Page 1

สตช.ประสาน ธ.พาณิชย์เข้มงวดด้านความปลอดภัย

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10589 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

แบงก์ชาติมนใจรั ั ่ บมือค่าบาทผันผวน

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร พิ พิ ธภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การศึ กษา และผลงานความส�ำเร็จ ของ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขต ป้ อมปราบศัตรูพ่าย

บังคับร้านติดตั้งแก๊สรถยนต์ เป็ นธุ รกิจที่ควบคุมสัญญา แนะแบงก์เพิม่ กล้องซีซีทีวตี ูเ้ อทีเอ็ม ป้ องกันโจรปล้น-เพิม่ ความปลอดภัย

พลอากาศเอกธนะศักด์ ิ ปฏิมาประกร ผู้บ ญ ั ชาการทหารสู ง สุ ด พล อากาศเอกประจิน จันตอง ่ ผูบ้ ญ ั ชาการ ทหารอากาศ ให้การต้อนรับเครื่องบิน GRIPEN INTEGRATED AIR DEFENSE SYSTEM ตามโครงการจัดซื้อเครื่องบิน ขับไล่อเนกประสงค์กริพเพน ระยะที่ 2 ของกองทัพอากาศ โดยนักบินสวีเดน เป็ นผู้บินน� ำส่ง ณ กองบิน 7 จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สตง.ขอความร่วมมือ แบงก์ พาณิ ชย์ เ พิ่ มความปลอดภัย ของ ตู้ เ อที เ อ็ม ติ ด กล้ อ งซี ซี ที วี ป้ องกัน อาชญากรรม ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ (สตง.) เปิ ดเผยว่า ขณะนี้ ได้ขอความ ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ เพิม่ ความ เข้มงวดด้านความปลอดภัยของสาขาให้ มากขึน้ หลังพบว่า ตัง้ แต่ตน้ ปี มีเหตุปล้น ธนาคาร ตูเ้ อทีเอ็ม รวม 27 คดี แต่จบั ได้

กยศ.ประสานนายจ้างหักเงินกูย้ มื เรียน ผ่านบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ สง่ เข้ากองทุน

กยศ.ประสานผู้ป ระกอบ การและหน่ วยงานรัฐ เอกชน หัก เงิ นเดือนลูกจ้างที่เป็ นลูกหนี้ กยศ. โดยจะหาข้อสรุปอีกครัง้ น.ส.ฑิตติมา วิชยั รัตน์ ผู้ จัด การกองทุ น เงิน ให้กู้ย ืม เพื่อ การ ศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ.มีแผน

หารือกับผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นนายจ้าง ทัง้ หน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อ ขอให้หกั เงินเดือนของลูกจ้างที่ มีสถานะเป็ นลูกหนี้ กยศ. เพือ่ ส่งเงิน เข้ากองทุน แต่จะเป็นเมือ่ ไร ต้องหารือ รายละเอียด เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน เพราะปั จจุบนั มีลูกหนี้ทค่ี รบก�ำหนด

พล.ต.ต.อดุ ล ย์ ณรงค์ ศักดิ์ รอง ผบ.ชน.เปิ ดเผยว่า ได้จดั ท�ำโครงการ สน.อิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อ รับแจ้งความในคดี ท�ำผิ ดด้ านการ จราจร และคดีลหุโทษเล็กๆน้ อยๆ ผ่านทางอิ นเทอร์เน็ ต โดยไม่ต้อง เดิ นทางมาที่ สน. โดยเริ่ มด�ำเนิ น การใช้ตงั ้ แต่เดือน ตุลาคมที่ผา่ นมา

ธปท.แนะเอกชนซื้ อประกันอัตราแลกเปลีย่ น

รับความเสีย่ งค่าเงินบาทผันผวน นางจันทวรรณ สุจริ ตกุล ผู้ช่ วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิ น ธปท. เปิดเผยว่า ค่าเงินบาททีผ่ นั ผวน ขณะนี้ เชือ่ ว่าไม่สง่ ผลกระทบต่อการ ด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย เนื่องจาก ได้ปรับตัวพอสมควร และ ธปท.พยายามจะสนับสนุ นให้เอกชน

สคบ.เตรียมควบคุมร้านติดตั้งแก๊สรถยนต์

ข่าวล่ า ตัง้ สน.อิเล็กทรอนิกส์ แจ้งความทางเน็ ต คดีลหุโทษ

ช�ำระคืนเงินกู้ 14 รุน่ 2.8 ล้านราย เป็น ลูกหนี้ทช่ี �ำระหนี้ปกติ 666,270 ราย ลูกหนี้คา้ งช�ำระ 1.41 ล้านราย ส่วน ใหญ่มาจากการขาดวินัยทางการเงิน และความรับผิดชอบในการช�ำระหนี้ จากการปล่อยกูท้ งั ้ หมด 4.1 ล้านราย วงเงิน 420,000 ล้านบาท

ต้องผ่านมาตรฐานป้องกันเกิดเหตุอนั ตราย

เสนอให้ ร้ า นติ ดตัง้ แก๊ ส รถยนต์เ ป็ นธุร กิ จ ควบคุม สัญ ญา บังคับต้ องออกใบรับเงิ นอย่างถูก ต้อง ต้องผ่านมาตรฐานเพื่อความ ปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค สคบ.เปิ ด เผยว่ า สคบ.ได้ หารือ กับ กรมการค้า ภายใน สมอ. กรมธุ ร กิจ พลัง งาน กรมขนส่ง ทาง บก ถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหาและ มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ติดตัง้ แก๊สรถยนต์ เพราะหลังจากการตรวจ สอบร้า นที่ใ ห้บ ริก ารหลายแห่ ง ทัว่ ประเทศ ส่วนใหญ่ยงั ไม่ผ่านการรับ

รองมาตรฐาน จากกรมการขนส่งทาง บก จึงเกรงว่า จะเกิดอันตรายต่อผู้ บริโภคได้ สคบ.จึงต้องมาดูแล โดย เตรียมเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยพิจารณาให้รา้ น ติดตัง้ แก๊สรถยนต์เป็ นธุรกิจควบคุม สัญญา โดยมีขอ้ กฎหมายควบคุมที่ ชัดเจนมากขึน้ ทัง้ นี้ หากเป็ นธุรกิจ ควบคุมสัญญาแล้ว สคบ.จะมีอ�ำนาจ ควบคุมระเบียบกับธุรกิจดังกล่าวให้ มากขึน้ โดยใช้อำ� นาจคณะกรรมการ ว่าด้วยสัญญาของ สคบ.ควบคุมเรือ่ ง การท� ำ สัญ ญาต่ า งๆ กับ ผู้ บ ริโ ภค

17 คดี และจากการส�ำรวจพบว่าสถานที่ เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดในธนาคารที่ไม่ม ี เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย สตช.จึง ต้อ งการให้ธ นาคารเพิ่ม ระบบป้ อ งกัน รปภ. ระบบซีซที วี ี การก�ำหนดช่องทาง เข้า -ออก และต้ อ งมีร ะบบที่ส ามารถ เชือ่ ม โยงแจ้งเจ้าหน้าทีไ่ ด้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ต�ำรวจสามารถสกัดกัน้ ทีร่ วดเร็ว เพราะการป้องกันอาชญากรรมทีไ่ ด้ผล ประชาชนต้องมีสว่ นร่วม

และบังคับให้ผปู้ ระกอบการต้องออก หลักฐานการรับเงินให้ถกู ต้อง หากผู้ ประกอบการฝ่ าฝืน จะมีโทษจ�ำคุก ไม่ เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ นอกจากการหารือ กับหน่ วยงานราชการแล้ว สคบ. ยัง เตรียมเชิญผูป้ ระกอบการจากหน่ วย งานสมาคมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มาหารือ ถึงการควบคุมธุรกิจดังกล่าว หากผู้ ประกอบการรายใด ด�ำเนินการได้ถกู ต้องตามระเบียบจะได้รบั การรับรอง มาตรฐานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและ ตราสัญลักษณ์อย่างชัดเจน

เปิดรับความเสีย่ ง ด้วยการซือ้ ประกัน ความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอย่างต่อ เนื่อง ขณะทีส่ ถาบันการเงินก็มเี ครือ่ ง มือทีจ่ ะช่วยบริหารจัดการความเสีย่ ง มากขึน้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควร ตื่นตัว และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ ชิด ในระยะต่ อ ไปตลาดเงิน จะอ่ อ น

ไหวต่อตัวเลขเศรษฐกิจทีอ่ อกมาเป็ น ช่วงๆ โดยการตอบสนองของนักลงทุน จะเป็ นไปตามข้อมูลต่างๆ ที่เข้ามา กระทบ เห็นได้จากการตอบสนองของ ต่อการตัดสินใจคงมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจเชิงปริมาณ (คิวอี) ของสหรัฐ ทีใ่ ห้นกั ลงทุนกลับเข้าในตลาดใหม่

กรมชลฯมัน่ ใจติดตั้งระบบโทรมาตร

เตือนภัยเหตุน้ �ำหลากได้ทนั การณ์

กรมชลฯมันใจระบบโทร ่ มาตร เพื่อการเตื อนภัยน�้ ำหลาก ในลุม่ น�้ำต่างๆเพือ่ วางแผนจัดการ อย่างทันท่วงที นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รอง

อธิบ ดีก รมชลประทาน แจ้ง ว่า ขณะ นี้ ก ารติด ตัง้ ระบบโทรมาตรเพื่อ การ พยากรณ์น้�ำและเตือนภัยในลุม่ น�้ำต่างๆ เสร็จเรียบร้อย 23 ลุม่ น�้ำจาก 25 ลุม่ น�้ำ โดยเฉพาะลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ซึง่ เป็ นลุ่ม น�้ ำอู่ขา้ วอู่น้� ำของประเทศ ครอบคลุม 54 สถานี ซึง่ สามารถวางแผนบรรเทา อุทกภัยและแจ้งเตือนภัย กรณีเกิดน�้ำ หลากในบริเวณพืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้ทนั ต่อ สถานการณ์ อีกทัง้ ยังสามารถประยุกต์

ใช้เป็นเครือ่ งมือในการช่วยประกอบการ ตัดสินใจ เพื่อการบริหารจัดการน�้ ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ระบบโทร มาตรเป็ นระบบส่งข้อมูลจากทางไกล อัตโนมัติ โดยท�ำหน้าทีต่ รวจวัดระดับ น�้ำ ปริมาณน�้ำ ปริมาณฝน ค่าความเค็ม หรือค่าออกซิเจนในน�้ำ ตลอดจนข้อมูล การเปิด-ปิดบานระบายน�้ำ แล้วส่งข้อมูล มายังศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการ น�้ำกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ ซึง่ จะท�ำให้กรมชลประทานได้รบั ทราบ สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ 23 ลุ่มน�้ ำได้ อย่างรวดเร็ว และแม่นย�ำสอดคล้องกับ เหตุการณ์ สามารถตัดสินใจ ด�ำเนินการ ต่างๆ เพือ่ บรรเทาความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56) (ลง 4 ต.ค. 56) (ลง 4 ต.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56) (ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

(ลง 4 - 8 ต. ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 - 8 ต. ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56) (ลง 4 - 8 ต. ค. 56)

(ลง 4 - 8 ต. ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56) (ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ (ลง 4 ต.ค. 56) (ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56) (ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56) (ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56) (ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 4 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

(ลง 4 ต.ค. 56)

4 10 56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you