย์ เปิ ดเผยว่า ได้ประชุมร่วม

เศรษฐกิจไทยเผชิญความเสีย่ งรูปแบบใหม่

แนะเอกชนเพิม่ มูลค่าการค้าสูต้ ลาดโลก ระบายข้ าวสต็อกรัฐ 2 แสนตันท�ำข้ าวถุง ขาย 85-89 บาท นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช. พาณิ ชย์ เปิ ดเผยว่า เตรียมน�ำข้าว ขาว 5% ในสต็อกของรัฐประมาณ 2 แสนตันมาผลิ ตข้าวถุงราคาประหยัด 5 กก. จ�ำหน่ ายในราคาถูกถุง ละ 85-89 บาท เพือ่ ทดแทนโครงการ ข้าวถุงถูกใจที่ได้ยกเลิ กไป เพื่อช่วย ลดค่าครองชีพให้กบั ประชาชน

อดี ตปลัด พาณิ ชย์ ชี้ ไ ทย เผชิ ญความเสี่ ย งรู ป แบบใหม่ รุนแรงเชื่อมโยงถึงกัน แนะเอกชน เพิ่ มมูลค่าการค้า เศรษฐกิ จ สร้าง แบรนด์สินค้าให้ต่างชาติ เชื่อมัน่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และประธาน กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประ เทศไทย เปิดเผยว่า ไทยยังมีจดุ อ่อน ของความสามารถทางการแข่ง ขัน โดยเฉพาะภาครัฐ ระดับการศึกษาและ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวย

ความท้าทายในด้านการค้าของไทยมี หลายประเด็นที่ต้องเตรียมให้พร้อม โดยมาจากความเสีย่ งด้านต่างๆ เช่น สภาพแวดล้ อ ม ก๊ า ซเรือ นกระจก ปั ญหาโลกร้อน ซึง่ ต้องผลิตสินค้าให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังต้อง พัฒนาเรือ่ งเทคโนโลยี ทุกคนล้วนแต่ พึง่ เทคโนโลยี หากวันใดเทคโนโลยี ล่ ม โลกจะมีค วามวุ่ น วายมาก ดัง นัน้ จึงต้องหาทางแก้ไขล่วงหน้า ไม่ เช่นนัน้ จะเกิดผลกระทบทีห่ นักมาก นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการเพิม่ ขึน้ ของราคาสินค้าเกษตรและพลังงาน

ดีเซลลงลิตรละ 0.40 บาท ต่อลิตร จาก ทีจ่ ดั เก็บ 1.30 บาทลิตร เป็ นลิตรละ 0.90 บาท เพือ่ ท�ำ ให้ราคาขายปลีกน�้ำมันดีเซล อยูไ่ ม่เกินลิตรละ 30 บาท เนื่องจากน�้ำมัน ดูไบในตลาดโลกทีป่ รับสูงขึน้ หลังจากที่ ได้รบั ผลกระทบจากเหตุความวุน่ วายใน อียปิ ต์ และท่อน�้ำมันสหรัฐอเมริกาหยุด ส่งชัวคราว ่ ค่าการตลาดกลุ่มดีเซลอยูท่ ่ี ลิตรละ1.40 บาท ส่วนน�้ำมันประเภทอืน่ ๆ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง

การกระจายรายได้ ความล้มเหลวของ ระบบการเงิน นอกจากนี้ยงั ต้องเน้น เรือ่ งทีไ่ ด้เปรียบ โดยเฉพาะการผลิต สินค้า และ แปรรูปสินค้าเกษตร ซึง่ จะ ท�ำให้ไทยอยูร่ อด พืชทีเ่ ป็ นทัง้ อาหาร และ พลังงานยังมีช่องทางทีจ่ ะสร้าง มูลค่าเพิม่ ได้อย่างมหาศาล ก้าวต่อ ไปของโลกจะแข่งขันอย่างรุนแรงมาก จะต้องเตรียมตัวผลิตสินค้าให้เป็ นไป ตามแนวทางของโลก สร้างตราสินค้า ของตนให้มมี ลู ค่าเพิม่ ท�ำให้ชาวโลก ได้รจู้ กั สร้างแบรนด์ของตนเองให้เป็น ทีร่ จู้ กั ของต่างชาติ

ค่าระหว่างไทย-ปากีสถานและเอกชน ไทย ในการจัด ท� ำ แผนส่ ง เสริม ให้ กรุงเทพฯเป็ นเมืองศูนย์กลางทับทิม โลก เนื่องจากปากีสถานมองว่าไทย มีศกั ยภาพ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงมี ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและความ

เชีย่ วชาญในการแปรรูปอัญมณีทเ่ี ป็ น ที่ย อมรับ ในระดับ โลก โดยขณะนี้ รัฐบาลไทยและรัฐบาลปากีสถานได้ บรรลุขอ้ ตกลงร่วมกันในการวางเป้า หมายเพิม่ มูลค่าการค้าทัง้ 2 ประเทศ ปั จจุบนั การค้าไทยกับปากีสถานมีการ ขยายตัวอยูทป่ี ีละประมาณ 7%

กฟผ.-กรมชลฯบริ หารจัดการลุ่มน�้ำ วางแผนผลิตไฟฟ้ า-ใช้น้ �ำในฤดู แล้ง กรมชลประทานประชุ ม ร่วม กฟผ.และผูอ้ ำ� นวยการเขื่อน สิ ริกิต์ ิ เพื่อวางแผนการใช้น�้ำผลิ ต ไฟฟ้ า และจัดการน�้ำในฤดูแล้ง นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ อ�ำนวยการเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์เป็นประธานการ ประชุมผูแ้ ทนจาก 3 หน่ วยงาน เรื่อง สถานการณ์น้� ำและแผนการระบายน�้ ำ ของเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์โดยมี นายโอฬาร บ�ำรุงพรไพศาล หัวหน้าหน่วยโรงไฟฟ้าเขือ่ น แควน้ อ ยบ�ำ รุ ง แดน โครงการพัฒ นา โรงไฟฟ้าพลังน�้ ำท้ายเขือ่ นชลประทาน (เขือ่ นแควน้อยและเขือ่ นนเรศวร) นาย ชัชชม ชมประดิษฐ์ ผูอ้ ำ� นวยการส่วน บริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา กรม

ชลประทาน เรื่อง สถานการณ์ น้� ำใน ช่วงฤดูฝน ปี 2555 แนวทางการบริหาร จัดการน�้ำในปี 2556 สภาพการณ์ของ ลุม่ น�้ำและความต้องการใช้น้�ำในฤดูแล้ง ปี 2557 ทัง้ นี้มผี ูแ้ ทนจากหน่ วยงาน ต่างๆ ประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต แห่งประเทศไทย และเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ส�ำนัก ชลประทานที่ 3 โครงการชลประทาน อุตรดิตถ์ โครงการชลประทานพิษณุโลก โดยระหว่างสิงหาคมถึง กันยายน 2556 กรมชลประทานมีแผนการระบายน�้ำลด ลงจาก 8 ล้าน ลบ.ม./วัน เป็ น 1-4 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน หรือตามความเหมาะสม ของสภาพการณ์น้�ำ จึงขอให้แต่ละหน่วย งานวางแผนในการใช้น้�ำ


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56) (ลง 4 ก.ย. 56) (ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ (ลง 4 ก.ย. 56) (ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56) (ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56) (ลง 4 ก.ย. 56) (ลง 4 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

4 กันยายน พ.ศ 2556.

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56) (ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 - 6 ก. ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 4 - 6 ก. ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก. ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก. ย. 56)

ประกาศ (ลง 4 - 6 ก. ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก. ย. 56)

(ลง 4 - 6 ก. ย. 56) (ลง 4 - 6 ก. ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก. ย. 56)

ประกาศ (ลง 4 - 6 ก. ย. 56)

ประกาศ (ลง 4 - 6 ก. ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.ย. 56)

(ลง 4 - 6 ก. ย. 56)

(ลง 4 ก.ย. 56)

4 9 56  
4 9 56  
Advertisement