Page 1

สธ.เตรียมพร้อมรับมือไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุปี 68

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10607 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ขายพันธบัตร 3 หมืน่ ล.ระดมทุนสร้างคุก

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 10 ปี การ สถาปนาราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย เรื่องการเตรียม ความพร้อม สู่สงั คมผูอ ้ ายุใน ประเทศไทย พร้อมทอดพระเนตร นิทรรศการและสิ่งประดิษฐ์ทนั ตกรรม ณ ห้องประชุมสโมสร กองทัพบก ถนนวิภาวดีรงั สิต

บังคับผู้ โดยสารรถสาธารณะ คาดเข็มขัดนิรภัยเริ่มปี หน้า ท�ำแผนเฉพาะกิจจับเหล้า-บุหรีเ่ ถือ่ น

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ธี รวุฒิ คูหะเปรมะ ประธาน มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่ งชาติ ร่วม งาน“มหกรรมต้ านภัยมะเร็งเต้ านม” ซึ่งเดือน ต.ค. ถือเป็ นเดือนแห่งการ รณรงค์เตือนภัยมะเร็งเต้านมทัวโลก ่

ประสาน ตร.-ทหารดูแลแนวชายแดน

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิ บดี กรมสรรพสามิ ต กระทรวงการคลัง มอบนโยบายให้ ก รมฯ ดู แ ลสิน ค้า ที่ หลีกเลีย่ งภาษี รวมถึงด�ำเนินการตาม มาตรการ เชิงรุกในการป้องกันและปราบ ปรามสุรา บุหรีห่ นีภาษี และน�้ำมันเถื่อน รวมถึงจูงใจผูท้ อ่ี ยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ ระบบภาษีซง่ึ ทีผ่ า่ นมากรมสรรพสามิตได้ จัดท�ำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผูก้ ระท�ำ ผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมก�ำลัง

ไทยร่วมกับญีป่ นทดลอง‘แคร์ ุ่ เมเนเจอร์’ ดูแลผูส้ ูงอายุฟรีถงึ บ้าน-น�ำร่อง 5 จว.

“ ไ ท ย ” เ ต รี ย ม ร่ ว ม มื อ “ไจก้ า ”ทดลอง“แคร์เ มเนเจอร์” น� ำร่อง 5 จังหวัด ดูแลฟรีถึงบ้าน วันละ 3 เวลา หลังส�ำรวจพบว่าผู้ สูงอายุเพิ่ มปี ละ 5 แสนคน นพ.นันทศักดิ ์ ธรรมานิวตั ร ที่ป รึก ษากรมการแพทย์ กล่ า วว่ า

ประเทศไทยมีผสู้ งู อายุ 9.4 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 14.5 ของประชากร โดยเพิม่ ขึน้ ปีละ 5 แสนคน มีแนวโน้ม เพิม่ 2 เท่าและจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ อย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะนี้ สธ.ได้ ร่วมกับไจก้า เพือ่ ศึกษาว่า ไทยควรจะ มี แคร์เมเนเจอร์ ส�ำหรับดูแลผูส้ งู อายุ

สูงกว่ าคนทัวไป ่ 2 เท่ า พล.ต.ต.ปิ ยะ อุทาโย โฆษก ตร. เปิ ดเผยว่า จากกรณี มตี ำ� รวจฆ่า ตัวตายข้ อมูลตัง้ แต่ ปี 2551-2556 เฉลี่ย 29 นายต่อปี ส�ำหรับปี 2556 ฆ่าตัวตาย 31 นาย เมือ่ เปรียบเทียบ กับอัตราการฆ่าตัวตายของประชา กรทัวไป ่ ต�ำรวจมีอตั ราการฆ่ าตัว ตายสูงว่าประชากรทัวไป ่ 2.3 เท่า

‘คมนาคม’เตรียมประกาศบังคับคาด‘เบลต์’ ในรถสาธารณะฝ่ าฝื นปรับคนละ 5 หมืน่ “คมนาคม” เตรียมประกาศบังคับผู้โดยสารรถสาธารณะ ให้ คาดเข็มขัดนิ รภัยทุกที่ นัง่ เพื่อ ป้ องกัน อุ บ ตั ิ เหตุ โดยจะเริ่ ม ใน เดือนเมษายนปี หน้ า นายพ้อง ชีวานันท์ รมช. คมนาคม เปิ ด เผยว่ า กระทรวง

‘ยุตธิ รรม’ของบ 3 หมืน่ ล้านสร้างเรือนจ�ำมันคง ่ 42 แห่งเน้นพื้ นทีส่ เี ขียว-มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

ข่าวล่ า เผยผลส�ำรวจ ต�ำรวจฆ่ าตัวตาย

ในชุมชนหรือไม่ โดยด�ำเนินการใน ปี 2556 เป็ นปีแรกในพืน้ ที่ 5 จังหวัด ได้แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ ร ี เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา และ สุราษฎร์ธานี ซึง่ แต่ละจังหวัดจะเลือก แคร์เมเนเจอร์ 15 คน ดูแลผูส้ งู อายุ ทีน่ อนติดเตียง คาดใช้เวลาศึกษา 5 ปี

ก.ยุติธรรม เตรี ยมเสนอ ครม.อนุ ม ตั ิ ง บประมาณ 3 หมื่ น ล้าน เพื่อท�ำโครงการสร้างคุกใหม่ 42 แห่งทัวประเทศ ่ ย�ำ้ ให้เป็ นพืน้ ที่ สี เขียว ติ ดตัง้ เครื่องบ�ำบัดน�้ ำเสี ย และขยะแบบครบวงจร โดยจะมี การหารือกับฝ่ ายบริ หารกระทรวง การคลังที่ จะเปิ ดขายพันธบัตรให้ กับประชาชนเพื่อระดมทุน พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชยั อธิบ ดีก รมราชทัณ ฑ์ กล่ า วถึง การ เตรียมเสนอ ครม.อนุมตั จิ ดั สร้างเรือน จ�ำใหม่จำ� นวน 42 แห่งทัวประเทศ ่ งบ

ประมาณ 30,000 ล้านบาทว่า การ สร้างเรือนจ�ำใหม่มคี วามจ�ำเป็ นกับ สภาพปั จจุ บ นั ซึ่ง จะต้อ งสร้า งเพื่อ ทดแทนเรือนจ�ำเก่าที่ใช้งานมานาน เกิน 50-70 ปี ปั จจุบนั ช�ำรุดทรุดโทรม หลายแห่ง ตัง้ อยูก่ ลางเมือง มีชมุ ชน ล้อมรอบ ส่วนเรือนจ�ำซุปเปอร์แม็กซ์ เป็ นเรือนจ�ำทีพ่ ดู กันมานานว่าจะต้อง น� ำมาใช้กบั ผูต้ อ้ งขังรายส�ำคัญทีต่ อ้ ง ยอมรับ ว่ า ส่ว นหนึ่ ง ยัง มีพ ฤติก รรม แม้จ ะถูก คุม ขัง ก็ย งั พยายามน� ำ เข้า โทรศัพท์ อุปกรณ์ ส่อื สารเพื่อน� ำมา บ่งการค้ายาเสพติดในเรือนจ�ำ และยัง

ชุ ด เฉพาะกิจ จากส�ำ นัก ตรวจสอบเข้า ป้องกัน และปราบปราม พร้อมทัง้ สนธิ ก�ำลังกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรม ศุลกากร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ กองทัพเรือ เพือ่ ป้องกันการกระท�ำผิด กฎหมายสรรพสามิตในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ที่ คาดว่าอาจมีการกระท�ำผิด เช่น บริเวณ ตะเข็บ ชายแดน แหล่ ง ชุ ม ชน สถาน บริก าร เพื่อ สร้า งความเป็ น ธรรมและ ความมันใจให้ ่ ผปู้ ระกอบการทีเ่ สียภาษี

พยายามลักลอบน�ำเข้ายาเสพติดด้วย ดังนัน้ จึงต้องเฝ้าระวังเป็ นพิเศษ ส่วน แนวคืดที่จะสร้างเรือนจ�ำแทนเรือน จ�ำเก่า ไม่ใช่แนวคิดทีร่ าชทัณฑ์จะขอ งบประมาณภายในครัง้ เดียว 30,000 ล้านบาท เพราะจะเป็ นการสร้างภาระ ให้กบั ประเทศ แต่จะเป็ นการหารือกับ ฝ่ ายบริหารทีจ่ ะให้กระทรวงการคลัง ขายพันธบัตรให้กบั ประชาชนหรือ นัก ลงทุนแล้วน�ำเงินมาลงทุน แล้วน�ำงบ ทีก่ รมราชทัณฑ์ได้รบั จากรัฐในแต่ละปี ทยอยจ่ายคืนเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ โดยรัฐบาลไม่ตอ้ งลงทุนในครัง้ เดียว

คมนาคมเตรียมออกประกาศกฎกระ ทรวงคมนาคม เพือ่ บังคับให้ผโู้ ดยสาร รถสาธารณะ ทุ ก ประเภทต้อ งคาด เข็มขัดนิรภัย เบื้องต้นประกาศร่าง ได้ผ่านพิจารณา จากคณะกรรมการ กฤษฎีกาแล้ว และจะน� ำเสนอคณะ รัฐมนตรี(ครม.)พิจารณา คาดว่าจะ

ประกาศใช้ในสิ้นปี น้ี เมื่อประกาศมี ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ผูโ้ ดยสาร ทุกคนทีโ่ ดยสารรถสาธารณะ ทัง้ รถ โดยสารกรุงเทพฯไปต่างจังหวัด รถ โดยสารระหว่างจังหวัด รถตูโ้ ดยสาร ต่างๆ ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย หากฝ่ าฝืน จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

‘จาตุ ร นต์’ค้านแยกอุดมศึกษาจาก ศธ. ควรปฏิ รู ปการศึกษา-เน้นงานวิจัยก่อน ศธ.ชี้ ย ัง ไม่ ถึ ง เวลาแยก อุดมศึกษาออกจาก ศธ.เพราะยัง มีหลายอย่างที่ต้องแก้ไข ควรเน้ น เรื่องการปฏิ รปู การศึกษาและการ วิ จยั ก่อน นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมน

ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิ ดเผยกรณีรว่ มประชุมกับ (ทปอ.) ที่ จะศึกษาเรื่องการแยกอุดมศึกษา ออก จาก ศธ.มาเป็ น กระทรวงอุ ด มศึก ษา และการวิจยั ซึง่ นายทศพร ศิรสิ มั พันธ์ เลขาธิการ กกอ.เห็นด้วยแต่ได้เสนอว่า ควรตัง้ เป็ นทบวงภายใต้ ศธ.ว่า หากจะ เน้ นเรื่องปรับโครงสร้างของกระทรวง ก่อน ก็จะท�ำให้คนในวงการศึกษาพูดถึง

แต่เรือ่ งเหล่านี้ การเน้นปรับโครงสร้าง ถือว่าเป็ นจุดบกพร่อง ทีส่ ำ� คัญมากคือ การปฏิรปู การศึกษา ดังนัน้ ควรจะน�ำ มาหารือว่าจะจัดการอุดมศึกษาอย่างไร ให้มคี ุณภาพ ทัง้ ในเรื่องการวิจยั การ ผลิต บัณ ฑิต จากนั น้ จึง น� ำ สู่ป ระเด็น ว่ า มีค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งไร ที่จ ะต้ อ ง ปรับโครงสร้างซึ่งยังมีหลายอย่างต้อง แก้ไข ซึง่ จะต้องมาหารือกันว่าจะปรับ โครงสร้างอย่างไรให้เหมาะสม แต่คง ไม่ใช่เวลานี้ เพราะถ้าพูดเรือ่ งนี้เร็วเกิน ไปจะดึงความสนใจ ทีค่ วรจะท�ำคือการ ปฏิรปู การศึกษา เพิม่ คุณภาพงานวิจยั การจัดการศึกษา และผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56) (ลง 31 ต.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ (ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ (ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56) (ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56) (ลง 31 ต.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56) (ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56) (ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56) (ลง 31 ต.ค. 56) (ลง 31 ต.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค.- 4 พ.ย 56)

(ลง 31 ต.ค.- 4 พ.ย 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 31 ต.ค.- 4 พ.ย 56) (ลง 31 ต.ค.- 4 พ.ย 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค. 56)

(ลง 31 ต.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค.- 4 พ.ย 56)

ประกาศ (ลง 31 ต.ค.- 4 พ.ย 56)

(ลง 31 ต.ค.- 4 พ.ย 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 31 ต.ค.- 4 พ.ย 56)

ประกาศ

(ลง 31 ต.ค.- 4 พ.ย 56)

(ลง 31 ต.ค.- 4 พ.ย 56) (ลง 31 ต.ค.- 4 พ.ย 56)

9

31 10 56