Page 1

ศก.ไทยน่าห่วงสินค้าเกษตร-ส่งออก-ท่องเทีย่ วชะลอตัว

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10670 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ราคา 5 บาท

พาสปอร์ตมีพอผู้ ไม่เดินทางอย่ารีบท�ำ

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระ องค์ไปในงาน ฉลองครบรอบ 100 ปี และทรงเปิดอาคาร เอสซีจี 100 ปี บริษทั ปูนซิเมนต์ ไทย ณ อาคารเอสซีจี 100 ปี บางซื่อ เมื่อวันที่ 29 มกราคม

ขอ 45 ล.ช่วยชาวนา 2.1 หมืน่ คน

ปลู กพืชฤดู แล้งทดแทนรายได้ กรมการกงศุลยืนยันพาสปอร์ตมีพอ

พล.อ.ธนะศักด์ ิ ปฏิมาประกร ผบ.ทหารสูงสุด มอบรางวัลเกียรติยศ “จักรดาวดีเด่น” ประจ�ำปี 2557 เพื่อ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และมอบ รางวัล “จักรดาวสดุดี” ให้แก่ พล.ต.อ. จรัมพร สุระมณี ที่ ปรึกษา (สบ.10) นตท.รุ่น ที่ 12 ที่ ไ ด้ ร บั รางวัล สาขา พัฒนาสังคม ที่โรงเรียนเตรียมทหาร

ส�ำรองไว้ 5 ล้านเล่มพอใช้ถงึ 4 ปี

นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิ บดี กรมการกงสุล ชี้แจงเกี่ยวกับกรณี มี ข่าวลือว่ากระทรวงการต่ างประเทศ มีหนังสือเดิ นทางอยู่ในสต็อก 1,000 เล่ม ไม่เพียงพอ ต่อการให้บริ การแก่ ประชาชน ท� ำ ให้ม ีป ระชาชนจ� ำ นวน มากแห่เข้าไปแย่งกัน ท�ำหนังสือเดินทาง ที่ส�ำนักงานบางนา และส�ำนักงานปิ่ น เกล้า เป็ นเรือ่ งเข้าใจผิด จากการทีโ่ รง พิมพ์ถกู ปิด เนื่องจากการชุมนุมทางการ

‘เกษตร’ก�ำชับ ผวจ. 22 จังหวัดลุม่ เจ้าพระยา

เตือนชาวนาไม่ควรท�ำนาปรังรอบ 2

นายยุคล ลิ้ มแหลมทอง รองนายกรัฐ มนตรี และรมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภาย หลัง การประชุ ม ติ ด ตามและแก้ สถานการณ์ ภยั แล้งว่า 2557 ว่า สถานการณ์น้�ำทัวประเทศปี ่ น้คี อ่ นข้าง ดี แต่ลุ่มน�้ ำเจ้าพระยาทีม่ ปี ริมาณน�้ ำ

น้อย เพราะน�้ำต้นทุนของเขือ่ นภูมพิ ล และเชื่อนสิรกิ ิติม์ นี ้ อย ประกอบกับ ขณะนี้ชาวนาในเขตชลประทานลุม่ น�้ำ เจ้าพระยาปลูกข้าวนาปรังได้เกินกว่า แผนจัดสรรน�้ำถึง 82% ตนจึงได้แจ้งให้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด 22 จังหวัดในลุม่ น�้ ำเจ้าพระยาเตือนชาวนาให้งดปลูก

นักวิ จยั จากมหาวิ ทยาลัย ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ท�ำการวิ จยั ผลกระทบจากการพิ มพ์ และการอ่านข้อความโทรศัพท์ขณะ เดิ น ส่งผลให้ความสามารถในการ เดิ นลดลงเสี่ยงต่อการเกิ ดอันตราย โดยได้ทำ� การส�ำรวจ 26 คน พบว่ามี ถึง 1 ใน 3 ที่ยอมรับว่าเสี่ยงอุบตั ิ เหตุ

‘สรรพสามิต’คาดจัดเก็บต�ำ่ กว่าเป้าหมาย วิกฤตการเมืองท�ำรายได้สญ ู 5 พันล้าน นายสมชาย พู ล สวัส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต กล่ า วว่ า เมื่อวันที่ 27 มกราคม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการ คลัง ได้เรียกประชุมหน่ วยงานใน สังกัด เพื่อ ประเมิน ผลกระทบจาก การปิดสถานทีร่ าชการจากเหตุชมุ นุม

สภาอุตฯเสนอ กกร.ช่วยเอสเอ็มอีโดยด่วน

ข่าวล่ า ผลวิจยั ออสเตรเลีย ชี้เดินพิมพ์-อ่ านมือถือ เสี่ยงเกิดอุบตั ิ เหตุ

ข้าวนาปรังรอบที่ 2 ตัง้ แต่ปลายเดือน ตุลาคม 56 พร้อมกับหามาตรการช่วย เหลือชาวนา 21,000 ราย ให้ปลูกพืช ฤดูแล้ง หรือประกอบอาชีพแทนราย ได้เดิมทีส่ ญ ู ไป ในวงเงิน 4.5 ล้านบาท ตามที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จดั เวทีรบั ฟงั ความคิดเห็นของเกษตรกร

พิษการเมืองกระทบสภาพคล่องต้องกูน้ อกระบบ

สภาอุ ต ฯ ห่ ว งเอสเอ็ม อี ได้ ร ับ ผลกระทบจากเหตุ ชุ ม นุ ม ทางการเมือง จนขาดสภาพคล่อง อย่างหนักต้องพึงเงิ นกู้นอกระบบ มาท�ำธุรกิ จ โดยเสนอ กกร.ช่ วย เหลือโดยด่วน นายผยุ ง ศัก ดิ ์ ชาติ สุ ท ธิ ผล ประธานสภาอุุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.)เปิดเผยว่าตัง้ แต่ ได้มกี ารชุมนุ มทางการเมืองได้ส่งผล ต่อผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี อย่างต่อ เนื่อง เพราะการท�ำธุรกิจมีการเชื่อม โยงที่ส ัน้ กว่ า ธุ ร กิจ ขนาดใหญ่ จน

เกิดปญั หาขาดสภาพคล่องมาระยะ หนึ่งแล้ว ดังนัน้ การประชุมกรรมการ ร่วมภาคเอกชน จะเสนอให้เอกชน ช่ ว ยเหลือ เอสเอ็ม อีท่ีไ ด้ร ับ ผลกระ ทบจากเหตุ ก ารเมือ ง เพราะจะรอ ความช่วยเหลือจากรัฐแห่งเดียวไม่ ได้ เนื่องจากเหตุชุมนุ มทางการเมือง ท�ำให้การท�ำงานของแต่ละหน่วยงาน ค่อนข้างล�ำบาก การรอการช่วยเหลือ คงท�ำได้ยาก แต่หากไม่ช่วยเกรง ว่าจะเกิดปญั หาหนี้เสีย และกระทบ เป็ นวงกว้างเป็ นปญั หากับเศรษฐกิจ โดยรวม เบื้อ งต้ น จะเสนอสมาคม

เมือง จึงขอยืนยันว่า กรมการกงศุลมี หนังสือเดินทางสต๊อก 5 ล้านเล่ม เพียง พอส�ำหรับการออกหนังสือเดินทางแก่ ประชาชนได้ถงึ 4 ปี ส่วนการแก้ปญั หา การบริก ารท� ำ หนั ง สือ เดิน ทางให้ แ ก่ ประชาชน ช่วงนี้ใน กทม.ต้องปิด 3 แห่ง เปิดให้บริการเฉพาะส�ำนักงานบางนา ดัง นัน้ ขอร้องคนทีย่ งั ไม่ได้เดินทางอย่าเพิง่ รีบเดินทางเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้มคี วาม จ�ำเป็ นต้องเดินทางไปท�ำในช่วงนี้ก่อน

ธนาคารให้พจิ ารณาช่วยเหลือการให้ สินเชื่อแก่ลูกค้าเป็ นรายๆไป เพราะ เป็ น ผลกระทบจากการเมือ งไม่ ใ ช่ การบริหารทีผ่ ดิ พลาดของลูกค้า และ ขณะนี้ ส.อ.ท.อยู่ระหว่างการด�ำเนิน โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้ แก่สมาชิกเพือ่ ลดต้นทุน เป็นโครงการ ทีให้สมาชิกรายใหญ่ ท่มี อี งค์ความรู้ ด้านการผลิตมาให้ความรูแ้ ละทีป่ รึก ษาให้แ ก่ ร ายเล็ก ที่ผ่า นมาก็พ บว่า กลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ ทอได้น�ำไปปรับ ใช้และเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต ได้มาก

ทางการเมืองโดยเฉพาะกรมจัดเก็บ ภาษี เพือ่ ประเมินภาพรวมการจัดเก็บ รายได้ ของรัฐบาล ช่วง 4 เดือนแรก ของปีงบประมาณ รวมถึงการประเมิน ผลช่วงปิดสถานทีร่ าชการเมือ่ ประเมิน ผลว่าจะสามารถรองรับสถานการณ์ ได้เพียงใด โดยกรมได้รบั ผลกระทบ

จากการ จัดเก็บรายได้ลดลงส่งผล ให้การจัดเก็บต�่ำกว่าเป้าหมายแล้ว 1,000 ล้านบาท เมือ่ รวมกับช่วงเดือน ก่อนทีต่ ่�ำกว่าเป็ าหมาย 4,000 ล้าน บาท ท�ำให้ทงั ้ ปี งบประมาณ 2557 จัดเก็บต�่ำกว่า เป้าหมาย 5,000 ล้าน บาท

ธุ รกิจสิ่งทอทยอยเลิกขยาย รง.ในไทย

หันลงทุน ปท.เพื่อนบ้านลดค่ าแรง

นายทวี กิ จ จตุร เจริ ญ กุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (สอท.) เปิ ดเผยว่า ผู้ ประกอบธุรกิ จที่ ใช้ แรงงานจ�ำนวน มาก เช่ น ธุรกิ จสิ่ งทอ เสื้อผ้า ได้ ทยอยยกเลิ กการขยายกิ จการ ใน ไทย เนื่ อ งจากได้ร ับ ผลกระทบจาก นโยบายการปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่อ 300 บาทอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และหัน ไปลงทุ น ในประเทศเพื่อ นบ้า น เช่ น กัม พูช า ลาว พม่า เวียดนาม โดยเฉพาะนิคม อุตสาหกรรมทีต่ ดิ ชายแดนไทย จะได้รบั ความสนใจมาเพราะเดินทางเข้าออกได้ สะดวก ตอนนี้ นโยบายการปรับค่าแรง ขัน้ ต�่ำ 300 บาท ยังเป็ นส่วนส�ำคัญที่

ผลัก ดัน ให้เ ป็ น แผนธุ ร กิจ ในปี 2557 ส�ำหรับธุรกิจทีม่ แี รงงานมาก จะค่อยๆ ทยอยเลิกกิจการในไทยแล้วไปลงทุน ในประเทศเพือ่ นบ้านแทน ซึง่ ตอนแรก ผู้ประกอบการจะเน้ นขยายการลงทุน ไปในต่างจังหวัด แต่คา่ แรง 300 บาท ปรับขึน้ ทัวประเทศเป็ ่ นเรือ่ งยากล�ำบาก เพราะเมือ่ ค่าแรงเท่ากันแต่คา่ ขนส่งแพง กว่า จะท�ำให้การลงทุนในไทยกระจุก ตัว ในเมือ งหลัก ที่อ ยู่ ใ กล้ ท่ า เรือ และ การขนส่งเป็ นหลัก และมองว่า การขึน้ ค่า แรง หากยัง เป็ น นโยบายหาเสีย ง โดยไม่คำ� นึงถึงข้อเท็จจริง ก็จะเป็ นการ ผลักดันให้นกั ลงทุนไทยไปลงทุนยังต่าง ประเทศมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง


saiklang

2


saiklang

3


saiklang

4

(ลง 4 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 )

5


saiklang

6 ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

(ลง 4 ก.พ. 57 )

(ลง 4 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

ประกาศ ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

7


saiklang

8 ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 )

(ลง 4 ก.พ. 57 )

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 )

(ลง 4 ก.พ. 57 )

11


saiklang

12 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ (ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

(ลง 4 ก.พ. 57 )

(ลง 4 ก.พ. 57 )


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ (ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

(ลง 4 ก.พ. 57 )

(ลง 4 ก.พ. 57 )

13


saiklang

14


saiklang

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 )

15


saiklang

16 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ (ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 ) (ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 57 )

(ลง 4 ก.พ. 57 )

(ลง 4 ก.พ. 57 )

4 2 57  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you