Page 1

คาดเศรษฐกิจเสียหายจากเหตุน้ ำ� ท่วม 1.5 หมืน ่ ล้าน

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10609 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

เริม่ เก็บค่าเทีย่ วบินฝึ กหัด มี.ค.57

สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิ ตรลดา พระราชทานวโรกาสให้ ปิ ยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานภูมิพลังแผ่นดิ น รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย น�ำ ผู้เ ข้ า ฝึ กอบรมหลัก สู ต รฯเข้ า เฝ้ าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิ นเพื่อสมทบทุน มูลนิ ธิ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิ กาเจ้าและสมทบทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียน ตชด. เมื่อวันก่อน

เสนอยกเลิกโทษประหารชี วิต ยกระดับสิทธิมนุ ษยชนสากล ธปท.เผยทุนส�ำรองลด 600 ล.ดอลลาร์

นายราฆพ ศรีศภุ อรรถ อธิบดี กรมศุลกากร แถลงผลการจับกุมเรือ สิ น ค้ า สัญ ชาติ ไ ทย เดิ น ทางมาจาก ประเทศกัมพูชา บรรทุกบุหรี่และสุรา ต่ า งประเทศจ�ำ นวนมาก ที่ บ ริ เ วณ กลางแม่น�้ำเจ้าพระยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยได้ยึดของกลาง ทัง้ หมดพร้อมขยายผลหาตัวผู้บงการ เพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมาย

เงินทุนเคลือ่ นย้ายผันผวนน้อยลง

ธปท.เผยทุนส�ำรองระหว่าง ประเทศลดลง 600 ดอลลาร์ส หรัฐ จากการเคลื่อนย้ายเงิ นทุนที่ มีความ ผันผวนน้ อยลง รายงานข่าวจาก ธปท.เปิดเผย ว่า ฐานะเงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศ เมือ่ วันที่ 11 ต.ค.ได้ปรับลดลงเพราะการ เคลือ่ นย้ายเงินทุน มีความผันผวนน้อยลง โดยทุนส�ำรองปรับลดลงมาที่ 171,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5.374

ม.หอการค้าลดเป้า ศก.ไทยปี นี้ เหลือ 3.5%

การเมืองป่ วน-สินค้าเกษตรราคาตกต�ำ่

ม.หอการค้ า ลดเป้ าการ เติ บโต ศก.ไทยปี นี้ เหลือ 3.5% จาก เดิ ม 4.3% จากผลกระทบ ศก.โลก การเมือง ขาดแคลนแรงงาน และ สิ นค้าเกษตรตกต�ำ่ ขณะที่ ปีหน้ า คาดเติ บโต 5.1% นายธนวรรธน์ พลวิชยั ผู้

อ�ำนวยการศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยว่า ศูนย์ฯ ได้ปรับประมาณ การทางเศรษฐกิจไทยในปี 56 เหลือ ขยายตัวเพียง 3.5% จากเดิม 4.3% หลัง จากไทยได้ร ับ ผลกระทบจาก ความไม่แ น่ น อนของเศรษฐกิจ โลก

นายอัฌษไธค์ รัตนดิ ลก ณ ภูเก็ต รองอธิ บดีกรมการขนส่ง ทางบก เปิ ดเผยว่า กรมการขนส่ง ทางบกได้ออกประกาศให้ผขู้ บั ขี่รถ จัก รยานยนต์ ส าธารณะ ที่ มี ร าย ชื่อได้รบั หนังสือรับรองให้มาขอรับ หนังสือจดทะเบียนอนุมตั ิ ให้ถกู ต้อง ตามกฎหมาย ภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้

‘คมนาคม’เตรียมเก็บค่าบริการเทีย่ วบินฝึ กหัด ลดแออัดสนามบินดอนเมือง-รับเปิ ดเออีซี นายชั ช ชาติ สิ ทธิ พัน ธุ์ รมว.คมนาคม เปิ ดเผย ภายหลังเป็ นประธานการประชุม คณะกรรมการการบิ น พลเรื อ น ว่า ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้กรมการบิน พลเรือน ปรับโครงสร้างการเรียกเก็บ ค่าบริการส�ำหรับเทีย่ วฝึกบินจากเดิม

เสนอยกเลิกโทษประหารเป็ นจ�ำคุกตลอดชีวติ หวันคนจนไม่ ่ มเี งินจ้างทนายเสีย่ งเป็ นเหยือ่

ข่าวล่ า ขนส่ งจัดระเบียบ วินมอเตอร์ไซค์ จดทะเบียน 30 พ.ย.นี้

ปั ญหาทางการเมืองภายในประเทศ การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ค่าครองชีพสูง ราคาสินค้า เกษตรตกต�่ำ การบริโภคในประเทศ ชะลอตัว ปั ญหาจากน�้ำท่วม เป็ นต้น จึงท�ำให้ไม่เห็นสัญญาณการฟื้ นตัว ของเศรษฐกิจไทย

ก.ยุติธรรม เสนอเปลี่ยน แปลงโทษประหารชีวิตเป็ นโทษจ�ำ คุกตลอดชี วิต ในปี 2557 เพราะ เห็นว่าแนวโน้ มการใช้โทษประหาร มีจำ� นวนลดลงกว่า 140 ประเทศ ทัวโลก ่ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม เปิดเผยว่า เตรียม เสนอเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวติ ใหเป็ นโทษจ�ำคุกตลอดชีวติ เข้าสูก่ าร พิจารณาของงรัฐสภา ในปีงบประมาณ 2557 ตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษยชน

เนื่องจากเห็นว่า แนวโน้มการใช้โทษ ประหารชีวติ ในหลายประเทศทัวโลก ่ มีจำ� นวนลดลง และกว่า 40 ประเทศ หรือ 3 ใน 4 ได้ยกเลิกโทษประหาร ชีวติ ทัง้ ทางกฎหมายและทางปฏิบตั ิ แล้ว เหลือเพียง 58 ประเทศ โดย สาเหตุ ท่ีท วั ่ โลกรณรงค์แ ละยกเลิก โทษประหารชีวติ เพราะถือว่าขัดหลัก สิท ธิม นุ ษ ยชนขัน้ พื้น ฐาน ซึ่ง ไม่ใ ช่ การสนับสนุนให้คนกระท�ำผิดไม่ได้รบั โทษ แต่เห็นว่าการประหารชีวติ ไม่สม เหตุสมผล เสีย่ งต่อการประหารชีวติ คนบริสุทธิ ์ และนักโทษประหารชีวติ

ล้านบาท จากเดิม 172,200 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เท่ากับลดลง 600 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรือ 18,600 ล้านบาท จากการ ขยายเพดานหนี้ทม่ี เี ส้นตายเมือ่ 17 ต.ค. ทัง้ นี้ ฐานะการซื้อเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้า อยูท่ ่ี 21,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ จาก สัปดาห์ก่อนที่ 21,500 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ทนุ ส�ำรองปั จจุบนั และฐานะการซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วง หน้าอยูท่ ่ี 193,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่ว นใหญ่ เ ป็ น คนจนไม่ม ีเ งิน จ้า งค่า ทนายความทีม่ ฝี ี มอื แก้ต่างคดีให้ จึง ไม่มโี อกาสที่จะต่อสูค้ ดีให้ชนะ รวม ถึงเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมทาง อาญามีความเสี่ยงที่จะเลือกปฏิบตั ิ และตัดสินคดีผดิ พลาด จึงไม่ใช่แนว ทางยับยัง้ อาชญากรรมในสังคม กรม คุม้ ครองสิทธิในฐานะหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบหลัก ได้วางแผนผลักดันให้ วาระการเปลี่ยนแปลงโทษประหาร ชีวติ แห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพือ่ ยกระดับ กฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สากล

ที่ไ ม่ม ีก ารเรีย กเก็บ เพื่อ รองรับ การ เปิ ดเสรีอาเซียนโดยก�ำหนดอัตราค่า บริการและให้ส่วนลดพิเศษ ส�ำหรับ สนามบินทีไ่ ม่มคี วามแออัดของเทีย่ ว บิน เชิงพาณิชย์ เช่น สนามบินบ่อฝ้าย ห้วหิน เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารฝึกบินใน สนามบินทีไ่ ม่แออัด คาดมีผลบังคับ

ใช้ใน มี.ค.-เม.ย.57 ทัง้ นี้โครงสร้าง การเรียกเก็บค่าบริการฝึ กบิน แบ่ง เป็ นการฝึกบินทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย 158-371 บาทต่อเทีย่ วบิน ประกอบด้วยค่าบิน ตามเส้นทางบิน 105 บาทต่อเทีย่ วบิน และค่าบริการในเขตควบคุม 70-354 บาทต่อเทีย่ วบิน

สัง่ คุมเข้มป้องกันลอบน�ำเข้าหอมแดง เลี่ยงภาษี ขายราคาต� ำ่ ผูป้ ลูกเดือดร้อน กรมค้ า ต่ า งประเทศเร่ ง ควบคุม ลอบน� ำ เข้ า หอมแดงไม่ เสี ยภาษี น� ำมาขายแข่งท�ำความ เดือดร้อนให้กบั เกษตรกรไทย นายสุรศักดิ ์ เรียงเครือ อธิบดี

กรมกาค้าต่างประเทศ เปิ ดเผยว่า ได้ ให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้มงวดการตรวจสอบ การน� ำ เข้า หอมแดงจากต่ า งประเทศ เพื่อป้องกันการน� ำเข้าหอมแดงต้นทุน ต�่ำมาแข่งกบหอมแดงในไทย เนื่องจาก ผู้น�ำเข้าต้องเสียภาษีในอัตรา 142% พิกดั เดีย วกับ หอมใหญ่ โดยอ้า งเป็ น หอมแดงที่ไ ม่ต้อ งเสีย ภาษี ส่ง ผลให้ เกษตรกรผูป้ ลูกหอมแดงในไทยได้รบั ความเดือดร้อน ดังนัน้ กรมฯ จ�ำเป็ น

ต้องก�ำกับดูแล ป้องกันไม่ให้น�ำหอมหัว ใหญ่ แดงเข้ามาในราคาต้นทุนต�่ำกว่า ความเป็ นจริงเข้ามาแข่งขันในราคาที่ ต�่ำกว่าหอมแดงของไทย โดยหอมแดง เป็ น พืช เศรษฐกิจ ที่ส�ำ คัญ ของพี่น้ อ ง เกษตรกร ในภาคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ซึง่ ใกล้ฤดูกาลเก็บเกีย่ ว และมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือน ธ.ค.-มี.ค. หากไม่เร่งด�ำเนินการจะเกิด ปั ญหาภายหลัง โดยกรมได้ก�ำหนด มาตรการจัดระเบียบการน�ำเข้าใหม่ โดย บังคับให้ต้องยื่นแผนการน� ำเข้า และ ขอหนังสือรับรองจากกรมการค้าต่าง ประเทศ เพือ่ แสดงต่อกรมศุลกากร โดย จะเร่งด�ำเนินการให้มผี ลบังคับใช้


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56) (ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56) (ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56) (ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56) (ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 -6 พ.ย. 56)

(ลง 4 -6 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4- 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

4 พฤศจิกายน พ.ศ 2556.

(ลง 4 พ.ย. 56) (ลง 4 พ.ย. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 -6 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

4 พฤศจิกายน พ.ศ 2556.

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4-6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4-6 พ.ย. 56)

(ลง 4 - 6 พ.ย. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 4 - 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4-6 พ.ย. 56) (ลง 4 - 6 พ.ย. 56)

(ลง 4 - 6 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56) (ลง 4 - 6 พ.ย. 56)

(ลง 4 - 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 - 6 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56) (ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 - 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4-6 พ.ย. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56) (ลง 4 - 6 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56) (ลง 4 พ.ย. 56)

11


saiklang

12

ประกาศกรมสรรพากร

ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 4 พ.ย. 56) (ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 4 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศกรมสรรพากร

ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

13


saiklang

14

ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 4 พ.ย. 56)


saiklang

ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 4 พ.ย. 56)

ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 4 พ.ย. 56)

15


saiklang

16 ประกาศ ประกาศกรมสรรพากร

ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 4 - 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 - 6 พ.ย. 56)

ประกาศ

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

(ลง 4 พ.ย. 56)

4 11 56  
4 11 56  
Advertisement